Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2006 > Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 14. 11. 2006

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne 14. 11. 2006

K bodu 1. Zahájení, schválení programu

Schváleno usnesení č. 16231:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program svého 2. zasedání, konaného dne 14. 11. 2006 s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

Schváleno usnesení č. 16232:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

p o v ě ř u j e

Mgr. Ivanu Hemerkovou ověřením zápisu z 2. zasedání, konaného dne 14. 11. 2006.

Schváleno usnesení č. 16233:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

p o v ě ř u j e

JUDr. Jiřího Pudila ověřením zápisu z 2. zasedání, konaného dne 14. 11. 2006.

K bodu 3.1 Pověření přijímat prohlášení snoubenců o uzavření manželství

Schváleno usnesení č. 16234:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

p o v ě ř u j e

členku Zastupitelstva města Prostějova Mgr. Ivanu Hemerkovou přijímat prohlášení snoubenců o uzavření manželství v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.

K bodu 3.2 Smlouvy o sdružení se Správou silnic Olomouckého kraje

Schváleno usnesení č. 16235:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smluv o sdružení se Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Lipenská 120, Olomouc, IČ 70960399, které se vztahují k následujícím stavbám:

- Ochranný ostrůvek na přechodu u křižovatky ul Vrahovická s ul. I. Olbrachta a J. Köhlera

- Ochranný ostrůvek na přechodu u křižovatky ul Plumlovská a Jungmannova

- Ochranný ostrůvek na přechodu ul. Palackého u ZŠ

- Průmyslová zóna sektor G - stavba 1, SO 007.1 Úprava křižovatek na II/367,

a to podle předložených návrhů

p o v ě ř u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města, podpisem shora uvedených smluv o sdružení.

K bodu 3. Zpráva o činnosti rady za uplynulé období

Schváleno usnesení č. 16236:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

b e r e n a   v ě d o m í

zprávu o činnosti rady města za uplynulé období.

K bodu 4. Svěření úkolů v samostatné působnosti, které zabezpečují místostarostové

Schváleno usnesení č. 16237:

Zastupitelstvu města Prostějova

s v ě ř u j e

místostarostům zabezpečování úkolů patřících do samostatné působnosti města Prostějova v rozsahu:

a) jednání za město a zastupování města navenek v rozsahu konkrétního pověření zastupitelstva města a rady města,

b) organizování a kontroly přípravy materiálů pro radu města a zastupitelstvo města,

c) organizování a kontroly plnění usnesení rady města a zastupitelstva města,

d) koordinace, kontroly a zabezpečování úkolů vyplývajících z usnesení rady města a zastupitelstva města, včetně návrhů opatření potřebných k zabezpečení úkolů a zájmů města,

e) spolupráce s předsedy výborů zastupitelstva města a komisí rady města,a to v těchto oblastech:

Miroslav PIŠŤÁK

1. rozpočet a hospodaření města, účetnictví města

2. finanční záležitosti, místní poplatky, pojištění města

3. majetková účast města v právnických osobách

4. příprava a realizace stavebních investic, dlouhodobý rozvoj města a dotace, podpora regionálního rozvoje

Mgr. Vlastimil UCHYTIL

1. ochrana a tvorba zdravého životního prostředí, jeho jednotlivých složek

2. nakládání s movitým a nemovitým majetkem města, včetně výkonu vlastnických práv

3. péče o kulturní památky ve vlastnictví města

Bc. Alois MAČÁK

1. sociální zabezpečení, sociální péče a sociální služby, jejich rozvoj

2. vytváření podmínek a uspokojování potřeby bydlení

3. ochrana a rozvoj zdraví

4. doprava a spoje

Ing. Pavel DRMOLA

1. školství, výchova a vzdělávání

2. kultura a kulturní rozvoj, sport

3. komunální služby, čistota města

4. informační technologie, rozvoj městského informačního systému.

K bodu 5. Záležitosti výborů Zastupitelstva města Prostějova

Schváleno usnesení č. 16238:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

o d v o l á v á

1. předsedu a členy finančního výboru,

2. předsedu a členy kontrolního výboru.

Schváleno usnesení č. 16239:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

veřejnou volbu předsedů a členů finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva města Prostějova.

Schváleno usnesení č. 16240:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

r o z h o d l o ,

že volby bude řídit předsedající Ing. Jan Tesař.

Schváleno usnesení č. 16241:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

v o l í

Ing. Radka Zacpala předsedou finančního výboru.

Schváleno usnesení č. 16242:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

v o l í

Ing. Zdeňka Peichla členem finančního výboru.

Schváleno usnesení č. 16243:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

v o l í

Ing. Irenea Kudyna členem finančního výboru.

Schváleno usnesení č. 16244:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

v o l í

Ing. Rudolfa Rašku členem finančního výboru.

Schváleno usnesení č. 16245:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

v o l í

Petra Sedláčka členem finančního výboru.

Schváleno usnesení č. 16246:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

v o l í

Ing. Jiřího Pospíšila členem finančního výboru.

Schváleno usnesení č. 16247:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

v o l í

Ing. Jaroslava Čížka členem finančního výboru.

Schváleno usnesení č. 16248:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

v o l í

Ing. Tomáše Chalánka členem finančního výboru.

Schváleno usnesení č. 16249:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

v o l í

Ing. Jana Navrátila členem finančního výboru

(Pozn.: tajemnicí finančního výboru byla jmenována Miluše Šafandová, zaměstnankyně finančního odboru MěÚ.)

Schváleno usnesení č. 16250:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

v o l í

Ing. Václava Šmída předsedou kontrolního výboru.

Schváleno usnesení č. 16251:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

v o l í

Mgr. Jindřicha Miklase členem kontrolního výboru.

Schváleno usnesení č. 16252:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

v o l í

Lukáše Andrýska členem kontrolního výboru.

Schváleno usnesení č. 16253:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

v o l í

Jitku Hájkovou členkou kontrolního výboru.

Schváleno usnesení č. 16254:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

v o l í

Marii Navrátilovou členkou kontrolního výboru.

Schváleno usnesení č. 16255:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

v o l í

Jiřího Schlesingera členem kontrolního výboru.

Schváleno usnesení č. 16256:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

v o l í

JUDr. Ing. Jiřího Pudila členem kontrolního výboru.

Schváleno usnesení č. 16257:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

v o l í

PhDr. Hanu Bartkovou členkou kontrolního výboru.

Schváleno usnesení č. 16258:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

v o l í

MUDr. Pavla Navrátila, CSc. členem kontrolního výboru.

(Pozn.: Tajemnicí kontrolního výboru byla jmenována DiS. Soňa Popleková, zaměstnankyně odboru občanských záležitostí MěÚ.)

K bodu 6. Schválení poskytnutí bezúročné, návratné peněžní půjčky na financování vybudování kanalizační přípojky ke splaškové kanalizaci ve vymezené části města Vrahovice - Čechůvky

Schváleno usnesení č. 16259:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí bezúročné, návratné peněžní půjčky ve výši 10 000,- Kč na financování vybudování kanalizační přípojky ke splaškové kanalizaci ve vymezené části Vrahovice - Čechůvky dle důvodové zprávy.

K bodu 7. Změna právní úpravy místního poplatku za komunální odpad

Schváleno usnesení č. 16260:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

v y d á v á

s účinností od 1. 1. 2007 obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ( dále jen " poplatek za komunální odpad") s tím, že

- sazba poplatku za komunální odpad na rok 2007 bude stanovena ve výši 480,-- Kč,- celkem, z toho v článku 7 odst. 1 písm. a) ve výši 250,-- Kč, v článku 7 odst. 1 písm. b) ve výši 230,- Kč.

K bodu 8. Změna zřizovací listiny Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul.24

Schváleno usnesení č. 16261:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

změnu Zřizovací listiny Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvkové organizace s účinností od 1. 1. 2007 spočívající v doplnění o písmeno f) v článku 3 odst. 4 o tuto činnost:

- poskytování rozvozu stravy pro děti, žáky a studenty školských subjektů zřízených jinými zřizovateli než městem Prostějov za plnou cenu včetně mzdových nákladů.

K bodu 9. Veřejná finanční podpora - BK Prostějov

Schváleno usnesení č. 16264:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků rezervy pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova ve výši 1.300.000,-- Kč BK Prostějov, Za Kosteleckou 51, IČ 266 37 634

- na zabezpečení účasti BK v evropském poháru FIBA CUP challenger,

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 28. 2. 2007,

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu Kč

20

3419

5222

     

1 300 000,-

(neinvestiční dotace občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu Kč

70

6409

5901

   

7071

1 300 000,-

(rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova)

K bodu 10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory OŠK/Cás/65 - 06 (Tělocvičná jednota Sokol I Prostějov, Skálovo nám. 4)

Schváleno usnesení č. 16265:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke smlouvě OŠK/Cás/65 - 06, který se týká změny účelu poskytnuté veřejné finanční podpory Tělocvičné jednotě Sokol I Prostějov, Skálovo nám. 4, 796 01 Prostějov, IČ 155 26 151 (čl. III, odst. 1 - použití a účel příspěvku) a to: na činnost oddílu nohejbalu (cestovné, startovné, pronájmy, materiálně-technické zabezpečení), na činnost oddílu zápasu (cestovné, startovné, ceny, materiálně-technické zabezpečení), na činnost loutkářského odboru (nákup a opravy loutek, materiálně-technické zabezpečení, ozvučovací technika), na činnost oddílu všestrannosti (úhrada nákladů na ubytování cvičenců na sletových vystoupeních v Praze, materiálně-technické zabezpečení, zajištění Mikulášské besídky a Dětského dne), Český pohár juniorů v nohejbale (nákup pohárů a věcných cen).

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

K bodu 11.1 Schválení výkupu pozemků p.č. 8036/11 a p.č. 8036/12, oba v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 16266:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

výkup pozemku p.č. 8036/11- ost. plocha o výměře 303 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníka tohoto pozemku za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 240,- Kč/m2, tj. celkem 72.720,- Kč, a pozemku p.č. 8036/12- ost. plocha o výměře 136 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníka tohoto pozemku za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 240,- Kč/m2, tj. celkem 32.640,- Kč, za následujících podmínek:

- celé kupní ceny budou zaplaceny do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupních smluv do katastru nemovitostí,

- náklady spojené s vypracováním znaleckých posudků a správní poplatky spojené s podáním návrhů na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

K bodu 11.2 Schválení prodeje pozemku p.č. 210/3 v k.ú. Domamyslice

Schváleno usnesení č. 16267:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej pozemku p.č. 210/3 - orná půda o výměře 5789 m2 v k.ú. Domamyslice, v ulici Na Blatech, společnosti DONA Investment s.r.o., se sídlem Prostějov, Sebastiniho 372/6, IČ 26870061, za následujících podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši 700,- Kč/m2, tj. celkem 4.052.300,- Kč a bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

- v kupní smlouvě bude zřízeno předkupní právo města Prostějova k převáděnému pozemku jako právo věcné na dobu neurčitou tak, že se kupující zaváže nabídnout tento pozemek v případě svého úmyslu tento pozemek prodat nebo jinak zcizit ke koupi prodávajícímu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemku z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo bude zrušeno nejdříve po nabytí právní moci kolaudačních rozhodnutích, kterými bude povoleno užívání min. šesti staveb rodinných domů na převáděném pozemku,

- kupující se zaváže provést výstavbu min. šesti rodinných domů na převáděném pozemku včetně pravomocných kolaudačních rozhodnutí nejpozději do 3 let po uzavření kupní smlouvy; pro případ prodlení kupujícího se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 60.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost prodávajícího od kupní smlouvy odstoupit,

- kupující bude povinen na své náklady zajistit na převáděném pozemku výstavbu příjezdové komunikace a inženýrských sítí k nově postaveným rodinným domům,

- správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí a náklady spojené se zpracováním znaleckého posudku uhradí kupující.

K bodu 11.3 Schválení bezúplatného převodu nemovitostí v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 16268:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

bezúplatný převod objektu občanské vybavenosti č.p. 1349 na pozemku p.č. 2493/6, pozemku p.č. 2493/6 - zastavěná plocha o výměře 467 m2, objektu občanské vybavenosti na pozemku p.č. 2493/7, pozemku p.č. 2493/7 - zastavěná plocha o výměře 438 m2, objektu občanské vybavenosti na pozemku p.č. 2493/8, pozemku p.č. 2493/8 - zastavěná plocha o výměře 447 m2 a pozemku p.č. 2493/2 - ostatní plocha o výměře 3074 m2, vše v k.ú. Prostějov, Olomouckému kraji, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ 779 11, IČ: 60609460, za následující podmínky:

- veškeré náklady spojené s převodem předmětných nemovitostí včetně znaleckého posudku a správního poplatku spojeného s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Olomoucký kraj,

- v případě, že tento areál nebude využíván pro školské účely, převede Olomoucký kraj nemovitosti bezúplatně zpět městu Prostějovu.

K bodu 12. Dotazy, připomínky a podněty

Schváleno usnesení č. 16269:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

p o v ě ř u j e

člena Zastupitelstva města Prostějova Mgr. Jiřího Pospíšila přijímat prohlášení snoubenců o uzavření manželství v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Jan Tesař, v. r. Miroslav Pišťák, v. r.

starosta města Prostějovamístostarosta města Prostějova

Prostějov 14. 11. 2006

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:28:02 | přečteno 389x | Věra Krejčí
load