Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2019 > 6. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 30.4.2019, pokračující 3.5.2019

6. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 30.4.2019, pokračující 3.5.2019

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů naleznete zde:

I N F O R M A C E

Níže uvedené materiály, které nebyly projednány na 6. zasedání Zastupitelstva města Prostějova dne 30. 4. 2019, budou projednány na pokračování zasedání dne 3. 5. 2019 od 7:00 hod v obřadní síni radnice:

17. Delegování zástupců statutárního města Prostějova na valné hromady obchodních společností

18. Změna OZV č. 1/2018 o nočním klidu

19. OZV, kterou se mění OZV č. 4/2008 o udržování čistoty na veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě)

20. OZV, kterou se mění OZV č. 8/2012, kterou se stanoví pravidla pro pohyb na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů na území města Prostějova

21. OZV, kterou se mění OZV č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

22. Dodatek ke Zřizovací listině Sportcentra – DDM Prostějov

23. Dodatek č. 3 k Zásadám poskytování dotace a návratné finanční výpomoci

24. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

25. Závěr

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova, 

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 6. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 30. 4. 2019 od 10:00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14. Současně vám sděluji, že materiály jsou umístěny v souladu s jednacím řádem v přísl. adresáři k převzetí prostřednictvím VPN. 

P r o g r a m :  předkladatel (zpracovatel)

1. Zahájení, schválení programu RMP - Jura

2. Zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů z minulého Jura

zasedání (ústní zpráva)

3. Zpráva o činnosti rady města (ústní zpráva) Jura

4. Udělení Cen města Prostějova za rok 2018 RMP – Jura (Tatarkovičová)

5. Záležitosti spolku Prostějov olympijský, z. s. RMP – Jura (Tatarkovičová)

5.1 Půjčka spolku Prostějov olympijský, z. s. Na rovinu! (Kapounek)

6. Statut Prostějovských radničních listů RMP – Jura

(Tatarkovičová)

7. Dotace:

7.1  Oblast sportu - celoroční činnost RMP – Krchňavý (Ivánek)

7.2  Oblast sportu - jednorázové akce RMP – Krchňavý (Ivánek)

7.3  Oblast sportu - jednorázová akce (Česká sportovní a. s.) RMP – Krchňavý (Ivánek)

7.4  Oblast vzdělávání - celoroční činnost (Junák-český skaut) RMP – Krchňavý (Ivánek)

7.5  Dotace nedoporučená – oblast vzdělávání (SH ČMS) RMP – Krchňavý (Ivánek)

7.6  Oblast kultury- celoroční činnost RMP – Sokolová (Ivánek)

7.7  Oblast kultury - celoroční činnost (Spolek pro záchranu varhan) RMP – Sokolová (Ivánek)

7.8  Oblast kultury - jednorázová akce (Klub vojenské historie) RMP – Sokolová (Ivánek)

7.9  Oblast kultury - jednorázová akce (NS Mánes, z. s.) RMP – Sokolová (Ivánek)

7.10  Oblast sociální – celoroční činnost RMP – Rašková (Svozil)

7.11  Oblast zdravotní – celoroční činnost RMP – Rašková (Svozil)

7.12  Žádost o poskytnutí peněžitého daru na uživatele sociálních služeb RMP – Rašková (Svozil)

 Domova pro seniory Kostelec na Hané

7.13  Komise životního prostředí - celoroční činnost ZO ČSOP Haná RMP – Sokolová (Cetkovská)

7.14  ORI – Tělocvičná jednota Sokol II Prostějov RMP – Rozehnal (Zajíček)

7.15  ORI – Jakub Švandera RMP – Rozehnal (Zajíček)

7.16  Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace SKC Prostějov, z. s. RMP – Krchňavý (Ivánek)

8.  Majetkoprávní záležitosti:

8.1  Prodej dvou částí pozemku p. č. 6055/126 v k. ú. Prostějov RMP – Pospíšil (Vojtek)

8.2  Prodej pozemku p. č. 5945/4 a dvou částí pozemku p. č. 5945/1 oba RMP – Pospíšil (Vojtek)

 v k. ú. Prostějov

8.3  Prodej části pozemku p. č. 5736/1 v k. ú. Prostějov RMP – Pospíšil (Vojtek)

8.4  Prodej pozemku p. č. 106/2 a části pozemku p. č. 105/4 oba v k. ú. Krasice RMP – Pospíšil (Vojtek)

8.5  Prodej pozemku p. č. 7560/1 a části pozemku p. č. 7559/2 v k. ú. Prostějov RMP – Pospíšil (Vojtek)

8.6  Prodej pozemku p. č. st. 604/2 v k. ú. Krasice RMP – Pospíšil (Vojtek)

8.7  Směna části pozemku p. č. 511 v k. ú. Domamyslice za část pozemku RMP – Pospíšil (Vojtek)

 p. č. 240/2 v k. ú. Domamyslice

8.8  Směna částí pozemků na ulici Wolfova RMP – Pospíšil (Vojtek)

8.9  Výkup pozemku p. č. 6231/68 v k. ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50 RMP – Pospíšil (Vojtek)

8.10  Výkup pozemků p. č. 7454/1, p. č. 7454/3, p. č. 7454/4 a p. č. 7454/5 RMP – Pospíšil (Vojtek)

vše v k. ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50

8.11  Výkup pozemků v k.ú. Krasice, včetně technické infrastruktury, RMP – Pospíšil (Vojtek)

 a ROZOP kapitoly 50

8.12  Bezúplatný převod movitého majetku RMP – Pospíšil (Vojtek)

8.13  Revokace usnesení ZMP č. 16065 z 11. 4. 2016 a schválení RMP – Pospíšil (Vojtek)

 bezúplatného nabytí pozemku p. č. 1/3 v k. ú. Domamyslice

8.14  Prominutí části smluvní pokuty za prodlení s výstavbou RD RMP – Pospíšil (Vojtek)

na pozemku p. č. 100/21 v k. ú. Krasice

8.15  ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města RMP – Pospíšil (Vojtek)

9. Rozpočtová opatření:

9.1  ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Dopravní terminál RMP – Rozehnal (Zajíček)

na Floriánském nám.)

9.2  ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Dílny a učebny na pv. ZŠ) RMP – Rozehnal (Zajíček)

9.3  ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Hřiště pro psy) RMP – Rozehnal (Zajíček)

9.4  ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Rekonstrukce komunikace RMP – Rozehnal (Zajíček)

v Žešově)

9.5  ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Rekonstrukce tribuny RMP – Rozehnal (Zajíček)

na velodromu)

9.6  ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Rekonstrukce ul. Plumlovská) RMP – Rozehnal (Zajíček)

9.7  ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Rozšíření zeleně v blízkosti RMP – Rozehnal (Zajíček)

ulice Říční vč. PD)

10.  Projekt regenerace veřejných prostranství na sídlišti Moravská RMP – Rozehnal (Zajíček)

11.  Projekt regenerace veřejných prostranství na sídlišti Mozartova RMP – Rozehnal (Zajíček)

12.  Jednací řád osadních výborů RMP – Rozehnal (Tatarkovičová)

13.  Jednací řád výborů Zastupitelstva města Prostějova RMP – Rozehnal (Tatarkovičová)

14.  Urbanistická soutěž na řešení jižní části centra města Prostějova RMP – Rozehnal (Mlčoch)

- materiál obdrží členové zastupitelstva po schůzi rady, která se bude konat

mimo schválený harmonogram dne 24. 4. 2019

15.  Záležitosti Manthellan, a.s. (pravidelný bod) RMP – Jura

15.1 Vyhovění zamítnutým peticím (KASC a tržnice) ZPP (Navrátil)

16.  Jmenování nového člena Komise pro regeneraci městské památkové zóny RMP – Jura (Tatarkovičová)

17.  Delegování zástupců statutárního města Prostějova na valné hromady RMP – Jura

obchodních společností (Tatarkovičová)

18.  Změna OZV č. 1/2018 o nočním klidu RMP – Jura (Orságová)

19.  OZV, kterou se mění OZV č. 4/2008 o udržování čistoty na veřejných RMP – Jura (Orságová)

prostranstvích (vyhláška o čistotě)

20.  OZV, kterou se mění OZV č. 8/2012, kterou se stanoví pravidla pro pohyb RMP – Sokolová

  na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů (Cetkovská)

na území města Prostějova

21.  OZV, kterou se mění OZV č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických RMP – Jura (Orságová)

nápojů na veřejném prostranství

22.  Dodatek ke Zřizovací listině Sportcentra – DDM Prostějov RMP – Krchňavý (Ivánek)

23.  Dodatek č. 3 k Zásadám poskytování dotace a návratné finanční výpomoci RMP – Jura (Carda)

24.  Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

25.  Závěr

Mgr. František J u r a

primátor města Prostějova

Vytvořeno 23.4.2019 10:59:06 - aktualizováno 2.5.2019 7:23:54 | přečteno 218x | Richard Sedlák
load