Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2018 > 31. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 11.6.2018

31. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 11.6.2018

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů naleznete zde:

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

 

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 31. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na pondělí dne 11. 6. 2018 od 13:00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14. Současně vám sděluji, že materiály jsou umístěny v souladu s jednacím řádem v přísl. adresáři k převzetí prostřednictvím VPN.

 

P r o g r a m :

 

1. Zahájení, schválení programu 

2. Majetkoprávní záležitosti:

1 Nabídka na odkup spoluvlastnických podílů na pozemcích v k. ú. Čechovice u Prostějova

2 Nabídka na odkup pozemku p. č. 8225 v k. ú. Prostějov

3 Schválení výkupu dvou částí pozemku p. č. 5954/2 v k. ú. Prostějov v rámci stavby Silnice II_366 Prostějov - přeložka silnice

4 Schválení výkupu pozemku p. č. 249/3 v k. ú. Žešov a ROZOP kapitoly 50

5 Schválení výkupu částí pozemků p. č. st 166/2 a p. č. 227 oba v k. ú. Vrahovice

6 Prodej pozemků p. č. 1642/2 a p. č. 1643, oba v k. ú. Prostějov

7 Prodej pozemku p. č. 6084/7 a částí pozemků p. č. 6169/103, p. č. 6089/3 a  p. č. 6090, vše v k. ú. Prostějov

8 Prodej části pozemku p. č. 7452/12 v k. ú. Prostějov

9 Prodej části pozemku p. č. 7693/1 v k. ú. Prostějov

10 Prodej částí pozemků p. č. 7593/1 a p. č. 5051 oba v k. ú. Prostějov

11 Schválení prodeje pozemku p. č. 744/9 v k. ú. Vrahovice

12 Schválení prodeje části pozemku p. č. 6406/1 v k. ú. Prostějov

13 Schválení prodeje části pozemku p. č. 773/1 v k. ú. Vrahovice

14 Schválení bezúplatného nabytí části pozemku p. č. 5738/13 v k. ú. Prostějov

15 Schválení bezúplatného převodu pozemků p. č. 7733 a p. č. 6365/9 oba v k. ú. Prostějov

16 Revokace usnesení ZMP č. 12039 ze dne 14. 2. 2012

17 Prominutí smluvní pokuty za porušení závazku ze Smlouvy o bezúplatném převodu - FOD

18 Odpis pohledávky

 

3. Schválení účetní závěrky statutárního města Prostějova za rok 2017

 

4. Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2017

 

5. Rozpočtová opatření:

1 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města

2 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Chodník na ulici Krasická)

3 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO MŠ Partyzánská)

4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Komunikace a realizace nového oplocení a branek na ulici Říční)

5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce DDM Vápenice – tělocvična)

6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce domovních kotelen)

7 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce komunikace v Žešově)

8 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce střechy Havlíčkova 2-4)

9 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Středisko mládeže kopané)

10 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Terminál na aut. nádraží ul. Janáčkova)

11 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Vnitroblok Kostelecká 33-37)

12 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce - zastávky Vrahovice, chodník)

13 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ a MŠ J. Železného - zvýšení kapacity)

14 ROZOP kapitoly 71 - Sociální fond

 

6. Dotace na rok 2018:

1 Dotace NÁRODNÍMU DOMU Prostějov o.p.s. na úhradu provozní ztráty vzniklé v období uzavření objektu

Národního domu z důvodu opravy

2 Dotace - Odbor rozvoje a investic (SKC Prostějov z.s.)

3 Dotace – oblast sportu (jednorázová akce – Tenisový klub Prostějov, spolek)

4 Dotace – oblast školství – celoroční činnost (Junák - český skaut, středisko Děti přírody Prostějov, z. s.)

5 Dotace nedoporučená – oblast sportu (Vodácký klub 109, Prostějov, pobočný spolek SVoČR)

6 Dotace – oblast kultury (jednorázová akce - Folklorum z. s.)

7 Dotace – oblast sportu (celoroční činnost - SK Prostějov 1913, spolek)

8 Dotace – oblast sociální (celoroční činnost - Mateřské centrum Prostějov, z.s.)

9 Dotace nedoporučená – oblast zdravotní (celoroční činnost)

10 Dotace na obnovu památek pro rok 2018

 

7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - SK Prostějov 1913, spolek

 

8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - VK Prostějov, spolek

 

9. Schválení přijetí dotace z rozpočtu OlK pro JSDH města Prostějova

 

10. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu OlK na akci „Cyklistická stezka v sídlišti Šárka, Prostějov“

 

11. Přijetí neinvestiční dotace od OlK na Krajské postupové přehlídky OlK, Wolkrův Prostějov a XXXVI. Prostějovské

hanácké slavnosti

 

12. Přijetí investiční dotace z rozpočtu OlK na Podporu prevence kriminality

 

13. Změna OZV statutárního města Prostějova č. 1/2018 o nočním klidu

 

14. Změna počtu zaměstnanců statutárního města Prostějova zařazených do Městské policie Prostějov k 1. 7. 2018

 

15. Určení členů volených orgánů statutárního města ke zpracování osobních údajů

 

16. Plán rozvoje sportu v Prostějově na roky 2018 - 2022

 

17. Záležitosti Manthellan, a.s. (ústní zpráva - pravidelný bod)

 

18. Zpráva o činnosti rady města

 

19. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

 

20. Závěr

  

 

RNDr. Alena R a š k o v á

primátorka města Prostějova


Vytvořeno 4.6.2018 12:55:25 - aktualizováno 4.6.2018 12:56:41 | přečteno 302x | Richard Sedlák
load