Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2018 > 30. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 16.4.2018

30. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 16.4.2018

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů naleznete zde:

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 30. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na pondělí dne 16. 4. 2018 od 13:00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14. Současně vám sděluji, že materiály jsou umístěny v souladu s jednacím řádem v přísl. adresáři k převzetí prostřednictvím VPN.


P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Udělení čestného občanství in memoriam Bruno Winterovi

3. Udělení čestného občanství in memoriam Stanislavu Liškovi

4. Udělení Cen města Prostějova za rok 2017

5. Čestná ocenění – udělení

6. Delegování zástupců statutárního města Prostějova na řádnou valnou hromadu společnosti FTL - First Transport Lines, a. s.

7. Zpráva projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Prostějov 2017

8. Majetkoprávní záležitosti:

1 Nabídka bezúplatného převodu pozemku p. č. 452/6 v k. ú. Čechovice u Prostějova včetně stavby komunikace

2 Schválení bezúplatného nabytí částí pozemku p. č. 7659/1 v k. ú. Prostějov

3 Bezúplatný převod nebo prodej části pozemku p.č. 7769 v k.ú. Prostějov

4 Prodej pozemku p. č. 410/4 v k. ú. Žešov

5 Prodej pozemku p. č. 1484 v k. ú. Prostějov

6 Prodej části pozemku p. č. 223/6 v k. ú. Krasice

7 Prodej části pozemku p. č. 4741/1 v k. ú. Prostějov

8 Prodej části pozemku p. č. 6406/1 v k. ú. Prostějov

9 Výkup části pozemku p. č. 5462 v k. ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50

10 Prominutí smluvní pokuty za prodlení s výstavbou rodinného domu na pozemku p. č. 318/58 v k. ú. Čechovice u Prostějova

11 Vzdání se práva na pohledávky evidované DSP, s. r. o.

12 Žádost o prominutí dluhu – bezdůvodného obohacení spočívajícího v nahrazených nákladech soudního řízení

 

9. Rozpočtová opatření:

1 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Komunikace a oplocení na ul. Říční vč. PD)

2 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Koupaliště Vrahovice)

3 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (MŠ Čechovice, kompletní rekonstrukce a zvýšení kapacity)

4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Plochy na ulici Zahradní vč. PD)

5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Středisko mládeže kopané)

6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ a MŠ Jana Železného)

 10. Dotace na rok 2018:

1 Oblast kultury - celoroční činnost NS Mánes, z. s.

2 Oblast sportu - Prostějov - C 1885 spol. s r. o.

3 Oblast sportu - celoroční činnost Vodáckého klubu 109)

4 Oblast ochrany životního prostředí - celoroční činnost ČSOP - RS Iris

5 Hasičský záchranný sbor OlK (vyprošťovací vaky)

6 Odbor rozvoje a investic

7 Odbor rozvoje a investic – TJ Sokol Čechovice

11. Zpráva o činnosti rady města

12. Zpráva o plnění úkolů k 16. 4. 2018

13. Záležitosti Manthellan, a.s. (pravidelný bod - písemný materiál části zastupitelů TOP 09, Nezávislých zastupitelů, KDU-ČSL, ZPP)

14. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

1 Plavecký bazén (návrh usnesení a důvodová zpráva)

2 Studie FA VUT Brno využití zámku Ptení (materiál KDU-ČSL)

15. Závěr

  RNDr. Alena R a š k o v á

primátorka města Prostějova

Vytvořeno 9.4.2018 19:15:43 | přečteno 894x | Richard Sedlák
load