Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2006 > Usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 14. 2. 2006


Usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Prostějova,
konaného dne 14. 2. 2006

K bodu 1. Zahájení, schválení programu

Schváleno usnesení č. 16001:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program svého 33. zasedání, konaného dne 14. 2. 2006 s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

Schváleno usnesení č. 16002:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

p o v ě ř u j e

JUDr. Jiřího Pudila ověřením zápisu z 33. zasedání.

Schváleno usnesení č. 16003:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

p o v ě ř u j e

Vladislava Škrabala ověřením zápisu z 33. zasedání.

K bodu 2. Zpráva o činnosti rady za uplynulé období

Schváleno usnesení č. 16004:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o činnosti rady města za uplynulé období.

K bodu 2.A Informace o nabídce odkupu akcií České spořitelny, a. s.

Schváleno usnesení č. 16005:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

n e s c h v a l u j e

žádnou z nabídek na odprodej 77 700 ks prioritních akcií České spořitelny, a.s. ve vlastnictví města Prostějova uvedených v písemném materiálu v bodech A) a B).

K bodu 2.B Poskytnutí darů a prezentačního materiálu města Prostějova 601. skupině speciálních sil Generála Moravce

Schváleno usnesení č. 16006:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí věcných darů dle důvodové zprávy.

K bodu 2.C Delegování zástupce města na valnou hromadu společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.

Schváleno usnesení č. 16007:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

d e l e g u j e

starostu města, Ing. Jana Tesaře, v souladu s § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, jako zástupce společníka města Prostějova na nejbližší valnou hromadu obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Jihoslovanská 2169/28, PSČ 796 01, IČ: 26224178.

K bodu 3. Zpráva o činnosti Městské policie Prostějov za rok 2005

Schváleno usnesení č. 16008:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

Zprávu o výsledku činnosti Městské policie Prostějov za rok 2005,

v y s l o v u j e

poděkování Městské policii Prostějov za její činnost v roce 2005.

K bodu 4. PARTNERSTVÍ 2006

Schváleno usnesení č. 16009:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

Program prevence kriminality ve městě Prostějově PARTNERSTVÍ 2006.

K bodu 5. Zrušení právních předpisů o užívání znaku a praporu města

Schváleno usnesení č. 16010:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 18 o užívání znaku a praporu města a obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 47/2001, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 18 o užívání znaku a praporu města dle předloženého návrhu.

K bodu 6. Náhrada ušlého výdělku některým neuvolněným členům zastupitelstva města v souvislosti s výkonem jejich funkce

Schváleno usnesení č. 16011:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

na rok 2006 stanovení náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru paušální částkou ve výši 220,- Kč za hodinu. Náhrada bude poskytována v rozsahu doby potřebné k výkonu funkce v konkrétním případě, maximálně však v rozsahu 90 hodin měsíčně. Náhrada je splatná v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém člen zastupitelstva nárok na náhradu ušlého výdělku uplatnil. Náhradu ušlého výdělku poukazuje město Prostějov na svůj náklad a nebezpečí na účet označený členem zastupitelstva města.

K bodu 7. Prominutí smluvní pokuty

Schváleno usnesení č. 16012:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prominutí smluvní pokuty ve výši 38.100,- Kč dle důvodové zprávy.

K bodu 8. Příspěvek na obnovu kulturních památek z rozpočtu města Prostějova v Programu regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2006

Schváleno usnesení č. 16013:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí příspěvků na obnovu kulturních památek v rámci Programu regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2006 (podíl města na obnově kulturních památek v "Programu regenerace MPR a MPZ ČR dle usnesení vlády č. 209/92 na rok 2006") dle návrhu Komise pro regeneraci městské památkové zóny dne 1.11.2005

kulturní památka

vlastník kulturní památky

druh prací

částka

Nová radnice

Město Prostějov

oprava povrchu terasy, restaurování květinových žardiniér

v rozpočtu města

klášter Milosrdných bratří

Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří

rekonstrukce části střechy severního křídla kláštera Milosrdných bratří

200 000,00 Kč

kostel Povýšení sv.Kříže

Římskokatolická farnost Povýšení sv. Kříže Prostějov

I.etapa opravy a konzervace obnovených venkovních omítek kostela

80 000,00 Kč

zámek

Město Prostějov

obnova sgrafit jižní a severní fasády

v rozpočtu města

Národní dům

Město Prostějov

zádlažba dvora, oprava světlíků

v rozpočtu města

sokolovna

Tělocvičná jednota Sokol I. Prostějov

oprava vnitřního povrchu parket v sokolovně

60 000,00 Kč

součet

340 000,00 Kč

K bodu 9. Smlouva o spolupráci s Dělnickou tělocvičnou jednotou Prostějov

Schváleno usnesení č. 16014:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění podmínek pro sportovní a tělovýchovnou činnost DTJ Prostějov s občanským sdružením Dělnická tělocvičná jednota Prostějov, IČ: 70 91 83 09, sídlem Netušilova 1620/7, Prostějov, PSČ 796 01 podle předloženého návrhu.

K bodu 10.1 Poskytnutí veřejné finanční podpory (sport, kultura)

Schváleno usnesení č. 16015:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků veřejné finanční podpory, nespecifikované rezervy a z odvodů části výtěžků z výherních hracích přístrojů

1. ve výši 150.000,-- Kč Volejbalovému klubu PVK Prostějov, Smetanova 10, IČ 266 40 520

- na podporu mládežnického volejbalu a beach volejbalu (pronájmy, sportovní oděv, preventivní zdravotnické prohlídky, sportovní vybavení, cestovné, ubytování, stravné, letní a zimní soustředění, startovné)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

2. ve výši 200.000,-- Kč Svazu vodáků ČR, Klub 109 Prostějov, Kravařova 1, IČ 657 62 274

- na podporu činnosti (cestovné, startovné, sportovní materiál, ubytování, stravné, rehabilitace)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

3. ve výši 100.000,-- Kč Aeroklubu Josefa Františka Prostějov, Za Leteckou 119, IČ 005 44 051

- na podporu činnosti pro výcvik mládeže od 15 let v bezmotorovém létání (nákup leteckých přístrojů pro výcvik v navigaci, oprava a údržba letadel a areálu, prezentace sportovního létání na veřejnosti, organizování dětských dnů a akcí pro děti a mládež, nákup a oprava letecké techniky, nákup záchranného padáku, modernizace leteckých radiostanic)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

4. ve výši 800.000,-- Kč Dělnické tělocvičné jednotě Prostějov, Netušilova 7, IČ 709 18 309

- na podporu činnosti (jízdné; stravné; ubytování; startovné; výstroj; podpůrná výživa; rehabilitace; cestovné, stravování a nocležné pro přespolní boxery; výchovné a propagační materiály, soustředění boxerů, posilovací nářadí, provoz tělocvičny)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- termíny čerpání: do 31. 3. 2006 částku 400.000,-- Kč; do 31. 5. 2006 částku 400.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

5. ve výši 500.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě SOKOL II Prostějov, U Kalicha 2, Prostějov, IČ 479 20 653

- na náklady 1. ligy házené mužů (licenční poplatky, startovné, dopravné, rozhodčí, stravné, cestovní náhrady, soustředění, rehabilitační služby, odměny trenérům, smluvní vztahy, výchovné, hostování resp. přestupy hráčů, energie, materiálně-technické zabezpečení, pronájmy, oprava a údržba sportovišť)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- termíny čerpání: do 31. 3. 2006 částku 300.000,-- Kč; do 31. 5. 2006 částku 200.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

6. ve výši 7.000.000,-- Kč BK Prostějov, Za Kosteleckou ul. 51, Prostějov, IČ 266 37 634

- na činnost klubu (sportovní vybavení, výzbroj a výstroj, cestovné, stravné, ubytování, rekondiční a rehabilitační služby, soustředění, pitný režim, rozhodčí, výchovné, poplatky ČBF a startovné, ceny, propagační materiál, plakáty, tiskoviny, foto, nájemné a pronájmy, náklady na trenéry, náklady na tělovýchovné projekty a služby) a další provozní náklady spojené se sportovní činností a chodem klubu

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- termíny čerpání: do 30. 4. 2006 částku 3.500.000,-- Kč; do 31. 5. 2006 částku 3.500.000,-- Kč v případě postoupení do play off

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

7. ve výši 70.000,-- Kč Fotbalovému klubu Prostějov 1992, Komenského 2, Prostějov, IČ 702 84 431

- na podporu činnosti (soustředění fotbalového oddílu starších žáků, tréninkové a zápasové vybavení pro žáky)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

8. ve výši 700.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě OP Prostějov, Kostelecká 47, IČ 005 47 409

- na podporu činnosti odd. košíkové, kanoistiky, lukostřelby, volejbalu, stolního tenisu, lyžování, sportu pro všechny (cestovní náklady, startovné, vklady, soustředění, licence, poplatky, energie, sportovní a režijní materiál, běžná údržba sportovišť, ostatní služby, pronájmy, odměny trenérům)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- termíny čerpání: do 31. 3. 2006 částku 350.000,-- Kč; do 31. 5. 2006 částku 350.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

9. ve výši 200.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Čechovice, Čechovická 55, IČ 163 67 855

- na podporu činnosti oddílu kopané, stolního tenisu a zápasu (náklady na údržbu fotbalového hřiště, cestovné, startovné, pronájmy, energie, pohonné hmoty, sportovní potřeby, zdravotnický materiál)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

10. ve výši 100.000,-- Kč Sportovnímu klubu plavání Taurus Prostějov, Tylova 79, IČ 708 63 041

- na podporu činnosti (pronájem bazénu, účast na závodech, cestovné, startovné, ubytování, nákup materiálu)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

11. ve výši 867.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol Vrahovice, M. Alše 820, Prostějov, IČ 479 20 025

- na podporu činnosti oddílu fotbalu (dobudování a údržba tréninkového hřiště a areálu, pronájmy, materiální vybavení, cestovné, rozhodčí) v částce 180.000,-- Kč

- na podporu činnosti oddílu gymnastiky (materiální vybavení, pronájmy) v částce 10.000,-- Kč

- na podporu činnosti oddílu všestrannosti (materiální vybavení, pronájmy) v částce 15.000,-- Kč

- na podporu činnosti oddílu volejbalu (materiální vybavení, pronájmy, pořádání turnajů, cestovné, rozhodčí) v částce 25.000,-- Kč

- na úpravu a údržbu koupaliště v částce 637.000,-- Kč

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- termíny čerpání: do 31. 3. 2006 částku 567.000,-- Kč; do 31. 5. 2006 částku 300.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

12. ve výši 1.300.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě POZEMSTAV Prostějov, Krasická 6, IČ 441 59 919

- na zabezpečení činnosti oddílů (nákup materiálu, sportovní materiál, materiál na opravy a údržbu, podpůrná výživa, energie, nájmy, cestovné, ubytování, stravné, startovné, soustředění, spoje, pojištění)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- termíny čerpání: do 31. 3. 2006 částku 1.000.000,-- Kč; do 31. 5. 2006 částku 300.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

13. ve výši 100.000,-- Kč Sportovnímu klubu Prostějov, oddílu orientačního běhu Sportovní 3924/1, IČ 00544264

- na uspořádání závodů v orientačním běhu: závod Středoevropské zimní ligy 2006, závod Českého poháru štafet a Poháru Elity 2006; třídenní mezinárodní závody "Cena střední Moravy"; na celoroční podporu mladých závodníků při účasti na závodech v orientačním běhu

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

14. ve výši 69.000,-- Kč

- na pořádání šesti výstav a prezentaci výtvarných autorů v prostorách kina Metro v Prostějově

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

15. ve výši 7.000.000,-- Kč HK Jestřábi, Ke Stadionu 1, Prostějov, IČ 266 68 947

- na činnost klubu (pronájem ledové plochy, pronájem nebytových prostor, doprava, rozhodčí, výstroj, výzbroj, přestup a hostování hráčů "A" teamu, zabezpečení chodu sekretariátu, odměny)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- termíny poskytnutí: do 30. 4. 2006 částku 3.000.000,-- Kč; do 30. 9. 2006 částku 4.000.000,-- Kč za podmínky účasti v soutěži 1. hokejové ligy v sezóně 2006/2007,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 4. 2007

16. ve výši 400.000,-- Kč Tenis klubu Prostějov, a. s., Za Velodromem 49a, IČ 253 31 108

- na podporu činnosti mládežnického tenisu (pronájem kurtů a haly, tréninkové hodiny)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- termíny čerpání: do 31. 3. 2006 částku 200.000,-- Kč; do 31. 5. 2006 částku 200.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů


Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč


20

3419

5222
19 087 000


(neinv. dotace občanským sdružením)


20

3419

5213
 400 000


(neinvestiční dotace nefinančním podnikat. subjektům)


20

3319

5492
69 000


(dary obyvatelstvu)

- snižuje rozpočet výdajů


Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč


70

6409

59097080

8 443 000


(veřejná finanční podpora)


20

6409

5901
7 500 000


(nespecifikované rezervy)


70

6409

590916

3 613 000


(odvody části výtěžků z VHP)

K bodu 10.2 Poskytnutí veřejné finanční podpory (sociální oblast)

Schváleno usnesení č. 16016:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1) ve výši 100.000,-- Kč Českému tenisovému svazu vozíčkářů, Kounicova 79, 602 00 Brno, IČ: 63 83 11 80

- na zabezpečení mezinárodního turnaje v tenise na vozíku Wheelchair Czech Open 2006 ( strava a pronájem)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006,

2) ve výši 400.000,-- Kč Občanskému sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA, Tetín 1, 796 01 Prostějov, IČ: 44 05 39 91

- 300.000,-- Kč na zajištění provozu občanského sdružení (mzdové náklady, úhrada elektrické energie, spojů, nákup materiálu, úhrada služeb), 100.000,--Kč na zajištění provozu a mzdové náklady Domovinky pro denní pobyt seniorů

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006,

- termín čerpání: do 30.4.2006 v částce 200.000,-- Kč a do 31.7.2006 v částce 200.000,-- Kč,

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4319

5222
500.000,--Kč

neinvestiční dotace občanským sdružením

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

59097080

500.000,--Kč

nerozdělená finanční podpora

K bodu 10.3 Poskytnutí veřejné finanční podpory (revitalizace přehrady)

Schváleno usnesení č. 16017:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 250 000 Kč Mikroregionu Plumlovsko, Rudé Armády 302, 798 03 Plumlov, IČ:71201190

- na realizaci projektu - Revitalizace Plumlovské přehrady

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 12.12. 2006

- příspěvek bude poskytnut za předpokladu získání dotace od Olomouckého kraje a kofinancování projektu v celkovém objemu 1,5 mil. Kč ze strany obcí mikroregionu,

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

2339

6349
250 000

(investiční dotace DSO na projekt revitalizace Plumlovské přehrady )

- snižuje rozpočet výdajů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70


8115
250 000

(FRR)

K bodu 10.4 Poskytnutí veřejné finanční podpory (Občanské sdružení sociální pomoci Prostějov)

Schváleno usnesení č. 16018:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 1.500.000,-- Kč Občanskému sdružení sociální pomoci Prostějov, Určická 101, Prostějov, IČ: 270 11 801

- na zajištění provozních a mzdových nákladů Azylového centra

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

- termín čerpání: do 25.2.2006 v částce 750.000,- Kč a do 25.07.2006 v částce 750.000,- Kč,

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů


Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč


21

4319

5222
1.500.000,--Kč


neinvestiční dotace občanským sdružením

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

6409

5909
1.500.000,--Kč

ostatní neinvestiční výdaje j. n.

K bodu 11. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory

Schváleno usnesení č. 16019:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠK/Cás/64 - 05) o poskytnutí veřejné finanční podpory - grantu Josefu Milarovi, IČ 133 89 858, který se týká změny termínu vyúčtování, a to do 28. 2. 2006.

K bodu 12.1 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (městská knihovna)

Schváleno usnesení č. 16020:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšuje rozpočet výdajů


Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč


60

3314

6121603705

980 000


Městská knihovna

- snižuje stav rezerv města


Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč


70


8115
980 000


FRR

K bodu 12.2 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (PD zástavby u nemocnice)

Schváleno usnesení č. 16021:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšuje rozpočet výdajů


Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč


60

2212

6121
300 000


PD zástavba u nové nemocnice

- snižuje stav rezerv města


Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč


70


8115
300 000


FRR

K bodu 13. 1 Schválení směny pozemků v k. ú. Ptení

Schváleno usnesení č. 16022:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

r e v o k u j e

usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 13256 ze dne 23.9.2003 v části týkající se schválení výkupu spoluvlastnického podílu id. 1/3 na pozemcích ve zjednodušené evidenci - parcelách původ pozemkový katastr p.č. 804 o výměře 2050 m2 a p.č. 805 o výměře 2104 m2, oba v k.ú. Ptení, 

s c h v a l u j e

směnu spoluvlastnického podílu id. 1/3 na pozemcích p.č. 804 o výměře 2050 m2 a p.č. 805 o výměře 2104 m2, oba v k.ú. Ptení, za část pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr p.č. 1283/1 v k.ú. Ptení o výměře 1385 m2 (dle geometrického plánu označena jako pozemek p.č. 1116/10 v k.ú. Ptení) ve vlastnictví města Prostějova za následujících podmínek:

- směna bude provedena bez finančního vyrovnání,

- náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckých posudků, správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitostí uhradí město Prostějov.

K bodu 13. 2 Schválení zrušení předkupního práva města Prostějova k pozemkům st. p.č. 675, p.č. 478/1 a p.č. 478/2, vše v k.ú. Krasice

Schváleno usnesení č. 16023:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o zániku předkupního práva města Prostějova k pozemkům st. p.č. 675, p.č. 478/1 a p.č. 478/2, vše v k.ú. Krasice, ve vlastnictví společnosti POZEMSTAV Prostějov, a.s., se sídlem Prostějov, Pod Kosířem 73, PSČ: 796 01, IČ: 25527380, s tím, že smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání stavby "Novostavba bytového domu" na pozemku st. p.č. 675 v k.ú. Krasice.

K bodu 13. 3 Zrušení předkupního práva k pozemkům p.č. 6020/168 a p.č. 6020/175 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 16024:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o zániku předkupního práva města Prostějova k pozemkům p.č. 6020/168 - orná půda o výměře 744 m2 a p.č. 6020/175 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 273 m2, oba v k.ú. Prostějov, v ulici Polišenského.

K bodu 13. 4 Revokace usnesení zastupitelstva č. 14218 ze dne 21. 9. 2004 a schválení bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Prostějov s Olomouckým krajem

Schváleno usnesení č. 16025:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

r e v o k u j e

usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 14218 ze dne 21.9.2004,

s c h v a l u j e

1) bezúplatný převod části pozemku p.č. 7583 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 130 m2 (dle GOP nově díl "d" jako součást pozemku p.č. 7582 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7584 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 88 m2 (dle GOP nově díl "e" jako součást pozemku p.č. 7582 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7666 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1900 m2 (dle GOP nově pozemek p.č. 7666/3 v k.ú. Prostějov) a části pozemku p.č. 7666 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 17 m2 včetně tělesa dopravního ostrůvku (dle GOP nově pozemek p.č. 7666/6 v k.ú. Prostějov včetně tělesa dopravního ostrůvku), z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ: 60609460, do správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 7582 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 79 m2 (dle GOP nově díl "b" jako součást pozemku p.č. 7583 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7659/1 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 57 m2 (dle GOP nově díl "e" jako součást pozemku p.č. 7659/2 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7653 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 33 m2 (dle GOP nově díl "c" jako součást pozemku p.č. 7652/1 v k.ú. Prostějov) a části pozemku p.č. 7653 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 11 m2 (dle GOP nově díl "d" jako součást pozemku p.č. 7654 v k.ú. Prostějov) z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ: 60609460, ze správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví města Prostějova za účelem majetkoprávního dořešení staveb "Stavební úpravy křižovatek na Přikrylově náměstí" a "Prostějov CENTRO, zastávky MHD (Olomoucká ul.)", investor město Prostějov. Olomoucký kraj uhradí správní poplatky spojené s podáním návrhů na povolení vkladů vlastnických práv do katastru nemovitostí,

2) bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 7582 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 79 m2 (dle GOP nově díl "b" jako součást pozemku p.č. 7583 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7659/1 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 57 m2 (dle GOP nově díl "e" jako součást pozemku p.č. 7659/2 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7653 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 33 m2 (dle GOP nově díl "c" jako součást pozemku p.č. 7652/1 v k.ú. Prostějov) a části pozemku p.č. 7653 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 11 m2 (dle GOP nově díl "d" jako součást pozemku p.č. 7654 v k.ú. Prostějov) z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ: 60609460, ze správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví města Prostějova za účelem majetkoprávního dořešení staveb "Stavební úpravy křižovatek na Přikrylově náměstí" a "Prostějov CENTRO, zastávky MHD (Olomoucká ul.)", investor město Prostějov. Olomoucký kraj uhradí správní poplatky spojené s podáním návrhů na povolení vkladů vlastnických práv do katastru nemovitostí.

K bodu 13. 5 Bezúplatný převod nemovitostí v k.ú. Prostějov, v k.ú. Krasice a v k.ú. Čechovice u Prostějova s Olomouckým krajem

Schváleno usnesení č. 16026:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1) bezúplatný převod objektu občanské vybavenosti E. Husserla 1 v Prostějově, č.p. 30 na pozemku p.č. 58 a pozemku p.č. 58 - zast. plocha o výměře 1.865 m2, vše v k.ú. Prostějov, Olomouckému kraji, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ: 60609460, za následujících podmínek:

- náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku uhradí město Prostějov a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Olomoucký kraj,

2) bezúplatné nabytí pozemků p. č. 93/2 - ostatní plocha o výměře 3.040 m2 a p.č. 100/3 - ostatní plocha o výměře 7.778 m2, oba v k.ú. Krasice, a p.č. 540 - ostatní plocha o výměře 4.073 m2, p.č. 333 - ost. plocha o výměře 6.820 m2 a části pozemku p.č. 318/4 - ostatní plocha o výměře 31.029 m2 (dle GP č. 388-805/2005 ze dne 19. 10. 2005 označena jako p.č. 318/4), vše v k.ú. Čechovice u Prostějova, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ: 60609460, do vlastnictví města Prostějova, za následujících podmínek:

- náklady spojené s vypracováním geom. plánu a znaleckého posudku uhradí Olomoucký kraj a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

K bodu 13. 6 Změna podmínek prodeje pozemku p.č. 7586/2 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 16027:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 7586/2 v k.ú. Prostějov dle kupní smlouvy č. 2001/16/239 uzavřené dne 5. 11. 2001, a to následovně:

- kupující bude povinna provést výstavbu jednoho rodinného domu na předmětném pozemku a jeho kolaudaci nejpozději do 6 let po podpisu kupní smlouvy; pro případ nedodržení této podmínky bude sjednána smluvní pokuta ve výši 500.000,- Kč,

- předkupní právo města Prostějova k pozemku p.č. 7586/2 v k.ú. Prostějov bude možno zrušit nejdříve po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání stavby jednoho rodinného domu na předmětném pozemku,

- změna podmínek prodeje pozemku p.č. 7586/2 v k.ú. Prostějov bude provedena formou dodatku ke kupní smlouvě č. 2001/16/239 ze dne 5. 11. 2001.

K bodu 13. 7 Schválení prodeje části pozemku p.č. 5759 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 16028:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej části pozemku p.č. 5759 - zahrada v k.ú. Prostějov o výměře 58 m2 (dle geometrického plánu označena jako díl "a")  za následujících podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku, tj. 200,- Kč/m2, celkem 11.600,- Kč,

- kupní cena bude zaplacena v celé výši před podpisem kupní smlouvy,

- náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 13. 8 Schválení prodeje částí pozemku p.č. 8011/1 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 16029:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1) prodej části pozemku p.č. 8011/1 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 256 m2, podle zpracovaného geometrického plánu nově označena jako p.č. 8011/1 v k.ú. Prostějov), v ulici Průmyslová, společnosti PV

- RECYKLING, s.r.o., se sídlem Prostějov, Vrahovická 41, č.p. 2529, IČ 26273993, za následujících podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku, tj. 350,- Kč/m2 (celkem 89.600,- Kč) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

- náklady na zpracování GP, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,

2) prodej části pozemku p.č. 8011/1 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 94 m2, (podle zpracovaného geometrického plánu nově označena jako p.č. 8011/5 v k.ú. Prostějov), v ulici Průmyslová, společnosti CZ EIKA, s.r.o., se sídlem Prostějov, Průmyslová 3143/5, IČ 26237989, za následujících podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku, tj. 350,- Kč/m2 (celkem 32.900,- Kč) a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

- náklady na zpracování GP, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 13. 9 Schválení prodeje části objektu na nám. T. G. Masaryka 22 v Prostějově

Schváleno usnesení č. 16030:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej části objektu na nám. T. G. Masaryka 22 v Prostějově č.p. 199 na pozemku p.č. 268 v k.ú. Prostějov a části pozemku p.č. 268 - zastavěná plocha v k.ú. Prostějov o výměře 124 m2 (dle zpracovaného geometrického plánu nově označena jako p.č. 268/4 v k.ú. Prostějov) společnosti MAKOVEC a.s., se sídlem Prostějov, nám. T. G. Masaryka 201/23, PSČ: 796 01, IČ: 46903631, za následujících podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku, tj. 550.000,- Kč,

- kupní cena bude zaplacena v celé výši před podpisem kupní smlouvy,

- v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným nemovitostem tak, že se kupující zavazuje nabídnout převáděné nemovitosti, nebo jejich části, v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto nemovitostí z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího; toto předkupní právo bude zrušeno nejdříve po uplynutí 3 let ode dne vkladu tohoto práva do katastru nemovitostí,

- náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 13.10 Schválení prodeje částí pozemků v k. ú. Ptení

Schváleno usnesení č. 16031:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej částí pozemků ve zjednodušené evidenci - parcel původ Pozemkový katastr p.č. 1283/2 o výměře cca 250 m2 a p.č. 3613 o výměře cca 70 m2 oba v k.ú. Ptení (přesná výměra pozemků bude známa po zpracování geometrického plánu) obci Ptení, se sídlem Ptení č. 36, PSČ: 798 43, IČ: 00288691, za následujících podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (tržní ocenění aktuální ke dni uzavření kupní smlouvy),

- kupní cena bude v plné výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

- náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,

- kupní smlouva bude uzavřena po realizaci stavby čističky odpadních vod na pozemcích města Prostějova ve zjednodušené evidenci - parcelách původ Pozemkový katastr p.č. 1283/2 a p.č. 3613, oba v k.ú. Ptení, a jejím skutečném zaměření; do zaměření stavby čističky odpadních vod na uvedených pozemcích bude mezi městem Prostějovem a obcí Ptení uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod částí pozemků ve zjednodušené evidenci - parcel původ Pozemkový katastr p.č. 1283/2 o výměře cca 250 m2 a p.č. 3613 o výměře cca 70 m2 oba v k.ú. Ptení obci Ptení.

K bodu 13.12 Výkup pozemku p. č. 5762 v k. ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 16032:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

výkup pozemku na ulici Olomoucká p.č. 5762 - orná půda o výměře 841 m2 v k.ú. Prostějov, od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2, tj. celkem 84.100,- Kč, za následujících podmínek:

- část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % ( výše daně z převodu nemovitostí ) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,

- správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

K bodu 13.13 Schválení výkupu pozemků p.č. 7345 a p.č. 7346, oba v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 16033:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1) výkup pozemku v průmyslové zóně města Prostějova sektor "G" p.č. 7345 o výměře 3.949 m2 v k.ú. Prostějov, od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu ve výši 335,- Kč/m2, tj. celkem 1.322.915,- Kč, za následujících podmínek:

- část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % ( výše daně z převodu nemovitostí ) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,

- správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí prodávající,

2) výkup pozemku v průmyslové zóně města Prostějova sektor "G" p.č. 7346 o výměře 16.234 m2 v k.ú. Prostějov, od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu ve výši 335,- Kč/m2, tj. celkem 5.438.390,- Kč, za následujících podmínek:

- část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (výše daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,

- správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí prodávající.

K bodu 13.14 Schválení výkupu části pozemku p.č. 2375 a pozemku p.č. 2397/15, oba v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 16034:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1. výkup části pozemku p.č. 2375 - zahrada v k.ú. Prostějov o výměře cca 36 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování GP) od vlastníka tohoto pozemku za kupní cenu ve výši 600,-- Kč/m2, tj. celkem cca 21.600,-- Kč, do vlastnictví města Prostějova,

2. bezúplatný nebo úplatný (maximálně za cenu dle znaleckého posudku) převod pozemku p.č. 2397/15 - ost. plocha o výměře 433 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníka ČR, s právem hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Kodaňská 1441/46, Praha 10, PSČ 100 10, IČ: 69797111, do vlastnictví města Prostějova.

Náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatky spojené s podáním návrhů na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

K bodu 13.15 Výkup pozemku p. č. 3735/2 v k. ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 16035:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

výkup pozemku p.č. 3735/2 - ost. plocha o výměře 122 m 2 v k.ú. Prostějov od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena tržní), tj. 400,- Kč/m2, tj. celkem 48.800,- Kč, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena následovně: část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (výše daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,

- náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

K bodu 13.16 Výkup nemovitostí v k.ú. Prostějov – KaSC

Schváleno usnesení č. 16036:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1) výkup objektu občanské vybavenosti č.p. 4142 (KaSC) na pozemcích p.č. 93 a p.č. 102/1 a objektu technického vybavení bez č.p. na pozemku p.č. 83, vše v k.ú. Prostějov, včetně všech součástí a příslušenství, ve vlastnictví Závodní organizace odborového svazu TOK, Oděvní podnik, se sídlem Prostějov, Za drahou 2, PSČ: 797 04, IČ: 16367561, do vlastnictví města Prostějova za kupní cenu ve výši 5.000.000,- Kč za následujících podmínek:

- část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,

- správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,

2) výkup pozemků p.č. 93 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.936 m2, p.č. 83 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 106 m2 a p.č. 7907/2 – ostatní plocha o výměře 405 m2, vše v k.ú. Prostějov, včetně všech součástí a příslušenství, ve vlastnictví společnosti Kulturní a společenské centrum s.r.o., se sídlem Prostějov, Komenského 6, IČ: 46982001, do vlastnictví města Prostějova za kupní cenu ve výši 4.000.000,- Kč za následujících podmínek:

- část kupní ceny ve výši 50 % bude zaplacena do 14 dnů po podpisu kupní smlouvy, část kupní ceny ve výši 47 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,

- správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,

3) výkup pozemků p.č. 102/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 752 m2, p.č. 102/2 – ostatní plocha o výměře 67 m2, p.č. 102/3 – ostatní plocha o výměře 696 m2 a p.č. 102/4 – ostatní plocha o výměře 4 m2, vše v k.ú. Prostějov, včetně všech součástí a příslušenství, ve vlastnictví společnosti Oděvní podnik, a.s., se sídlem Prostějov, Za Drahou 4239/2, PSČ: 797 04, IČ: 25532774, do vlastnictví města Prostějova za kupní cenu ve výši 3.000.000,- Kč za následujících podmínek:

- část kupní ceny ve výši 50 % bude zaplacena do 14 dnů po podpisu kupní smlouvy, část kupní ceny ve výši 47 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,

- správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,

- kupní smlouva bude uzavřena teprve poté, co bude zrušeno zástavní právo váznoucí na převáděných pozemcích na zajištění pohledávky České spořitelny, a.s.,

4) rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6121
12.000.000,- Kč

výkup objektu KaSC

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70


8115


7


12.000.000,- Kč

Fond strategického rozvoje

K bodu 14. Dotazy, připomínky a podněty

Schváleno usnesení č. 16037:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

bezúplatný převod tobogánu na p. č. 6229 v k.ú. Prostějov zájemcům v pořadí, které určí Rada města Prostějova za podmínky, že zájemce provede demontáž na své náklady a uhradí veškeré poplatky spojené s převodem tohoto majetku.

Ing. Jan Tesař, v. r. Miroslav Pišťák, v. r.  

starosta města Prostějova místostarosta města Prostějova

Prostějov 14. 2. 2006

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:27:22 | přečteno 939x | Věra Krejčí
load