Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2021 > 24. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 15.6.2021

24. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 15.6.2021

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů naleznete zde:

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova, 

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 24. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 15. 6. 2021 od 10:00 hod. do haly Sportcentra DDM, na ul. Olympijská 4228/4 v Prostějově. Současně vám sděluji, že materiály jsou umístěny v souladu s jednacím řádem v přísl. adresáři k převzetí prostřednictvím VPN.

Pozn.: Po skončení zasedání je plánovaná prohlídka objektu Sportcentra DDM.

Program: předkladatel (zpracovatel) 

1. Zahájení, schválení programu RMP - Jura 

2. Návrh na udělení Cen města Prostějova za rok 2020 RMP – Jura (Mejzlíková) 

3. Rozdělení pravomocí náměstků primátora v samostatné působnosti RMP – Jura (Mejzlíková)

statutárního města Prostějova

4. Záležitost Osadního výboru Žešov RMP – Jura (Mejzlíková)

5. Schvalování účetní závěrky za rok 2020 RMP – Jura (Carda)

6. Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2020 RMP – Jura (Carda)

7. Novela OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství RMP – Jura (Carda)

8. Změna OZV č. 8/2020 o nočním klidu RMP – Jura (Orságová)

9. Přijetí investiční dotace z rozpočtu OlK z Dotačního programu pro sociální RMP – Rašková (Vejmělková)

oblast 2021, dotační titul Podpora prevence kriminality

10. Záležitosti Odboru dotací a veřejných zakázek: RMP – Jura (Petrásek)

10.1 Schválení přijetí dotace z rozpočtu OlK na Podporu průvodcovských služeb TIC

10.2 Schválení přijetí dotace z rozpočtu OlK pro JSDH Prostějov

10.3 Smlouva o poskytnutí dotace na akci DDH v Prostějově – obnova vybavení

a úpravy prostor pro parkování

10.4 Informace o schválení dotace a odstoupení od žádosti o dotaci Inovační hub

Prostějov – DS na ul. Olomoucká

10.5 Schválení podání žádosti o dotaci na Rekonstrukci fotbalového stadionu

Za Místním nádražím v Prostějově

10.6 Zajištění dofinancování podílu žadatele o dotaci na Rekonstrukci fotbalového

stadionu Za Místním nádražím v Prostějově

10.7 Zajištění dofinancování podílu žadatele o dotaci ZŠ Jana Železného na běžecký tunel

10.8 Zimní stadion Prostějov - rekonstrukce východní stěny

10.9 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na akci „Návštěvnické zázemí

Kolářových sadů a okolí Hvězdárny Prostějov“

11. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu: RMP – Pospíšil, Sokolová (Ivánek)

11.1 Dotace 2021 – oblast sportu – dotační titul 1 „Podpora pořádání jednorázových

sportovních akcí s doložením finanční spoluúčasti žadatele“ – 2. kolo

11.2 Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov

11.3 Žádost ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov o revokaci části usnesení č. 11011 ZM ze dne 23. 02. 2021

a převod finančních prostředků na kapitolu 60 - ORI

11.4 Dotace 2021 – oblast kultury – celoroční činnost – ostatní (Klub vojenské historie Dukla z. s.)

11.5 Schválení přijetí dotace z rozpočtu OlK na 64. Wolkrův Prostějov, XXXIX. Prostějovské hanácké

slavnosti, Prostějovské léto 

12. Záležitosti Odboru rozvoje a investic: RMP – Rozehnal (Brückner)

12. 1 Dotace 2021 - jednorázová akce (Lukostřelba)

12. 2 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Rekonstrukce hasičské zbrojnice Domamyslice)

12. 3 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (BD M. Pujmanové – kotelna)

12. 4 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Regenerace panelového sídliště B. Šmerala)

12. 5 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Přechod pro chodce v ul. Okružní a Werichova)

12. 6 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Osvětlení přechodu Kojetínská ulice)

12. 7 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (ND - kuchyně a rekonstrukce zdroje tepla)

12. 8 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (ZŠ E. Valenty – rekonstrukce tělocvičen)

12. 9 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Úhrada části nákladů investiční akce „Silnice II/366

Prostějov“)

12.10 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Parkoviště a fotbalové hřiště vedle haly DDM)

12.11 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Návštěvnické zázemí v Kolářových sadech)

12.12 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Dětské dopravní hřiště v Prostějově – obnov

vybavení a úpravy prostor pro parkování

12.13 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Veřejné prostranství u ZŠ na Husově nám.)

12.14 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (ZŠ Melantrichova – protipožární opatření)

12.15 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Městský hřbitov)

12.16 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (CS Pod Kosířem)

12.17 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Workout SOŠPO)

12.18 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (ZŠ E. Valenty – rozšíření podélných odstavných

stání)

12.19 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Rekonstrukce komunikace a chodníku, zřízení VO

v Žešově)

12.20 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Regenerace sídliště Svornosti)

12.21 Běžecký tunel ZŠ J. Železného v Prostějově – převod práv a povinností 

13. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města: RMP – Pospíšil (Klímková)

13. 1 Schválení prodeje pozemku p.č. 310/20 v k.ú. Kralice na Hané

13. 2 Schválení prodeje části pozemku p.č. 750/1 v k.ú. Vrahovice

13. 3 Schválení bezúplatného převodu pozemku p.č. 3710/12 v k.ú. Ptení

13. 4 Prodej části pozemku p.č. 223/32 v k.ú. Domamyslice

13. 5 Prodej pozemku p.č. 1484 v k.ú. Prostějov

13. 6 Prodej části pozemku p.č. 6022/50, nebo části pozemku p.č. 6055/124, oba v k.ú. Prostějov

13. 7 Prodej části pozemku p.č. 797/5 v k.ú. Vrahovice (MUDr. Adámková)

13. 8 Prodej části pozemku p.č. 788/20 v k.ú. Vrahovice

13. 9 Prodej části pozemku p.č. 797/5 v k.ú. Vrahovice (manž. Veverkovi)

13.10 Schválení prodeje pozemků v k.ú. Domamyslice

13.11 Prodej částí pozemků p.č. 467/1 a p.č. 507/1, oba v k.ú. Domamyslice

13.12 Schválení prodeje pozemku p.č. 1571/2 v k.ú. Prostějov

13.13 Schválení prodeje pozemku p.č. 4395/6 v k.ú. Prostějov

13.14 Schválení prodeje pozemků p.č. 4395/3, 4395/4, 4395/5, 4395/7 a 4395/8, vše v k.ú. Prostějov

13.15 Schválení prodeje pozemku p.č. 6695/22 v k.ú. Prostějov

13.16 Výkup částí pozemků p.č. 6391/1 a p.č. 6392/1 a pozemku p.č. 6376/1, vše v k.ú. Prostějov,

a ROZOP kapitoly 50

13.17 Výkup pozemku p.č. 6570 v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50

13.18 Výkup pozemku p.č. 6550/1 v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50

13.19 Vzdání se práva na pohledávky evidované společností DSP, s.r.o.

13.20 Deklarace k prodeji pozemků za účelem zřízení a užívání odstavných ploch pro parkování

vozidel 

14. Změna stanov Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s. RMP – Jura (Mejzlíková)

15. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Prostějova Jura (Mejzlíková)

16. Zpráva o vyřízení připomínek z 22. a 23. zasedání ZMP (ústní zpráva) Jura

17. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova (ústní zpráva) Jura

18. Jižní část centra města Prostějova (stálý bod) Rozehnal

19. Informace o jednání ve věci budovy Místního nádraží (ústní zpráva) Rozehnal

20. Dotazy, připomínky a podněty členů Zastupitelstva města Prostějova

21. Závěr

Mgr. František J u r a

primátor města Prostějova


Vytvořeno 7.6.2021 18:47:49 | přečteno 274x | Richard Sedlák
load