Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2022 > 30. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 5.4.2022

30. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 5.4.2022

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů naleznete zde:


Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 30. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 5. 4. 2022 od 10:00 hod. do jednací síně radnice

v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14. Současně vám sděluji, že materiály jsou umístěny v souladu s jednacím řádem v příslušném adresáři k převzetí prostřednictvím VPN.


Program: předkladatel (zpracovatel)


1. Zahájení, schválení programu RMP - Jura

2. Čestná ocenění – udělení RMP – Jura (Šebestík)

3. Změna obecně závazné vyhlášky o nočním klidu RMP – Jura (Tisoňová)

4. Obecně závazná vyhláška – Požární řád statutárního města Prostějova RMP – Jura (Meisselová)

5. Dotační programy Péče o historické dědictví města Prostějova RMP – Rozehnal (Mlčoch) a Regenerace městských památkových rezervací a zón pro rok 2022

5.1 Dotační program Regenerace městských památkových rezervací RMP – Rozehnal (Mlčoch) a městských památkových zón v roce 2021

6. Záležitosti Odboru sociálních věcí: RMP – Rašková (Vejmělková)

6.1 Dotace 2022 - oblast sociální (celoroční činnost)

6.2 Dotace 2022 - oblast zdravotní (celoroční činnost)

7. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu: RMP – Krchňavý (Ivánek)

7.1 Dotace 2022 - oblast vzdělávání - celoroční činnost

7.2 Dotace 2022 - oblast vzdělávání - jednorázové akce

7.3 Dotace 2022 - oblast sportu – dotační titul 1 „Podpora pořádání jednorázových sportovních akcí s doložením finanční spoluúčasti žadatele“ – 1. kolo

7.4 Bezúplatný převod movitého majetku příspěvkové organizaci Sportcentrum - DDM Prostějov – časomíra

8. Záležitosti Odboru rozvoje a investic: RMP – Rozehnal (Brückner)

8.1 ROZOP kapitoly 60 - Projekt „Lepší města pro život“

8.2 ROZOP kapitoly 60 - Chodník Luční

8.3 ROZOP kapitoly 60 - Zimní stadion - rekonstrukce šaten hosté

8.4 ROZOP kapitoly 60 - Hasičská zbrojnice Vrahovice - rozšíření vjezdu

8.5 Smlouva o převodu projektové dokumentace na akci – Zimní stadion – výměna kopilitů na východní straně

9. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města: RMP – Pospíšil (Klímková)

9.1 Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 401/18 v k.ú. Čechovice u Prostějova, stavby komunikace a stavby veřejného osvětlení na ulici Meruňková

9.2 Schválení prodeje části pozemku p.č. 2464/6 v k.ú. Prostějov

9.3 Schválení prodeje pozemků p.č. 350/111 a p.č. 350/112, oba v k.ú. Kralice na Hané

9.4 Revokace usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 11201 ze dne 07.09.2021, schválení výkupu pozemku p.č. 6230/2 v k.ú. Prostějov, pozemku p.č. 223/21 v k.ú. Krasice a části pozemku p.č. 223/20 v k.ú. Krasice a ROZOP kapitoly 50

9.5 Schválení výkupu části pozemku p.č. 6342/1 v k.ú. Prostějov (Jižní prstenec)

9.6 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města (směna  části pozemku p.č. 541 za část pozemku p.č. 347, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova)

10. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Prostějova Jura (Meisselová) - ústní zpráva o stavu společnosti NÁRODNÍ DŮM Prostějov, o. p. s. (dle usnesení č. 11268 z 7. 12. 2021)

11. Zpráva o vyřízení připomínek z 29. zasedání ZMP (ústní zpráva) Jura

12. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova (ústní zpráva) Jura

13. Jižní část centra města Prostějova (stálý bod) Rozehnal

14. Informace o jednání ve věci budovy Místního nádraží (stálý bod) Rozehnal

15. Dotazy, připomínky a podněty

16. Závěr

 

Mgr. František J u r a

primátor města Prostějova
Vytvořeno 28.3.2022 12:59:26 | přečteno 207x | Richard Sedlák
load