Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2021 > 21. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 23.2.2021

21. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 23.2.2021

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů naleznete zde:

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova, 

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 21. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 23. 2. 2021 od 10:00 hod. do hlavního sálu Společenského domu Prostějov, Komenského ul. 4142/6. Současně Vám sděluji, že materiály jsou umístěny v souladu s jednacím řádem v přísl. adresáři k převzetí prostřednictvím VPN a doporučuji, abyste si je zkopírovali na disk Vašeho notebooku. Dovoluji si připomenout povinnost dodržovat po celou dobu jednání rozestupy a chránit obličej rouškou nebo respirátorem.

Program: předkladatel (zpracovatel)

1. Zahájení, schválení programu RMP - Jura

 

2. Záležitosti Městské policie Prostějov: RMP – Jura (Nagy)

2.1 Zpráva o činnosti Městské policie Prostějov a analýza stavu veřejného

pořádku ve statutárním městě Prostějov za r. 2020

 

2.2 Změna organizační struktury Městské policie Prostějov

 

2.3 Pověření plněním některých úkolů při řízení Městské policie Prostějov

 

3. Změna výkonu funkce náměstkyně primátora z uvolněné RMP – Jura (Orságová)

na neuvolněnou – Ing. Milada Sokolová

 

4. Volba nových přísedících Okresního soudu v Prostějově RMP – Jura (Orságová)

na volební období 2021 - 2025

 

5. Záležitosti Finančního odboru: RMP – Jura (Carda)

5.1 Rozpočtová opatření schválená RMP v roce 2020 v souladu s usnesením ZMP 

č. 19232 ze dne 03.12.2019

5.2. Záměr přijetí investičního úvěrového rámce

 

6. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:

6.1 Schválení Dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z OlK RMP – Sokolová (Ivánek)

na akci „Prostějovská zima“

6.2 ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport RMP – Krchňavý, Sokolová (Ivánek)

 

7. Dotace 2021 – oblast sportu – dotační titul 3 „Podpora celoroční sportovní RMP – Krchňavý (Ivánek)

činnosti s doložením finanční spoluúčasti žadatele“

 

8. Záležitosti Odboru sociálních věcí: RMP – Rašková (Vejmělková)

8.1 Dotace 2021 - oblast sociální (celoroční činnost)

8.2 Dotace zařazená v rozpočtu města Prostějova na rok 2021 - Azylové centrum Prostějov

8.3 Dotace 2021 – oblast sociální - LIPKA, z.s. (materiál bude zaslán dodatečně)

8.4 Dotace 2021 – oblast zdravotní (materiál bude zaslán dodatečně)

 

9. Záležitosti Odboru rozvoje a investic: RMP – Rozehnal (Brückner)

9.1 Dotace 2021 - jednorázové akce

9.2 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (CS Pod Kosířem – 3. a 4. etapa)

9.3 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (EÚO BD Norská 4224/3, Prostějov)

9.4 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Uvolnění finančních prostředku na schválené investiční akce)

 

10. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města: RMP – Pospíšil (Klímková)

10. 1 Prodej části pozemku p.č. 147/5 v k.ú. Krasice

10. 2 Prodej části pozemku p.č. 885/1 v k.ú. Vrahovice

10. 3 Prodej části pozemku p.č. 210/3 v k.ú. Čechovice u Prostějova

10. 4 Prodej 2 částí pozemku p.č. 6251/4 v k.ú. Prostějov

10. 5 Prodej částí pozemků p.č. 426/3 a p.č. 587/2, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova

10. 6 Prodej části pozemku p.č. 6330/3 v k.ú. Prostějov

10. 7 Schválení prodeje části pozemku p.č. 5721/100 v k.ú. Prostějov

10. 8 Schválení prodeje pozemků p.č. 7427/12 a p.č. 7427/31, oba v k.ú. Prostějov

10. 9 Schválení prodeje části pozemku p.č. 6319/2 v k.ú. Prostějov

10.10 Schválení prodeje částí pozemku p.č. 7636/2 v k.ú. Prostějov

10.11 Schválení prodeje části pozemku p.č. 6022/36 v k.ú. Prostějov

10.12 Schválení směny části pozemků v k.ú. Vrahovice za části pozemků v k.ú. Prostějov

10.13 Schválení výkupu částí pozemků p.č. 226, p.č. 227 a p.č. 229, vše v k.ú. Žešov a ROZOP

10.14 Schválení výkupu části pozemku p.č. 740/9 v k.ú. Vrahovice a ROZOP

10.15 Výkup pozemků p.č. 7558/5 a p.č. 7558/6, oba v k.ú. Prostějov

10.16 Schválení změny věcného břemene zřízeného na části pozemku p.č. 699 v k.ú. Prostějov

10.17 Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 7416/14 v k.ú. Prostějov

10.18 Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 219/6 v k.ú. Čechovice u Prostějova

10.19 Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 7456/14 a p.č. 7459/5, oba v k.ú. Prostějov

10.20 Informace o předaném technickém zhodnocení majetku příspěvkovým organizacím za rok 2020

 

11. Prohlášení k projektu „Návštěvnické zázemí v Kolářových sadech“ RMP – Jura (Petrásek)

 

12. Název nového parku v Okružní ulici RMP – Jura (Mejzlíková)

 

13. Pojmenování nových ulic v Prostějově, v katastrálním území Vrahovice RMP – Jura (Barták)

 

14. Petice „Chemické postřiky v Prostějově nechceme“ RMP – Jura (Mejzlíková)

 

15. Zpráva o činnosti rady města (ústní zpráva) Jura

15.1 Informace o záměru fúze společností LmP, s.r.o. a DŘEVO Prostějov, s.r.o.

 

16. Zpráva o vyřízení dotazů a podnětů z 20. zasedání (ústní zpráva) Jura

 

17. Zpráva o plnění úkolů k 23. 2. 2021 Jura (Mejzlíková)

 

18. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za II. pololetí 2020 Kousal

 

19. Zpráva o činnosti Finančního výboru za II. pololetí 2020 Blumenstein

 

20. Jižní část centra města Prostějova (stálý bod) Jura

 

21. Informace o jednání ve věci budovy Místního nádraží (ústní zpráva)  Rozehnal

 

22. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

 

23. Závěr

 

Mgr. František J u r a

primátor města Prostějova


Vytvořeno 15.2.2021 14:07:03 | přečteno 289x | Richard Sedlák
load