Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2006 > Usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 19. 9. 2006

Usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne 19. 9. 2006

K bodu 1. Zahájení, schválení programu

Schváleno usnesení č. 16131:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program svého 38. zasedání, konaného dne 19. 9. 2006 s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

Schváleno usnesení č. 16132:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

p o v ě ř u j e

Ing. Miroslava Hanáka ověřením zápisu z 38. zasedání.

Schváleno usnesení č. 16133:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

p o v ě ř u j e

Bohuslava Pacholíka ověřením zápisu z 38. zasedání.

K bodu 2. Zpráva o činnosti rady města

Schváleno usnesení č. 16134:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

n e s c h v a l u j e

navýšení příspěvku o 100 000,- Kč na cyklostezku Prostějov-Čehovice a Prostějov-Hrubčice.

Schváleno usnesení č. 16135:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o činnosti rady města za uplynulé období.

K bodu 3. Informativní materiál o možnosti odkupu akcií České spořitelny, a.s.

Schváleno usnesení č. 16136:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

p o v ě ř u j e

Bc. Radima Cardu, vedoucího finančního odboru MěÚ, jednáním o příp. prodeji akcií České spořitelny, a. s. za min. cenu ve výši 650,- Kč za jednu akcii.

K bodu 4. Finanční hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací za I. pololetí roku 2006

Schváleno usnesení č. 16137:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o mí

zprávu o finančním hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací za I. pololetí roku 2006,

s c h v a l u j e

rozpočtová opatření za I. pololetí 2006 podléhající na základě usnesení ZMP č. 15293 ze dne 20.12.2005 dodatečnému schválení ZMP při pololetních rozborech hospodaření města Prostějova v roce 2006, kterými se v rámci schváleného a upraveného rozpočtu zvyšují celkové příjmy a výdaje o částku 19.083.212,- Kč tak, jak jsou uvedena v důvodové zprávě na straně č. 6.

K bodu 5. Schválení poskytnutí bezúročné, návratné peněžní půjčky na financování vybudování kanalizační přípojky ke splaškové kanalizaci ve vymezené části města Vrahovice - Čechůvky

Schváleno usnesení č. 16138:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u je

poskytnutí bezúročné, návratné peněžní půjčky ve výši 10 000,- Kč na financování vybudování kanalizační přípojky ke splaškové kanalizaci ve vymezené části města Vrahovice - Čechůvky žadatelům, uvedeným v důvodové zprávě.

K bodu 6. Rozhodnutí o založení nové obchodní společnosti

Schváleno usnesení č. 16139:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

1. r o z h o d l o

o založení obchodní společnosti

Firma: Společenský dům Prostějov, s. r. o.

Sídlo: Prostějov, Komenského 4142/6, PSČ 796 01

Základní kapitál společnosti: 200.000 Kč

2. j m e n u j e

Ing. Jana Tesaře, jednatelem obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.,

3. j m e n u j e

tříčlennou dozorčí radu obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o. ve složení Ing. Miroslav Hanák, JUDr. Josef Augustin a Mgr. Jindřich Miklas,

4. s c h v a l u j e

Zakladatelskou listinu a Stanovy obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o. v předloženém znění,

5. s c h v a l u j e

peněžitý vklad města Prostějova do obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o. ve výši 200.000 Kč,

6. s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- snižuje stav rezerv města

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

70 8115 1 200.000

(Fond rezerv a rozvoje)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

70 6409 6202 1 200.000

(nákup majetkových podílů).

K bodu 18. Revokace usnesení - doplnění člena první dozorčí rady obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o.

Schváleno usnesení č. 16140:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

r e v o k u j e

část svého usnesení č. 16106 ze dne 13. června 2006 dle důvodové zprávy.

K bodu 7. Delegování zástupců města na náhradní valnou hromadu VaK Prostějov, a. s.

Schváleno usnesení č. 16141:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

d e l e g u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města, Miroslava Pišťáka, místostarostu města, Bc. Aloise Mačáka, místostarostu města, Ing. Pavla Drmolu, radního města a Mgr. Jiřího Snášela, radního města, v souladu s § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, jako zástupce akcionáře města Prostějova na náhradní valnou hromadu obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., sídlem Prostějov, Krapkova 26, IČ 49 45 17 23 dne 13. 10. 2006 s tím, že akcionáře město Prostějov je na náhradní valné hromadě oprávněn zastupovat a hlasovat kterýkoliv z delegovaných zástupců samostatně v pořadí stanoveném shora,

p o v ě ř u j e

delegované zástupce akcionáře města Prostějova, hlasovat na náhradní valné hromadě obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., sídlem Prostějov, Krapkova 26, IČ 49 45 17 23, takto:

- Bod pořadu jednání č. 3 - Volba orgánů valné hromady podle vlastního uvážení,

- Bod pořadu jednání č. 4 - Návrh na zrušení usnesení mimořádné valné hromady ze dne 10. 1. 2006 o schválení smlouvy o prodeji části podniku a smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury proti návrhu,

- Bod pořadu jednání č. 5 - Ochrana minoritních akcionářů, právo na dorovnání proti návrhu,

- Bod pořadu jednání č. 6 - Návrh na rozhodnutí o nabývání vlastních akcií společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. proti návrhu.

K bodu 8. Změna zakladatelské listiny Domovní správy Prostějov, s.r.o.

Schváleno usnesení č. 16142:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

změnu Zakladatelské listiny společnosti s ručením omezeným Domovní správa Prostějov, s.r.o. ze dne 14. 6. 2001 takto:

1. vypustit v článku IV. Předmět podnikání (činnosti)

- bod 7. Silniční motorová doprava nákladní

- bod 8. Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

- bod 9. Instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

- bod 10. Instalace a opravy elektronických zařízení

2. doplnit v článku IV. Předmět podnikání (činnosti)

- Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci, realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

- Provozování solárií.

K bodu 9. Pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov: Zachování stávající funkce výrobního areálu (změna plochy „bydlení a občanské vybavení Bo“ na plochu „občanské vybavení – smíšená funkce Osm“)

Schváleno usnesení č. 16143:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

ve smyslu § 13 a § 17 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisůpořízení změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov: Zachování stávající funkce výrobního areálu firmy Lachman Interiér Design,v.o.s., Plumlovská č. 44, Prostějov (změna plochy "bydlení a občanské vybavení Bo" na plochu "občanské vybavení - smíšená funkce Osm").

K bodu 10. Návrh zadání změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov: Zachování stávající funkce výrobního areálu (změna plochy „bydlení a občanské vybavení Bo“ na plochu „občanské vybavení – smíšená funkce Osm“)

Schváleno usnesení č. 16144:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

ve smyslu § 20 odst. 7 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisůZadání změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov: Zachování stávající funkce výrobního areálu firmy Lachman Interiér Design, v.o.s., Plumlovská č. 44, Prostějov (změna plochy "bydlení a občanské vybavení Bo" na plochu "občanské vybavení - smíšená funkce Osm"), v souladu s § 31 odst. 2 stavebního zákona.

K bodu 11. Změna přílohy č. 1 zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14

Schváleno usnesení č. 16145:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

změnu přílohy č. 1 zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14 s účinností od 1. 10. 2006 v příloze č. 1 - Vymezení majetku, který se příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14, předává do výpůjčky k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, podle předloženého návrhu takto:

- objekt č.p. 179 (Čechovická 53) umístěný na pozemku st. parc. č. 170, s výjimkou části půdních prostor ve 3. nadzemním podlaží o výměře 10 m2

- pozemek st. parc. č. 170 - zastavěná plocha, občanská vybavenost,

- pozemek parc. č. 130/1 - zahrada,

- objekt umístěný na pozemku parc. č. 308,

- pozemek parc. č. 308 - zastavěná plocha,

vše v k.ú. Čechovice

K bodu 12. Zrušení odloučeného pracoviště Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace v Držovicích, ul. Pod školou 4a

Schváleno usnesení č. 16146:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1) zrušení stávajícího odloučeného pracoviště Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvkové organizace v Držovicích, ul. Pod školou 4a ke dni 31. 12. 2006,

2) změnu Zřizovací listiny Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvkové organizace s účinností od 1. 1. 2007 v příloze č. 1 - Vymezení majetku, který se příspěvkové organizaci Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24, předává do výpůjčky k jejímu vlastnímu hospodářskému využití dle důvodové zprávy.

K bodu 13. Schválení přijetí neinvestiční dotace na provozní výdaje při povodni v roce 2006

Schváleno usnesení č. 16147:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

přijetí neinvestičního dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na provozní výdaje při povodni v roce 2006 ve výši 57 926,- Kč.

K bodu 14. Veřejná finanční podpora – projekt revitalizace Plumlovské přehrady

Schváleno usnesení č. 16148:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

1) r e v o k u j e

usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 16017, které zní:

„Zastupitelstvo města Prostějova po projednání schvaluje

a) poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 250 000 Kč Mikroregionu Plumlovsko, Rudé Armády 302, 798 03 Plumlov, IČ:71201190

- na realizaci projektu - revitalizace Plumlovské přehrady

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 12. 12. 2006

- příspěvek bude poskytnut za předpokladu získání dotace od Olomouckého kraje a kofinancování projektu v celkovém objemu 1,5 mil.Kč ze strany obcí

mikroregionu“,

2) s c h v a l u j e

poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 250 000 Kč Mikroregionu Plumlovsko, Rudé Armády 302, 798 03 Plumlov, IČ:71201190

- na realizaci projektu - revitalizace Plumlovské přehrady

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 12. 12. 2006

- příspěvek bude poskytnut za předpokladu získání dotace od Olomouckého kraje a kofinancování projektu v celkovém objemu 1,3 mil.Kč ze strany obcí mikroregionu.

Schváleno usnesení č. 16173:

Zastupitelstvo město Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 250 000 Kč Mikroregionu Plumlovsko, Rudé Armády 302, 798 03 Plumlov, IČ:71201190

- na realizaci projektu - revitalizace Plumlovské přehrady

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 12. 12. 2007

- příspěvek bude poskytnut za předpokladu získání dotace od Olomouckého

kraje a kofinancování projektu v celkovém objemu 1,3 mil.Kč ze strany obcí mikroregionu.

Schváleno usnesení č. 16174:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

r e v o k u j e

usnesení k bodu jednání č. 14.

Schváleno usnesení č. 16175:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

1) r e v o k u j e

usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 16017, které zní:

„Zastupitelstvo města Prostějova po projednání schvaluje

a) poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 250 000 Kč Mikroregionu Plumlovsko, Rudé Armády 302, 798 03 Plumlov, IČ:71201190

- na realizaci projektu - revitalizace Plumlovské přehrady

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 12. 12. 2006

- příspěvek bude poskytnut za předpokladu získání dotace od Olomouckého kraje a kofinancování projektu v celkovém objemu 1,5 mil.Kč ze strany obcí

mikroregionu“,

2) s c h v a l u j e

poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 250 000 Kč Mikroregionu Plumlovsko, Rudé Armády 302, 798 03 Plumlov, IČ:71201190

- na realizaci projektu - revitalizace Plumlovské přehrady

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 12. 12. 2007

- příspěvek bude poskytnut za předpokladu získání dotace od Olomouckého kraje a kofinancování projektu v celkovém objemu 1,3 mil.Kč ze strany obcí mikroregionu.

K bodu 15. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory OŠK/Cás/97 - 06 (Tělocvičná jednota Sokol I Prostějov, Skálovo nám. 4)

Schváleno usnesení č. 16149:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke smlouvě OŠK/Cás/97 - 06, který se týká změny účelu poskytnuté veřejné finanční podpory Tělocvičné jednotě Sokol I Prostějov, Skálovo nám. 4, 796 01 Prostějov, IČ 155 26 151 (čl. III, odst. 1 - použití a účel příspěvku) a to: na přípravu a provoz dětského bazénu, sprchování, slunění a provoz minigolfu.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

K bodu 16. 1 Rozpočtové opatření v kapitole 20 (ZŠ a MŠ Melantrichova)

Schváleno usnesení č. 16150:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

20 3113 5331 338 106.000,--

(navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Pv, Melantrichova ul. 60)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

20 3113 2122 338 106.000,--

(odvody příspěvkových organizací).

K bodu 16. 2 Rozpočtové opatření v kapitole 20 (MŠ Partyzánská)

Schváleno usnesení č. 16151:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

20 3111 5331 327 70.000,--

(navýšení neinvestičního příspěvku Mateřské škole Prostějov, Partyzánská ul.34)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

20 3111 2122 327 70.000,--

(odvod příspěvkových organizací).

K bodu 16. 3 Rozpočtové opatření v kapitole 20 a 60

Schváleno usnesení č. 16152:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

60 3113 6121 338 170.000,--

(budovy, haly a stavby - vybudování druhé etapy PC v ZŠ a MŠ Pv, Melantrichova ul. 60)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

20 3113 2122 338 170.000,--

(odvod z investičního fondu ZŠ a MŠ Pv, Melantrichova ul. 60).

K bodu 16. 4 Rozpočtové opatření v kapitole 41 a 11

Schváleno usnesení č. 16153:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

41 2229 2210 148.000,-

(přijaté sankční platby)

41 1361 500.000,-

(správní poplatky)

41 2229 2210 1 500.000,-

(přijaté sankční platby)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

11 6171 5011 220.000,-

(prostředky na platy zaměstnanců)

11 6171 5031 57.200,-

(odvody sociálního pojištění)

11 6171 5032 19.800,-

(odvody zdravotního pojištění)

11 6171 5038 1.000,-

(ostatní povinné pojištění)

11 6171 5137 350.000,-

(drobný hmotný dlouhodobý majetek)

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

70 8115 1 500.000,-

(FRR).

K bodu 16. 5 Rozpočtové opatření v kapitole 50

Schváleno usnesení č. 16154:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

50 3639 3111 7 3.596.980,--

Příjmy z prodeje pozemků

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

70 8115 7 7096 3.596.980,--

Fond strategického rozvoje.

K bodu 16. 6 Rozpočtové opatření v kapitole 60 (nám. E. Husserla)

Schváleno usnesení č. 16155:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

1. r e v ok u j e

část usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 15292 ze dne 20.12.2005, kdy byly schváleny finanční prostředky na investiční akci "Husserlovo nám. - celková rekonstrukce vč. PD"

2. r o z h o d l o

nerealizovat tuto investiční akci

3. s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

60 2212 6121 600906 5 000 000

Husserlovo nám. - celková rekonstrukce vč. PD

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

70 8115 5 000 000

Fond rezerv a rozvoje.

K bodu 16. 7 Rozpočtové opatření v kapitole 60 (MŠ Držovice)

Schváleno usnesení č. 16156:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

1. r e v o k u j e

část usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 15292 ze dne 20.12.2005, kdy byly schváleny finanční prostředky na investiční akci - MŠ Držovice kotelna,

2. r o z h o d l o

nerealizovat tuto investiční akci,

3. s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

60 3111 6121 328 371 200

MŠ Držovice kotelna

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

70 8115 1 371 200

FRR.

K bodu 16.7.1 Bezúplatný převod PD a VFP obci Držovice

Schváleno usnesení č. 16157:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1) bezúplatný převod projektové dokumentace (rekonstrukce kotelny MŠ Držovice) ve výši 28.800 Kč obci Držovice, SNP 37, Držovice - 796 07 Prostějov, IČ 75082144,

2) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějov ve výši 371 200,-- Kč obci Držovice, SNP 37, Držovice - 796 07 Prostějov, IČ 75082144;

- VFP bude poskytnuta na rekonstrukci kotelny v MŠ Držovice;

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu; příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 15. 12. 2007,

3) rozpočtové opatření, kterým se

- Zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

6341

1

371 200,-

Investiční dotace obcím

- Snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

371 200,--

Fond rezerv a rozvoje

K bodu 16. 8 Rozpočtové opatření v kapitole 90

Schváleno usnesení č. 16158:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

90 3725 5194 81 500,-

Věcné dary

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

90 3725 2324 6 71 500,-

Odměna za třídění komunálního odpadu

- snižuje rezerva města

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

70 8115 1 10 000,-

Fond rezerv a rozvoje,

2. poskytnutí darů:

nejlepší škola ve sběru papíru

1. místo digitální projektor 25 000,-Kč

2. místo digitální fotoaparát 6 000,-Kč

3. místo flipchard 2 500,-Kč

nejlepší žák ve sběru papíru

1.místo horské kolo 15 000,-Kč

2.místo mobilní telefon 10 000,-Kč

3.místo mobilní telefon 7 500,-Kč

4.místo MP3 přehrávač 2 600,-Kč

5.místo repro k PC 1 700,-Kč

6.místo bezdrátová myš k PC 1 200,-Kč

7. – 15. místo – věcné ceny 10 000,-Kč.

K bodu 16. 9 Rozpočtové opatření v kapitole 60 (Brněnská-Okružní)

Schváleno usnesení č. 16159:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

60 2212 6121 1 600505 7 700 000

Okružní křižovatka Brněnská-Okružní

- snižuje stav rezerv města

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

70 8115 1 7 700 000

FRR.

K bodu 16.10 Rozpočtové opatření v kapitole 60 (47 bj. DPS)

Schváleno usnesení č. 16160:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

60 3612 6121 1 600806 7 000 000

47 b.j. DPS Polišenského

- snižuje stav rezerv města

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

70 8115 1 7 000 000

FRR.

K bodu 17. 1 Schválení prodeje části pozemku parc. č. 1701/2 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 16161:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej části pozemku p.č. 1701/2 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 3 m2 (dle geometrického plánu označena jako pozemek p.č. 1701/38 v k.ú.Prostějov), družstvu Šmeralova 9, bytové družstvo, se sídlem Šmeralova 9, Prostějov, IČ 64510905 , za kupní cenu ve výši 480,- Kč/m2, tj. celkem ve výši 1 440,- Kč, s tím, náklady na vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Šmeralova 9, bytové družstvo.

K bodu 17. 2 Schválení prodeje části pozemku p.č. 7636/2 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 16162:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej části pozemku p.č. 7636/2 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 20 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 650,- Kč/m2 (celkem cca 13.000,- Kč),

- kupní cena bude zaplacena v celé výši před podpisem kupní smlouvy,

- náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 17. 4 Schválení prodeje částí pozemků p.č. 2710/12 a p.č. 2710/1, oba v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 16163:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej částí pozemků p.č. 2710/12 - ost. plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 480 m2 a p.č. 2710/1 - ost. plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 290 m2 (přesné výměry budou známy po vyhotovení geometrického plánu), za těchto podmínek:

- kupní cena bude v plné výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

- kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 60 dnů po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání garážového domu na částech pozemků p.č. 2710/12 a p.č. 2710/1, oba v k.ú. Prostějov; pro případ prodlení budoucího kupujícího s uzavřením kupní smlouvy bude ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý měsíc prodlení,

- do doby uzavření kupní smlouvy bude užívání částí pozemků p.č. 2710/12 a p.č. 2710/1, oba v k.ú. Prostějov o celkové výměře 770 m2 budoucím kupujícím ošetřeno smlouvou o budoucí kupní smlouvě,

- v termínu do 3 let ode dne podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude pravomocně zkolaudována stavba garážového domu na částech pozemků p.č. 2710/12 a p.č. 2710/1, oba v k.ú. Prostějov (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu přiměřeně prodloužena); pro případ nesplnění této podmínky ze strany budoucího kupujícího bude ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že stavba garážového domu na částech pozemků p.č. 2710/12 a p.č. 2710/1, oba v k.ú. Prostějov nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost města Prostějova odstoupit od smlouvy,

- budoucí kupující se ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě zaváže, že vlastním nákladem provede přeložku podzemního kabelu veřejného osvětlení, který prochází přes část pozemku p.č. 2710/1 v k.ú. Prostějov, a vlastním nákladem přemístí houpačky a kontejnerová místa, která se nachází v místě budoucího garážového domu,

- náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,a pro uzavření kupní smlouvy stanovuje následující pořadí zájemců:

1. LAMPLOTA.EU s.r.o., se sídlem Rejskova 3081/30, Prostějov, IČ 27696430, za nabízenou kupní cenu ve výši 1.050,- Kč/m2, tj. celkem cca 808.500,- Kč,

2. D + V Investing, spol. s r. o., se sídlem Kostelecká 17, Prostějov, IČ 60729694, za nabízenou kupní cenu ve výši 650,- Kč/m2, tj. celkem cca 500.500,- Kč.

K bodu 17. 5 Schválení prodeje částí pozemků p.č. 158/1, p.č. 153, p.č. 152/1 a p.č. 154 vše v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 16164:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1. prodej části pozemku p.č. 158/1 - zast.plocha, zbořeniště v k.ú. Prostějov, části pozemku p.č. 153 - zast.plocha, zbořeniště v k.ú. Prostějov a části pozemku p.č. 152/1 - zast.plocha, zbořeniště v k.ú. Prostějov o celkové výměře cca 240 m2 (označeno jako díl "C", přesná výměra bude známa po zpracování GP) za těchto podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši 3.000,-- Kč/m2, tj. celkem cca 720.000,-- Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

- termínu do tří let od podpisu kupní smlouvy bude pravomocně zkolaudována novostavba objektu Domu Knihy LIBREX se zahradní galerií na převáděných pozemcích (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu prodloužena); vzhled bude konzultován a odsouhlasen odborem koncepce a rozvoje MěÚ, příp. jiným příslušným odborem MěÚ v Prostějově (záměr musí být v souladu s konceptem Regulačního plánu centra města); pro případ nesplnění kterékoliv z uvedených podmínek bude stanovena smluvní pokuta ve výši 100.000,-- Kč za každý měsíc prodlení a možnost města Prostějova odstoupit od smlouvy,

- nově navrhovaná stavba na převáděných pozemcích musí v maximální míře respektovat historický charakter sídla, musí tvarem, měřítkem, členěním, materiálem a barvou odpovídat charakteru okolní zástavby; při nesplnění kterékoliv z uvedených podmínek bude stanovena smluvní pokuta ve výši 100.000,-- Kč v každém jednotlivém případě,

- bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se kupující zaváže nabídnout převáděné pozemky v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo bude zrušeno po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání novostavby objektu Domu knihy LIBREX se zahradní galerií na převáděných pozemcích,

- náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a vkladem práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,

2. prodej části pozemku p.č. 154 v k.ú. Prostějov o výměře cca 280 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování GP) Petru Becherovi za těchto podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši 500,-- Kč/m2, tj. celkem cca 140.000,-- Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

- v termínu do tří let od podpisu kupní smlouvy bude pravomocně zkolaudována novostavba objektu Domu knihy LIBREX se zahradní galerií na převáděném pozemku (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu prodloužena); vzhled bude konzultován a odsouhlasen odborem koncepce a rozvoje MěÚ, příp. jiným příslušným odborem MěÚ v Prostějově (záměr musí být v souladu s konceptem Regulačního plánu centra města); pro případ nesplnění kterékoliv z uvedených podmínek bude stanovena smluvní pokuta ve výši 100.000,-- Kč za každý měsíc prodlení a možnost města Prostějova odstoupit od smlouvy,

- nově navrhovaná stavba na převáděném pozemku musí v maximální míře respektovat historický charakter sídla, musí tvarem, měřítkem, členěním, materiálem a barvou odpovídat charakteru okolní zástavby; při nesplnění kterékoliv z uvedených podmínek bude stanovena smluvní pokuta ve výši 100.000,-- Kč v každém jednotlivém případě,

- bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděnému pozemku tak, že se kupující zaváže nabídnout převáděný pozemek v případě svého úmyslu tento prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu tohoto pozemku z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo bude zrušeno po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání novostavby objektu Domu knihy LIBREX se zahradní galerií na převáděném pozemku,

- náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a vkladem práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 17. 6 Schválení prodeje pozemku p.č. 7416/4 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 16165:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej pozemku p.č. 7416/4 - ost. plocha o výměře 205 m2 v k.ú. Prostějov, společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., se sídlem Průmyslová 1b, Prostějov, PSČ 796 01, IČ 26224178, za těchto podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. ve výši 300,- Kč/m2, tj. celkem 61.500,- Kč,

- kupní cena bude v plné výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

- náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí společnost .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.

K bodu 17. 7

Schválení prodeje pozemku st. p.č. 626 v k.ú. Krasice

Schváleno usnesení č. 16166:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej pozemku st. p.č. 626 - zastavěná plocha o výměře 192 m2 v k.ú. Krasice za následujících podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 500,- Kč/m2 (celkem 96.000,- Kč),

- kupní cena bude zaplacena ve třech splátkách, přičemž první splátka ve výši 36.000,- Kč bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy a zbylá část kupní ceny ve výši 60.000,- Kč bude uhrazena ve dvou pravidelných splátkách po dobu dvou let,

- pro případ prodlení kupujícího se zaplacením některé splátky kupní ceny bude ve smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení a možnost prodávajícího od smlouvy odstoupit,

- v případě prodlení kupujícího se zaplacením některé ze splátek delšího než 30 kalendářních dnů se stane splatným celý nesplacený zůstatek kupní ceny,

- v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděnému pozemku tak, že se kupující zavazuje nabídnout převáděný pozemek, nebo jeho část, v případě svého úmyslu tento prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za cenu 500,- Kč/m2 pozemku; předkupní právo bude zrušeno po úplném zaplacení kupní ceny, nejdříve však po uplynutí dvou let od podpisu kupní smlouvy,

- pro zajištění nezaplacené části kupní ceny ve výši 60.000,- Kč bude ve smlouvě zřízeno zástavní právo k převáděnému pozemku; zástavní právo zanikne úplným zaplacením kupní ceny,

- náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 17. 8 Schválení prodeje pozemků v k.ú. Krasice

Schváleno usnesení č. 16167:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej pozemků p.č. 101 - orná půda, o výměře 3594 m2, p.č. 102 - orná půda, o výměře 1995 m2 a p.č. 103 - orná půda, o výměře 5273 m2, vše v k.ú. Krasice, společnosti REMOSTAV a.s., se sídlem Přemyslovka 4, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 25547534, za následujících podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 350,- Kč/m2, t.j. celkem 3 801 700,- Kč,

- kupní cena bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

- kupující se v kupní smlouvě zaváže, že v termínu do pěti let od podpisu kupní smlouvy bude pravomocně zkolaudována stavba multifunkčního lázeňského areálu s hotelem a kongresovým centrem na převáděných pozemcích; pro případ prodlení kupujícího se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě stanovena smluvní pokuta ve výši 200.000,-- Kč za každý měsíc prodlení a možnost města Prostějova odstoupit od smlouvy,

- v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se kupující zaváže nabídnout převáděné pozemky nebo jejich části v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za kupní cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo bude zrušeno po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání stavby multifunkčního lázeňského areálu s hotelem a kongresovým centrem na převáděných pozemcích,

- kupující se v kupní smlouvě zaváže, že převezme plnění závazku města Prostějova zaplatit původním vlastníkům pozemků p.č. 102 a p.č. 103, oba v k.ú. Krasice, finanční vyrovnání dle ujednání uvedeného v kupní smlouvě č. 2004/16/363 ze dne 25.10.2004,

- náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 17. 9 Schválení prodeje pozemků v k.ú. Prostějov – průmyslová zóna sektor G

Schváleno usnesení č. 16168:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej částí pozemků p.č. 7357/1 - orná půda o výměře cca 2.200 m2, p.č. 7358 - orná půda o výměře cca 15.900 m2 a p.č. 7356 - orná půda o výměře cca 12.750 m2 (přesné výměry budou známy po vyhotovení geometrického plánu), vše v k.ú. Prostějov, spol. DULWICH TRADE a.s., se sídlem Brno, Mlýnská 326/13, PSČ: 602 00, IČ 27682439, za těchto podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. ve výši 340,- Kč/m2, tj. celkem cca 10.489.000,- Kč,

- kupní cena bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

- kupující se v kupní smlouvě zaváže, že v termínu do 3 let ode dne vkladu práv dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí bude pravomocně zkolaudována stavba sídla společnosti DULWICH TRADE a.s., spojeného s výrobním a skladovým areálem, na převáděných částech pozemků p.č. 7357/1, p.č. 7358 a p.č. 7356, vše v k.ú. Prostějov (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu prodloužena); pro případ prodlení kupujícího se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 300.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že stavba nebude v daném termínu vůbec zahájena, právo města Prostějova odstoupit od smlouvy,

- v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se kupující zaváže nabídnout je v případě svého úmyslu pozemky prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo bude zrušeno nejdříve po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání sídla spol. DULWICH TRADE a.s., spojeného s výrobním a skladovým areálem, na převáděných pozemcích,

- náklady spojené s vypracováním geom. plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 17.10 Schválení směny pozemků v ulici Hybešova

Schváleno usnesení č. 16169:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

směnu pozemku p.č. 7564/168 - ostatní plocha o výměře 188 m2, pozemku p.č. 7564/169 - ostatní plocha o výměře 219 m2, pozemku p.č. 7564/170 - orná půda o výměře 148 m2 a pozemku p.č. 7564/171 - orná půda o výměře 74 m2, vše v k.ú. Prostějov za pozemek p.č. 7563/5 - orná půda o výměře 84 m2 a pozemek p.č. 7563/4 - orná půda o výměře 545 m2, vše v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví města Prostějova, za následujících podmínek:

- směna bude provedena bez finančního vyrovnání,

- náklady na zpracování znaleckých posudků a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí budou uhrazeny dle důvodové zprávy.

K bodu 17.11 Schválení bezúplatného převodu pozemků s Olomouckým krajem

Schváleno usnesení č. 16170:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1) bezúplatný převod pozemků p.č. 470/18 - ostatní plocha o výměře 832 m2 a p.č. 470/19 - ostatní plocha o výměře 836 m2, oba v k.ú. Kralice na Hané, z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ 60609460, do správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Olomoucký kraj, a

2) bezúplatné nabytí pozemků p.č. 7427/23 - ostatní plocha o výměře 149 m2 a p.č. 7427/24 - ostatní plocha o výměře 161 m2, vše v k.ú. Prostějov, části pozemku p.č. 310/15 - ostatní plocha o výměře 403 m2 v k.ú. Kralice na Hané ( dle geometrického plánu označeno jako díl "c" ) a stavby provizorní komunikace na částech pozemků p.č. 7427/5, p.č. 7427/9, p.č. 7427/16, p.č. 7427/15, p.č. 7427/11, p.č. 7427/23 a p.č. 7427/24, vše v k.ú. Prostějov a na částech pozemků p.č. 310/1, p.č. 310/15 a p.č. 310/14, vše v k.ú. Kralice na Hané, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ 60609460, ze správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Prostějova s tím, že náklady na zpracování geometrických plánů a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

K bodu 17.12 Schválení bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Krasice

Schváleno usnesení č. 16171:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

bezúplatný převod pozemku st. p.č. 517 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 85 m2, části pozemku p.č. 3 - zahrada o výměře cca 108 m2 ( přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu ) a části pozemku st. p.č. 110 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 14 m2 ( přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu ), vše v k.ú. Krasice, z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ 60609460, do správy příspěvkové organizace SCHOLA SERVIS - centrum vzdělávání a středisko služeb školám, Prostějov, příspěvková organizace, se sídlem Prostějov, Palackého 8 - 10, IČ : 71177451, s tím, že na náklady na zpracování geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Olomoucký kraj.

K bodu 17.13 Revokace usnesení ZMP č. 14104 ze dne 20.4.2004, schválení výkupu pozemků v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 16172:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

1) r e v o k u j e

usnesení Zastupitelstva města Prostějova č.14104 ze dne 20.4.2004 (schválení převodu pozemků v areálu Městského odpočinkového a sportovního centra)

2) s c h v a l u j e

výkup pozemků p.č. 6231/40 - ostatní plocha o výměře 139 m2, p.č. 6231/61 - ostatní plocha o výměře 304 m2, p.č. 6231/64 - ostatní plocha o výměře 161 m2 vše v k.ú. Prostějov z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, PSČ 128 00, IČ 69797111, do vlastnictví města Prostějova za kupní cenu ve výši odpovídající výši ceny dle tržního ocenění nemovitostí dle znaleckého posudku aktuálního ke dni podpisu kupní smlouvy a nákladů na vyhotovení znaleckého posudku s tím, že kupní cena bude zaokrouhlena na celé desetitisíce nahoru a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí zaplatí město Prostějov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jan Tesař, v. r.                                                                                Miroslav Pišťák, v. r.

starosta města Prostějova                                                                    místostarosta města Prostějova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostějov 19. 9. 2006

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:27:45 | přečteno 431x | Věra Krejčí
load