Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2006 > Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 19. 12. 2006

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne 19. 12. 2006

K bodu 1. Zahájení, schválení programu

Schváleno usnesení č. 16270:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program svého 3. zasedání, konaného dne 19. 12. 2006 s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

Schváleno usnesení č. 16271:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

p o v ě ř u j e

Mgr. Jindřicha Miklase ověřením zápisu z 3. zasedání.

Schváleno usnesení č. 16272:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

p o v ě ř u j e

Petra Sedláčka ověřením zápisu z 3. zasedání.

K bodu 2. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období

Schváleno usnesení č. 16273:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o činnosti rady města za uplynulé období.

K bodu 3. Jednací řád Zastupitelstva města Prostějova

Schváleno usnesení č. 16274:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

r o z h o d l o

dopracovat návrh jednacího řádu dle připomínek v rozpravě a schválit jednací řád na příštím zasedání.

K bodu 4. Odměna za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva

Schváleno usnesení č. 16275:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

výši odměn za výkon funkce neuvolněným zastupitelům města dle NV č. 50/2006 v maximální výši:

- člen rady Kč 2.200,-

- předseda výboru nebo komise rady Kč 2.020,-

- člen výboru, komise rady nebo zvláštního orgánu Kč 1.730,-

- člen zastupitelstva Kč 740,-.

Měsíční odměny ve výši podle tohoto usnesení se poskytnou poprvé za měsíc prosinec 2006.

K bodu 5. Náhrada ušlého výdělku některým neuvolněným členům zastupitelstva města v souvislosti s výkonem jejich funkce

Schváleno usnesení č. 16276:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

na rok 2007 a dále až do odvolání stanovení náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru paušální částkou ve výši 220,- Kč za hodinu. Náhrada bude poskytována v rozsahu doby potřebné k výkonu funkce v konkrétním případě, maximálně však v rozsahu 90 hodin měsíčně. Náhrada je splatná v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém člen zastupitelstva nárok na náhradu ušlého výdělku uplatnil. Náhradu ušlého výdělku poukazuje město Prostějov na svůj náklad a nebezpečí na účet označený členem zastupitelstva města.

K bodu 6.1 Komise pro regeneraci Městské památkové zóny

Schváleno usnesení č. 16277:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pokračování Komise pro regeneraci městské památkové zóny,

j m e n u j e

předseduMgr. Jiřího Pospíšila

členy:Miroslava Pišťáka

Ing. Václava Šmída

Mgr. Miroslava Chytila, Ph.D.

MUDr. Pavla Navrátila, CSc.

zástupce Památkového ústavu, pracoviště Olomouc

vedoucí odboru rozvoje a investic MěÚ

vedoucí finančního odboru MěÚ

vedoucí odboru školství a kultury MěÚ

vedoucí stavebního úřad MěÚ

vedoucí oddělení památkové péče odboru správy majetku města MěÚ.

K bodu 6.2 Komise pro nákup uměleckých děl

Schváleno usnesení č. 16278:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pokračování Komise pro nákup uměleckých děl,

j m e n u j e

předsedu Miroslava Pišťáka

členy: Ing. Pavla Drmolu

PhDr. Miroslava Macíka

Lukáše Andrýska

Kamilu Husaříkovou

PhDr. Miroslava Šmída

JUDr. Josefa Augustina

Mgr. Jaroslavu Mlčouškovou

PhDr. Václava Koláře

MUDr. Pavla Navrátila, CSc..

K bodu 7. Zrušení Fondu rozvoje bydlení a Komise pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení

Schváleno usnesení č. 16279:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

z r u š u j e

1. Fond rozvoje bydlení

2. Komisi pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují prostředky ve Fondu rozvoje bydlení

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

8115

1

8.554.142,78

Fond rozvoje bydlení

- zvyšují prostředky rezerv města ve Fondu rezerv a rozvoje

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

8115

1

8.554.142,78

Fond rezerv a rozvoje

K bodu 8. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 16/2004, kterou se stanoví spádové obvody základních škol v územním obvodu města Prostějova

Schváleno usnesení č. 16280:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 16/2004, kterou se stanoví spádové obvody základních škol v územním obvodu města Prostějova dle předloženého návrhu.

K bodu 9. Prominutí odvodu prostředků poskytnutých z rozpočtu města Prostějova v roce 2006

Schváleno usnesení č. 16281:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

r o z h o d l o

prominout odvod prostředků poskytnutých z rozpočtu města Prostějova v roce 2006 jako veřejná finanční podpora, stanovený platebním výměrem vydaným finančním odborem Městského úřadu v Prostějově za porušení rozpočtové kázně v důsledku nedodržení termínu vyúčtování poskytnutých prostředků veřejné finanční podpory dle důvodové zprávy.

K bodu 10. Schválení přijetí neinvestiční dotace na provozní výdaje při povodni v roce 2006

Schváleno usnesení č. 16282:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

přijetí neinvestiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na provozní výdaje při povodni v roce 2006 ve výši 39 865,- Kč.

K bodu 11.1 Veřejná finanční podpora - nedoporučené žádosti

Schváleno usnesení č. 16283:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

n e s c h v a l u j e

a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 130.000,-- Kč Aeroklubu Prostějov - Západ, Západní 95, Prostějov, IČ 265 86 061

- na dětský den, ukázky letecké činnosti, nábor nových členů, vyhlídkové lety pro žáky, besedy, oprava kabiny letounu L13, vybavení radiostanice pro letecký provoz, obnova padáků

2. ve výši 218.500,-- Kč

- na automobilové závody (startovné, pohonné hmoty, ubytování, pneumatiky, licence závodníka, havarijní připojištění, na výbavu jezdce)

3. ve výši 55.000,-- Kč JACHT KLUBU Prostějov, Sportovní 1, IČ 163 67 863

- na nákup kompletní nové závodní lodě (plachetnice) lodní třídy Optimist

4. ve výši 140.000,-- Kč MVDr. Miloslavu Zajíčkovi, Prostějov, IČ 423 53 581

- na vybudování kryté jízdárny Cavalo

5. ve výši 70.000,-- Kč Jiřímu Hubenému - Taneční škola Hubený Prostějov, Javoříčská 31, IČ 133 84 198

- na Mistrovství ČR disco dance a hip hop (pronájmy, porota, medaile, poháry)

6. ve výši 65.385,-- Kč

- na vystoupení hudební skupiny Létající Rabín na mezinárodním festivalu ve Švýcarsku

7. ve výši 147.000,-- Kč Kdo sportuje, nezlobí, Belgická 4163/2, Prostějov, IČ 270 34 143

- dotace na dopravu a ubytování dětí na mistrovství Evropy a Evropský pohár v disko - dance - Bochum, Německo v termínu 3. 11. - 5. 11. 2006

(startovné, cestovné)

8. ve výši 80.000,-- Kč Klubu noční hokejové ligy Prostějov, Krásná 4, IČ 270 35 352

- na okresní přebor noční hokejové ligy klubů a oddílů okresu Prostějov v termínu od 09/2006 do 04/2007.

K bodu 11.2 Dodatek ke smlouvě o veřejné finanční podpoře

Schváleno usnesení č. 16284:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠK/Cás/107 - 05) o poskytnutí veřejné finanční podpory Tělovýchovné jednotě Pozemstav Prostějov, Krasická 6, IČ 441 59 919, který se týká změny termínu vyúčtování, a to do 30. 6. 2007.

K bodu 11.3 Veřejná finanční podpora - občanské sdružení Lipka

Schváleno usnesení č. 16285:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova - z rezervy pro rozpočtová opatření RM ve výši 150.000,-- Kč Občanskému sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA, Tetín č. 1506/1,796 01 Prostějov, IČ: 44 05 39 91

- na zajištění mzdových nákladů Občanského sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 01. 2007

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4319

5222

150.000,--Kč

neinvestiční dotace občanským sdružením – mzdové prostředky

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

150.000,--Kč

rezerva pro rozpočtová opatření RMP

K bodu 12. Vyhlášení grantů na kulturní projekty města Prostějova na rok 2007

Schváleno usnesení č. 16286:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení grantů na kulturní projekty města Prostějova pro rok 2007 s následujícím tématickým určením:

- Představení umění prostějovské mládeže a studentů

- Knižní medailonky prostějovských osobností

- Videodokumenty

- Návrhy pamětních desek generálu Josefu Dudovi a Prof. Otto Wichterlemu.

K bodu 13.1 Rozpočtové opatření v kapitole 20 – školství a kultura

Schváleno usnesení č. 16287:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

-zvyšuje rozpočet výdajů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

20

3113

5331

337

556.000,-

(navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Prostějov, Sídliště svobody 24/79)

-zvyšuje rozpočet příjmů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

20

3113

2122

337

556.000,-

(odvod ZŠ a MŠ Prostějov, Sídliště svobody 24/79)

K bodu 13.2 Rozpočtové opatření v kapitole 50 – správa majetku města (Aquapark)

Schváleno usnesení č. 16288:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z rezervy pro ROZOP Rady města Prostějova Domovní správě Prostějov, s. r. o., se sídlem Křížkovského 36/7, Prostějov, IČ: 26259893, ve výši 1 655 680,- Kč

- VFP bude použita na pokrytí ztráty z provozu MOSC v Prostějově

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek využít v souladu se sjednaným účelem do 21.12.2006

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3419

5213

1.655.680,--

Kompenzace ztráty z provozu MOSC

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

1.655.680,--

Rezerva pro rozpočtová opatření RMP

K bodu 13.3 Rozpočtové opatření v kapitole 50 – správa majetku města (přesun položek)

Schváleno usnesení č. 16289:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

3639

3111

2.504.693,--

Příjmy z prodeje pozemků

50

3612

3112

1.496.540,--

Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí

50

3634

2132

223.526,--

Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí – TH DSP, s.r.o.

50

6171

2329

1.032.373,50

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

3.731.037,--

Pozemky – výkupy

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

8115

7

7096

8.807.843,50

Fond strategického rozvoje

- snižuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

3123

2132

7031

180.326,--

Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí – SOU E.Husserla

K bodu 13.4 Rozpočtové opatření v kapitole 60 - výstavba

Schváleno usnesení č. 16290:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

r e v o k u j e

část usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 15292 ze dne 20.12.2005, kdy byly schváleny finanční prostředky na investiční akce:

- "Kolářovy sady - regenerace dřevin, cestní síň, mobiliář"

- "Kostelecká ulice - chodník"

- "Lávky okolo Hloučely",

r o z h o d l o

nerealizovat tyto investiční akce,

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

3745

6121

601704

2 987 624

Kolářovy sady – regenerace dřevin, cestní síň, mobiliář

60

2219

6121

601706

960 500

Kostelecká ulice – chodník

60

3745

6121

601306

464 300

Lávky okolo Hloučely

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

8115

1

4 412 424

Fond rezerv a rozvoje

K bodu 13.5 Rozpočtové opatření v kapitole 90 – komunální služby

Schváleno usnesení č. 16291:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

90

3722

5169

1

2

11 000 000,-

Komunální služby – komunální odpad

- snižuje rezervy města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

8115

1

11 000 000,-

FRR

K bodu 14. Rozpočet města Prostějova na rok 2007

Schváleno usnesení č. 16303:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

v rozpočtu města Prostějova pro rok 2007:

1. rozdělení části veřejné finanční podpory v rozpočtu města Prostějova pro rok 2007 a snížení finančních prostředků u kapitoly 70 – Finanční v celkovém objemu 14.650.000,- Kč jmenovitě takto:

- 6.000.000,- Kč pro BK Prostějov, o.s., Za Kosteleckou 51, IČ: 26637634 (basketbal) – navýšit v kapitole 20 – Školství a kultura,

- 6.000.000,- Kč pro HK Jestřábi Prostějov, o.s., Ke Stadiónu 1, 796 01 Prostějov, IČ: 26668947 (hokej) – navýšit v kapitole 20 – Školství a kultura,

- 1.000.000,- Kč pro BC DTJ Prostějov, o.s., Netušilova 7, 796 01 Prostějov, IČ: 70918309 (box)- navýšit v kapitole 20 – Školství a kultura,

- 1.500.000,- Kč pro Občanské sdružení sociální pomoci, o.s., Určická 101, 796 01 Prostějov, IČ: 27011801 (provoz Azylového centra) – navýšit v kapitole 21 – Sociální věci,

- 150.000,- Kč pro ZO ČSOP, o.s., Husovo nám. 67, 796 01 Prostějov, IČ: 67027237 (údržba lesoparku Hlučela) – navýšit v kapitole 40 – Životní prostředí.

Výše uvedenou úpravou dojde ke snížení nerozdělené veřejné finanční podpory u kapitoly 70 – Finanční z částky 21.960.000,- Kč na částku 7.310.000,- Kč.

2. Doplnění neinvestičních výdajů v kapitole 90 – Komunálních služeb v ODPA 2219, POL 5169, ORG 900100 o částku 350.000,- Kč na provoz parkovišť v I.Q.2007. K pokrytí těchto výdajů využit finančních prostředků rezerv města Prostějova . O uvedenou částku navýšit užití Fondu rezerv a rozvoje v rozpočtu města Prostějova pro rok 2007.

3. Doplnění neinvestičních výdajů v kapitole 14 – Právní a personální a 50 – Správy majetku města k pokrytí nákladů na provoz Společenského domu Prostějov, s. r. o. (KaSC) v Prostějově v I./IV 2007 v celkové částce 1.251.400,- Kč. O uvedenou částku navýšit užití Fondu rezerv a rozvoje v rozpočtu města Prostějova pro rok 2007.

Schváleno usnesení č. 16304:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1. rozpočet města Prostějova pro rok 2007 s těmito závaznými ukazateli:

A.Objem celkových příjmů rozpočtu: 896.817.390,- Kč.

Schváleno usnesení č. 16305:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočet města Prostějova pro rok 2007 s těmito závaznými ukazateli:

B. Objem celkových neinvestičních výdajů rozpočtu: 780.671.260,- Kč.

Schváleno usnesení č. 16306:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočet města Prostějova pro rok 2007 s těmito závaznými ukazateli:

C. Investiční výdaje v celkovém objemu: 242.140.000,- Kč

jmenovitě takto:

Rekonstrukce zasedací místnosti ve dvoře - (vstupní prostor, dokončení klimatizace, datové rozvody)

Kč

700.000,-

 • Vozidlo pro vedení města
 • 900.000,-

 • Renovace svislé plošiny pro vozíčkáře ve dvoře radnice
 • 50.000,-

 • Vozidlo pro přepravu osob
 • 900.000,-

 • Rekonstrukce kanceláře č. 22 a kanceláře č. 27
 • 115.000,-

 • Skartovací stroj pro OSV a SMM
 • 135.000,-

 • Rekonstrukce interiéru obřadní síně
 • 90.000,-

 • Klimatizace IS
 • 80.000,-

 • Úložiště dokumentů (vestavěné skříně), OSV, Školní 4
 • 50.000,-

 • Rekonstrukce pracovišť odboru dopravy
 • 420.000,-

 • Orientační systém MěÚ
 • 110.000,-

 • Rozšíření počtu bezpečnostních tísňových tlačítek a rozšíření funkčnosti o přenos informace na mobilní telefon ostrahy
 • 480.000,-

 • Klimatizace přístavby II. NP - druhá část
 • 95.000,-

  Celkem Správa a zabezpečení

  4.125.000,-

       
  • II.etapa výstavby systému varování a vyrozumění občanů.

  2.000.000,-

 • Souprava pro vyprošťování a záchranářská pila pro HZS OL
 • 650.000,-

 • Přívěsný vozík za VW transportér - družstvo Domamyslice
 • 150.000,-

  Celkem Krizové řízení

  2.800.000,-

       
 • Radiostanice pro okrskovou službu a dopravní hlídky
 • 150.000,-

 • Upgrade a rozšíření ústředny - návaznost na propojení MěÚ
 • 175.000,-

 • Rozšíření MKDS - kamery, záznam
 • 800.000,-

 • Nákup nových PC pro výkon služby
 • 120.000,-

  Celkem Městská policie Prostějov

  1.245.000,-

       
  • GINIS EKO (SW ekonomické agendy) - upgrade 2007 (roční aktualizace), zajištěno smluvně (provozní charakter)

  320.000,-

 • GINIS SSL (SW spisové služby) - upgrade 2007 (roční aktualizace), zajištěno smluvně (provozní charakter)
 • 250.000,-

 • Databáze - licence Oracle pro GINIS EKO a SLL, GIS a WWW, upgrade 2007 (roční aktualizace) - zajištěno smluvně (provozní charakter)
 • 230.000,-

 • GroupWare - Lotus Notes - upgrade 2007 (roční aktualizace), zajištěno smluvně (provozní charakter )
 • 350.000,-

 • Páteřní přepínač pro redundantní připojení (konečné uzavření poč. sítě
 • 200.000,-

 • Obnova záložních zdrojů
 • 100.000,-

 • Server - obnova serveru DELL z roku 2001
 • 300.000,-

 • Server - obnova serveru HP z roku 1998
 • 150.000,-

 • Objednávkový systém pro OD a OOZ
 • 300.000,-

 • Čtecí zařízení čárových kódů korespondence.
 • 160.000,-

 • Notebook včetně SW a podpory pro zpracování ZMP a RMP, odbor KS
 • 55.000,-

 • Kopírka A3 pro OŠK - náhrada za Minolta EP1080
 • 85.000,-

 • Kopírka A3 pro OSV - náhrada za Lanier 7320
 • 85.000,-

 • Kopírka A3 pro OSV - náhrada za Minolta EP1052
 • 85.000,-

 • Datové rozvody odboru dopravy
 • 150.000,-

 • Rozšíření bezplatného připojení k internetu z nám. TGM na DUHU a ND
 • 50.000,-

 • Licence a přístroje pro IP telefonii
 • 300.000,-

  Celkem Informační technologie

  3.170.000,-

       
 • 1.500.000,- Kč na blíže nespecifikovanou publikaci, 100.000,-- na DVD k této publikaci
 • 1.600.000,-

  Celkem Školství a kultura

  1.600.000,-

       
  • Výkupy pozemků bez jmenovitého určení (Fond strategického rozvoje)

  30.000.000,-

  Celkem Správa majetku města

  30.000.000,-

       
 • Peněžitý vklad do společnosti MI PRO STAV, s.r.o.(dohoda o VPP do roku 2014)
 • 25.300.000,-

 • Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení (v roce 2006 v kap. 62 - Koncepce a rozvoj)
 • 3.000.000,-

  Celkem Finanční

  28.300.000,-

       
 • Národní dům - rek. restaurace, výv. výčep, zázemí, EZS, spisovna
 • 5.000.000,-

 • RG+ZŠ Studentská - pavilony E, F (dotace 9.000)
 • 6.000.000,-

 • Městský hřbitov obřadní síň,urnové hroby (FMH 1 mil. Kč)
 • 1.000.000,-

 • PD Žešov chodníky, komunikace
 • 2.500.000,-

 • Wolkerova, kominukace a infrastruktura
 • 12.000.000,-

 • Kanalizace Vrahovice - Čechůvky (dotace SFŽP)
 • 500.000,-

 • Dešťová kanalizace a kom. Vrahovice - Čechůvky
 • 500.000,-

 • PD - chodníky, komunikace - Vrahovice
 • 300.000,-

 • Doprava - vnitřní okruh, radiály (osvětlení přechodů, informační systém)
 • 500.000,-

 • Nová radnice - restaurování vnitřních omítek a ozdobných prvků
 • 500.000,-

 • Zámek (statika, fasáda, PD) - MK
 • 200.000,-

 • Humanizace sídl. Hloučela - pokračování v souladu se studií
 • 2.000.000,-

 • Sportcentrum - IV. etapa dle PD
 • 2.500.000,-

 • PD vnější okruh Brněnská, Plumlovská
 • 500.000,-

 • Kolářovy sady - IV. etapa v souladu s aktualizovanou PD
 • 4.500.000,-

 • Autobusové zastávky - čekárny
 • 600.000,-

 • Rejskova ulice rekonstrukce chodníku a CS
 • 3.000.000,-

 • Osazení term. vent. viz. zák. č. 406/2000 Sb. (zák.požadavek do 31.12.2006)
 • 4.000.000,-

 • Stavební úpravy vyplývající z energ. auditů dotovaných pro OKR
 • 5.000.000,-

 • Brandlova ul. rekonstrukce komunikace
 • 3.000.000,-

 • Lázně - rekonstrukce kotelny, technologie, střecha (FML 8 mil. Kč)
 • 8.500.000,-

 • PD parkoviště u městského hřbitova
 • 200.000,-

 • KaSC rekonstrukce objektu - PD
 • 500.000,-

 • Okružní křižovatka Brněnská - Okružní - dokončení
 • 1.000.000,-

 • Okružní křižovatka Anglická, protihluková opatření
 • 8.800.000,-

 • Humanizace Tylova - Brněnská (Libušinka)
 • 3.000.000,-

 • VSH (zimní stadion) strojovna chlazení
 • 1.000.000,-

 • DPS Za Nerudovou ul. 47 b.j vč. PD - dotace celkem 27 965 tis. Kč
 • 10.000.000,-

 • IS a komunikace Vrahovice, Armádního sboru
 • 14.000.000,-

 • Hlaváčkovo nám. rekonstrukce parku - dokončení
 • 400.000,-

 • ZŠ Rejskova výměna oken
 • 1.200.000,-

 • PD a rekonstrukce Husovo náměstí
 • 3.000.000,-

 • ZŠ Sídl. svobody rekonstrukce rozvodů a osvětlení pavilon A
 • 1.600.000,-

 • ZŠ Kollárova - rekonstrukce fasády, dokončení
 • 300.000,-

 • Smetanovy sady - PD + postupná rekonstrukce
 • 200.000,-

 • Velodrom - soc. zařízení
 • 10.000.000,-

 • ZŠ Melantrichova - přístavba tělocvičny
 • 10.200.000,-

 • Komunikace Manharda, vnitrobloky – dokončení
 • 4.000.000,-

 • Vodní č. 26 - posouzení - rekonstrukce nebo demolice
 • 200.000,-

 • Chodník Krasická ulice (jižní strana) k nové bytové výstavbě
 • 900.000,-

 • PD Okružní 89-93 – výměna ZI, rozvody plynu, vytápění DS
 • 200.000,-

 • Komunikace Ječná – Ovesná
 • 13.000.000,-

 • Vrahovická ul. komunikace (VAHAL)
 • 200.000,-

 • Regenerace Sídliště svobody - parkoviště III.etapa - chodník
 • 5.000.000,-

 • CS, chodník, VO a komunikace Dolní (propojení na CS Bedihošť)
 • 900.000,-

 • CS Olomoucká, Šmeralova, Krasice
 • 2.500.000,-

 • PD - Šárka 9-11 rek. a výměna rozvodů, změna na centr. vytápění DS
 • 300.000,-

 • Husserlovo nám. – celková rekonstrukce - PD
 • 300.000,-

 • Dětské hřiště Krasice
 • 600.000,-

 • Úprava krajnice (chodník) - nádraží Vrahovice
 • 600.000,-

 • Rekonstrukce komunikace Mánesova
 • 2.300.000,-

 • ZŠ Majakovského - rekonstrukce dvora a hřiště
 • 3.000.000,-

 • VO Krapkova
 • 250.000,-

 • Biokoridor Hloučela stavební úpravy, zeleň, mostky
 • 500.000,-

 • Nám. Spojenců - komunikace chodníky, úprava hrací plochy
 • 500.000,-

 • Kašna nám. Spojenců
 • 500.000,-

 • VSH výstavba šaten včetně PD
 • 3.200.000,-

 • ZŠ Palackého - rekonstrukce soc. zařízení
 • 750.000,-

 • ZŠ Rejskova - rekonstrukce kanalizace
 • 1.000.000,-

 • ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce šaten
 • 1.000.000,-

 • Přeložka vysokotlaku plynu na Plumlovské ul.
 • 1.200.000,-

  Celkem Výstavba

  170.900.000-

  Schváleno usnesení č. 16307:

  Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  rozpočet města Prostějova pro rok 2007 s těmito závaznými ukazateli:

  1. Dotace do Fondu národního domu: 1.000.000,- Kč
  2. Dotace do Fondu městských lázní: 1.000.000,- Kč
  3. Dotace do Fondu městských hřbitovů: 1.000.000,- Kč
  4. Dotace do Fondu reinvestic nájemného: 1.414.000,- Kč
  5. Dotace do Fondu strategického rozvoje
  6. (převod z Fondu rezerv a rozvoje): 30.000.000,- Kč

  7. Užití Fondu městských lázní: 8.000.000,- Kč
  8. Užití Fondu městských hřbitovů: 1.000.000,- Kč
  9. Užití Fondu strategického rozvoje: 30.000.000,- Kč
  10. Příděl do Sociálního fondu z rozpočtu města
  11. (kromě příjmů kapitoly 71 – SF): 2.204.600,- Kč

  12. Příděl do Sociálního fondu (zůstatek SF k 31.12.2006): 190.000,- Kč
  13. Užití Sociálního fondu (včetně výdajů kapitoly 71
   – SF a zůstatku účtu SF): 2.630.000,- Kč
  14. Splátka půjčených prostředků ze SFŽP ČR
   (kanal. Vrahovice – Čechůvky): 1.012.000,- Kč
  15. Příděl do Fondu rozvoje bydlení, resp.
   Fondu rezerv a rozvoje (splátky půjček): 530.000,- Kč
  16. Užití rezerv města (Fond rezerv a rozvoje)
   – stavební investice; dotace FSR: 121.158.470,- Kč

  Schváleno usnesení č. 16308:

  Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  rozpočet města Prostějova pro rok 2007 s těmito závaznými ukazateli:

  R. Neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v úhrnné sumě: 72.718.670,- Kč

  jmenovitě takto:

  1. MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23, PO Kč 1.124.745,-

  2. MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a, PO Kč 1.599.800,-

  3. MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34, PO Kč 1.807.000,-

  4. MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24, PO Kč 2.055.381,-

  5. MŠ Prostějov, Moravská ul. 30, PO Kč 1.056.665,-

  6. ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 Kč 4.738.618,-

  7. ZŠ a MŠ Prostějov, Rejskova tř. 4 Kč 3.478.676,-

  8. ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 Kč 3.199.000,-

  9. ZŠ a MŠ JŽ Prostějov, Sídliště svobody 24/79 Kč 7.454.000,-

  10. ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 Kč 4.742.280,-

  11. ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 Kč 1.870.960,-

  12. RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 Kč 5.552.569,-

  13. ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 Kč 6.121.700,-

  14. ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 Kč 4.189.776,-

  15. Sportcentrum - DDM Prostějov, PO, Olympijská 4 Kč 3.827.800,-

  16. ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov, Kravařova 14 Kč 1.100.000,-

  17. Městské divadlo v Prostějově, PO, Vojáčkovo nám. 1 Kč 4.806.000,-

  18. DUHA - kulturní klub u hradeb v Prostějově, PO, Školní. 4 Kč 5.314.000,-

  19. Městská knihovna Prostějov, PO, Skálovo nám. 6 Kč 7.305.000,-

  20. Jesle, sídliště Svobody, Prostějov Kč 1.374.700,-

  Schváleno usnesení č. 16309:

  Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  2. závazné ukazatele příspěvkovým organizacím zřízeným městem tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 9.

  Schváleno usnesení č. 16310:

  Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

  s t a n o v u j e

  1. výši osobních výdajů na činnost Městského úřadu v Prostějově a zvláštních orgánů města Prostějova v celkovém objemu 130.076.300,- Kč,

  2. výši věcných výdajů na činnost Městského úřadu v Prostějově a zvláštních orgánů města Prostějova v celkovém objemu 48.765.890,- Kč.

  Schváleno usnesení č. 16311:

  Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

  s v ě ř u j e

  1. v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a § 16 odst. 3 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Radě města Prostějova oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o přesun rozpočtových prostředků, mimo užití rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření a rezervy pro havarijní a krizové situace, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů a jedná-li se v jednotlivém případě změny rozpočtu o částku do 5.000.000,- Kč včetně, tzn. snížení neinvestičních výdajů jedné rozpočtové položky (případně její vyřazení z rozpočtu) a navýšení neinvestičních výdajů jiné rozpočtové položky (případně zařazení nové položky neinvestičních výdajů),

  2. v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a § 16 odst. 3 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Radě města Prostějova oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o přesun rozpočtových prostředků, mimo užití rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření a rezervy pro havarijní a krizové situace, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů a jedná-li se v jednotlivém případě změny rozpočtu o částku do 5.000.000,- Kč včetně jde-li o:

  - investiční výdaje, které nemají charakter nabytí nebo převodu nemovitého majetku města,

  - snížení finančního objemu jedné stávající investiční akce nebo její úplné vypuštění z rozpočtu a navýšení finančního objemu jiné investiční akce nebo zařazení nové investiční akce do rozpočtu,

  3. Radě města Prostějova oprávnění užít prostředky rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření takto:

  - k pokrytí požadavků na navýšení neinvestičních výdajů jednotlivých kapitol rozpočtu k zajištění nezbytných potřeb kapitoly v průběhu rozpočtového roku 2007,

  - k poskytnutí veřejné finanční podpory v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

  - k zařazení nových investičních akcí včetně pořízení dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého nehmotného majetku do výše 5.000.000,- Kč včetně v jednotlivém případě,

  4. Radě města Prostějova oprávnění užít prostředky rezervy pro havarijní a krizové situace k pokrytí neinvestičních i investičních výdajů souvisejících s likvidací havarijních stavů vzniklých na majetku města a vzniklých krizových situací,

  5. v souladu s ust. § 16 odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů, vedoucímu finančního odboru MěÚ v Prostějově oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu a jedná-li se o úpravu dotace ze státního rozpočtu ČR v rámci tzv. souhrnného dotačního vztahu nebo o jiné účelové dotace ze státního rozpočtu, státních fondů a jiných veřejných rozpočtů, s následným schválením ZMP při pololetních rozborech hospodaření města Prostějova a při projednání závěrečného účtu města Prostějova po skončení kalendářního roku.

  p o v ě ř u j e

  1. Miroslava Pišťáka, místostarostu města ve spolupráci s vedoucím finančního odboru MěÚ v Prostějově, nakládáním s volnými finančními zdroji města Prostějova v průběhu roku 2007 za účelem jejich co nejvýhodnějšího zhodnocení s tím, že Zastupitelstvu města Prostějova budou podány informace při hodnocení výsledků hospodaření města Prostějova za I. pololetí 2007 a po skončení kalendářního roku,

  2. vedoucí odborů, vykonávající funkci zřizovatele vůči příspěvkovým organizacím zřízeným městem, projednávat a schvalovat:

  - řádně odůvodněné změny ve finančních plánech příspěvkových organizací předložených v průběhu roku 2007 a vést o těchto změnách finančních plánů úplnou evidenci v rámci každé příspěvkové organizace s údaji, kdy byla změna provedena (datum), o jakou finanční částku se jednalo (Kč), odůvodnění provedení změny (text) a kdy byla změna schválena vedoucím odboru vykonávajícím funkci zřizovatele (datum),

  - odpisové plány příspěvkovým organizacím, zřízeným městem Prostějovem.

  u k l á d á

  1. vedoucímu finančního odboru MěÚ v Prostějově,
  zaslat rozpis rozpočtu správcům kapitol v členění dle podrobné rozpočtové skladby s výší závazných ukazatelů rozpočtu města Prostějova pro rok 2007, kterými jsou povinni se řídit,

  2. správcům kapitol,
  zaslat písemnou formou řízeným organizacím – právnickým osobám, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem je město Prostějov a dalším subjektům - příjemcům dotací a příspěvků z rozpočtu města, rozpis rozpočtu v členění dle podrobné rozpočtové skladby s výší závazných ukazatelů rozpočtu města Prostějova pro rok 2007, kterými jsou povinny se řídit,)

  3. Radě města Prostějova a správcům kapitol,
  krýt případné nově zjištěné výdaje rozpočtu města Prostějova pro rok 2007, které vyvstanou v průběhu rozpočtového období roku 2007:

  - navýšením příjmové stránky rozpočtu o nově zjištěné příjmy běžného období,

  - bez navýšení příjmové stránky o nově zjištěné příjmy běžného roku přesunem určitého objemu finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu mezi položkami v rámci jedné kapitoly nebo v rámci jednotlivých kapitol tak, aby nedošlo ke zvýšení celkových výdajů,

  - bez navýšení příjmové stránky o nově zjištěné příjmy běžného roku využitím rezerv v rozpočtu města Prostějova pro rok 2007 (rezerva pro rozpočtová opatření prováděná Radou města Prostějova a rezerva pro krizové a havarijní situace) tak, aby nedošlo ke zvýšení celkových výdajů.

  Tímto opatřením je sledována nutnost zamezit dalšímu zvyšování rozpočtového deficitu běžného období roku 2007 zapojováním rezervních zdrojů města.

  K bodu 15. Střednědobý rozpočtový výhled města Prostějova na období 2007 - 2009

  Schváleno usnesení č. 16292:

  Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  Střednědobý rozpočtový výhled města Prostějova pro rok 2007 - 2009.

  K bodu 16. Obecně závazná vyhláška, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků města Prostějova č. 5

  Schváleno usnesení č. 16293:

  Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

  v y d á v á

  v souladu s §84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků města Prostějova č. 5.

  K bodu 17. Návrh změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov: Zachování stávající funkce výrobního areálu (změna plochy „bydlení a občanské vybavení Bo“ na plochu „občanské vybavení – smíšená funkce Osm“)

  Schváleno usnesení č. 16294:

  Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

  I. schvaluje ve smyslu § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 26 odst. 2 a § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,změnu územního plánu sídelního útvaru Prostějov: Zachování stávající funkce výrobního areálu (změna plochy "bydlení a občanské vybavení Bo" na plochu "občanské vybavení - smíšená funkce Osm").

  II. vymezuje ve smyslu § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,závaznou část změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov: Zachování stávající funkce výrobního areálu (změna plochy "bydlení a občanské vybavení Bo" na plochu "občanské vybavení - smíšená funkce Osm").

  III. vydává obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 66/2002, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu sídelního útvaru Prostějov.

  IV. K návrhu změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov: Zachování stávající funkce výrobního areálu (změna plochy "bydlení a občanské vybavení Bo" na plochu "občanské vybavení - smíšená funkce Osm") nebyly podány žádné námitky tudíž ve smyslu § 23 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nelze o námitkách rozhodovat.

  K bodu 18.1 Schválení prodeje pozemku p.č. 5792/2 v k.ú. Prostějov

  Schváleno usnesení č. 16295:

  Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  prodej pozemku p.č. 5792/2 - zahrada o výměře 314 m2 v k.ú. Prostějov za následujících podmínek:

  - kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 300,- Kč/m2, celkem 94.200,- Kč,

  - kupní cena bude zaplacena v celé výši před podpisem kupní smlouvy,

  - v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděnému pozemku tak, že se kupující zaváže nabídnout převáděný pozemek, nebo jeho část, v případě svého úmyslu tento prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu tohoto pozemku z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupující,

  - náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

  K bodu 18.2 Schválení prodeje pozemku p.č. 3461/2 v k.ú. Prostějov

  Schváleno usnesení č. 16296:

  Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  prodej pozemku p.č. 3461/2 - zast.plocha o výměře 18 m2 v k.ú. Prostějov společnosti E.ON Distribuce a.s., se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, PSČ: 370 49, IČ: 26078198, za těchto podmínek:

  - kupní cena bude stanovena minimálně ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. ve výši 15.260,-- Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

  - správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené se zpracováním znaleckého posudku uhradí kupující.

  K bodu 18.3 Schválení výkupu části pozemku p.č. 6676/1 v k.ú. Prostějov

  Schváleno usnesení č. 16297:

  Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  výkup části pozemku na ulici Brněnská p.č. 6676/1 - orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 130 m2 ( přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu ), od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu ve výši 300,- Kč/m2, tj. celkem cca 39.000,- Kč, za následujících podmínek :

  - část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % ( záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí ) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,

  - náklady na zpracování geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

  K bodu 18.4 Schválení bezúplatného nabytí pozemku v k.ú.Krasice

  Schváleno usnesení č. 16298:

  Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 110/5 - ostatní plocha o výměře 1260 m2 v kat.území Krasice od vlastníka České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, PSČ 128 00, IČ 69797111, do vlastnictví města Prostějova ve veřejném zájmu s tím, že veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví k pozemku uhradí město Prostějov.

  K bodu 18.5 Schválení výkupu pozemku p.č. 3278/1 v k.ú. Ptení

  Schváleno usnesení č. 16299:

  Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  výkup pozemku p.č. 3278/1 - lesní pozemek o výměře 468 m2 v k.ú. Ptení od vlastnice tohoto pozemku za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 7,-- Kč/m2, celkem 3.276,-- Kč, do vlastnictví města Prostějova za následujících podmínek:

  - kupní cena bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,

  - náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

  K bodu 18.6 Úprava podmínek prodeje pozemků v k.ú. Krasice

  Schváleno usnesení č. 16300:

  Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

  r e v o k u j e

  usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 16167 ze dne 19.9.2006 (schválení prodeje pozemků p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice, společnosti REMOSTAV a.s.),

  s c h v a l u j e

  prodej pozemků p.č. 101 - orná půda, o výměře 3594 m2, p.č. 102 - orná půda, o výměře 1995 m2 a p.č. 103 - orná půda, o výměře 5273 m2, vše v k.ú. Krasice, společnosti REMOSTAV a.s., se sídlem Přemyslovka 4, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 25547534, za následujících podmínek:

  - kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 350,- Kč/m2, t.j. celkem 3.801.700,- Kč,

  - kupní cena bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

  - kupující se v kupní smlouvě zaváže, že v termínu do pěti let od podpisu kupní smlouvy bude pravomocně zkolaudována stavba multifunkčního lázeňského areálu s hotelem a kongresovým centrem na převáděných pozemcích; pro případ prodlení kupujícího se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě stanovena smluvní pokuta ve výši 200.000,- Kč za každý měsíc prodlení a možnost města Prostějova odstoupit od smlouvy,

  - v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se kupující zaváže nabídnout převáděné pozemky nebo jejich části v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za kupní cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo bude zrušeno po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání stavby multifunkčního lázeňského areálu s hotelem a kongresovým centrem na převáděných pozemcích,

  - náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

  K bodu 19.1 Pojmenování nových ulic

  Schváleno usnesení č. 16301:

  Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  názvy ulic pro dvě stávající komunikace takto:

  1. Průchozí - (kód UVP 475) pro ulici v k.ú. Prostějov,

  2. Atletická - (kód UVP 185) pro ulici v k.ú. Prostějov.

  K bodu 19.2 Schválení poskytnutí bezúročné, návratné peněžní půjčky na financování vybudování kanalizační přípojky ke splaškové kanalizaci ve vymezené části města Vrahovice - Čechůvky

  Schváleno usnesení č. 16302:

  Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  poskytnutí bezúročné, návratné peněžní půjčky ve výši 10 000,- Kč na financování vybudování kanalizační přípojky ke splaškové kanalizaci ve vymezené části Vrahovice - Čechůvky dle důvodové zprávy. 

  Ing. Jan Tesař, v. r. Miroslav Pišťák, v. r.

  starosta města Prostějova místostarosta města Prostějova

  Prostějov 19. 12. 2006

  Zpracovala: Věra Krejčí

  Vytvořeno 7.7.2009 10:28:07 | přečteno 350x | Věra Krejčí
  load