Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2006 > Usnesení z 37. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 37. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 13. 6. 2006

Usnesení z 37. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne 13. 6. 2006

K bodu 1. Zahájení, schválení programu

Schváleno usnesení č. 16100:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program svého 37. zasedání, konaného dne 13. 6. 2006 s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť,

s o u h l a s í

s tím, aby v bodě 2. Zpráva o činnosti rady vystoupil předseda občanského sdružení Držovice Tomáš Váňa.

Schváleno usnesení č. 16101:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

p o v ě ř u j e

Danuši Wallovou ověřením zápisu z 37. zasedání.

Schváleno usnesení č. 16102:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

p o v ě ř u j e

Ing. Václava Šmída ověřením zápisu z 37. zasedání.

K bodu 2. Zpráva o činnosti rady

Schváleno usnesení č. 16103:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o činnosti rady města za uplynulé období.

K bodu 2.1 Schválení přijetí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje

Schváleno usnesení č. 16104:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

přijetí neinvestičního příspěvku na věcné vybavení JSDH města Prostějova z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 52.000,- Kč;

p o v ě ř u j e

starostu města Prostějova Ing. Jana Tesaře podpisem smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje.

K bodu 4. Udělení Ceny města Prostějova za rok 2005

Schváleno usnesení č. 16105:

Zastupitelstvo města Prostějova

u d ě l u j e

Cenu města Prostějova za rok 2005:

Zdeňku Beranovi

Karlu Bezdíčkovi

Jiřímu Pořízkovi

Janu Přidalovi

Evě Suchánkové

Václavu Ševčíkovi.

K bodu 6. Ustanovení dozorčí rady a schválení změny společenské smlouvy obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o.

Schváleno usnesení č. 16106:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

I. s c h v a l u j e

změnu Společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným MI PRO STAV s.r.o. ze dne 16. 12. 2005 takto:1. V článku VIII. Orgány společnosti se za dosavadní text v prvním odstavci doplňují slova:"C. dozorčí rada."2. V článku VIII. Orgány společnosti se za dosavadní text na konci článku doplňuje text, který včetně nadpisu zní:"C. DOZORČÍ RADA Zřizuje se dozorčí rada společnosti.Dozorčí rada má tři členy, kteří jsou voleni (jmenováni) valnou hromadou. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je tříleté. Členové dozorčí rady volí svého předsedu. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů všech členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.Členy první dozorčí rady jsou: 1. MUDr. Pavel Navrátil, CSc.,  2. Ing. Václav Šmíd, 3. Ivo Slavotínek."

II. p o v ě ř u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města v souladu s článkem VIII. bod A. Valná hromada Společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným MI PRO STAV s.r.o. svoláním valné hromady obchodní společnosti společníkem městem Prostějovem nebo požádat o svolání valné hromady některého z jednatelů společnosti

III. d e l e g u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města v souladu s § 84 odst. 1 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), jako zástupce společníka města Prostějova na valnou hromadu obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o. Prostějov IČ: 26 96 51 86 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01,

IV. p o v ě ř u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města jako zástupce města Prostějova, hlasovat na valné hromadě obchodní společnosti

1) pro změnu společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným společnosti MI PRO STAV s.r.o., IČ: 26 96 51 86 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01 podle předloženého návrhu,

2) pro volbu (jmenování) členů dozorčí rady společnosti podle schváleného návrhu.

K bodu 7. Prominutí poplatku z prodlení

Schváleno usnesení č. 16107:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

r o z h o d l o

prominout poplatek z prodlení dle důvodové zprávy.

K bodu 8. 2 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura

a kapitoly 60 - výstavba (odvod finančních prostředků z investičního fondu Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 na odbor výstavby)

Schváleno usnesení č. 16108:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

60 3113 6121 341                                 265.000,-

(odvod z investičního fondu ZŠ PV, ul. Dr. Horáka 24 na kapitolu 60 - výstavba)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

20 3113 2122 341                                 265.000,-

(odvod z investičního fondu ZŠ PV, ul. Dr. Horáka 24).

K bodu 8. 3 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura a kapitoly 60 - výstavba (odvod finančních prostředků z investičního fondu Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 na odbor výstavby)

Schváleno usnesení č. 16109:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

60 3113 6121 341                                 71.000,-

(budovy, haly a stavby-vybudování PC rozvodů a elektrorozvodů v ZŠ PV, ul. Dr. Horáka 24)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

20 3113 2122 341                                 71.000,-

(odvod z investičního fondu ZŠ PV, ul. Dr. Horáka 24).

K bodu 8. 4 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura a kapitoly 60 - výstavba (odvod finančních prostředků z investičního fondu Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2 na odbor školství a kultury – navýšení neinvestičního příspěvku a na odbor výstavby)

Schváleno usnesení č. 16110:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

20 3121 5331 340                                 920.000,-

(navýšení neinvestičního příspěvku RG a ZŠ města PV, Studentská ul. 2)

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

60 3121 6121 340                                 120.000,-

(budovy, haly a stavby - vybudování PC rozvodů a elektrorozvodů v budově RG a ZŠ města PV, Studentská ul.)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

20 3121 2122 340                                 1.040.000,-

(odvod z investičního fondu RG a ZŠ města PV, Studentská ul. 2).

K bodu 8. 5 Rozpočtové opatření v kapitole 60 - výstavba (Propojení cyklostezky Bedihošť a chodníku v Dolní ulici)

Schváleno usnesení č. 16111:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

60 2219 6121 1 602206                       400 000

Propojení cyklostezky Bedihošť a chodníku v Dolní ulici

- snižuje stav rezerv města

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

70 8115 1                                              400 000

Fond rezerv a rozvoje.

K bodu 8. 6 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (průmyslová zóna G)

Schváleno usnesení č. 16112:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

60 2123 6121 1 600405                        2 397 519

Průmyslová zóna sektor "G"

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

60 2123 6121 7 600405                        6 202 481

Průmyslová zóna sektor "G"

- snižuje stav rezerv města

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

70 8115 7                                              6 202 481

Fondu strategického rozvoje

- snižuje stav rezerv města

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

70 8115 1                                              2 397 519

Fondu rezerv a rozvoje.

K bodu 8. 7 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (křižovatka Brněnská-Okružní)

Schváleno usnesení č. 16113:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

60 2212 6121 1 600505                        10 000 000

Okružní křižovatka Brněnská - Okružní

- snižuje stav rezerv města

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

70 8115 1                                               10 000 000

Fond rezerv a rozvoje.

K bodu 8. 8 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (Komunikace a IS Jezdecká – parkoviště k 42 b.j. Jezdecká)

Schváleno usnesení č. 16114:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

60 2219 6121 1 602006                        3 500 000

Komunikace a IS Jezdecká

- snižuje stav rezerv města

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

70 8115 1                                              3 500 000

FRR.

K bodu 8. 9 Rozpočtové opatření kapitoly 70 – Finanční odbor (zvýšení finančních zdrojů odvodu výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů)

Schváleno usnesení č. 16115:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

1. Zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

70 1351 16                                           356.741,-

Odvod výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů.

2. Zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

70 6409 5909 16                                   356.741,-

Ostatní finanční výdaje jinde nezařazené - výtěžek z provozování výherních hracích přístrojů k rozdělení na veřejně prospěšné účely.

K bodu 8.10 Rozpočtové opatření kapitoly 91 – správa bytů a nebytových prostor (oprava v Národním domě)

Schváleno usnesení č. 16116:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

91 3619 5171 9101                              2 765 000,-

Správa bytů a nebytových prostor - opravy a udržování ( oprava v Národním domě )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

70 8115 1                                              2 765 000,-

Fond rezerv a rozvoje.

K bodu 9. Návrh spoluúčasti města na financování výstavby cyklistické stezky Prostějov – Čelčice – II. etapa

Schváleno usnesení č. 16117:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 1 011 000 Kč na krytí 7,5 % z celkových nákladů akce "Cyklistická stezka Prostějov - Čelčice s propojením Bedihošť - Hrubčice - II. etapa". Jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu; příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 15. 12. 2006.

2) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

60 2219 6341 1                                     1.011.000,-

Investiční dotace obcím

- snižuje stav rezerv města

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

70 8115 1                                              1.011.000,-

Snížení rezerv města - Fondu rezerv a rozvoje.

K bodu 10. Dodatek ke smlouvě o VFP - TJ Sokol Vrahovice

Schváleno usnesení č. 16118:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke smlouvě OŠK/Cás/27 - 06, který se týká doplnění účelu poskytnuté veřejné finanční podpory Tělovýchovné jednotě Sokol Vrahovice, M. Alše 820, 796 01 Prostějov, IČ 479 20 025 (čl. III, odst. 1 - použití a účel příspěvku) o provoz koupaliště. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

K bodu 12.1 Veřejná finanční podpora - vybudování kamerového systému

Schváleno usnesení č. 16119:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků fondu rezerv rozvoje ve výši 55 000,-- Kč Společenství vlastníků jednotek Martinákova, Martinákova 305/10, Prostějov, IČ 26896095

- na vybudování kamerového systému s digitálním záznamem obrazu pro plášťovou ochranu domu (monitorování společných prostor)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006;

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

10 3612 5225 1                                     55.000,-

(neinv. dotace společenství vlastníků jednotek)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

70 8115 1                                              55.000,-

(fond rezerv a rozvoje).

K bodu 12.3 Veřejná finanční podpora - Sportovní klub Prostějov

Schváleno usnesení č. 16120:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z prostředků komise pro mládež a tělovýchovu ve výši 80.000,-- Kč Sportovnímu klubu Prostějov, Sportovní ul. 3924/1, IČ 005 44 264

- na podporu činnosti odd. korfbalu (cestovné, pronájmy, rozhodčí) ve výši 40.000,-- Kč

- na podporu činnosti horolezeckého odd. (nákup výstroje a výzbroje, cestovné, ceny, diplomy, materiální zabezpečení, horolezecký výcvik mládeže) ve výši 40.000,-- Kč

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

20 3419 5222 2039                               80.000

(neinv. dotace občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

20 3419 5909 2039                               80.000

(ostatní neinvestiční výdaje).

K bodu 5. Schválení smluv v souvislosti s realizací parkovacího systému v Prostějově

Schváleno usnesení č. 16121:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál „Schválení smluv v souvislosti s realizací parkovacího systému v Prostějově“ na příští zasedání zastupitelstva.

K bodu 13.3 Schválení prodeje objektu Ječmínkova 23 v Prostějově

Schváleno usnesení č. 16122:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej objektu bydlení č.p. 1992 (Ječmínkova 23 v Prostějově) na pozemku p.č. 3648 a pozemků p.č. 3648 - zastavěná plocha o výměře 153 m2 a p.č. 3649 - zahrada o výměře 87 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

- v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným nemovitostem,

- náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující, a pro uzavření kupní smlouvy stanovuje pořadí zájemců dle důvodové zprávy.

K bodu 13.4 Schválení prodeje objektu Rejskova 8 v Prostějově

Schváleno usnesení č. 16123:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej objektu bydlení č.p. 2989 (Rejskova 8 v Prostějově) na pozemku p.č. 5486 a pozemků p.č. 5486 - zastavěná plocha o výměře 279 m2 a p.č. 5487 - zahrada o výměře 271 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

- v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným nemovitostem,

- náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující, a pro uzavření kupní smlouvy stanovuje pořadí zájemců dle důvodové zprávy.

 

K bodu 13.5 Schválení prodeje objektu Žeranovská 30 v Prostějově

Schváleno usnesení č. 16124:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej objektu bydlení č.p. 1010 (Žeranovská 30 v Prostějově) na pozemku p.č. 1625 a pozemku p.č. 1625 - zastavěná plocha o výměře 524 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

- v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným nemovitostem,

- náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující, a pro uzavření kupní smlouvy stanovuje pořadí zájemců dle důvodové zprávy.

 

K bodu 13.6 Schválení prodeje části objektu Havlíčkova 37 v Prostějově

Schváleno usnesení č. 16125:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej spoluvlastnického podílu id. 1/4 na objektu bydlení č.p. 3054 (Havlíčkova 37 v Prostějově) na pozemku p.č. 5596 a pozemku p.č. 5596 - zastavěná plocha o výměře 346 m2, vše v k.ú. Prostějov za následujících podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši 260.000,- Kč a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

- v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděnému spoluvlastnickému podílu na nemovitostech,

- náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 13.7 Schválení bezúplatného nabytí stavby cyklostezky na území města Prostějova

Schváleno usnesení č. 16126:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

bezúplatné nabytí zkolaudované části stavby "Cyklistická stezka Prostějov - Čelčice s propojením Bedihošť - Hrubčice", realizované v katastrálním území Prostějov (kolaudační rozhodnutí, kterým bylo povoleno užívání stavby cyklostezky, bylo vydáno odborem dopravy Městského úřadu v Prostějově dne 23. 12. 2005 pod č.j. MUPV 35832/1/2005 41) z vlastnictví Svazku obcí Prostějov - venkov, se sídlem Prostějovská 13, Bedihošť, PSČ: 798 21, IČ 69651418, do vlastnictví města Prostějova, za následujících podmínek:

- město Prostějov se v darovací smlouvě zaváže, že převedenou cyklostezku, resp. její část, nepředá po dobu 10 let od uskutečněného převodu do úplatného užívání třetím subjektům,

- město Prostějov zajistí, aby cyklostezka byla trvale veřejně bezplatně užívána k účelu, ke kterému je určena.

K bodu 13.8 Revokace usnesení a schválení směny pozemků v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 16127:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

1) r e v o k u j e

usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 15091 ze dne 26. 4. 2005 (schválení směny části pozemku p. č. 6215/2 v k. ú. Prostějov ve vlastnictví města Prostějova za část pozemku p.č. 6215/1 v k.ú. Prostějov v podílovém spoluvlastnictví Jany Nekudové a Hany Brančíkové),

2) s c h v a l u j e

směnu pozemků, a to části pozemku p. č. 6215/2 v k.ú. Prostějov o výměře cca 1135 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) ve vlastnictví města Prostějova, za části pozemků p.č. 6215/1, p.č. 6218/4, p.č. 6218/2, p.č. 6219/2 a p.č. 6220/2, vše v k.ú. Prostějov o celkové výměře cca 1235 m2 (přesné výměry budou známy po vyhotovení geometrického plánu) ve vlastnictví spol. Moravia Property Development, a.s., se sídlem Náměstí Míru 2/488, Zlín, PSČ 760 01, IČ 26959976, příp. ve vlastnictví třetího subjektu, který převezme veškerá práva a povinnosti společnosti Moravia Property Development, a.s., v souvislosti s výstavbou prodejny a parkoviště v lokalitě ul. Anglická a Holandská v Prostějově, (dále jen investor prodejny a parkoviště) (nyní ve vlastnictví jiných osob) za těchto podmínek:

- směna bude provedena bez finančního vyrovnání,

- město Prostějov poskytne součinnost při vydání a nabytí právní moci územních rozhodnutí, následně stavebních povolení a se samotnou realizací výstavby prodejny a parkoviště, vč. dopravního napojení této prodejny a parkoviště, na ulici Anenskou a kruhovou křižovatku; město Prostějov poskytne součinnost formou vyslovení souhlasu města Prostějova jako vlastníka pozemků p.č. 6169/107, 6215/2, 6083/65, 6083/63, 6083/64, 6083/12, 6083/46, 6216, vše k.ú. Prostějov,

- náklady spojené s vypracováním (resp. přepracováním) PD pro územní a stavební řízení na stavbu kruhové křižovatky, s vypracováním geometrických plánů, znaleckých posudků a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv dle směnné smlouvy do katastru nemovitostí uhradí investor prodejny a parkoviště,

- do doby uzavření směnné smlouvy bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí směnné se spol. Moravia Property Development, a.s., s tím, že spol. Moravia Property Development, a.s., je kdykoliv oprávněna převést všechna svá práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu,

- současně se smlouvou o smlouvě bud. směnné bude uzavřena smlouva o spolupráci dle bodu 4) usnesení Rady města Prostějova č. 7051 ze dne 23. 5. 2006,

- směnná smlouva bude uzavřena po kumulativním splnění následujících podmínek, nejpozději však do 30. 6. 2007 (v případě, že nedojde ke splnění podmínek v uvedeném termínu, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od smlouvy o smlouvě budoucí směnné odstoupit):

a) nabytí vlastnického práva investora prodejny a parkoviště k pozemkům p. č. 6215/1, p.č. 6218/4, p.č. 6218/2, p.č. 6219/2 a p.č. 6220/2, vše v k.ú. Prostějov,

b) vydání a nabytí právní moci územního rozhodnutí na umístění prodejny na pozemcích p.č. 6220/4, p.č. 6220/2, p.č. 6219/2, p.č. 6218/2, p.č. 6218/4, p.č. 6215/1, p.č. 6215/2, p.č. 6083/65, p.č. 6083/63, p.č. 6083/62, p.č. 6083/27, p.č. 6083/46, p.č. 6083/12, p.č. 6083/29, vše v k.ú. Prostějov,

c) vydání a nabytí právní moci územního rozhodnutí na stavbu parkoviště na pozemcích p.č. 6215/1 a p.č. 6215/2, oba v k.ú. Prostějov,

d) vydání a nabytí právní moci územního rozhodnutí na stavbu kruhové křižovatky, jež bude umožňovat napojení parkoviště a prodejny,

e) vypracování geom. plánů na oddělení směňovaných nemovitostí a znaleckých posudků na stanovení obvyklé ceny směňovaných nemovitostí,

- pro případ, že budou splněny všechny podmínky uvedené pod písm. a) až e) a některá ze smluvních stran odmítne uzavřít směnnou smlouvu, bude ve smlouvě o smlouvě budoucí směnné sjednána smluvní pokuta ve výši 500.000,- Kč.

K bodu 14. Návrh spoluúčasti města Prostějova na realizaci investičního záměru a výstavbě multifunkčního relaxačně-rehabilitačního sportovního areálu s hotelem a kongresovým centrem

Schváleno usnesení č. 16128:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

nepřímou účast města Prostějova na realizaci investičního záměru a výstavbě multifunkčního relaxačně-rehabilitačního sportovního areálu s hotelem a kongresovým centrem na území města Prostějova v k. ú. Krasice formou podpory projektu, z důvodu podpory cestovního ruchu a zvýšení image města Prostějova.

K bodu 15. Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Národní dům Prostějov za rok 2005

Schváleno usnesení č. 16129:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

výroční zprávu obecně prospěšné společnosti Národní dům Prostějov za rok 2005.

K bodu 16. Dotazy, připomínky, podněty

Schváleno usnesení č. 16130:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o komunitním plánování s tím, že se problematikou bude dále zabývat Rada města Prostějova.

Ing. Jan Tesař, v. r.                                                                          Miroslav Pišťák, v. r.

starosta města Prostějova                                                              místostarosta města Prostějova

 

 

 

Prostějov 13. 6. 2006

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:27:39 | přečteno 486x | Věra Krejčí
load