Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2019 > 5. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 19.2.2019

5. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 19.2.2019

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů naleznete zde:

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 5. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 19. 2. 2019 od 10:00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14. Současně vám sděluji, že materiály jsou umístěny v souladu s jednacím řádem v přísl. adresáři k převzetí prostřednictvím VPN.

P r o g r a m :
1. Zahájení, schválení programu

2. Návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova

3. Zpráva o vyřízení dotazů, podnětů a připomínek z 2. – 4. zasedání zastupitelstva (ústní zpráva)

4. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Prostějova

5. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova (ústní zpráva)

6. Záležitosti Osadních výborů

7. Stížnost na nečinnost politiků a úřadů města Prostějova ve věci hluku z dálnice, železnice a střelnice – Č. Svoboda

8. Rezignace na funkci přísedícího u Okresního soudu v Prostějově

9. Plnění usnesení ZMP – rozpočtová opatření v roce 2018

10. Zpráva o činnosti MP za rok 2018

11. Čestná ocenění – udělení

12. Schválení darovací smlouvy – Středomoravská nemocniční a. s.

13. Dotace 2019:
1 oblast sportu (celoroční činnost)
2 oblast sportu (celoroční činnost – TJ, oddíly SK, hasiči)
3 oblast sportu - TJ Sokol II Prostějov
4 oblast sportu – jednorázová akce (Tenisový klub, spolek)
5 oblast sportu – Skydive Czech Republic
6 oblast sportu – celoroční činnost klubu v extralize BK Olomoucko, z. s.
7 oblast sportu – celoroční činnost mládeže SK Prostějov, 1913
8 oblast sociální – celoroční činnost
9 oblast zdravotní – jednorázová akce
10 Azylové centrum Prostějov, o.p.s. (schváleno v rozpočtu města na rok 2019)

14. Rozpočtová opatření:
1 kapitoly 71 - Sociální fond
2 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Návrh užití prostředků z FRN)
3 kapitoly 60 – rozvoj a investice (rekonstrukce skateparku)
4 kapitoly 60 – rozvoj a investice (rekonstrukce požární zbrojnice Vrahovice)
5 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Podchod pod mostem Olomoucká)
6 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Vrahovická most)
7 kapitoly 60 – rozvoj a investice (komunitní dům Sušilova)
8 kapitoly 60 – rozvoj a investice (DDM Vápenice tělocvična)


15. Pojmenování nové ulice v k. ú. Vrahovice

16. Pojmenování nové ulice v k. ú. Čechovice

17. Projekt prevence kriminality 2019 – Dotační program pro sociální oblast 2019 OlK – deklarace závazku

18. Členství statutárního města Prostějova v zájmovém sdružení právnických osob Střední Morava - SCR

19. Majetkoprávní záležitosti:
1 Schválení prodeje části pozemku p.č. 7404/3 v k.ú. Prostějov
2 Prodej částí pozemků p.č. 1765/1 a p.č. 6169/107, oba v k.ú. Prostějov
3 Schválení směny částí pozemků p.č. 86/27 a st. p.č. 379, oba v k.ú. Krasice
4 Schválení prodeje pozemku p.č. 864 v k.ú. Čechovice – Záhoří
5 Schválení výkupu pozemků p.č. 6251/4, p.č. 6251/7 a p.č. 6251/14, vše v k.ú. Prostějov, a staveb komunikace, veřejného osvětlení a dešťové kanalizace a ROZOP kapitoly 50
6 Informace o předaném technickém zhodnocení majetku svěřeného příspěvkovým organizacím za rok 2018
7 Schválení prodeje části pozemku p.č. 2075/1 v k.ú. Prostějov
8 Schválení prodeje části pozemku p.č. 7824 v k.ú. Prostějov
9 Směna části pozemku p.č. 740/4 v k.ú. Vrahovice za část pozemku p.č. 743/2 v k.ú. Vrahovice

20. Záležitosti Manthellan, a.s. (pravidelný bod)

21. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva

22. Závěr

Pozn.: V případě vhodných povětrnostních podmínek bude pořízena společná fotografie členů zastupitelstva před radnicí.  Mgr. František J u r a
primátor města Prostějova


Vytvořeno 12.2.2019 12:24:37 | přečteno 1171x | Richard Sedlák
load