Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2018 > 29. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 19.2.2018

29. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 19.2.2018

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů naleznete zde:

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 29. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na pondělí dne 19. 2. 2018 od 13:00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14. Současně vám sděluji, že materiály jsou umístěny v souladu s jednacím řádem v přísl. adresáři k převzetí prostřednictvím VPN.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Změna Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova

3. Delegování zástupců statutárního města Prostějova do orgánů obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s.

4. Návrh na změnu Územního plánu Prostějov

5. Zpráva o uplatňování územního plánu Prostějov – jmenování určeného zastupitele

6. Zrušení Územního plánu zóny části centra města Prostějova

7. Ukončení pořizování regulačního plánu pořizovaného dle podnětu společnosti MANTHELLAN, a.s. ze dne

7. 2. 2014

8. Záležitosti Manthellan, a.s. (od 15:00 hod.)

1 Zrušení pověření vyjednávací skupiny k dalšímu jednání se společností Manthellan, a. s.

2 Stanovisko Zastupitelstva města Prostějova k platnosti Smlouvy o budoucích smlouvách se společností

Manthellan, a.s. (návrh Ing. Matyáška, MUDr. Nevrly, KDU-ČSL, ZPP, Nezávislých zastupitelů)

9. Majetkoprávní záležitosti:

1 Informace o předaném technickém zhodnocení majetku svěřeného příspěvkovým organizacím Statutárního města Prostějova k hospodaření za rok 2017

2 Souhlas se zatížením pozemků v sektoru A průmyslové zóny zástavním právem

3 Prodej pozemku p.č. 1468 v k.ú. Prostějov, jehož součástí je stavba bytového domu č.p. 902

4 Prodej pozemku p.č. 345 v k.ú. Čechovice u Prostějova

5 Prodej části pozemku p.č. 7766 v k.ú. Prostějov

6 Schválení prodeje části pozemku p.č. 147/1 v k.ú. Domamyslice

7 Schválení prodeje částí pozemků p.č. 223/31 a p.č. 223/25, oba v k.ú. Domamyslice

8 Schválení výkupu pozemku p.č. 6554/1 v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50

9 Schválení výkupu části pozemku p.č. 6484/2 v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50

10 Výkup pozemku st.p.č. 422 včetně stavby č.p. 326 a pozemku p.č. 769/1, oba v k.ú. Vrahovice

11 Výkup pozemků p.č. 6368, p.č. 6441, p.č. 6442 a  p.č. 6443, vše v k.ú. Prostějov

12 Směna bytových domů č.p. 199 a č.p. 200 (nám. T. G. Masaryka 22 a 22a v Prostějově) za pozemky v k.ú. Prostějov, které jsou součástí bývalého fotbalového areálu na ul. Sportovní v Prostějově

13 Směna pozemku p.č. 4215, jehož součástí je stavba bytového domu č.p. 2332, za pozemky p.č. 6231/4 a p.č. 6231/67, vše v k.ú. Prostějov

10. Rozpočtová opatření:

1 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Obnova Národního domu)

2 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Chodník v ul. Krasická)

3 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Komunitní dům Sušilova)

4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Krasický rybník – stavební úpravy)

5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Návrh užití prostředků z Fondu reinvestic nájemného)

11. Dotace na rok 2018:

1 Azylové centrum Prostějov, o.p.s.

2 oblast sociální – celoroční činnost

3 oblast kultury – celoroční činnost

4 oblast kultury – jednorázové akce

5 oblast kultury  - jednorázová akce (nedoporučená)

6 oblast sportu – celoroční činnost klubů v extralize (režim de minimis)

7 oblast sportu - celoroční činnost

8 oblast sportu – celoroční činnost mládeže

9 oblast sportu - jednorázové akce

12. Rozpočtová opatření schválená RMP v roce 2017 v souladu s usnesením ZMP č. 18148 ze dne 16. 9. 2008

a usnesením ZMP č. 16237 (Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2017) ze dne 12. 12. 2016

13. Odměna za výkon funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Prostějova dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb.,

v platném znění

14. Dodatek k Zásadám pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Prostějova

15. Zpráva o činnosti Městské policie Prostějov a analýza stavu veřejného pořádku ve Statutárním městě Prostějov

za rok 2017

16. Vydání nové OZV statutárního města Prostějova o nočním klidu na rok 2018

17. Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14

18. Jmenování redakční rady Prostějovských radničních listů (návrh Ing. Navrátila)

19. Příprava rozšíření akvaparku (návrh Ing. Matyáška)

20. Zpráva o činnosti rady města

21. Zpráva o plnění úkolů

22. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

23. Závěr

RNDr. Alena R a š k o v á

primátorka


Vytvořeno 12.2.2018 12:27:37 - aktualizováno 12.2.2018 12:28:14 | přečteno 611x | Richard Sedlák
load