Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2006 > Usnesení z 35. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 35. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 25. 4. 2006

Usnesení z 35. zasedání Zastupitelstva města Prostějova,

konaného dne 25. 4. 2006

K bodu 1. Zahájení, schválení programu

Schváleno usnesení č. 16043:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program svého 35. zasedání, konaného dne 25. 4. 2006 s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

Schváleno usnesení č. 16044:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

p o v ě ř u j e

JUDr. Josefa Augustina ověřením zápisu z 35. zasedání.

Schváleno usnesení č. 16045:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

p o v ě ř u j e

Mgr. Ivanu Hemerkovou ověřením zápisu z 35. zasedání.

K bodu 2. Zpráva o činnosti rady města

Schváleno usnesení č. 16046:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o činnosti rady města za uplynulé období.

K bodu 3. Delegování zástupce města na valnou hromadu obchodní společnosti FTL - FIRST TRANSPORT LINES a.s.

Schváleno usnesení č. 16047:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

d e l e g u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu a Boženu Sekaninovou, místostarostku, v souladu s § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, jako zástupce akcionáře města Prostějova na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti FTL - FIRST TRANSPORT LINES a.s. se sídlem v Prostějově, Letecká 8, identifikační číslo 46 34 58 50, která se koná dne 17. května 2006 v sídle obchodní společnosti,

p o v ě ř u j e

delegované zástupce města, aby na valné hromadě obchodní společnosti navrhli Bc. Aloise Mačáka, místostarostu, jako zástupce města Prostějova do dozorčí rady obchodní společnosti FTL - FIRST TRANSPORT LINES a.s. a hlasovali pro jeho volbu členem dozorčí rady obchodní společnosti FTL - FIRST TRANSPORT LINES a.s.

K bodu 4. Určení nového člena osadního výboru Vrahovice

Schváleno usnesení č. 16048:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

u r č u j e

členem osadního výboru v části města Vrahovice občana dle důvodové zprávy.

 

K bodu 5. Návrh OZV, kterou se mění OZV č. 44/2000

Schváleno usnesení č. 16049:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku města Prostějova, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 44/2000 o Městské policii a jejím stejnokroji, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 64/2002.

K bodu 6. Návrh OZV, kterou se ruší OZV č. 1/2005

Schváleno usnesení č. 16050:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku města Prostějova, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 1/2005 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Prostějova dle předloženého návrhu.

K bodu 7. Změna právní úpravy místního poplatku za užívání veřejného prostranství

Schváleno usnesení č. 16051:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku města Prostějova, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 6/2005 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v předloženém znění dle důvodové zprávy.

K bodu 8. Strategický plán rozvoje města Prostějova – schválení strategické části

Schváleno usnesení č. 16052:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

vizi, globální cíl, priority a opatření Strategického plánu rozvoje města Prostějova.

K bodu 9. Výroční zpráva projektu Zdravé město Prostějov za rok 2005

Schváleno usnesení č. 16053:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

výroční zprávu projektu Zdravé město Prostějov za rok 2005.

K bodu 10. Zvýšení podílu města Prostějova v obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o. a ručení

Schváleno usnesení č. 16054:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

1) s c h v a l u j e

peněžitý vklad města Prostějova do obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o., IČ: 26 96 51 86 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01 ve výši 12 000 000 Kč, kterým město Prostějov získá obchodní podíl a tomu odpovídající rozhodovací (hlasovací) práva odpovídající 51 % základního kapitálu obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o., a to nejpozději do 30. 6. 2006,

2) p o v ě ř u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu, podpisem prohlášení o závazku ke zvýšení peněžitého vkladu města Prostějova do obchodní společnosti dle bodu 1,

3) s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o ručení s Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054 dle předloženého a upraveného návrhu,

4) s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

6202

12 000 000,-

(Nákup majetkových podílů)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

8115

1

12 000 000,-

(FRR)

5) d e l e g u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města a Miroslava Pišťáka, místostarostu, v souladu s § 84 odst. 1 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), jako zástupce společníka města Prostějova na valnou hromadu obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o. Prostějov IČ: 26 96 51 86 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01,

6) p o v ě ř u j e

zástupce města Prostějova hlasovat na valné hromadě obchodní společnosti

- pro zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o., IČ: 26 96 51 86 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01,

- pro souhlas s převzetím závazku ke zvýšení peněžitého vkladu města Prostějova ve výši 12 000 000 Kč.

K bodu 11. Závěrečný účet města Prostějova za rok 2005

Schváleno usnesení č. 16055:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1.vyúčtování rozpočtového hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací - závěrečný účet města Prostějova za rok 2005 a to bez výhrad, které skončilo záporným saldem příjmů a výdajů ve výši 6.576.238,26 Kč. Saldo bylo v průběhu rozpočtového roku 2005 kryto z rozpočtových rezerv města Prostějova a z trvalých peněžních fondů zřízených městem Prostějovem,

2. vyúčtování podnikatelské činnosti města Prostějova v roce 2005 v oblasti realizace digitálních map, které skončilo ztrátou ve výši 143.686,20 Kč a to bez výhrad,

3. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Prostějova za rok 2005 vyhotovenou auditorskou společností FIN - PARTNER, audit-daně-poradenství, s.r.o., Ostrava (přílohy - Rozvaha - bilance organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací; Výkaz zisku a ztráty organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací; Příloha účetní uzávěrky územních samosprávných celků včetně dodatku; Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí - Fin 2-12 M - jsou uloženy, společně s originálem zprávy, na Finančním odboru MěÚ v Prostějově a jsou k nahlédnutí orgánům města), včetně uložených opatření,

4. odvod finančních prostředků zlepšených hospodářských výsledků příspěvkových organizací na účet města, doporučených na základě výsledků kontrolních dnů k odvodu na účet města v rámci aktivního vypořádání s příspěvkovými organizacemi jejichž zřizovatelem je město, představující celkovou sumu 2.426.310,- Kč (viz strana 6, 11 a strany s výsledky hospodaření příspěvkových organizací v kapitole 20 - Školství a kultura a 21

- Sociální věci) jednotlivými subjekty v plné navrhované výši,

5. finanční hospodaření - finanční vypořádání města Prostějova v roce 2005 tak, jak je uvedeno na straně 11 ve "Finančním hospodaření - návrhu finančního vypořádání roku 2005 v Kč",

6. rozpočtové opatření v celkové navrhované výši 3.309.830,- Kč (viz strana 2 a 11 - "Schválené a nerealizované nebo částečně realizované akce roku 2005 - požadavek zařadit do rozpočtu roku 2006") dle předložených požadavků správců kapitol na akce, které byly finančně zajištěny rozpočtem roku 2005, ale prostředky nebyly plně čerpány a jsou nutné pro dokončení jmenovitých akcí v roce 2006, popř. jejich pokračování v letech následujících, kterým se:

Zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

Částka v Kč

Název akce

20

3319

6112

1

2065

1.600.000,-

Publikace „Národní dům v Prostějově 1907-2007“, která bude vydána v roce 2006 (1.500.000 Kč) a CD k této publikaci (100.000 Kč)

40

3714

6113

1

4012

110.000,-

Plán zlepšování kvality ovzduší

62

2140

5169

1

 

68.429,-

Propagační materiály pořízených ÚPP a ÚPD

62

3635

6119

1

6241

479.990,-

Regulační plán centra města

62

3639

6119

1

6295

183.100,-

Strategický plán rozvoje města PV

62

3635

6119

1

62107

90.000,-

Využití diplom. a seminár. prací VŠ pro město PV

62

3635

5169

1

62128

200.000,-

Regulační plán – propagace, tisky

62

2299

6119

1

62130

204.175,-

Studie bezbariérovosti

62

2229

6119

1

62133

374.136,-

Dopravní průzkum města

Snižuje stav zdrojů Fondu rezerv a rozvoje

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

Částka v Kč

Název akce

70

 

8115

1

 

3.309.830,-

Požadavky kapitol 20, 40, 62

7. rozpočtové opatření finančního vypořádání se SR ČR prostřednictvím Olomouckého kraje, kterým se:

Zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6402

5364

1

 

19.813.366,-

Vratky veř. rozpočtům ústřed. úrovně transferů poskyt. v min. rozpočtových obdobích.

Snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

1

 

19.813.366,-

Fond rezerv a rozvoje.

8. rozpočtová opatření za II. pololetí roku 2005 podléhající, na základě usnesení ZMP č. 14332 ze dne 21.12.2004, dodatečnému schválení ZMP při projednání závěrečného účtu města Prostějova po skončení kalendářního roku 2005 a kterými se v rámci upraveného rozpočtu zvyšují celkové příjmy a výdaje rozpočtu roku 2005 o částku 57.436.247,- Kč tak, jak jsou uvedena v důvodové zprávě na straně 7,

9. upravený rozpočet města Prostějova pro rok 2005 na základě provedených rozpočtových opatření roku 2005, která jsou evidována na Finančním odboru MěÚ v Prostějově,

10. výsledky hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem bylo k 31.12.2005 město Prostějov,

11. příděl zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací zřízených městem Prostějovem nebo jeho části do peněžních fondů těchto organizací tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě při hodnocení hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací v roce 2005 (příděl realizovat v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů).

b e r e   n a   v ě d o m í

1. pasivní vypořádání se SR ČR prostřednictvím Olomouckého kraje v celkovém objemu 19.813.366 Kč (viz strana 1 a 11), které vzniklo nedočerpáním účelové dotace na dávky sociální péče s UZ 98072 (19.743.619,- Kč), nedočerpáním účelové dotace "Projekty sociální prevence a prevence kriminality" s ÚZ 98064 (2.000,- Kč) a převodem vymožených neoprávněně vyplacených sociálních dávek v minulých letech v celkové výši 67.747,- Kč. Finance byly, dle pokynů Olomouckého kraje, převedeny v řádných termínech na depozitní účet Olomouckého kraje z krátkodobých prostředků uložených na bankovních účtech města (Fond rezerv a rozvoje),

2. zápis ústřední inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku a závazků města Prostějova k 31.12.2005 a stav majetkových účtů města Prostějova a zřízených příspěvkových organizací, s vykázanými zůstatky na základě účetních výkazů a řádné inventarizace finančních a hmotných hodnot k 31.12.2005, tak jak jsou uvedeny v předložené důvodové zprávě na straně 37 v "Majetku města Prostějova a jím zřízených příspěvkových organizací (vybrané rozvažné ukazatele)" a v "Zápisu ze zasedání ústřední inventarizační komise MěÚ o výsledku inventarizace majetku a závazků města Prostějova k 31.12.2005 ze dne 28.2.2006 ".

u k l á d á

1. vedoucímu Finančního odboru MěÚ v Prostějově,

realizovat úhradu ztráty z podnikatelské činnosti města Prostějova v roce 2005 v oblasti realizace digitálních map ve výši 143.686,20 Kč v roce 2006 z nerozděleného zisku let minulých, který činí k 31.12.2005 891.706,76 Kč,

2. vedoucímu Finančního odboru MěÚ v Prostějově,

realizovat v roce 2006 převod finančních zdrojů získaných ze zlepšených hospodářských výsledků příspěvkových organizací, doporučených na základě výsledků kontrolních dnů k odvodu na účet města v rámci aktivního vypořádání s příspěvkovými organizacemi jejichž zřizovatelem je město, představující celkovou sumu 2.426.310,- Kč (viz strana 6, 11 a strany s výsledky hospodaření příspěvkových organizací v kapitole 20 - Školství a kultura a 21 - Sociální věci) na krátkodobé prostředky na bankovních účtech města - Fond rezerv a rozvoje,

3. vedoucím odborů MěÚ v Prostějově - správcům kapitol a ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Prostějov,

k zabezpečení úkolů v roce 2005, důsledně realizovat opatření přijatá na základě poznatků z rozborů hospodaření za rok 2005 a pravidelně kontrolovat a vyhodnocovat jejich plnění v průběhu roku 2006,

4. vedoucímu Finančního odboru MěÚ v Prostějově,

v součinnosti s příslušným vedoucím řídícího odboru, kontrolovat během roku 2006 oprávněnost prováděných úprav finančních plánů příspěvkových organizací jejichž zřizovatelem je město Prostějov a v případě zjištění porušení rozpočtové kázně, dát návrh na odvod neinvestičního, popř. investičního příspěvku o částku neoprávněného užití,

5. vedoucím odborů, kteří metodicky řídí příspěvkové organizace zřízené městem,

seznámit písemnou formou ředitele těchto organizací s finanční částkou zlepšeného hospodářského výsledku roku 2005 pro příděl do peněžních fondů a jejich konkrétní dotaci jednotlivým peněžním fondům v roce 2006 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, popř. s odvodem finančních prostředků, v rámci aktivního finančního vypořádání zřizovatele s organizací, dle pravidel uvedených v důvodové zprávě, na základě usnesení Zastupitelstva města Prostějova a částek doporučovaných ve zprávě,

6. ředitelům příspěvkových organizací jejichž zřizovatelem je město Prostějov,

přidělit schválené finanční prostředky zlepšeného hospodářského výsledku roku 2005, celého nebo jeho části, ve prospěch peněžních fondů dle usnesení Zastupitelstva města Prostějova a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Tento příděl, popř. odvod finančních prostředků na ZBÚ zřizovatele, v rámci aktivního finančního vypořádání zřizovatele s organizací, provést do jednoho týdne od písemného oznámení finančních částek příslušným vedoucím řídícího odboru.

K bodu 12. Zpráva o výsledcích zhodnocení dočasně volných finančních zdrojů města Prostějova v roce 2005

Schváleno usnesení č. 16056:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o výsledcích zhodnocení dočasně volných finančních zdrojů města Prostějova za rok 2005.

K bodu 13. Schválení půjčky na vybudování kanalizační přípojky

Schváleno usnesení č. 16057:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u je

poskytnutí bezúročné, návratné peněžní půjčky ve výši 10 000,- Kč na financování vybudování kanalizační přípojky ke splaškové kanalizaci ve vymezené části Vrahovice - Čechůvky dle důvodové zprávy.

K bodu 15.1 Prominutí odvodu prostředků poskytnutých z rozpočtu města Prostějova v roce 2005 – Svatolazarská komenda Prostějov (pomůcky pro tělesně postižené)

Schváleno usnesení č. 16058:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

r o z h o d l o

prominout odvod prostředků poskytnutých z rozpočtu města Prostějova v roce 2005 jako veřejná finanční podpora, stanovený platebním výměrem vydaným finančním odborem Městského úřadu v Prostějově za porušení rozpočtové kázně v důsledku nedodržení termínu vyúčtování poskytnutých prostředků veřejné finanční podpory dle smluvního ujednání tomuto subjektu:

- Svatolazarská komenda Prostějov, Svatoplukova 7, 796 01 Prostějov, IČ 26618290 ve výši 24 000,-- Kč (tj. 80% z původní částky 30 000,- Kč).

K bodu 15.2 Prominutí odvodu prostředků poskytnutých z rozpočtu města Prostějova v roce 2005 – Svatolazarská komenda Prostějov (koncert)

Schváleno usnesení č. 16059:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

r o z h o d l o

prominout odvod prostředků poskytnutých z rozpočtu města Prostějova v roce 2005 jako veřejná finanční podpora, stanovený platebním výměrem vydaným finančním odborem Městského úřadu v Prostějově za porušení rozpočtové kázně v důsledku nedodržení termínu vyúčtování poskytnutých prostředků veřejné finanční podpory dle smluvního ujednání tomuto subjektu:

- Svatolazarská komenda Prostějov, Svatoplukova 7, 796 01 Prostějov, IČ: 26618290 ve výši 24 000,-- Kč (tj. 80% z původní částky 30 000,- Kč).

K bodu 15.3 Prominutí odvodu prostředků poskytnutých z rozpočtu města Prostějova v roce 2005 – CIPOS

Schváleno usnesení č. 16060:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

r o z h o d l o

prominout odvod prostředků poskytnutých z rozpočtu města Prostějova v roce 2005 jako veřejná finanční podpora, stanovený platebním výměrem vydaným finančním odborem Městského úřadu v Prostějově za porušení rozpočtové kázně v důsledku nedodržení termínu vyúčtování poskytnutých prostředků veřejné finanční podpory dle smluvního ujednání tomuto subjektu:

- CIPOS - Centrum informací pro občanskou společnost, Na okraji 16, 796 04 Prostějov, IČ: 70839140 ve výši 23 200,-- Kč (tj. 80% z původní částky 29 000,- Kč).

K bodu 16. Úprava zřizovacích listin Městské knihovny Prostějov a Sportcentra DDM Prostějov

Schváleno usnesení č. 16061:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) zřízení nového odloučeného pracoviště Městské knihovny Prostějov, příspěvkové organizace v budově Vápenice 9 s účinností od 1. 5. 2006

b) zrušení stávajícího odloučeného pracoviště Městské knihovny Prostějov, příspěvkové organizace v budově Pernštýnského nám. 8 s účinností od 1. 5. 2006

c) úpravu zřizovacích listin v přílohách č. 1 s účinností od 1. 5. 2006

- Městské knihovny Prostějov, příspěvkové organizace

- Sportcentra - domu dětí a mládeže Prostějov, příspěvkové organizace.

K bodu 17. Použití Fondu zeleně

Schváleno usnesení č. 16062:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) použití finančních prostředků z Fondu zeleně pro účel dosadby stromů na veřejných prostranstvích v majetku města Prostějova ve výši 70 tis.Kč

b) rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje rozpočet výdajů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

6

4

70 000

(údržba veřejné zeleně)

snižuje stav Fondu zeleně

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

6

70 000

(Fond zeleně)

K bodu 18. Videodokument „100 let Národního domu v Prostějově“ - grant

Schváleno usnesení č. 16063:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory (grantu) z rozpočtu města Prostějova ve výši 205.000,-- Kč Theodoru Mojžíšovi - VIDEO THEO,  IČ 440 49 668

- na videodokument "100 let Národního domu v Prostějově"

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

20

3319

5212

2035

205 000

(neinv. dotace nefinančním podnikatelským subjektům )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

20

3319

5909

2035

205 000

(ostatní neinvestiční výdaje – grantový systém)

K bodu 19. Granty 2006

Schváleno usnesení č. 16064:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory (grantu) z prostředků ostatních neinvestičních výdajů - grantového systému

1. ve výši 60.000,-- Kč Janu Pospíšilovi, IČ 658 34 216

- na projekt "Život města Prostějova ve fotografiích roku 2006"

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 3. 2007

2. ve výši 100.000,-- Kč Josefu Milarovi, reklama CHEOPS, A. Fišárka 4050/1, Prostějov, IČ 133 89 858

- na knižní medailonek "Život a dílo Boba Pacholíka"

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 28. 2. 2007

3. ve výši 150.000,-- Kč Gymnáziu Jiřího Wolkera, Kollárova 3, Prostějov, IČ 479 22 206

- na studentské divadlo POINT

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

4. ve výši 300.000,-- Kč ADNOC EUROPE TRADING s. r. o., E. Beneše 18(69)/30, Prostějov, IČ 262 53 101

- na videodokument "Místopis prostějovských hostinců a spolkových domů"

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 28. 2. 2007

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

20

3319

5339

2035

150 000

(neinv. příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím )

20

3319

5213

2035

300 000

(neinv. dotace nefinančním podnikatelským subjektům)

20

3319

5212

2035

160 000

(neinv. dotace nefinančním podnikatelským subjektům)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

20

3319

5909

2035

610 000

(ostatní neinvestiční výdaje – grantový systém)

K bodu 19.1 Převzetí záštity a veřejná finanční podpora

Schváleno usnesení č. 16065:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) převzetí záštity nad "Večerem profesionálního boxu", který se bude konat 19. května 2006 ve Sportcentru DDM v Prostějově,

b) poskytnutí veřejné finanční podpory z fondu rezerv a rozvoje ve výši 250 000,- Kč agentuře O.K. - K. O. PROMOTION, a. s., registrace u Městského obchodního soudu v Praze, oddíl B, vložka 8267, IČO 25104756,

- na zajištění akce "Večer profesionálního boxu"

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

20

3419

5213

250.000

(NI dotace nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

8115

1

250.000

(fond rezerv a rozvoje)

K bodu 20.1 Veřejná finanční podpora (sport a kultura)

Schváleno usnesení č. 16066:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z prostředků výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů a z fondu rezerv a rozvoje

1. ve výši 120.000,-- Kč Jezdeckému oddílu města Prostějov, Vápenice 9, IČ 269 85 551

- na celoroční rehabilitační, sportovní a volnočasové aktivity pro děti, mládež a osoby se zdravotním postižením

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

2. ve výši 100.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol I Prostějov, Skálovo nám. 4, IČ 155 26 151

- na činnost oddílu nohejbalu (cestovné, startovné, pronájmy, materiálně-technické zabezpečení), na činnost oddílu zápasu (cestovné, startovné, ceny, materiálně-technické zabezpečení), na činnost loutkářského odboru (nákup a opravy loutek, materiálně-technické zabezpečení, ozvučovací technika), na činnost oddílu všestrannosti (cestovné na slet v Praze, materiálně-technické zabezpečení, zajištění Mikulášské besídky a Dětského dne), Český pohár juniorů v nohejbale (nákup pohárů a věcných cen)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

3. ve výši 75.000,-- Kč Střední průmyslové škole oděvní Prostějov, Vápenice 1, IČ 479 22 061

- na 6. ročník "Doteky módy" (pronájmy, kulturní vystoupení, moderátor, výzdoba, občerstvení)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 6. 2006

4. ve výši 100.000,-- Kč Tomáši Braunerovi, IČ 491 49 750

- na účast na Mezinárodních závodech v paraglidingu (cestovní náklady, startovné, ubytování a stravné)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

5. ve výši 100.000,-- Kč Tenisovému klubu NATALI, Podjezd 1, Prostějov, IČ 000 60 150

- na činnost klubu (pronájem tenisových kurtů, trenéři, materiální zabezpečení)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

6. ve výši 150.000,-- Kč Paraklubu Dukla, Letecká 1, Prostějov, IČ 628 58 246

- na podporu činnosti (náklady na prostory přípravy, pronájem padákového materiálu, úhrada letového provozu, instruktoři, účast na mezinárodních soutěžích, sportovní potřeby)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

7. ve výši 100.000,-- Kč Sportovnímu klubu cyklistů Prostějov, Česká 15, IČ 155 27 395

- na podporu činnosti (účast a pořádání soutěží, výcvikové tábory, cestovné, doprovod při tréninku, speciální kola, spotřební materiál)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

8. ve výši 100.000,-- Kč KRASO - bruslení Prostějov, Za Kosteleckou 1, IČ 266 36 433

- na nájem ledové plochy

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

9. ve výši 150.000,-- Kč Atletickému klubu Prostějov, Sportovní 1, IČ 479 20 866

- na účast a pořádání soutěží v atletice (nákup sportovního materiálu, doprava, startovné, pronájmy, ubytování, soustředění, ceny, trenéři)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu Kč

20

3122

5339

 

1

 

75.000,-

NI příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím

20

3419

5212

     

100.000,-

NI dotace nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – VFP Tomáši Braunerovi, Ruská 16, Prostějov, IČ 491 49 750

20

3419

5222

 

1

 

600.000,-

NI dotace občanským sdružením

20

3419

5229

 

1

 

100.000,-

Ostatní NI dotace neziskovým a podobným organizacím

20

3429

5222

 

1

 

120.000,-

NI dotace občanským sdružením

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu Kč

70

6409

5909

   

16

100.000,-

Výtěžek z provozování výherních hracích přístrojů – VFP Tomáši Braunerovi, Ruská 16, Prostějov, IČ 491 49 750

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu Kč

70

 

8115

 

1

 

895.000,-

Fond rezerv a rozvoje

K bodu 20.2 Veřejná finanční podpora - sociální oblast

Schváleno usnesení č. 16067:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1) ve výši 465.000,-- Kč (RMP dne 28.3.2006 schválena částka 200.000,--Kč, RMP dne 4.4.2006 schválena částka 265.000,--Kč) Centru pro zdravotně postižené Olomouckého kraje, 8. května 5, Olomouc, reg. pracoviště Prostějov, Kostelecká 4165/17, 796 01 Prostějov, IČ 26 59 40 64

- tato částka bude účelově rozdělena následovně:

a) ve výši 55.000,-- Kč Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, se sídlem Krakovská 1695/21, Praha, obl.odb., Prostějov, Svatoplukova 15,796 01 Prostějov, IČ 65 39 94 47

- na úhradu provozních nákladů (nájemné, elektrická energie, telefon, vzdělávání)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12.2006

b) ve výši 100.000,-- Kč Svazu tělesně postižených v ČR, sídlem Karlínské nám 12, Praha 8, okresní výbor, Kostelecká 17, 796 01 Prostějov, IČ 62 85 86 02

- na zajištění rehabilitačních a rekondičních pobytů, nájem kanceláře, úhrada telefonu a kancelářských potřeb

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31.12.2006

c) ve výši 100.000,-- Kč Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, sídlem Karlínské nám. 12, Praha 8, okresní výbor Prostějov, Kostelecká 17, 796 01 Prostějov, IČ 62 85 86 45

- na zajištění rekondičních, rehabilitačních a ozdravných pobytů a na částečnou úhradu nájmu kanceláře

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

d) ve výši 10.000,-- Kč Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis herpetiformis Duhring " Sedmikráska" , Školní 4, 796 01 Prostějov, IČ 64 43 91 78

- na zajištění provozních nákladů (nájemné, telefony, poštovné, kancelářské potřeby, cestovné, renovace PC)

a ozdravného pobytu Luhačovice

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

e) ve výši 40.000,-- Kč Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, sídlem Karlínské nám.12, Praha 8, Klub Radost, Wolkerova 22, 796 01 Prostějov, IČ 47 92 22 81

- na zajištění ozdravného pobytu rodičů s dětmi ve školícím a rekreačním středisku "Orbita" u Rožnova p/R.

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

f) ve výši 55.000,-- Kč Organizaci "Prostějovští vozíčkáři", Kostelecká 4165/17, 796 01 Prostějov, IČ 26 67 87 48

- na zajištění rekondičního pobytu, výletů a provozních nákladů

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

g) ve výši 15.000,-- Kč Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, sídlem Praha, pracoviště Družstevní 17, 796 01 Prostějov, IČ 62 85 86 11

- na zajištění poznávacího a naučného zájezdu

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

h) ve výši 40.000,-- Kč Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Svatoplukova 15, 796 01 Prostějov, IČ 44 05 39 24

- na zajištění činnosti organizace (nájemné, poštovné, kancelářské potřeby, telefony, služby, vzdělávání)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít souladu se sjednaným účelem použít do 31. 12. 2006

ch) ve výši 30.000,-- Kč Centru pro zdravotně postižené Olomouckého kraje, 8. května 5, Olomouc, reg. pracoviště Prostějov, Kostelecká 4165/ 17, 796 01 Prostějov, IČ 26 59 40 64

- na zajištění bezplatného poradenského centra (nájemné, telefony, elektrická energie, poštovné a kancelářské potřeby)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

i) ve výši 20.000,-- Kč Klubu stomiků, Mathonova 291/1, 796 01 Prostějov, IČ 47 92 14 47

- na zajištění rekondičního pobytu

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

2) ve výši 100.000,-- Kč Nemocnici Prostějov, příspěvkové organizaci, Mathonova 291/1, 796 01 Prostějov, IČ 00 38 06 44

- na nákup monitorovacího systému pro JIP dětského oddělení (doplnění vybavení)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

3) ve výši 400.000,-- Kč (RMP dne 28.3.2006 schválena částka 200.000,-- Kč, RMP dne 4.4.2006 schválena částka 200.000,-- Kč) Občanskému sdružení Mateřské centrum Prostějov, Dvořákova 5, 796 01 Prostějov, IČ 68 68 50 17

- na zajištění provozních, materiálových a mzdových nákladů

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

- termín čerpání: do 15.5.2006 v částce 200.000,--Kč a do 31.7.2006 v částce 200.000,--Kč

4) ve výši 200.000,-- Kč Občanskému sdružení "Písničkou ke slunci", Lidická 86, Prostějov, IČ 65 76 24 44

- na úhradu části nákladů spojených s uspořádáním 11. Mezinárodního hudebního festivalu pro děti a mládež se zdravotním postižením

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11.2006

5) ve výši 200.000,-- Kč Zdravotnické záchranné službě Olomouckého kraje, příspěvkové organizaci, Aksamitova 8, Olomouc, Územní odbor Prostějov, Wolkerova 8, Prostějov, IČ 00 84 91 03

- na pořízení sanitního vozidla

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

- termín čerpání: do 15.5.2006 v částce 100.000,--Kč a do 31.7.2006 v částce 100.000,--Kč

6) ve výši 200. 000,-- Kč Sdružení Podané ruce, sídlem Francouzská 36, Brno, Víceúčelové kontaktní centrum Želva, Vrahovická 83, Prostějov, IČ 60 55 76 21

- na provozní a mzdové náklady Víceúčelového kontaktního centra Želva

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

- termín čerpání: do 15.5.2006 v částce 100.000,--Kč a do 31.7.2006 v částce 100.000,--Kč

7) ve výši 95.000,-- Kč Pavle Štaigrové, IČ 70 59 22 68

- na částečnou úhradu faktury za technologii k bazénu pro plavání kojenců a batolat v areálu FTL, Letecká 8, Prostějov

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

8) ve výši 100.000,-- Kč Občanskému sdružení "Pomocná ruka", na pomoc starým, chronicky nemocným, zdravotně postiženým a handicapovaným občanům, Školní 32, Prostějov, IČ 69 74 63 38

- na provozní náklady projektu Služby osobní asistence

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

9) navýšení rozpočtu komise sociální a zdravotní z fondu o částku 85.000,--Kč z fondu rezerv a rozvoje

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5909

2101

85.000,--Kč

ostatní neinvestiční výdaje j.n.

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5222

400.000,--Kč

NI dotace občanským sdružením

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

3522

5339

100.000,--Kč

NI příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4319

5222

765.000,--Kč

NI dotace občanským sdružením

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

3513

5339

1

200.000,--Kč

NI příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5212

1

95.000,--Kč

NI dotace nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4345

5222

1

200.000,--Kč

NI dotace občanským sdružením

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

1.195.000,--Kč

Fond rezerv a rozvoje

- snižuje stav FRR

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

650.000,--Kč

FRR

K bodu 20.3 Veřejná finanční podpora - Římskokatolická farnost

Schváleno usnesení č. 16068:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 100 tis. Kč Římskokatolické farnosti Vrahovice, Majakovského 3, Prostějov, IČ 47922613;

- VFP bude použita na ošetření zvonu kostela sv. Bartoloměje, jeho technické vybavení a nový elektrický pohon;

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu;

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30.11.2006,

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3330

5223

 

1

 

100 000

NI dotace církvím a náboženským společnostem

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

100 000

FRR

K bodu 21. 1 Rozpočtové opatření - kapitola 11

Schváleno usnesení č. 16069:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

I.A) výši odměn za výkon funkce neuvolněným zastupitelům města dle NV č. 50/2006 v maximální výši:

- člen zastupitelstva Kč 740,--

- předseda výboru nebo komise Kč 2.020,--

- člen rady Kč 2.200,--

- člen výboru nebo komise Kč 1.730,-

1. Měsíční odměny ve výši podle tohoto nařízení se poskytnou poprvé za měsíc březen 2006.

2. Neuvolněným členům zastupitelstva se do 30. dubna 2006 poskytne za období od 1. ledna 2006 do 28. února 2006 rozdíl mezi výší měsíčních odměn podle dosavadní právní úpravy a výší měsíčních odměn podle tohoto nařízení.

I.B) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6112

5023

212.000,-

(odměny členům zastupitelstev obcí a krajů)

11

6112

5031

36.400,-

(odvody sociálního pojištění)

11

6112

5032

12.600,-

(odvody zdravotního pojištění)

11

6112

5038

600,-

(ostatní povinné pojištění)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

261.600,-

(FRR)

II. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5011

 

 

 

3.565.000,-

(prostředky na platy zaměstnanců)

11

6171

5031

927.000,-

(odvody sociálního pojištění)

11

6171

5032

321.000,-

(odvody zdravotního pojištění)

11

6171

5038

15.000,-

(ostatní povinné pojištění)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

4.828.000,-

(FRR)

III. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

13

5311

5011

 

 

 

815.800,-

(prostředky na platy zaměstnanců)

13

5311

5031

 

 

 

212.200,-

(odvody sociálního pojištění)

13

5311

5032

 

 

 

73.500,-

(odvody zdravotního pojištění)

13

5311

5038

 

 

 

3.500,-

(ostatní povinné pojištění)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

1.105.000,-

(FRR)

K bodu 21. 2 Rozpočtové opatření - kapitola 20

Schváleno usnesení č. 16070:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

1. Zvyšuje rozpočet výdajů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5331

2030

50.000,-

(navýšení neinvestičního příspěvku Duze – KK u hradeb v PV)

2. Snižuje stav rezerv města

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

70

50.000,-

(FRR )

K bodu 21. 3 Rozpočtové opatření - kapitola 20

Schváleno usnesení č. 16071:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

1. Zvyšuje rozpočet výdajů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3314

5331

174.000,-

(navýšení neinvestičního příspěvku Městské knihovně PV)

2. Snižuje stav rezerv města

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

70

174.000,-

(FRR )

K bodu 21. 4 Rozpočtové opatření – kapitola 20 a 60 (Sportcentrum)

Schváleno usnesení č. 16072:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

1. Zvyšuje rozpočet výdajů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3421

5331

399

1.490.000,-

(navýšení neinvestičního příspěvku Sportcentru - DDM, příspěvková organizace)

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3421

5331

399

180.000,-

(navýšení neinvestičního příspěvku Sportcentru – DDM, příspěvková organizace)

2. Snižuje stav rezerv města

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

70

1.670.000,-

(FRR )

K bodu 21. 5 Rozpočtové opatření – kapitola 20 a 60 (ZŠ a MŠ Prostějov, Sídliště Svobody)

Schváleno usnesení č. 16073:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

1. Zvyšuje rozpočet výdajů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

5331

337

796.000,-

(neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Prostějov, Sídliště svobody 24/79)

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

337

100.000,-

(budovy, haly a stavby – zasíťování počítačové učebny)

2. Zvyšuje rozpočet příjmů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

2122

337

896.000,-

(odvody příspěvkových organizací)

K bodu 21. 6 Rozpočtové opatření – kapitola 20 a 60 (ZŠ Prostějov, E. Valenty)

Schváleno usnesení č. 16074:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

1. Zvyšuje rozpočet výdajů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

344

105.000,-

(budovy, haly a stavby – vybudování zábradlí a stříšky)

2. Zvyšuje rozpočet příjmů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

2122

344

105.000,-

(odvody příspěvkových organizací)

K bodu 21. 7 Rozpočtové opatření – kapitola 60 (Fond reinvestic nájemného)

Schváleno usnesení č. 16075:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3123

6121

5

7030

750 000

SPŠ a SOU Lidická - výměna oken západní strana, termoregulační ventil

60

3122

6121

5

7008

540 000

Střední průmyslová škola oděvní -sanace stěny v kabinetu fyziky, rekonstrukce podlahy, termoregulační ventily

60

3122

6121

5

7027

400 000

Střední zdravotnická škola - rekonstrukce soc. zařízení, příprava TUV

60

3123

6121

5

7031

230 000

Střední odborné učiliště obchodní - termoregulační ventily – dokončení

60

3112

6121

5

9034

240 000

Speciální MŠ Mozartova - termoregulační ventily – dokončení, příjezdová brána

60

3123

6121

5

7032

530 000

Střední odborné učiliště stavební výměna dvou kotlů pro ÚT, oplechování říms a parapetů, termoregulační ventily

60

3122

5171

5

148 000

Opravy a údržba

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

5

2 838 000

Fond reinvestic nájemného

K bodu 21. 8 Rozpočtové opatření – kapitola 60 (PD dětské hřiště Krasice)

Schváleno usnesení č. 16076:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3421

6121

1

602106

30 000

PD dětské hřiště Krasice

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

30 000

FRR

K bodu 21. 9 Rozpočtové opatření – kapitola 60 (PD kanalizace Olympijská)

Schváleno usnesení č. 16077:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2321

6121

1

603305

100 000

Kanalizace Olympijská

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

100 000

FRR

K bodu 21.10 Rozpočtové opatření – kapitola 60 (VSH)

Schváleno usnesení č. 16078:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3419

6121

1

603104

4 500 000

VSH

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

4 500 000

FRR

K bodu 21.11 Rozpočtové opatření - kapitola 71

Schváleno usnesení č. 16079:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

71

6171

5660

0000

65 000

Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu

71

6171

5499

0031

30 000

Organizovaná rekreace

71

6171

5499

0010

12 000

Dětská rekreace

2. Snižuje prostředky sociálního fondu

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

71

8115

107 000

Sociální fond

K bodu 21.12 Rozpočtové opatření - kapitola 11 a 60

Schváleno usnesení č. 16080:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

2329

2,166.409,-

(Ostatní příjmy – podpora státu na budování administrativních kapacit)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5137

776.409,-

(Drobný hmotný dlouhodobý majetek)

11

6171

5169

50.000,-

(Služby - stěhování kartotéky, úklid)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

600606

1,340.000,-

(Budovy, haly a stavby)

K bodu 22. 1 Schválení prodeje pozemku parc. č. 6055/17 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 16081:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej pozemku p.č. 6055/17 - zastavěná plocha o výměře 360 m2 v k.ú. Prostějov, Bytovému družstvu DRUNAS, družstvu, se sídlem Prostějov, Antonína Slavíčka 3935/1, IČ 25568221, za kupní cenu ve výši 110,- Kč/m2, tj. celkem 39 600,- Kč, s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Bytové družstvo DRUNAS, družstvo.

K bodu 22. 2 Schválení prodeje části pozemku p.č. 426 v k.ú. Čechovice u Prostějova

Schváleno usnesení č. 16082:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej části pozemku p.č. 426 - zahrada v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře 4 m2 (dle zpracovaného geometrického plánu označena jako díl "a") za těchto podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši 250,-- Kč/m2, tj. celkem 1.000,-- Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

- náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 22. 4 Schválení prodeje spoluvlastnického podílu id. 1/11 na části pozemku p.č. 5985/1 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 16083:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej spoluvlastnického podílu id. 1/11 na části pozemku p.č. 5985/1 - orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 200 m2 (přesná výměra bude známa po vypracování geometrického plánu) za následujících podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši 1100,- Kč/m2, tj. celkem cca 20.000,- Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

- náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 22. 5 Schválení prodeje části pozemku p.č. 5721/44 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 16084:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej části pozemku p.č. 5721/44 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 150 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 500,- Kč/m2 (celkem cca 75.000,- Kč),

- kupní cena bude zaplacena v celé výši před podpisem kupní smlouvy,

- kupující se v kupní smlouvě zaváže, že z důvodu zachování jednotného charakteru ulice nebude převáděný pozemek oplocen; v případě porušení uvedeného závazku bude kupující povinen zaplatit městu Prostějovu smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč a město Prostějov bude moci od kupní smlouvy odstoupit,

- kupující se v kupní smlouvě zaváže, že do 12 měsíců po uzavření kupní smlouvy zřídí na dotčených částech převáděného pozemku bezúplatně věcná břemena spočívající v právu umístit a užívat inženýrské sítě (vedení plynu, kabel NN, kanalizace, sdělovací kabel, kabel VO), včetně umožnění přístupu k zajištění běžné údržby, provozu a odstraňování poruch na těchto zařízeních, ve prospěch správců inženýrských sítí s tím, že veškeré náklady spojené se zřízením věcných břemen ponese Ing. Jiří Peichl; v případě nesplnění uvedeného závazku bude kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč a město Prostějov bude moci od kupní smlouvy odstoupit,

- náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 22. 6 Schválení prodeje části pozemku p.č. 518/1 v k.ú. Krasice

Schváleno usnesení č. 16085:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej části pozemku p.č. 518/1 - vodní plocha v k.ú. Krasice o výměře 7 m2 (dle geometrického plánu označena jako p.č. 518/4 v k.ú. Krasice) za následujících podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 320,- Kč/m2 (celkem 2.240,- Kč),

- kupní cena bude zaplacena v celé výši před podpisem kupní smlouvy,

- náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 22. 7 Schválení prodeje části pozemku p.č. 376/1 v k.ú. Domamyslice

Schváleno usnesení č. 16086:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej části pozemku p.č. 376/1 - lesní pozemek v k.ú. Domamyslice o výměře 8 m2 (dle geometrického plánu označena jako díl "a")  za následujících podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá aktuální v den uzavření kupní smlouvy),

- kupní cena bude zaplacena v celé výši před podpisem kupní smlouvy,

- náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,

- kupní smlouva bude uzavřena do 30 dnů po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání přístavby rekreační chaty na části pozemku p.č. 376/1 v k.ú. Domamyslice,

- do uzavření kupní smlouvy bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod části pozemku p.č. 376/1 v k.ú. Domamyslice o výměře 8 m2.

K bodu 22. 8

Schválení prodeje garáže v ulici Šafaříkova v Prostějově

Schváleno usnesení č. 16087:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej stavby garáže v ulici Šafaříkova na pozemku p.č. 5362/15 v k.ú. Prostějov a pozemku p.č. 5362/15 - zastavěná plocha o výměře 61 m2 v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:

- kupní cena bude v plné výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

- náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,

a pro uzavření kupní smlouvy stanovuje následující pořadí zájemců dle důvodové zprávy.

 

K bodu 22. 9 Bezúplatný převod movitého majetku

Schváleno usnesení č. 16088:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

bezúplatný převod movitých věcí uvedených v příloze tohoto materiálu z majetku města Prostějova do vlastnictví organizace Sportcentrum - dům dětí a mládeže, příspěvková organizace, se sídlem Prostějov, Olympijská 4, IČ 00840173.

K bodu 22.10 Schválení výkupu pozemků p.č. 6036/1 a p.č. 6036/2, oba v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 16089:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

výkup pozemků v ulici C. Boudy p.č. 6036/1 - orná půda o výměře 8.963 m2 a p.č. 6036/2 - orná půda o výměře 379 m2, oba v k.ú. Prostějov, od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu ve výši 350,- Kč/m2, tj. celkem 3.269.700,- Kč, za následujících podmínek:

- část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % ( záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí ) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,

- správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

K bodu 22.11 Schválení výkupu části pozemku st.p.č. 40 v k.ú. Vrahovice

Schváleno usnesení č. 16090:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

v souvislosti s akcí "Rekonstrukce ul. Čs. Armádního sboru" (investor město Prostějov) výkup části pozemku st.p.č. 40 - zast.plocha v k.ú. Vrahovice o výměře cca 25 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geom.plánu) od vlastnice tohoto pozemku za kupní cenu ve výši 1.000,-- Kč/m2, tj. celkem cca 25.000,-- Kč, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,

- náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu a povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

 

K bodu 22.12 Schválení podmínek bezúplatného převodu pozemku p.č. 2397/15 k.ú.Prostějov

Schváleno usnesení č. 16091:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

následující podmínky bezúplatného převodu pozemku parc.č. 2397/15 v k.ú. Prostějov pro stavbu „Rekonstrukce komunikace ul. St. Manharda" (investor město Prostějov) z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, PSČ 128 10, IČ 69797111, (převodce) do vlastnictví města Prostějova (nabyvatel):

1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitost řádně pečovat, užívat ji pouze k účelům umístění chodníku po dobu 10 let ode dne nabytí a nebude ji využívat ke komerčním účelům.

2. Stane-li se před uplynutím doby uvedené v odstavci 1. pro nabyvatele předmětná nemovitost nepotřebnou, tj. hodlá ji zejména využívat k jinému účelu, zcizit nebo ji nevyužívá vůbec, zavazuje se učinit písemnou nabídku bezúplatného převodu této nemovitosti zpět do vlastnictví převodce. Neakceptuje-li převodce nabídku nabyvatele ve lhůtě 6 měsíců ode dne jejího doručení převodci, je nabyvatel oprávněn naložit s dotčenou nemovitostí podle vlastního uvážení.

3. Nabyvatel se zavazuje, že po dobu uvedenou v odst. 1. nezřídí k nemovitosti smlouvou zástavní právo ani ji jinak nezatíží právem ve prospěch třetích osob.

4. Za porušení shora uvedených závazků nebo některého z nich, je nabyvatel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku rovnající se ceně nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku, v místě a čase obvyklé, zjištěné znaleckým posudkem podle cenového předpisu platného v době porušení závazku, nejméně však cenu zjištěnou znaleckým posudkem v době bezúplatného převodu. Bude-li takto stanovená částka nižší než je účetní hodnota nemovitosti, odvede do státního rozpočtu částku rovnající se této účetní hodnotě.

5. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 30ti dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem písemně vyzván.

6. Bude-li zjištění sankce dle odst. 4 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady.

7. Správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

K bodu 22.13 Revokace usnesení ZMP č. 15219 ze dne 20.9.2005 a schválení prodeje částí pozemku p.č. 7399/4 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 16092:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

r e v o k u j e

usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 15219 ze dne 20.9.2005,

s c h v a l u j e

prodej částí pozemku p.č. 7399/4 - zahrada v k.ú. Prostějov, a to:

- části o výměře 183 m2 (dle geometrického plánu označena jako pozemek p.č. 7399/12 v k.ú. Prostějov),

- části o výměře 29 m2 (dle geometrického plánu označena jako pozemek p.č. 7399/13 v k.ú. Prostějov),

za následujících podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 280,- Kč/m2, tj. celkem 59.360,- Kč,

- kupní cena bude zaplacena v celé výši před podpisem kupní smlouvy,

- náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

 

K bodu 22.14 Oprava usnesení Zastupitelstva města Prostějova č.15304 ze dne 20.12.2005

Schváleno usnesení č. 16093:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

opravu usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 15304 ze dne 20.12.2005, kterým byla schválena mimo jiné směna pozemků v katastrálním území Stichovice ve vlastnictví ČR - s příslušností hospodaření pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, 772 11 Olomouc, IČ 70885940, za pozemky v k.ú. Prostějov ve vlastnictví města Prostějova tak, že celková hodnota směňovaných pozemků v katastrálním území Stichovice je 3 885 300,- Kč.

 Ing. Jan Tesař, v. r.                                                                                     Miroslav Pišťák, v. r.

starosta města Prostějova                                                                           místostarosta města Prostějova

 

 

 

Prostějov 25. 4. 2006

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:27:28 | přečteno 462x | Věra Krejčí
load