Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2006 > Usnesení z 39. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 39. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 10. 10. 2006

Usnesení z 39. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne 10. 10. 2006

K bodu 1. Zahájení, schválení programu

Schváleno usnesení č. 16176:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program svého 39. zasedání, konaného dne 10. 10. 2006 s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

Schváleno usnesení č. 16177:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

p o v ě ř u j e

Ing. Jiřího Pospíšila ověřením zápisu z 39. zasedání.

Schváleno usnesení č. 16178:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

p o v ě ř u j e

Ivo Slavotínka ověřením zápisu z 39. zasedání.

K bodu 2. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období

Schváleno usnesení č. 16179:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o činnosti rady města za uplynulé období.

K bodu 2.1 Schválení záměru bezbariérové trasy na rok 2007 – zajištění vlastních zdrojů

Schváleno usnesení č. 16180:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prohlášení o zajištění vlastních zdrojů jako přílohy žádosti o schválení záměru bezbariérové trasy na rok 2007,

p o v ě ř u j e

starostu města podepsáním tohoto prohlášení.

K bodu 3. Schválení odměn členům výborů a komisí zastupitelstva a osadních výborů za rok 2006

Schváleno usnesení č. 16181:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

výplatu odměn členům výborů a komisí Zastupitelstva města Prostějova a členům osadních výborů za rok 2006 dle důvodové zprávy.

K bodu 4. Nabídka odkupu akcií České spořitelny, a. s.

Schváleno usnesení č. 16182:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

1/ s c h v a l u j e

prodej 77 700 ks prioritních akcií České spořitelny, a.s. ve vlastnictví města Prostějova společnosti Kooperativa, pojišťovna, a.s., IČ: 47116617 se sídlem v Praze 1, Templová 747, PSČ 110 01 za kupní cenu ve výši 650 Kč za akcii, tedy za celkovou kupní cenu 50.505.000,- Kč,

2/ p o v ě ř u j e

Bc. Radima Cardu, vedoucího finančního odboru a JUDr. Květu Olašákovou, vedoucí odboru právního a personálního, vyjednat se společností Kooperativa, pojišťovna, a.s. odkup prioritních akcií České spořitelny, a.s., včetně smluvního ujednání, za cenu uvedenou v nabídce.

 

K bodu 5. Záležitosti obchodní společnosti MI PRO STAV, s. r. o.

Schváleno usnesení č. 16183:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1) Nepeněžitý vklad města Prostějova do obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o., IČ: 2696 51 86 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01, spočívající v:

- Projektové dokumentaci pro stavební povolení Městské oddechové a sportovní centrum v Prostějově v pořizovací ceně 2,356.200,- Kč,

- Mapový podklad pro projekt sportovního areálu mezi ulicemi Holandská, Anenská a areálem společnosti Gama a.s. - ve výši 52.264,80 Kč,

- Dokumentaci inženýrsko-geologického posouzení staveniště Prostějov - koupelky v pořizovací ceně 9.758,- Kč,

- Urbanisticko-architektonické studii Městské oddechové a sportovní centrum v Prostějově v pořizovací ceně 386.750,- Kč,

- MOSC - dokumentace pro územní řízení v celkové pořizovací ceně 541.450,- Kč,

- Inženýrsko-geologický průzkum - MOSC v pořizovací ceně 76.398,- Kč,

v hodnotě, stanovené podle posudku zpracovaného znalcem, jmenovaným za tím účelem soudem na návrh podaný obchodní společností,

2) uzavření dohody o úhradě nákladů vynaložených městem Prostějovem v souvislosti s výstavbou Městského oddechového a sportovního centra Prostějov na

- odbornou technickou pomoc k územnímu řízení - posouzení stavby na ŽP ve výši 48.600 Kč,

- měření celodenního komunálního hluku na ulici Anenská ve výši 49.694,40 Kč, tedy v celkové výši 98.294,40 Kč s obchodní společností MI PRO STAV s.r.o., IČ: 26965186 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01.

K bodu 5.1 Návrh změny Dohody o veřejno privátním partnerství a ručení města Prostějova za závazky obchodní společnosti MI PRO STAV s. r. o.

Schváleno usnesení č. 16184:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1) uzavření Dodatku č. 1 Dohody o veřejno privátním partnerství, uzavřené dne 9. 12. 2005 s obchodní společností MI PRO STAV s.r.o., IČ: 26 96 51 86 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01 a obchodní společností MICOS spol. s r.o., IČ 00533394 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01 podle předloženého návrhu,

2) uzavření Smlouvy o ručení s Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, k zajištění pohledávek banky za obchodní společností MI PRO STAV s.r.o., IČ: 26 96 51 86 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01 podle předloženého návrhu.

K bodu 6. Prominutí poplatku z prodlení

Schváleno usnesení č. 16185:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

r o z h o d l o

prominout poplatek z prodlení ve výši 88.830,- Kč za období od 1.8.1997 do 27.6.2004 dle důvodové zprávy.

K bodu 7. Změna názvu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Sídliště svobody 24/79, příspěvkové organizace

Schváleno usnesení č. 16186:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

změnu stávajícího názvu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Sídliště svobody 24/79 na školu s čestným názvem - Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79.

 

K bodu 8. 1 Rozpočtové opatření v kapitole 20 – školství a kultura (ZŠ Majakovského)

Schváleno usnesení č. 16187:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

20

4121

100.000,-

(neinvestiční přijaté dotace od obcí)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

20

3113

5331

339

50.000,-

(navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 )

20

3111

5331

322

50.000,-

(navýšení neinvestičního příspěvku MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvková organizace )

K bodu 8. 2 Rozpočtové opatření v kapitole 20 – školství a kultura (RG a ZŠ města Prostějova)

Schváleno usnesení č. 16188:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

20

3121

5331

340

145.000,-

(navýšení neinvestičního příspěvku RG a ZŠ města PV, Studentská ul. 2)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

20

3121

2122

340

145.000,-

(odvody příspěvkových organizací)

K bodu 8. 3 Rozpočtové opatření v kapitole 20 – školství a kultura (ZŠ Kollárova)

Schváleno usnesení č. 16189:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

20

3113

5331

336

330.000,-

(navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ PV, Kollárova ul. 4)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

20

3113

2122

336

330.000,-

(odvody příspěvkových organizací)

K bodu 8. 4 Rozpočtové opatření v kapitole 20 – školství a kultura (MŠ Smetanova)

Schváleno usnesení č. 16190:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

20

3111

5331

328

321.000,-

(navýšení neinvestičního příspěvku MŠ PV, Smetanova ul. 24)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

20

3111

2122

328

321.000,-

(odvody příspěvkových organizací)

K bodu 8. 5 Rozpočtové opatření v kapitole 20 – školství a kultura (ZŠ Melantrichova)

Schváleno usnesení č. 16191:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

20

3113

5331

338

300.000,-

(navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ PV, Melantrichova ul. 60)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

20

3113

2122

338

300.000,-

(odvody příspěvkových organizací)

K bodu 8. 6 Rozpočtové opatření v kapitole 20 – školství a kultura (ZŠ E. Valenty)

Schváleno usnesení č. 16192:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

20

3113

5331

344

500.000,-

(navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ PV, ul. E. Valenty 52)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

20

3113

2122

344

500.000,-

(odvody příspěvkových organizací)

K bodu 8. 7 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba a 20 – školství a kultura (ZŠ Rejskova)

Schváleno usnesení č. 16193:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

335

400.000,--

(budovy, haly a stavby – vybudování přístupového a zabezpečovacího systému ZŠ a MŠ PV, Rejskova)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

20

3113

2122

335

400.000,--

(odvod z investičního fondu ZŠ a MŠ PV, Rejskova tř. 4)

K bodu 8. 8 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba a 20 – školství a kultura (Městská knihovna)

Schváleno usnesení č. 16194:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

3314

6121

108.000,-

(technické zhodnocení budovy Městské knihovny Prostějov, PO - osvětlení skladů, zkvalitnění zabezp. zařízení)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

20

3314

2122

108.000,-

(odvody příspěvkových organizací )

K bodu 8. 9 Rozpočtové opatření - Fond zeleně

Schváleno usnesení č. 16195:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) použití finančních prostředků z Fondu zeleně ve výši 35 000 Kč a finančních prostředků komise životního prostředí ve výši 65 000 Kč pro účel podzimní dosadby stromů na veřejných prostranstvích v majetku města Prostějova,

b) rozpočtové opatření, kterým se

1. Zvyšuje rozpočet výdajů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

6

4

100 000

(Údržba veřejné zeleně)

2. Snižuje stav rezerv města (FRR, účelové fondy – Fond zeleně )

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

8115

6

35 000

(Fond zeleně)

3. Snižuje rozpočet výdajů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

40

3799

5909

4003

65 000

(Prostředky komise životního prostředí)

K bodu 8.10 Rozpočtové opatření v kapitole 20 – školství a kultura (DUHA)

Schváleno usnesení č. 16196:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

8115

1

300.000,-

(zvýšení stavu FRR)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

20

3319

2122

1

2030

300.000,-

(odvody příspěvkových organizací)

K bodu 9. 1 Schválení prodeje pozemku p.č. 6025/7 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 16197:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej pozemku p.č. 6025/7 - zahrada o výměře 175 m2 v k.ú. Prostějov za následujících podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši 700,- Kč/m2, tj. 122.500,- Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

- náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K

bodu 9. 2 Schválení prodeje části pozemku p.č. 606/1 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 16198:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej části pozemku p.č. 606/1 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 2.000 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) do vlastnictví České republiky - České správy sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, PSČ: 150 00, IČ: 00006963, za následujících podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 900,- Kč/m2 (celkem cca 1.800.000,- Kč),

- kupní cena bude zaplacena do 14 dnů po podpisu kupní smlouvy s tím, že kupní smlouva nabude účinnosti dnem připsání kupní ceny na účet města Prostějova,

- pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny bude ve smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení a možnost prodávajícího od smlouvy odstoupit,

- v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděnému pozemku tak, že se kupující zaváže nabídnout převáděný pozemek, nebo jeho část, v případě svého úmyslu tento prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za cenu 900,- Kč/m2 pozemku; předkupní právo bude zrušeno po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání nového objektu na převáděném pozemku,

- náklady na zpracování znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 9. 3 Schválení prodeje spoluvlastnického podílu id. 3/5 na objektu Sádky 18 v Prostějově

Schváleno usnesení č. 16199:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej spoluvlastnického podílu id. 3/5 na objektu bydlení č.p. 1678 (Sádky 18 v Prostějově) na pozemku p.č. 3020 a pozemcích p.č. 3020 - zastavěná plocha o výměře 170 m2 a p.č. 3021 - zahrada o výměře 88 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

- v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděnému spoluvlastnickému podílu na nemovitostech,

- náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,a pro uzavření kupní smlouvy stanovuje pořadí zájemců dle důvodové zprávy.

K bodu 9. 4 Schválení prodeje plynovodů ve vlastnictví města Prostějova

Schváleno usnesení č. 16200:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej plynovodů ve vlastnictví města Prostějova:

Stavba

kolaudace

délka m

pořizovací hodnota

STL plynovod - část Žešov I. etapa-zásobování plynem

19.12.1994

2281,00

2 470 331,00

STL plynovod - Domamyslice-IV. a V. etapa.-středotlaký plynovod

30.8.1995

1163,00

784 326,00

STL plynovod - ul. Západní, Myslbekova ( Krasice) -I. etapa plynovod

31.5.1996

827,00

668 000,00

STL plynovod ul.Čechovická I, Čechovická II, Ječná, Ovesná

14.8.1996

1162,00

957 000,00

NTL plynovod nám.J.V.Sládka

29.8.1996

274,00

186 900,00

NTL plynovod -ul. Kostelní,Hradební,Koželuhova,Úprkova

21.8.1996

373,00

839 771,00

NTL plynovod Žešov – III. etapa

11.10.1996

716,00

730 800,00

STL plynovod ul.Na Splávku, Za Humny

4.6.1997

680,00

425 000,00

STL plynovod Žešov - III.-VI. etapa

21.7.1997

697,00

536 000,00

NTL plynovod ul. Čs. Odboje, V.Majakovského

5.8.1998

707,00

748 000,00

STL plynovod ul. Finská

25.9.1998

197,00

217 906,00

STL plynovod Domamyslice VII. etapa ul.Žitná

28.4.1999

107,00

242 851,00

STL plynovod vč. přípojek 72 b.j. Krasice (Myslbekova ul.)

8.9.2000

214,40

550 990,00

STL plynovod prodloužení ul.Krapkova a Za Velodromem

25.10.2000

290,00

215 250,00

STL plynovod Kralická ul. ,průmysl.komunikace II

2.5.2001

563,90

1 355 946,00

STL plynovod - propojená ul. Krapkova - parkoviště u VSH

10.12.2002

133,00

134 645,00

STL plynovod -ul. Hacarova PV Sever. obslužná komunikace II. et.

10.9.2002

132,20

99 955,00

STL plynovod -ul.Polišenského

30.6.2004

138,00

197 822,00

STL přípojka - MŠ Žešov

8.11.1999

9,40

4 419,00

NTL plynovod - Čechovice, šatny a WC hřiště

2.10.2000

10,80

6 134,00

STLpřípojka - Žešov 39

26.9.2000

3,00

4 381,00

NTL plynovodní přípojka Pražská 1

9.4.2002

1,60

5 104,00

STL plynovod Hacarova ul.

21.5.2002

80,30

129 801,00

STL plynovodní přípojka E.Králíka

21.5.2003

143,80

156 951,30

NTL plynovodní přípojka - B.Šmerala, klubovna

3.2.1999

123,50

48 969,00

STL plynovod Krasická 6

31.10.2001

142,00

124 950,00

STL přípojka Krasická 5

31.10.2001

11,30

5 019,00

STL přípojka Krasická 6

31.10.2001

33,00

8 085,00

společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s., se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, IČ 49970607, za následujících podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši 9 950 000,- Kč,

- kupní cena bude zaplacena v  plné výši do 30 dnů po oboustranném podpisu kupní smlouvy s tím, že vlastnické právo k předmětu koupě nabude prodávající dnem připsání kupní ceny na účet města Prostějova,

- náklady na zpracování znaleckých posudků ponese prodávající.

K bodu 9. 5 Schválení bezúplatného nabytí pozemku v k.ú.Prostějov

Schváleno usnesení č. 16201:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 174/3 - zastavěná plocha o výměře 238 m2 v kat.území Prostějov od vlastníka České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, PSČ 128 00, IČ 69797111, do vlastnictví města Prostějova ve veřejném zájmu s tím, že veškeré náklady spojené a převodem vlastnictví k pozemku uhradí město Prostějov.

K bodu 9. 6 Schválení výkupu částí pozemků p.č. 319 a p.č. 320 v k.ú. Čechovice u Prostějova

Schváleno usnesení č. 16202:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1) výkup části pozemku p.č. 319 - orná půda v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře cca 300 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši 350,- Kč/m2, tj. celkem cca 105.000,- Kč, a bude zaplacena do 14 dnů od provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,

- daň z převodu nemovitostí, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

2) výkup části pozemku p.č. 320 - orná půda v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře cca 1000 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši 350,- Kč/m2, tj. celkem cca 350.000,- Kč, a bude zaplacena následovně: část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí ) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávající,

- náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,s tím, že kupní smlouvy budou uzavřeny po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na akci "Přeložka VTL plynovodu II. etapa" (do uzavření kupní smlouvy bude užívání částí pozemků p.č. 319 a p.č. 320 oba v k.ú. Čechovice u Prostějova městem Prostějovem ošetřeno smlouvami o budoucí kupní smlouvě na prodej výše uvedených částí pozemků).

K bodu 9. 7 Schválení výkupu části pozemku p.č. 233 v k.ú. Krasice

Schváleno usnesení č. 16203:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

výkup části pozemku p.č. 233 - orná půda v k.ú. Krasice o výměře cca 1600 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu), od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku, za následujících podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši 600,- Kč/m2, tj. celkem cca 960.000,- Kč a bude zaplacena následovně: část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,

- správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

K bodu 9. 8 Schválení výkupu pozemků p.č. 6406/1, p.č. 6406/4, p.č. 6411/2, p.č. 6411/1 a p.č. 6411/3 vše v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 16204:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1. výkup pozemků p.č. 6406/1 - orná půda o výměře 15 706 m2 a p.č. 6406/4 - orná půda o výměře 6 615 m2 oba v k.ú. Prostějov od vlastníka těchto pozemků za kupní cenu ve výši 370,- Kč/m2, tj. celkem 8.258 770,- Kč, za následujících podmínek:

- část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,

- správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

2. výkup pozemků p.č. 6411/1 - orná půda o výměře 12 726 m2 a p.č. 6411/3 - ostatní plocha o výměře 97 m2 oba v k.ú. Prostějov od vlastníka těchto pozemků za kupní cenu ve výši 300,- Kč/m2, tj. celkem 3.846 900,- Kč, za následujících podmínek:

- část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,

- správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

3. výkup pozemku p.č. 6411/2 - orná půda o výměře 9 614 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníka tohoto pozemku za kupní cenu ve výši 350,- Kč/m2, tj. celkem 3.364.900,- Kč, za následujících podmínek:

- část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,

- správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

K bodu 9. 9 Schválení výkupu pozemku p.č. 309/2 v k.ú. Kralice na Hané

Schváleno usnesení č. 16205:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

výkup pozemku v průmyslové zóně města Prostějova sektor "G" p.č. 309/2 - orná půda o výměře 9.776 m2 v k.ú. Kralice na Hané, od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu ve výši 270,- Kč/m2, tj. celkem 2.639.520,- Kč, za následujících podmínek:

- část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,

- správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí prodávající.

K bodu 9.11 Revokace usnesení ZMP č. 15302 ze dne 20. 12. 2005

Schváleno usnesení č. 16206:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

r e v o k u j e

usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 15302 ze dne 20. 12. 2005 (schválení prodeje pozemků v k.ú. Prostějov do vlastnictví společnosti INTELCO, spol. s r. o.).

 

 

Ing. Jan Tesař, v. r.                                                                                                   Miroslav Pišťák, v. r.

starosta města Prostějova                                                                                       místostarosta města Prostějova

Prostějov 10. 10. 2006

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:27:50 | přečteno 448x | Věra Krejčí
load