Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2022 > 32. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 14.6.2022

32. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 14.6.2022

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů naleznete zde:

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 32. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 14. 6. 2022 od 10:00 hod. do jednací síně radnice

v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14. Současně vám sděluji, že materiály jsou umístěny v souladu s jednacím řádem v přísl. adresáři k převzetí prostřednictvím VPN.

 

Program: předkladatel (zpracovatel)

1. Zahájení, schválení programu RMP - Jura

- slib nového člena Zastupitelstva města Prostějova

 

1.1 Volba člena Kontrolního výboru

 

2. Udělení Cen města Prostějova za rok 2021 RMP – Jura (Meisselová)

 

3. Záležitosti Finančního odboru: RMP – Jura (Carda)

3.1 Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2021

3.2 Schválení účetní závěrky statutárního města Prostějov za rok 2021

 

4. Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Dětské skupiny Jesle Prostějov RMP–Rašková (Vejmělková)

 

5. Udělení souhlasu s nabytím majetku nepatrné hodnoty RMP – Jura (Tisoňová)

 

6. Záležitosti Odboru kancelář primátora: RMP – Jura (Meisselová)

6.1 Schválení darovací smlouvy – Azylové centrum Prostějov, o.p.s.

6.2 Zpráva o stavu požární ochrany ve statutárním městě Prostějově za rok 2021

6.3 Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. – rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti

 

7. Záležitosti Odboru dotací a veřejných zakázek: RMP – Jura (Rašková L.)

7.1 Schválení přijetí dotace z rozpočtu OlK z Programu na podporu JSDH 2022

7.2 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu OlK z Programu památkové péče v OlK v roce 2022

7.3 Smlouva o poskytnutí příspěvku z Nadace Partnerství – Jarní výsadba podél CS na Bedihošť

7.4 Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu OlK v roce 2022 na rekonstrukce sportovních zařízení

7.5 Schválení financování projektu Navýšení kapacity Jeslí na sídlišti Svobody v Prostějově

 

8. Záležitosti Odboru rozvoje a investic: RMP – Rozehnal (Brückner)

8. 1 ROZOP kapitoly 60 - Rekonstrukce sportovního hřiště SOŠPO

8. 2 ROZOP kapitoly 60 - Veřejné prostranství Husovo náměstí

8. 3 ROZOP kapitoly 60 - Městský hřbitov – urnové hroby IV. etapa

8. 4 ROZOP kapitoly 60 - Regenerace sídliště Brněnská - Dobrovského

8. 5 ROZOP kapitoly 60 - Dopravní prostupnost území J. B. Pecky – Kostelecká

8. 6 ROZOP kapitoly 60 - Odvodnění Kolářových sadů

8. 7 ROZOP kapitoly 60 - Rekonstrukce ulic Trávnická a Sokolská

8. 8 ROZOP kapitoly 60 - Parkoviště u hřbitova

8. 9 ROZOP kapitoly 60 - Chodník Luční

8.10 ROZOP kapitoly 60 - Nový chodník a oprava chodníku na ul. Prešovská a Čs. arm. sboru

8.11 ROZOP kapitoly 60 a 11 - Rekonstrukce hasičské zbrojnice Domamyslice

8.12 ROZOP kapitoly 60 - Vybudování památníku letectví a chodníku na ul. Dolní

8.13 ROZOP kapitoly 60 - Zimní stadion – kopility

8.14 ROZOP kapitoly 60 – Akce realizované z FRN

8.15 ROZOP kapitoly 60 – MŠ Moravská – oplocení objektu MŠ Raisova

8.16 Dotace na jednorázovou akci – 1. SK

 

9. Úprava podmínek dotačního programu Péče o historické dědictví RMP – Rozehnal (Mlčoch)

města Prostějova

 

10. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu: RMP – Krchňavý (Ivánek)

10.1 Žádost Mateřské školy Prostějov, Partyzánská ul. 34 o změnu účelu

užití finančních prostředků

10.2 Dodatek č. 9 ke Zřizovací listině Sportcentra DDM Prostějov

10.3 Dotace 2022 – oblast sportu – dotační titul 1 „Podpora pořádání jednorázových

sportovních akcí s doložením finanční spoluúčasti žadatele“ – 2. kolo

– materiál bude zaslán dodatečně

 

11. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu: RMP – Sokolová (Ivánek)

11.1 Dotace 2022 – oblast kultury – celoroční činnost

11.2 Schválení přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje

 

12. Dotace 2022 – oblast životního prostředí – činnost (ZO ČSOP Haná ) RMP - Sokolová (Cetkovská)

 

13. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města: RMP – Pospíšil (Klímková)

13.1 Prodej pozemků p.č. 1569/6 a p.č. 1569/2, oba v k.ú. Prostějov

13.2 Prodej pozemků v k.ú. Domamyslice na ul. Karafiátová

13.3 Schválení prodeje pozemků p.č. 6073/30 a p.č. 6073/31 a části pozemku

p.č. 6073/1, vše v k.ú. Prostějov

13.4 Schválení prodeje pozemků p.č. 350/111 a p.č. 350/112, oba v k.ú. Kralice na Hané

13.5 Schválení výkupu části pozemku p.č. 6331/1 v k.ú. Prostějov

13.6 Schválení výkupu pozemků Za místním nádražím a ROZOP kapitoly 50

13.7 Revokace bodu 1) písm. B) usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. ZM/2022/30/20

ze dne 05.04.2022 a schválení výkupu pozemku p.č. 6230/2 v k.ú. Prostějov, pozemku

p.č. 223/21 v k.ú.  Krasice a části pozemku p.č. 223/20 v k.ú. Krasice

13.8 Vzdání se práva na pohledávky evidované společností DSP, s.r.o.

13.9 Záležitosti odpadového hospodářství (záměr výstavby dotřiďovací linky krajskou servisní společností)

– materiál bude zaslán dodatečně

 

14. Pojmenování nové ulice RMP – Jura (Tisoňová)

15. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Prostějova Jura

16. Zpráva o vyřízení připomínek z 30. a 31. zasedání ZMP (ústní zpráva) Jura

17. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova (ústní zpráva) Jura

18. Jižní část centra města Prostějova (stálý bod) Rozehnal

19. Informace o jednání ve věci budovy Místního nádraží (stálý bod) Rozehnal

20. Dotazy, připomínky a podněty

21. Závěr

 

Mgr. František J u r a

primátor města Prostějova

Vytvořeno 6.6.2022 14:49:10 | přečteno 212x | Richard Sedlák
load