Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2006 > Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 31. 10. 2006

Usnesení z 1. – ustavujícího - zasedání Zastupitelstva města Prostějova,

konaného dne 31. 10. 2006

K bodu 3. Schválení programu

Schváleno usnesení č. 16207:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program svého 1. - ustavujícího - zasedání, konaného dne 31. 10. 2006, s tím, že diskuse proběhne ke každému bodu programu zvlášť.

K bodu 4. Schválení ověřovatelů zápisu

Schváleno usnesení č. 16208:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

Ing. Václava Šmída ověřovatelem zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne 31. 10. 2006.

Schváleno usnesení č. 16209:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

PhDr. Václava Koláře ověřovatelem zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne 31. 10. 2006.

K bodu 5. Volba volební komise

Schváleno usnesení č. 16210:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

v o l í

Mgr. Jiřího Snášela členem volební komise.

Schváleno usnesení č. 16211:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

v o l í

Ing. Jiřího Pospíšila členem volební komise.

Schváleno usnesení č. 16212:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

v o l í

MUDr. Danuši Pelikánovou členkou volební komise.

Schváleno usnesení č. 16213:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

v o l í

Mgr. Jindřicha Miklase členem volební komise.

Schváleno usnesení č. 16214:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

v o l í

JUDr. Josefa Augustina členem volební komise.

K bodu 6. Rozhodnutí o způsobu voleb

Schváleno usnesení č. 16215:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

volbu starosty města Prostějova, místostarostů a ostatních členů Rady města Prostějova veřejným hlasováním (aklamací).

K bodu 7. Stanovení počtu členů rady města a počtu uvolněných členů zastupitelstva města

Schváleno usnesení č. 16216:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s t a n o v í :

1. Rada města Prostějova bude mít 11 členů,

2. pro výkon funkce bude uvolněno pět členů Zastupitelstva města Prostějova.

K bodu 8. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni

Schváleno usnesení č. 16217:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s t a n o v í

funkce, pro které budou členové Zastupitelstva města Prostějova uvolněni takto:

- starosta města Prostějova

- čtyři místostarostové města Prostějova.

K bodu 9. Volba starosty, místostarostů a dalších členů rady města

Schváleno usnesení č. 16218:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

v o l í

v souladu s § 84 odst. 1, písm. l) zákona o obecním zřízení Ing. Jana Tesaře starostou města Prostějova.

Schváleno usnesení č. 16219:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

v o l í

v souladu s § 84 odst. 1, písm. l) zákona o obecním zřízení Ing. Pavla Drmolu místostarostou města Prostějova.

Schváleno usnesení č. 16220:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

v o l í

v souladu s § 84 odst. 1, písm. l) zákona o obecním zřízení Bc. Aloise Mačáka místostarostou města Prostějova.

Schváleno usnesení č. 16221:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

v o l í

v souladu s § 84 odst. 1, písm. l) zákona o obecním zřízení Miroslava Pišťáka místostarostou města Prostějova.

Schváleno usnesení č. 16222:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

v o l í

v souladu s § 84 odst. 1, písm. l) zákona o obecním zřízení Mgr. Vlastimila Uchytila místostarostou města Prostějova.

Schváleno usnesení č. 16223:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

v o l í

v souladu s § 84 odst. 1, písm. l) zákona o obecním zřízení Ing. Zdeňka Peichla dalším členem Rady města Prostějova.

Schváleno usnesení č. 16224:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

v o l í

v souladu s § 84 odst. 1, písm. l) zákona o obecním zřízení Mgr. Jiřího Pospíšila dalším členem Rady města Prostějova.

Schváleno usnesení č. 16225:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

v o l í

v souladu s § 84 odst. 1, písm. l) zákona o obecním zřízení MUDr. Pavla Holíka dalším členem Rady města Prostějova.

Schváleno usnesení č. 16226:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

v o l í

v souladu s § 84 odst. 1, písm. l) zákona o obecním zřízení RNDr. Alenu Raškovou další členkou Rady města Prostějova.

Schváleno usnesení č. 16227:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

v o l í

v souladu s § 84 odst. 1, písm. l) zákona o obecním zřízení Mgr. Michala Müllera dalším členem Rady města Prostějova.

Schváleno usnesení č. 16228:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

v o l í

v souladu s § 84 odst. 1, písm. l) zákona o obecním zřízení Ing. Jaroslava Faltýnka dalším členem Rady města Prostějova.

K bodu 10. Určení místostarosty, který zastupuje starostu města

Schváleno usnesení č. 16229:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

u r č u j e ,

že Miroslav Pišťák, místostarosta města, zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny starostovi.

K bodu 10.1 Pověření členů Zastupitelstva města Prostějova podle zákona o rodině

Schváleno usnesení č. 16230:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

p o v ě ř u j e

v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, přijímat prohlášení snoubenců o uzavření manželství tyto členy Zastupitelstva města Prostějova:

RNDr. Alenu Raškovou

PhDr. Václava Koláře

JUDr. Josefa Augustina

Ing. Jaroslava Čížka.

Ing. Jan Tesař, v. r. Miroslav Pišťák, v. r. 

starosta města Prostějova místostarosta města Prostějova

Prostějov 31. 10. 2006

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:27:56 | přečteno 461x | Věra Krejčí
load