Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2006 > Usnesení z 36. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 36. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 23. 5. 2006

Usnesení z 36. zasedání Zastupitelstva města Prostějova,
konaného dne 23. 5. 2006

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 16094:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program svého 36. zasedání, konaného dne 23. 5. 2006 s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

Schváleno usnesení č. 16095:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
p o v ě ř u j e
Vladimíra Komínka ověřením zápisu z 36. zasedání.

Schváleno usnesení č. 16096:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
p o v ě ř u j e
Mgr. Jaroslavu Mlčouškovou ověřením zápisu z 36. zasedání.

K bodu 2. Záležitosti VaK Prostějov, a. s.
Schváleno usnesení č. 16097:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
d e l e g u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu města a Bc. Aloise Mačáka, místostarostu města, v souladu s § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, jako zástupce akcionáře města Prostějova
na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., sídlem Prostějov, Krapkova 26, IČ 49 45 17 23, konanou dne 30. 5. 2006 s tím, že právo hlasovat na valné hromadě má Ing. Jan Tesař, v případě jeho neúčasti Bc. Alois Mačák;

p o v ě ř u j e

delegované zástupce města na valné hromadě obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s. navrhnout
1. zástupce města Prostějova do představenstva, a to Ing. Miroslava Hanáka do funkce předsedy představenstva, Mgr. Vlastimila Uchytila do funkce místopředsedy představenstva a Ing. Jaroslava Faltýnka do funkce člena představenstva;
2. zástupce města Prostějova do dozorčí rady, a to Ing. Radka Zacpala do funkce předsedy dozorčí rady a JUDr. Jiřího Pudila do funkce člena dozorčí rady;
a hlasovat pro tyto návrhy.

K bodu 3. Záležitosti prostějovské kopané

Schváleno usnesení č. 16098:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z prostředků z fondu rezerv a rozvoje ve výši 6.000.000,-- Kč 1.SK PROSTĚJOV, Sportovní 1, 796 01 Prostějov, IČ 266 21 916
- na zajištění provozování činnosti fotbalového oddílu 1. SK PROSTĚJOV v částce 1.500.000,-- Kč, příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 3. 2007;
- na úhradu za převod práv a povinností člena Českomoravského fotbalového svazu dle Organizační směrnice pro činnost členských klubů ČMFS z SK LeRK Prostějov a. s., IČ 634 79 419 na 1. SK PROSTĚJOV, Sportovní 1, Prostějov, IČ 266 21 916 a zároveň převod registrace všech hráčů registrovaných ke dni 10. 4. 2006 u SK LeRK Prostějov na 1. SK PROSTĚJOV v částce 4. 500. 000,-- Kč, příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2006;
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu;


b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu Kč
20 3419 5222                                        6.000.000,-
Neinv. dotace občanským sdružením
- snižuje stav rezerv města
Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu Kč
70 8115 1                                              6.000.000,-
Fond rezerv a rozvoje.

K bodu 4. Veřejná finanční podpora - TJ Sokol I Prostějov

Schváleno usnesení č. 16099:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z prostředků fondu rezerv a rozvoje ve výši 200.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol I Prostějov, Skálovo nám. 4, IČ 155 26 151
- na zabezpečení provozu koupaliště;
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu;
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006;

b) rozpočtové opatření, kterým se
zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu Kč
20 3419 5229 1                                     200 000,-
(ostatní neinv. dotace neziskovým a podobným organizacím)
- snižuje stav rezerv města
Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu Kč
70 8115 1                                              200 000,--
Fond rezerv a rozvoje.

Ing. Jan Tesař, v. r.                                                                                                                                Mgr. Vlastimil Uchytil, v. r.
starosta města Prostějova                                                                                                                    místostarosta města Prostějova

Prostějov 23. 5. 2006
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:27:33 | přečteno 331x | Věra Krejčí
load