Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2018 > 32. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 27.8.2018

32. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 27.8.2018

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů naleznete zde:

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova, 

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 32. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na pondělí dne 27. 8. 2018 od 13:00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14. Současně vám sděluji, že materiály jsou umístěny v souladu s jednacím řádem v přísl. adresáři k převzetí prostřednictvím VPN.

 

P r o g r a m :

 

1. Zahájení, schválení programu

 

2. Dotace na obnovu památek pro rok 2018

 

3. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu OlK na akci „Vybudování šatny a zázemí Střediska mládeže kopané“

 

4. Majetkoprávní záležitosti:

1 Prodej pozemků p. č. 6551/1, p. č. 6552/1, p. č. 6553/1 a p. č. 6554/1 vše v k. ú. Prostějov

2 Prodej pozemků st. p. č. 67 a p. č. 64/2, oba v k. ú. Čechůvky

3 Prodej části pozemku p. č. 587/2 v k. ú. Čechovice u Prostějova

4 Prodej částí pozemků p. č. 7593/1 a p. č. 5051 oba v k. ú. Prostějov

5 Prodej částí pozemků p. č. 7790 a p. č. 7791/1, oba v k. ú. Prostějov

6 Schválení prodeje pozemku p. č. 5945/4 a dvou částí pozemku p. č. 5945/1 oba v k. ú. Prostějov

7 Schválení prodeje části pozemku p. č. 597/1 v k. ú. Prostějov

8 Schválení prodeje části pozemku p. č. 6559/1 v k. ú. Prostějov

9 Schválení prodeje části pozemku p. č. 8027 v k. ú. Prostějov

10 Schválení směny pozemků na ulici J. B. Pecky v Prostějově a ROZOP kapitoly 50

11 Schválení směny pozemků v k. ú. Prostějov

12 Ukončení Smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 2009/16/406 ze dne 21. 1. 2010 a schválení

bezúplatného převodu částí pozemků v k. ú. Ptení

13 Revokace usnesení ZMP č. 16173 ze dne 5. 9. 2016 a schválení bezúplatného nabytí části pozemku p. č.

6319/1 v k. ú. Prostějov

14 Výkup pozemků p. č. 3965/1, p. č. 3965/2, p. č. 3966/1 a p. č. 3966/2, vše  v k. ú. Prostějov

15 Výkup pozemků p. č. 7558/5 a p. č. 7558/6 oba k. ú. Prostějov

16 Schválení výkupu pozemku p. č. 3099/5 v k. ú. Ptení a ROZOP kapitoly 50

17 Schválení výkupu pozemku p. č. 6224/1 v k. ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50

18 Schválení výkupu pozemku p. č. 7330 v k. ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50

19 Schválení výkupu pozemků p. č. 6231/4 a p. č. 6231/67 oba v k. ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50

20 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2013/50/315 ze dne 19. 12. 2013

21 Souhlas se zatížením pozemků v sektoru A průmyslové zóny věcným břemenem

22 Prominutí smluvní pokuty za prodlení s výstavbou polyfunkčního domu na ulici Vodní v Prostějově

23 Prominutí smluvní pokuty za prodlení s výstavbou rodinného domu na pozemku p. č. 100/21 v k. ú. Krasice

 

5. Schválení poskytnutí členského příspěvku spolku Prostějov olympijský, z. s.

 

6. Plán rozvoje sportu v Prostějově na roky 2018-2022

 

7. Vydání III. změny Územního plánu Prostějov

 

8. Vydání IV. změny Územního plánu Prostějov

 

9. Rozpočtová opatření:

1 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města

2 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města a 90 – správa a údržba majetku města

3 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Komunitní dům Sušilova)

4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce skateparku)

5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Revitalizace sídliště Šárka)

6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Vnitroblok Kostelecká 33-37)

7 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ a MŠ J. Železného - zvýšení kapacity)

 

10. Dotace na rok 2018:

1 TJ Sokol I Prostějov

2 oblast školství - celoroční činnost – nedoporučené

3 oblast kultury - jednorázová akce (PhDr. Karel Kavička)

4 oblast sportu - jednorázová akce (Klub výsadkových veteránů Prostějov, z. s)

5 oblast zdravotní – jednorázová akce (ZZS OlK)

6 revokace usnesení - dotace Národnímu domu Prostějov, o. p. s.

 

11. Plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a průběžné hospodaření jím zřízených a založených právnických osob k 30. 6. 2018

 

12. Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Prostějova na roky 2020 až 2023

 

13. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 24. 5. 2018 (HC REBELS 2017 Prostějov, z. s.)

 

14. Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov

 

15. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Prostějovem

 

16. Změna OZV statutárního města Prostějova č. 1/2018 o nočním klidu

 

17. Dokument „Smart Prostějov / Manuál chytrého města“

 

18. Zpráva o činnosti rady města

 

19. Zpráva o plnění úkolů

 

20. Schválení odměn členům výborů a komise zastupitelstva města a osadních výborů

 

21. Záležitosti Manthellan, a.s. (ústní zpráva - pravidelný bod)

 

22. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

 

23. Závěr

 

 

 

 

Pozn.: Před zahájením, příp. v průběhu zasedání bude pořízena oficiální skupinová fotografie členů ZMP.

 

 

 

 

RNDr. Alena R a š k o v á

primátorka města Prostějova

Vytvořeno 21.8.2018 6:56:47 | přečteno 220x | Richard Sedlák
load