Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2006 > Usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 7. 3. 2006

Usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Prostějova,

konaného dne 7. 3. 2006

K bodu 1. Zahájení, schválení programu

Schváleno usnesení č. 16038:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program svého 34. zasedání, konaného dne 7. 3. 2006 s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

Schváleno usnesení č. 16039:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

p o v ě ř u j e

Pavla Smetanu ověřením zápisu z 34. zasedání.

Schváleno usnesení č. 16040:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

p o v ě ř u j e

Otakara Hájka ověřením zápisu z 34. zasedání.

K bodu 2. Delegování zástupce města na valnou hromadu obchodní společnosti VaK Prostějov, a. s.

Schváleno usnesení č. 16041:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

d e l e g u j e

Bc. Aloise Mačáka, místostarostu města Prostějova, v souladu s § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, jako zástupce akcionáře města Prostějova na mimořádnou valnou hromadu obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., sídlem Prostějov, Krapkova 26, IČ 49 45 17 23, konanou dne 21. 3. 2006 v sídle obchodní společnosti.

K bodu 2.A Rozpočtové opatření v kapitole 12 – krizové řízení

Schváleno usnesení č. 16042:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

1. Zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

12 5512  6122 800.000,-

Stroje přístroje a zařízení - osobní automobil pro JSDH města Prostějova

2. Snižuje stav rezerv města

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

70 8115 800.000,-

Fond rezerv a rozvoje.

Miroslav Pišťák, v. r. Božena Sekaninová, v. r.

místostarosta v zastoupení místostarostka města Prostějova

starosty města Prostějova

Prostějov 7. 3. 2006

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:27:16 | přečteno 398x | Věra Krejčí
load