Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2021 > 23. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 20.4.2021

23. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 20.4.2021

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů naleznete zde:

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 23. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 20. 4. 2021 od 10:00 hod. do haly Sportcentra DDM,

na ul. Olympijská 4228/4 v Prostějově. Současně vám sděluji, že materiály jsou umístěny v souladu s jednacím řádem v přísl. adresáři k převzetí prostřednictvím VPN.

Program: předkladatel (zpracovatel)

 

1. Zahájení, schválení programu RMP – Jura

2. Zastoupení náměstka primátora PaedDr. Jana Krchňavého RMP - Jura (Orságová)

po dobu jeho pracovní neschopnosti

3. Pověření plněním některých úkolů při řízení Městské policie Prostějov RMP – Jura (Orságová)

 4. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu: RMP – Krchňavý (Ivánek)

4.1 Dotace 2021 – oblast vzdělávání – celoroční činnost

4.2 Dotace 2021 nedoporučená – oblast vzdělávání

4.3 Dotace 2021 – oblast sportu – dotační titul 1 „Podpora pořádání jednorázových

sportovních akcí s doložením finanční spoluúčasti žadatele“ – 1. kolo

4.4 Bezúplatný převod movitého majetku Sportcentru - DDM Prostějov

4.5 Dodatek č. 7 ke Zřizovací listině Sportcentra - DDM Prostějov 

5. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu: RMP – Sokolová (Ivánek)

5.1 Dotace 2021 - oblast kultury - celoroční činnost

5.2 Dotace 2021 - oblast kultury - jednorázové akce

5.3 Dotace 2021 nedoporučené - oblast kultury 

6. Záležitosti Odboru rozvoje a investic: RMP – Rozehnal (Brückner)

6.1 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Stacionární měřič rychlosti)

6.2 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Návštěvnické zázemí v Kolářových sadech)

6.3 Návrh užití finančních prostředků z Fondu reinvestic nájemného

6.4 Dotace na jednorázovou akci – Českomoravská myslivecká jednota

6.5 Dotace na jednorázovou akci – Sokol Čechovice, JUNÁK 

7. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města: RMP – Pospíšil (Klímková)

7. 1 Schválení směny pozemků v k. ú. Ptení a v k. ú. Hrochov

7. 2 Schválení směny části pozemku p. č. 6169/107 za část p. č. 6221/2, oba v k. ú. Prostějov

7. 3 Schválení prodeje části pozemku p. č. 6032/41 v k. ú. Prostějov

7. 4 Prodej části pozemku p. č. 788/20 v k. ú. Vrahovice

7. 5 Schválení prodeje pozemku p. č. 3713/1 v k. ú. Prostějov včetně jiné stavby

7. 6 Prodej částí pozemku p. č. 368/11 v k. ú. Domamyslice

7. 7 Schválení prodeje pozemku p. č. 510/5 v k. ú. Domamyslice

7. 8 Schválení výkupu pozemku p. č. 208/1 v k. ú. Domamyslice

7. 9 Schválení výkupu pozemku p. č. 8282/1 v k. ú. Prostějov

7.10 Schválení výkupu pozemku p. č. 265/3 v k. ú. Krasice a částí pozemků p. č. 6324/1, p. č.

 6324/4, p. č. 6325/1, p. č. 6325/7 a p. č. 6332/1 vše v k. ú. Prostějov

7.11 Schválení převodu části pozemku p. č. 371/1 v k. ú. Čechovice u Prostějova a nabytí části

pozemku p.č. 6346/1 a pozemku p. č. 5901, oba v k. ú. Prostějov

7.12 Částečné ukončení Smlouvy o zajišťování služeb obecného hospodářského zájmu ze

 dne 28.02.2012 

8. Smlouva a dodatek ke smlouvě o poskytnutí finanční podpory RMP – Jura (Carda,Petrásek)

z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu

na pojištění lesních porostů 

9. Smlouva o poskytnutí finanční prostředků z rozpočtu SFDI na akci RMP–Jura (Brückner,Petrásek)

„Modernizace mostu ev. č. ZE-1 přes D46 v Žešově“ 

10. Dotace 2021 – oblast sociální (celoroční činnost) RMP – Rašková (Vejmělková) 

11. Změna obecně závazné vyhlášky č. 8/2020 o nočním klidu RMP – Jura (Orságová) 

12. Pojmenování nových ulic v Prostějově RMP – Jura (Barták) 

13. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Prostějova Jura – (Mejzlíková) 

14. Zpráva o vyřízení připomínek z 21. zasedání (ústní zpráva) 

15. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova (ústní zpráva) 

16. Jižní část centra města Prostějova (stálý bod

17. Informace o jednání ve věci budovy Místního nádraží (ústní zpráva) 

18. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města 

19. Závěr

 

Mgr. František J u r a

primátor města Prostějova


Vytvořeno 12.4.2021 13:55:00 | přečteno 430x | Richard Sedlák
load