Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2007 > Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 18. 12. 2007

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne 18. 12. 2007

K bodu 1. Zahájení, schválení programu

Schváleno usnesení č. 17225:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program svého 10. zasedání, konaného dne 18. 12. 2007 s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

Schváleno usnesení č. 17226:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

p o v ě ř u j e

MUDr. Danuši Pelikánovou ověřením zápisu 10. zasedání.

Schváleno usnesení č. 17227:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

p o v ě ř u j e

RNDr. Alenu Raškovou ověřením zápisu z 10. zasedání.

K bodu 2. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období

Schváleno usnesení č. 17228:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

b e r e n a   v ě d o m í

zprávu o činnosti rady města za uplynulé období.

K bodu 2.1 Doplnění smluv o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

Schváleno usnesení č. 17229:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

změnu přílohy č. 4 Zásad poskytování veřejné finanční podpory, dle důvodové zprávy, spočívající v povinnosti příjemce VFP zveřejnit vhodným způsobem informaci o tom, že příslušný projekt byl realizován za finanční spoluúčasti města Prostějova.

K bodu 3. Schválení odměn členům výborů a komisí Zastupitelstva města Prostějova a osadních výborů za rok 2007

Schváleno usnesení č. 17230:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

výplatu odměn členům výborů a komisí Zastupitelstva města Prostějova a členům osadních výborů za rok 2007 dle důvodové zprávy.

K bodu 4. Schválení poskytnutí věcného daru Městskému divadlu v Prostějově

Schváleno usnesení č. 17231:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí věcného daru Městskému divadlu v Prostějově dle důvodové zprávy.

K bodu 5. Určení uvolněného člena Zastupitelstva města Prostějova s odpovědností za realizaci Projektu Zdravé město a místní Agendu 21

Schváleno usnesení č. 17232:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

u r č u j e

Mgr. Vlastimila Uchytila jako politika s odpovědností za realizaci Projektu Zdravé město a místní Agendu 21.

K bodu 6. Převzetí ručitelského závazku

Schváleno usnesení č. 17233:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

a) s převzetím záruky (ručitelského závazku) za úvěr ve výši do 20,000.000,- Kč včetně příslušenství pro obchodní společnost Domovní správa Prostějov, s.r.o., sídlem Křížkovského 36/7, 796 01 Prostějov, IČO: 26259893 městem Prostějovem za účelem doplnění atrakcí v MOSC v Prostějově;

b) s navýšením základního kapitálu společnosti Domovní správa Prostějov,s.r.o. o finanční částku, rovnající se splátkám úvěru a úroků, čerpaným za účelem doplnění atrakcí v MOSC v Prostějově;

u k l á d á

Radě města Prostějova,

předložit Zastupitelstvu města Prostějova ke schválení

a) návrh smlouvy, kterou město Prostějov převezme záruku (ručitelský závazek);

b) návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti Domovní správa Prostějov,s.r.o.

K bodu 7. Pořízení IV. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov – zařazení dalších návrhů

Schváleno usnesení č. 17234:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

zařazení návrhu č. 36/40 a nezařazení návrhů č. 40, 41, 42 do připravované IV. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov dle důvodové zprávy

K bodu 8. Pojmenování nových ulic

Schváleno usnesení č. 17235:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

názvy ulic pro stávající a nově vznikající komunikace takto:

1.Akátová - (kód UVP 678) pro ulici v k.ú. Domamyslice,

2.Olšová - (kód UVP 676) pro ulici v k.ú. Domamyslice,

3.Lísková - (kód UVP 677) pro ulici v k.ú. Domamyslice

4.Vrbová - (kód UVP 679) pro ulici v k.ú. Domamyslice,

5.Slovácká - (kód UVP 590) pro ulici v k.ú. Prostějov,

6.Kováříkova - (kód UVP 591) pro ulici v k.ú. Prostějov,

7.Lomená - (kód UVP 592) pro ulici v k.ú. Prostějov,

8.Kubelíkova - (kód UVP 284) pro ulici v k.ú. Vrahovice.

K bodu 9. Změna přílohy č. 1 Zřizovací listiny Sportcentra – domu dětí a mládeže Prostějov, příspěvkové organizace

Schváleno usnesení č. 17236:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

změnu přílohy č. 1 Zřizovací listiny Sportcentra - domu dětí a mládeže Prostějov, příspěvkové organizace v příloze č. 1 - Vymezení majetku, který se příspěvkové organizaci Sportcentrum - dům dětí a mládeže Prostějov předává do výpůjčky k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, podle předloženého návrhu takto:

- objekt č.p. 4228 umístěného na pozemku parc. č. 5914/5, 5908/5, 5930/21

- pozemek parc. č. 5914/5 - zastavěná plocha,

- pozemek parc. č. 5914/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

- pozemek parc. č. 5914/3 - orná půda,

- pozemek parc. č. 5914/9 - ostatní plocha, manipulační plocha,

- objekt č.p. 2977 (Vápenice 9) umístěný na pozemku parc. č. 5465 (mimo nebytových prostor v prvním nadzemním podlaží objektu o výměře 181 m2)

- pozemek parc. č. 5465 - zastavěná plocha,

- pozemek parc. č. 5463 - ostatní plocha, manipulační a skladová plocha,

- pozemek parc. č. 5464 - ostatní plocha, hřiště, stadion,

- pozemek parc. č. 5466 - ostatní plocha, hřiště, stadion,

- pozemek parc. č. 5467/1 - ostatní plocha, místní a účelová komunikace,

vše v k.ú. Prostějov.

K bodu 10. Záležitosti obchodní společnosti MI PRO STAV, s. r. o.

Schváleno usnesení č. 17237:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

I.a) r e v o k u j e

usnesení č. 16183 ze dne 10.10.2006, kterým schválilo

1) Nepeněžitý vklad města Prostějova do obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o., IČ: 2696 51 86 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01, spočívající v:

- Projektové dokumentaci pro stavební povolení Městské oddechové a sportovní centrum v Prostějově v pořizovací ceně 2,356.200,- Kč,

- Mapový podklad pro projekt sportovního areálu mezi ulicemi Holandská, Anenská a areálem společnosti Gama a.s. - ve výši 52.264,80 Kč

- Dokumentaci inženýrsko-geologického posouzení staveniště Prostějov - koupelky v pořizovací ceně 9.758,- Kč,

- Urbanisticko-architektonické studii Městské oddechové a sportovní centrum v Prostějově v pořizovací ceně 386.750,- Kč,

- MOSC - dokumentace pro územní řízení v celkové pořizovací ceně 541.450,- Kč,

- Inženýrsko-geologický průzkum - MOSC v pořizovací ceně 76.398,- Kč, v hodnotě, stanovené podle posudku zpracovaného znalcem, jmenovaným za tím účelem soudem na návrh podaný obchodní společností,

2) uzavření dohody o úhradě nákladů vynaložených městem Prostějovem v souvislosti s výstavbou Městského oddechového a sportovního centra Prostějov na

- odbornou technickou pomoc k územnímu řízení - posouzení stavby na ŽP ve výši 48.600 Kč,

- měření celodenního komunálního hluku na ulici Anenská ve výši 49.694,40 Kč, tedy v celkové výši 98.294,40 Kč s obchodní společností MI PRO STAV s.r.o., IČ: 26965186 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01,

I.b) s c h v a l u j e

1) uzavření kupní smlouvy s obchodní společností MI PRO STAV s.r.o., IČ: 2696 51 86 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01, o prodeji níže uvedené dokumentace v majetku města Prostějova, pořízené

v souvislosti s výstavbou Městského oddechového a sportovního centra Prostějov, a to:

- Projektové dokumentace pro stavební povolení Městské oddechové a sportovní centrum v Prostějově v pořizovací ceně 2,356.200,- Kč,

- Mapového podkladu pro projekt sportovního areálu mezi ulicemi Holandská, Anenská a areálem společnosti Gama a.s. v pořizovací ceně 52.264,80 Kč

- Dokumentace inženýrsko-geologického posouzení staveniště Prostějov - koupelky v pořizovací ceně 9.758,- Kč,

- Urbanisticko-architektonické studie Městské oddechové a sportovní centrum v Prostějově v pořizovací ceně 386.750,- Kč,

- MOSC - dokumentace pro územní řízení v celkové pořizovací ceně 541.450,- Kč,

- Inženýrsko-geologického průzkumu - MOSC v pořizovací ceně 76.398,- Kč,

za kupní cenu sjednanou ve výši rovnající se pořizovací ceně, celkem tedy ve výši 3,422.820,80 Kč,

2) uzavření dohody o úhradě nákladů vynaložených městem Prostějovem v souvislosti s výstavbou Městského oddechového a sportovního centra Prostějov na

- odbornou technickou pomoc k územnímu řízení - posouzení stavby na ŽP ve výši 48.600 Kč

- měření celodenního komunálního hluku na ulici Anenská ve výši 49.694,40 Kč, tedy v celkové výši 98.294,40 Kč s obchodní společností MI PRO STAV s.r.o., IČ: 26965186 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01

II.) s c h v a l u j e

peněžitý vklad města Prostějova do obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o., IČ: 26 96 51 86 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01 ve výši 3,522.000,- Kč,

III.) s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6202

3.522.000,-

(Nákup majetkových podílů)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

3.522.000,-

(rezervy RMP pro rozpočtová opatření)

IV.) s c h v a l u j e

peněžitý vklad města Prostějova do obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o., IČ: 26 96 51 86 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01 ve výši 26,300.000 Kč, kterým město Prostějov získá obchodní podíl a rozhodovací (hlasovací) práva odpovídající 61 % základního kapitálu obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o.,

V.) p o v ě ř u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu,

1) podpisem prohlášení o závazku ke zvýšení peněžitého vkladu města Prostějova do obchodní společnosti dle bodu II. a IV. tohoto usnesení,

2) svoláním valné hromady obchodní společnosti společníkem městem Prostějovem v souladu s článkem VIII. bod A. Valná hromada Společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným MI PRO STAV s.r.o. nebo zasláním žádosti o svolání valné hromady některému z jednatelů společnosti,

VI.) d e l e g u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města, a v případě jeho nepřítomnosti Miroslava Pišťáka, místostarostu města,

v souladu s § 84 odst. 1 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), jako zástupce společníka města Prostějova na valnou hromadu obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o. Prostějov IČ: 26 96 51 86 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01,

VII.) p o v ě ř u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města a v případě jeho nepřítomnosti Miroslava Pišťáka, místostarostu města, jako zástupce města Prostějova, hlasovat na valné hromadě obchodní společnosti pro

1) zvýšení základního kapitálu o 3,522.000,- Kč a tím i změnu Společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným společnosti MI PRO STAV s.r.o., IČ: 26 96 51 86 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01 podle předloženého návrhu,

2) zvýšení základního kapitálu o dalších 26,300.000 Kč a tím i změnu Společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným společnosti MI PRO STAV s.r.o., IČ: 26 96 51 86 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01 podle předloženého návrhu, kterým město Prostějov získá obchodní podíl a rozhodovací (hlasovací) práva odpovídající 61 % základního kapitálu obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o.

K bodu 11. Obecně závazná vyhláška města Prostějova - Požární řád města Prostějova

Schváleno usnesení č. 17238:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku města Prostějova Požární řád města Prostějova podle předloženého návrhu.

K bodu 12. Obecně závazná vyhláška města Prostějova - podmínky spalování rostlinných materiálů

Schváleno usnesení č. 17239:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

Obecně závaznou vyhlášku města Prostějova, která upravuje podmínky pro spalování rostlinných materiálů.

K bodu 13. Obecně závazná vyhláška města Prostějova – zrušení cenové mapy

Schváleno usnesení č. 17240:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

v y d á v á

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 15/2006, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků města Prostějova č. 5, dle předloženého návrhu.

K bodu 14. Obecně závazná vyhláška města Prostějova – zrušení řádu veřejného pohřebiště

Schváleno usnesení č. 17241:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 60/2002 Řád veřejného pohřebiště, podle předloženého návrhu.

K bodu 15. Obecně závazná vyhláška města Prostějova – změna OZV č. 6/2005 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno usnesení č. 17242:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 6/2005 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů.

K bodu 16. Řešení problematiky odvodu finančních prostředků za porušení rozpočtové kázně

Schváleno usnesení č. 17243:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

r o z h o d l o

neprominout odvod prostředků poskytnutých z rozpočtu města Prostějova v roce 2006, který byl stanoven platebním výměrem vydaným Finančním odborem Městského úřadu v Prostějově za porušení rozpočtové kázně v důsledku nedodržení termínu vyúčtování poskytnutých prostředků veřejné finanční podpory dle důvodové zprávy.

K bodu 17. Zapojení města Prostějova do městské úrovně systému prevence kriminality - dotační program Ministerstva vnitra ČR

Schváleno usnesení č. 17244:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

zapojení města Prostějova do městské úrovně systému prevence kriminality.

K bodu 18.1 Nedoporučená veřejná finanční podpora – oblast výchovy a vzdělávání

Schváleno usnesení č. 17245:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

n e s c h v a l u j e

poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 150.000,- Kč Big Ben School English, s. r. o., Wolkerova 20, Prostějov, IČ 277 17 151

- na lavice, židle, tabule, audiovizuální techniku do učeben;

2. ve výši 150.000,- Kč Pvfree.net, o. s., Daliborka 3, Prostějov, IČ 266 56 787

- na nákup centrálního serveru, síťové tiskárny, dataprojektoru.

K bodu 18.2 Nedoporučená veřejná finanční podpora – oblast sportu

Schváleno usnesení č. 17246:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

n e s c h v a l u j e

poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 218.500,--

- na automobilové závody (startovné, pohonné hmoty, ubytování, pneumatiky, licence závodníka, havarijní připojištění, na výbavu jezdce);

2. ve výši 250.000,-- Kč Aeroklubu Falcon Air Prostějov, Letecká 1, IČ 709 02 801

- na činnost klubu a pořádání soutěží (cestovné, stravné, rozhodčí, medaile, trička, ceny, videomateriál, opakovací seskoky, pronájem letounu na seskoky)

3. ve výši 140.000,-- Kč Aeroklubu Prostějov - Západ, Západní 95, Prostějov, IČ 265 86 061

- na podporu zájmu mládeže o letecký sport (nájem, pojištění, palivo, radiostanice);

4. ve výši 502.800,-- Kč Jezdeckému oddílu města Prostějova, Vápenice 9, Prostějov, IČ 269 85 551

- na činnost klubu (pomůcky, startovné, pronájmy, doprava, závody a soutěže);

5. ve výši 80.000,-- Kč PRO SKI Prostějov, Sportovní 1, IČ 479 22 150

- na rozvoj sjezdového lyžování regionu Prostějov;

6. ve výši 60.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol Vrahovice, M. Alše 820, Prostějov, IČ 479 20 025

- na zbudování přípojky pitné vody do areálu fotbalového hřiště;

7. ve výši 80.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol I Prostějov, Skálovo nám. 4, IČ 155 26 151

- na "100 let prostějovské sokolovny 1908 - 2008" (příprava a vyhledávání písemných podkladů, fotek, jejich zpracování);

8. ve výši 60.000,-- Kč Českému horolezeckému svazu, Horolezeckému oddílu ADRENALIN, Západní 93, Prostějov, IČ 004 60 001

- na podporu činnosti oddílu (výstroj a výzbroj, cestovné, vstupné na horolezeckou stěnu, zdravotní školení, výcvik na skalách, startovné, propagační materiál, zabezpečení letní a zimní kondiční přípravy);

9. ve výši 75.000,-- Kč

- na účast na Mistrovství České republiky 2007 v parašutismu (trénink, startovné).

K bodu 18.3 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP - TJ Sokol Vrahovice

Schváleno usnesení č. 17247:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠK/Cás/62 – 07) o poskytnutí veřejné finanční podpory Tělocvičné jednotě SOKOL Vrahovice, M. Alše 820, 796 01 Prostějov, IČ 479 20 025, který se týká změny termínu vyúčtování, a to do

31. 1. 2008.

K bodu 19. Střednědobý rozpočtový výhled města Prostějova na léta 2008 - 2010

Schváleno usnesení č. 17248:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

Střednědobý rozpočtový výhled města Prostějova pro rok 2008 - 2010.

K bodu 22.1 Rozpočtové opatření kapitoly 70 - finanční

Schváleno usnesení č. 17249:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

v kapitole 70 – Finanční

1. Zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

1337

550.000,-

Poplatek za likvidaci KO – vymožené pohledávky města.

70

1343

415.000,-

Poplatek za užívání veřejného prostranství – zpoplatněno více záborů veřejného prostranství; bylo vycházeno z časové řady let minulých.

70

1361

230.000,-

Správní poplatky – více správních úkonů; bylo vycházeno z časové řady let minulých.

70

4121

220.000,-

Neinvestiční přijaté transfery od obcí –platby za vyřízení přestupkové agendy

70

6171

2322

550.000,-

Přijaté pojistné náhrady – likvidace pojistných událostí v roce 2007.

70

6171

2324

170.000,-

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – dobropisy týkající se roku 2006

70

6310

2141

830.000,-

Příjmy z úroků – více finančních prostředků na účtech města než plánované saldo rozpočtu města 2007; zisk při obchodování s cennými papíry.

2. Snižuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6310

2142

400.000,-

Příjmy z podílu na zisku a dividend – prodej akcií ČS, a.s. v I. pololetí 2007.

70

6310

2142

707700

140.000,-

Správa aktiv – správa ukončena v I. pololetí 2007.

3. Zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6171

5141

65.400,-

Úroky vlastní – od roku 2007 splátka návratné finanční výpomoci ze SFŽP ČR – dopočítané úroky do konce roku 2007.

70

6171

5195

6.600,-

Odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené – odvod se provádí v lednu následujícího roku za rok aktuální. Při tvorbě rozpočtu 2007 bylo vycházeno z odvodu v roce 2006 za rok 2005.

70

6310

5149

740.000,-

Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje – na základě doporučení auditorské firmy účtována ztráta z okamžitého prodeje cenných papírů v roce 2007 (zisk z prodeje cca 800 tis. Kč účtován do příjmové pol. 2141 – viz výše) a provize správci portfolia.

4. Snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6310

5163

400.000,-

Služby peněžních ústavů – výhodné služby pro město ze strany bankovních ústavů; správa aktiv (provize) účtována dle doporučení auditorské firmy na pol. 5149.

5. Zvyšuje stav rezerv finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

2.013.000,-

Zvýšení finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje.

v kapitole 12 – Krizového řízení

1. Snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5273

5169

5.000,-

Služby poskytované v souvislosti se zabezpečením krizové sítě Olomouckého kraje

12

5512

5021

10.000,-

Mzdové prostředky vyplacené na dohody SDH

12

5512

5153

35.000,-

Plyn – SDH

12

5512

5154

49.000,-

Elektrická energie – SDH

2. Zvyšuje stav rezerv finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

99.000,-

( zvýšení finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje )

v kapitole 13 – Městská policie

1. Zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

13

5311

2210

450.000,-

Pokuty městské policie

13

5311

2324

16.000,-

Náhrady škody městské policie

2. Zvyšuje stav rezerv finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

466.000,-

( zvýšení finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje )

v kapitole 14 – Právní a personální

1. Snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

14

6171

5011

3.299.729,-

(prostředky na platy zaměstnanců)

14

6171

5031

857.930,-

(odvody sociálního pojištění)

14

6171

5032

296.976,-

(odvody zdravotního pojištění)

14

6171

5038

13.859,-

(ostatní povinné pojištění)

2.Zvyšuje stav rezerv finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

4.468.494,-

Zvýšení prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje

v kapitole 20 – Školství a kultura

1. Snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5139

100.000,-

Nákup materiálu

20

6409

5909

4.000,-

Peněžní prostředky na akci „ Zdravé město „

2.Zvyšuje stav rezerv finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

104.000,-

Zvýšení prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje

v kapitole 40 – Životního prostředí

1. Zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

1332

5.000,-

Poplatky za znečisťování ovzduší

40

1334

6.000,-

Peněžní prostředky za odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

2. Snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

1014

5169

150..000,-

Peněžní služby – náklady na psy ( Liga na ochranu zvířat )

3.Zvyšuje stav rezerv finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

161.000,-

Zvýšení prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje

v kapitole 41 – Doprava

1. Zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

41

1361

2.500.000,-

Správní poplatky odboru dopravy

41

6171

2329

12.000,-

Peněžní prostředky za prodej evidenčních značek

2.Zvyšuje stav rezerv finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

2.512.000,-

Zvýšení prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje

v kapitole 50 – Správa majetku města

1.Zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

1031

2139

2.000.000,-

Ostatní příjmy z pronájmu majetku – LMP, s.r.o.

50

3322

2210

94.500,-

Přijaté sankční platby (pokuty – odd. pam. péče)

50

3634

2132

40.828,-

Příjmy z pronájmu ost. nemovit. – TH DSP, s.r.o.

50

3639

2131

90.000,-

Příjmy z pronájmu pozemků

50

3639

2132

875.134,-

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí – nebyt. prostory

50

3639

3111

3.059.720,-

Příjmy z prodeje pozemků

50

6171

2111

271.350,-

Příjmy z poskytování služeb (reklamy)

50

6171

2310

30.000,-

Příjmy z prodeje drob.dlouhodob. maj.

50

6171

2329

901.175,-

Ostatní nedaňové příjmy

50

6171

3113

967.020,-

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku

2. Snižuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

2310

2111

60.000,-

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (přef.-vodné)

50

3613

2324

130.000,-

Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady (přef.-energie)

3. Snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3319

5151

56.892,-

KaSC – studená voda

50

3319

5153

87.912,-

KaSC – plyn

50

3322

5166

177.025,-

Konzultační, právní a poradenské služby

50

3322

5493

25.000,-

Účelové neinvest.transf. nepodanikajícím fyz. osobám

50

3329

5169

99.510,-

Nákup ostatních služeb

50

3412

5137

55.283,-

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

50

3613

5153

80.000,-

Plyn

50

6171

5151

150.000,-

Studená voda

50

6171

5361

8.000,-

Nákup kolků

50

6171

5362

505053

8.274,-

Platby daní a poplatků SR

50

6409

6130

7

35000000

3.000.000,-

Pozemky

4.Zvyšuje stav rezerv finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

11.887.623,-

Zvýšení prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje

v kapitole 60 – Rozvoj a investice

1. Snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3319

6121

64000000

500.000,-

KaSC

60

2219

6121

82000000

900.000,-

Chodník Krasická ul.

60

2212

6121

87000000

200.000,-

Komunikace Vrahovická ul. ( Vahal )

60

3612

6121

81000000

150.000,-

Vodní ul. 26

60

3612

6121

94000000

70.000,-

Šárka 9-11

60

3113

6121

99000000

2.000.000,-

ZŠ Majakovského

60

3633

6121

108000000

1.200.000,-

VTL plynovod

60

2212

6121

109000000

71.500,-

Křižovatka Plumlovská - Domamyslická

60

3412

6121

118000000

300.000,-

Doplnění areálu Aquaparku

60

2212

6121

121000000

1.000.000,-

Komunikace Ruská

60

2212

6121

1

46000000

1.500.000,-

Komunikace Wolkerova

60

3745

6121

101000000

100.000,-

Biokoridor Hlučela, most, zeleň

60

2212

6121

61000000

1.100.000,-

Komunikace Brandlova

60

3113

6121

1

79000000

900.000,-

ZŠ Melantrichova – tělocvična

60

3113

6121

75000000

300.000, -

ZŠ Kolárova – fasáda

60

2212

6121

73000000

2.800.000,-

Husovo nám.

60

2219

6121

88000000

3.000.000,-

Regenerace Sídl. Svobody parkoviště

2.Zvyšuje stav rezerv finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

16.091.500,-

Zvýšení prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje

v kap. 61 – Stavební úřad

1. Snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

61

3639

5169

280.000,-

Služby poskytované v souvislosti s činností stavebního odboru

61

6171

5139

65.000,-

Nákup drobného materiálu u stavebního odboru

61

6171

5166

200.000,-

Konzultační, poradenské a právní služby

2. Zvyšuje stav rezerv finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

545.000,-

( Zvýšení finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje )

v kapitole 90 – Komunální služby

1. Zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

2219

2111

900100

821.000,-

Komunikace – Příjmy za parkovné

90

3725

2324

341.000,-

Příjmy za využívání a zneškodňování komunálních odpadů

90

3322

2111

900300

43.000,-

Čištění města – Příjmy z poplatků WC

90

3745

2310

45.000,-

Příjmy z prodeje dřeva ze hřbitova

90

3745

2111

900500

90.000,-

Pohřebnictví – Příjmy z pronájmu hrobových míst

2. Snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

900400

583.000,-

Komunikace – Příjmy za parkovné

90

3745

5166

900400

17.000,-

Příjmy za využívání a zneškodňování komunálních odpadů

90

3722

5169

900200

4.400.000,-

Čištění města – Příjmy z poplatků WC

3.Zvyšuje stav rezerv finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

6.340.000,-

Zvýšení prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje

K bodu 20. Rozpočet města Prostějova na rok 2008

Schváleno usnesení č. 17250:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

 1. rozpočet města Prostějova pro rok 2008 s těmito závaznými ukazateli:
 1. Objem celkových příjmů rozpočtu: 1.019.782.210,- Kč
 2. Objem celkových neinvestičních výdajů rozpočtu: 879.647.940,- Kč
 3. Investiční výdaje v celkovém objemu: 180.305.000,- Kč

jmenovitě takto:

Rekonstrukce oken, vybudování přívodu vody, zateplení - hasičská zbrojnice Čechovice.

50.000,-

Rekonstrukce svislého odpadního potrubí budova MěÚ Školní 4.

60.000,-

Modernizace orientačního systému v budovách MěÚ.

650.000,-

Celkem Správa a zabezpečení

760.000,-

     

Doplnění systému varování a vyrozumění obyvatelstva města Prostějova po ukončení výstavby II. etapy, podle připomínek a požadavků občanů (např. požadavek osadního výboru místní části Žešov).

300.000,-

Realizace II.etapy výstavby nadzemních hydrantů na území města Prostějova za účelem zlepšení jejich dosažitelnosti pro jednotky HZS a SDH v zimních podmínkách.

300.000,-

Celkem Krizové řízení

600.000,-

     

Rozšíření MKDS - kamery, záznam.

450.000,-

Digitalizace rádiové sítě MP - I. etapa.

415.000,-

Aplikační software (licence,upgrade, PCO, licence Pview).

70.000,-

Dokoupení licencí MS OFFICE 2007.

65.000,-

Celkem Městská policie Prostějov

1.000.000,-

     

Databáze Oracle - Upgrade databáze Oracle - nutné pro zachování funkčnosti Ginis, spisová služba, www, GIS.

230.000,-

Ginis EKO (SW ekonomické agendy - upgrade 2007 (roční aktualizace), zajištěno smluvně (provozní charakter).

370.000,-

Ginis SSL (SW spisové služby - upgrade 2007 (roční aktualizace), zajištěno smluvně (provozní charakter).

300.000,-

Antivirový program - nákup nového antivirového programu (stávající licence končí k 9.1.2008).

200.000,-

SW pro pořizování a správu ÚAP - SW pro sběr dat, tvorbu ÚAP a export pro krajský úřad (vyplývá povinnost ze zákona do 31.12.2008).

205.000,-

Nový modul Ginis - náhrada za nevyhovující modul WinKDF, ve kterém se žádosti o veřejnou finanční podporu zpracovávají v současné době.

65.000,-

SW pro audit PC a hlídání legalnosti licencí v rámci MěÚ.

150.000,-

Poštovní server MS Exchange 2007- náhrada Lotus Notes po ukončení předplatného.

430.000,-

Notebook se seriovým portem k ovládání hlasovacího zařízení pro ZMP. Bude zároveň sloužit pro OIT ke konfiguraci switchů a UPS. Stávající NB již zcela nevyhovuje (nemá ani CD/DVD ROM mechaniku).

60.000,-

HW server a SW Microsoft server 2007- nutná náhrada (databázový server).

300.000,-

HW server a SW Microsoft server 2007- nutná náhrada (aplikační server).

300.000,-

Licence na software pro MěÚ pro postupný přechod na aktuální verze.

700.000,-

Zařízení pro ochranu sítě před neoprávněnými přístupy a průniky (IPS).

150.000,-

Software pro management a diagnostiku počítačové sítě LAN.

94.000,-

Obnova síťové infrastruktůry LAN.

296.000,-

Aplikace pro řešení elektronické úřední desky (vyplývá ze zákona).

150.000,-

Celkem Informační technologie

4.000.000,-

     

RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 - doskočiště pro skok vysoký 54.000,-Kč; mobilní kryt pro doskočiště 41.000,-Kč.

95.000,-

Celkem Školství a kultura

95.000,-

     

Propojení Anglická – Určická:
p.č. 1799/1 (zast.pl.+objekt obč.vyb.), p.č. 1799/2 (zast.pl.+objekt obč.vyb.), p.č. 1800/1 k.ú. PV.

15.000.000,-

ZTV pro výstavbu RD za novou nemocnicí:
p.č. 335 k.ú. Čechovice – cca 1.540 m2.

1.900.000,-

Veřejné plochy sídl.E.Beneše:
= p.č. 5736/38,5736/59,5736/61,5736/2,5736/65,5736/67,6736/69,5736/71,5736/75,
5736/14,5736/15,5736/56,5736/73,5736/7,5736/60,5736/63,5736/66,5736/72,
5736/74 k.ú. PV – 9.491 m2.

4.500.000,-

Pokračování ve výkupech pro rozšíření průmyslové zóny sektor "G".

8.380.000,-

Městské oddechové a sportovní centrum:
p.č. 6231/40 (139 m2), 6231/61 (304 m2), 6231/64 (161 m2) k.ú. PV (ÚZSVM)
(celková výměra 604 m2).

220.000,-

Celkem Správa majetku města

30.000.000,-

     

Nový Územní plán Prostějova - I. etapa.

2.400.000,-

IV. změna Územního plánu sídelního útvaru Prostějov.

600.000,-

Celkem Stavební úřad

3.000.000,-

     

Peněžitý vklad do společnosti MI PRO STAV, s.r.o.(dohoda o VPP do roku 2014).

26.300.000,-

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení.

5.000.000,-

Celkem Finanční

31.300.000,-

PD - Národní dům - Rekonstrukce zázemí, EZS, spisovna, (FND)

200.000,-

PD - Městský hřbitov - chodníky, informační systém (FMH)

100.000,-

Žešov komunikace - zastávka, čekárna

500.000,-

Doprava - vnitřní okruh, radiály (osvětlení přechodů, informační systém)

200.000,-

Nová radnice - restaurování vnitřních omítek a ozdobných prvků

500.000,-

PD vnější okruh Brněnská, Plumlovská

500.000,-

Autobusové čekárny

600.000,-

Rejskova ulice rekonstrukce chodníku a CS - koordinace JMP

1.800.000,-

Plocha pro parkování u městského hřbitova

300.000,-

Regenerace sídliště Tylova - Brněnská (Libušinka)

4.000.000,-

Husovo náměstí - rekonstrukce komunikací

12.000.000,-

Husserlovo nám. - celková rekonstrukce - PD

300.000,-

Rekonstrukce komunikace Mánesova

500.000,-

Nám. Spojenců - komunikace chodníky, úprava hrací plochy

500.000,-

HŽP Aréna - VSH dokončení rekonstrukce šaten a soc. zař. – DS (podmíněno dotací)

0,-

Zádlažba centrum VII. Dukelská brána

1.200.000,-

PD -Komunikace a chodníky Budovcova, VO - koordinace VaK

200.000,-

Nám. TGM - VO před muzeem,

400.000,-

Židovské ul., chodníky, komunikace - ul. Úprkova

2.000.000,-

Komunikace, IS a VO pro 50 RD u nové nemocnice (podmíněno dotací)

20.000.000,-

Doplnění kom. a parkoviště Sídl. Šárka (12, 14 a další) - dvě etapy vč. PD

2.000.000,-

Rek. kom. Dolní - III. etapa

2.500.000,-

Pernštýnské nám.7 - fasáda Knížecího domu

3.000.000,-

Finská 9 - zastřešení 11 balkonů, úprava pro vozíčkáře DS - !!

400.000,-

Ruská ulice - komunikace a chodníky, VO - dokončení

1.000.000,-

Rekonstrukce VO nám. Padlých hrdinů

500.000,-

Rekonstrukce komunikace Erbenova ul.- nám. Padlých hrdinů vč. PD

1.500.000,-

Okružní křižovatka Určická ulice - Okružní ulice (možnost dotace)

8.000.000,-

MP Havlíčkova č. 4 - Vápenice č. 24 (stavební úpravy, schodiště, zp. plochy)

700.000,-

Sběrný dvůr - Vrahovická ul. (podmíněno dotací)

3.000.000,-

Doplnění chodníku - HŽ - .A.S.A. (u plnírny FTL)

300.000,-

CS Kralická ulice (včetně úpravy chodníku)

2.000.000,-

CS Vodní ul. Šmeralova ul

2.000.000,-

CS Krasice: Západní ul. - Čechovická ul. (včetně nezbytných komunikací); (možnost dotace)

2.000.000,-

PD - CS Olomoucká ulice, Hloučela - biokoridor, Sídliště Svobody (možnost dotace)

300.000,-

Regenerace Sídliště Svobody - III. Etapa - dokončení blok 2,3,4

8.000.000,-

Regenerace Sídliště E. Beneše

2.000.000,-

Regenerace Sídliště Dolní

3.000.000,-

Středisko mládeže kopané v Prostějově (podmíněno dotací)

0,-

PD - Rekonstrukce a využití zámku (možnost dotace)

300.000,-

Bezbarierová trasa (podmíněno dotací)

400.000,-

Dostavba ZŠ Vrahovice (podmíněno dotací)

0,-

Energ. úsporná opatření - ZŠ Melantrichova (podmíněno dotací)

5.000.000,-

Energ. úsporná opatření - MŠ Hanačka (podmíněno dotací)

3.000.000,-

Energ. úsporná opatření - ZŠ E. Valenty (podmíněno dotací)

5.000.000,-

PD - rekonstrukce parku - Smetanovy sady

250.000,-

PD zádlažba nám. TGM (kuželna)

200.000,-

Kolářovy sady - IV. etapa v souladu s aktualizovanou PD

500.000,-

Přemístění zařízení staveniště z pozemků p.č. 333, 581/3,318/4

1.000.000,-

Kašna nám. Spojenců

400.000,-

Kanalizace Olympijská - Sportcentrum IV. etapa

2.500.000,-

Průmyslová zóna sektor G - II. etapa

3.000.000,-

Celkem Výstavba

109.550.000,-

 1. Dotace do Fondu národního domu: 1.000.000,- Kč
 2. Dotace do Fondu městských lázní: 1.000.000,- Kč
 3. Dotace do Fondu městských hřbitovů: 1.000.000,- Kč
 4. Dotace do Fondu reinvestic nájemného: 1.414.000,- Kč
 5. Příděl do Sociálního fondu z rozpočtu města
  (kromě příjmů kapitoly 71 – SF): 2.504.600,- Kč
 6. Příděl do Sociálního fondu (zůstatek SF k 31.12.2006): 175.400,- Kč
 7. Užití Sociálního fondu
  (včetně výdajů kapitoly 71 – SF a zůstatku účtu SF): 2.930.000,- Kč
 8. Splátka půjčených prostředků ze SFŽP ČR
  (kanal. Vrahovice – Čechůvky): 1.012.000,- Kč
 9. Užití rezerv města (Fond rezerv a rozvoje)
  – stavební investice: 45.421.330,- Kč
 10. Neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v úhrnné sumě: 74.597.800,- Kč

jmenovitě takto:

MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23, PO

1.104.000,-

MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a, PO

1.809.000,-

MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34, PO

2.193.000,-

MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24, PO

2.154.000,-

MŠ Prostějov, Moravská ul. 30, PO

1.058.000,-

ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14

5.124.000,-

ZŠ a MŠ Prostějov, Rejskova tř. 4

3.358.000,-

ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4

2.956.000,-

ZŠ a MŠ JŽ Prostějov, Sídliště svobody 24/79

7.648.000,-

ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60

4.374.000,-

ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1

1.921.000,-

RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2

5.361.000,-

ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

6.392.000,-

ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52

4.288.000,-

Sportcentrum – DDM Prostějov, PO, Olympijská 4

3.857.800,-

ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov, Kravařova 14

1.106.000,-

Městské divadlo v Prostějově, PO, Vojáčkovo nám. 1

4.896.000,-

DUHA - kulturní klub u hradeb v Prostějově, PO, Školní. 4

5.900.000,-

Městská knihovna Prostějov, PO, Skálovo nám. 6

7.605.000,-

Jesle, sídliště Svobody, Prostějov

1.493.000,-

 1. závazné ukazatele příspěvkovým organizacím zřízených městem tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 9.

s t a n o v u j e

 1. výši osobních výdajů na činnost Městského úřadu v Prostějově a zvláštních orgánů města Prostějova v celkovém objemu 151.056.200,- Kč,
 2. výši věcných výdajů na činnost Městského úřadu v Prostějově a zvláštních orgánů města Prostějova v celkovém objemu 50.849.740,- Kč,

s v ě ř u j e

 1. v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a § 16 odst. 3 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Radě města Prostějova oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o přesun rozpočtových prostředků, mimo užití rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření a rezervy pro havarijní a krizové situace, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů a jedná-li se v jednotlivém případě změny rozpočtu o částku do 5.000.000,- Kč včetně, tzn. snížení neinvestičních výdajů jedné rozpočtové položky (případně její vyřazení z rozpočtu) a navýšení neinvestičních výdajů jiné rozpočtové položky (případně zařazení nové položky neinvestičních výdajů),
 2. v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a § 16 odst. 3 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Radě města Prostějova oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o přesun rozpočtových prostředků, mimo užití rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření a rezervy pro havarijní a krizové situace, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů a jedná-li se v jednotlivém případě změny rozpočtu o částku do 5.000.000,- Kč včetně jde-li o:
 • investiční výdaje, které nemají charakter nabytí nebo převodu nemovitého majetku města,
 • snížení finančního objemu jedné stávající investiční akce nebo její úplné vypuštění z rozpočtu a navýšení finančního objemu jiné investiční akce nebo zařazení nové investiční akce do rozpočtu,
 1. Radě města Prostějova oprávnění užít prostředky rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření takto:
  • k pokrytí požadavků na navýšení neinvestičních výdajů jednotlivých kapitol rozpočtu k zajištění nezbytných potřeb kapitoly v průběhu rozpočtového roku 2008,
  • k poskytnutí veřejné finanční podpory v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
  • k zařazení nových investičních akcí včetně pořízení dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého nehmotného majetku do výše 5.000.000,- Kč včetně v jednotlivém případě,
 • Radě města Prostějova oprávnění užít prostředky rezervy pro havarijní a krizové situace k pokrytí neinvestičních i investičních výdajů souvisejících s likvidací havarijních stavů vzniklých na majetku města a vzniklých krizových situací,
 • v souladu s ust. § 16 odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů, vedoucímu finančního odboru MěÚ v Prostějově oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu a jedná-li se o úpravu dotace ze státního rozpočtu ČR v rámci tzv. souhrnného dotačního vztahu nebo o jiné účelové dotace ze státního rozpočtu, státních fondů a jiných veřejných rozpočtů, s následným schválením ZMP při pololetních rozborech hospodaření města Prostějova a při projednání závěrečného účtu města Prostějova po skončení kalendářního roku.
 • p o v ě ř u j e

  1. vedoucí odborů, vykonávající funkci zřizovatele vůči příspěvkovým organizacím zřízeným městem, projednávat a schvalovat:
  • řádně odůvodněné změny ve finančních plánech příspěvkových organizací předložených v průběhu roku 2008 a vést o těchto změnách finančních plánů úplnou evidenci v rámci každé příspěvkové organizace s údaji, kdy byla změna provedena (datum), o jakou finanční částku se jednalo (Kč), odůvodnění provedení změny (text) a kdy byla změna schválena vedoucím odboru vykonávajícím funkci zřizovatele (datum),
  • odpisové plány příspěvkovým organizacím, zřízeným městem Prostějovem.

  u k l á d á

  1. vedoucímu finančního odboru MěÚ v Prostějově,
   zaslat rozpis rozpočtu správcům kapitol v členění dle podrobné rozpočtové skladby s výší závazných ukazatelů rozpočtu města Prostějova pro rok 2008, kterými jsou povinni se řídit,
  2. správcům kapitol,
   zaslat písemnou formou řízeným organizacím – právnickým osobám, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem je město Prostějov a dalším subjektům - příjemcům dotací a příspěvků z rozpočtu města, rozpis rozpočtu v členění dle podrobné rozpočtové skladby s výší závazných ukazatelů rozpočtu města Prostějova pro rok 2008, kterými jsou povinny se řídit,
  3. Radě města Prostějova a správcům kapitol,
   krýt případné nově zjištěné výdaje rozpočtu města Prostějova pro rok 2008, které vyvstanou v průběhu rozpočtového období roku 2008:
  • navýšením příjmové stránky rozpočtu o nově zjištěné příjmy běžného období,
  • bez navýšení příjmové stránky o nově zjištěné příjmy běžného roku přesunem určitého objemu finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu mezi položkami v rámci jedné kapitoly nebo v rámci jednotlivých kapitol tak, aby nedošlo ke zvýšení celkových výdajů,
  • bez navýšení příjmové stránky o nově zjištěné příjmy běžného roku využitím rezerv v rozpočtu města Prostějova pro rok 2008 (rezerva pro rozpočtová opatření prováděná Radou města Prostějova a rezerva pro krizové a havarijní situace) tak, aby nedošlo ke zvýšení celkových výdajů.

  Tímto opatřením je sledována nutnost zamezit dalšímu zvyšování rozpočtového deficitu běžného období roku 2008 zapojováním rezervních zdrojů města.

  K bodu 21.1 Veřejná finanční podpora 2008 - BK Prostějov, HK Jestřábi Prostějov, DTJ Prostějov, VK Prostějov

  Schváleno usnesení č. 17251:

  Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2008 ve výši 5.000.000,-- Kč BK Prostějov, Za Kosteleckou 51, IČ 266 37 634

  - na sportovní vybavení; výzbroj a výstroj; cestovné; stravné; ubytování; rekondiční a rehabilitační služby; soustředění; pitný režim; rozhodčí; výchovné; přestupní částky; poplatky ČBF a startovné; ceny; propagační materiál; plakáty; tiskoviny; foto; PHM pro mládežnické týmy; letenky pro evropské poháry; nájemné a pronájmy; náklady na tělovýchovné projekty a služby a další provozní náklady spojené se sportovní činností a chodem klubu;

  - jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu;

  - termíny čerpání: do 31. 1. 2008 částku 4.000.000,-- Kč; částku 1.000.000,-- Kč v případě, že se tým BK probojuje do play-off Mattoni NBL 2007/2008;

  - příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008.

  Schváleno usnesení č. 17252:

  Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2008 ve výši 5.000.000,-- Kč HK Jestřábi Prostějov o. s., Ke Stadionu 1, IČ 266 68 947

  - na pronájem ledové plochy a nebytových prostor; doprava; rozhodčí; výstroj a výzbroj; přestupy a hostování hráčů "A" týmu; žákovské a mládežnické turnaje; odměny; zabezpečení chodu sekretariátu;

  - jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu;

  - termíny čerpání: do 31. 1. 2008 částku 4.000.000,-- Kč; částku 1.000.000,-- Kč v případě, že se zachová 1. liga ledního hokeje ČR v Prostějově;

  - příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008.

  Schváleno usnesení č. 17253:

  Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2008 ve výši 1.000.000,-- Kč Dělnické tělocvičné jednotě Prostějov, oddílu boxu, Netušilova 7, IČ 709 18 309

  - na jízdné; stravné; ubytování; startovné na zápasy; sportovní výstroj boxerů; podpůrná výživa; rehabilitace; cestovné, stravování a nocležné pro přespolní; propagační materiály a výchovné; soustředění boxerů; posilovací nářadí; váhy; turnaje juniorů a kadetů - jízdné, stravné a výstroj;

  - jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu;

  - termíny čerpání: do 31. 1. 2008 částku 900.000,-- Kč; částku 100.000,-- Kč v případě, že se oddíl boxu umístí do 3. místa v extralize ČR v soutěži 2007/2008;

  - příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008.

  Schváleno usnesení č. 17254:

  Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2008 ve výši 1.000.000,-- Kč VK Prostějov o. s., Za Kosteleckou 51, IČ 270 57 518

  - na poplatky ČVS; startovné; výchovné; odstupné; přestupy; rozhodčí; cestovné; pronájmy; ubytování; propagační služby; propagační materiály; plakáty; tiskoviny; foto; PHM pro mládežnické týmy; letenky pro evropské poháry; náklady na tělovýchovné projekty a služby; sportovní vybavení a výstroj; stravné; pitný režim; regenerace a rehabilitace; soustředění a další provozní náklady spojené se sportovní činností a chodem VK Prostějov;

  - jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu;

  - termíny čerpání: do 31. 1. 2008 částku 900.000,-- Kč; částku 100.000,-- Kč v případě, že se tým probojuje do play-off Extraligy žen ČR 2007/2008;

  - příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008.

  K bodu 21.2 Veřejná finanční podpora 2008 – Občanské sdružení sociální pomoci Prostějov

  Schváleno usnesení č. 17255:

  Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2008 ve výši 1.500.000,--Kč Občanskému sdružení sociální pomoci Prostějov, Určická ul. 101, Prostějov, IČ 27 01 18 01

  - na pokrytí provozních a mzdových nákladů Azylového centra pro osoby bez přístřeší;

  - jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu;

  - příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31.12. 2008;

  - termíny čerpání: do 28. 2. 2008 v částce 750.000,-- Kč a do 31. 7. 2008 v částce 750.000,-- Kč.

  K bodu 22.2 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení

  Schváleno usnesení č. 17256:

  Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  rozpočtové opatření, kterým se

  - zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Org.

  O hodnotu v Kč

  11

  6171

  6123

  0

  0

  6110007

  245.000,00

  ( Pol. 6123 – Dopravní prostředky - protiúčet )

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Org.

  O hodnotu v Kč

  11

  6171

  6123

  0

  0

  8110007

  110.000,00

  ( Pol. 6123 – Dopravní prostředky - protiúčet )

  - zvyšuje rozpočet příjmů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Org.

  O hodnotu v Kč

  11

  6171

  3113

  0

  0

  0

  355.000,00

  ( Pol. 3113 – Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.majetku - automobily)

  K bodu 22.3 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (RG a ZŠ města Prostějova, MŠ Prostějov, Rejskova 4)

  Schváleno usnesení č. 17257:

  Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  rozpočtové opatření, kterým se

  - zvyšuje stav rezerv města

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  70

  8115

  1

  1.250.000,-

  (zvýšení Fondu rezerv a rozvoje)

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  20

  3121

  5331

  200340

  950.000,-

  (snížení neinvestičního příspěvku RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2)

  20

  3113

  5331

  200335

  300.000,-

  (snížení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Prostějov, Rejskova tř. 4)

  K bodu 22.4 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (Městské divadlo)

  Schváleno usnesení č. 17258:

  Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  rozpočtové opatření, kterým se

  - zvyšuje stav rezerv města

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  70

  8115

  1

  500.000,-

  (zvýšení Fondu rezerv a rozvoje)

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  20

  3311

  5331

  500.000,-

  (snížení neinvestičního příspěvku Městskému divadlu v Prostějově, příspěvková organizace)

  K bodu 22.5 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (přijatá úhrada za žáky)

  Schváleno usnesení č. 17259:

  Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  rozpočtové opatření, kterým se

  - zvyšuje rozpočet příjmů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  20

  4121

  1.101.000,-

  (neinvestiční přijaté transfery od obcí za dojíždějící žáky do ZŠ a děti do MŠ v PV)

  - zvyšuje stav rezerv města

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  70

  8115

  1

  1.101.000,-

  (zvýšení Fondu rezerv a rozvoje)

  K bodu 23. 1 Schválení prodeje části pozemku p.č. 93/1 v k.ú. Vrahovice

  Schváleno usnesení č. 17260:

  Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  prodej části pozemku p.č. 93/1 - ostatní plocha v k.ú. Vrahovice o výměře cca 100 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:

  a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 400,- Kč/m2 (celkem cca 40.000,- Kč) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

  b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděnému pozemku tak, že se kupující zaváží nabídnout převáděný pozemek v případě svého úmyslu tento prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu tohoto pozemku z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujících,

  c) v kupní smlouvě se kupující zaváží, že převáděný pozemek budou využívat výhradně v souladu s platnou územně plánovací dokumentací města Prostějova (v současné době je převáděný pozemek určen pro využití jako zeleň); pro případ nedodržení této podmínky bude v kupní smlouvě sjednána možnost prodávajícího od kupní smlouvy odstoupit,

  d) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

  K bodu 23. 2 Převod nemovitostí ve sportovním areálu TJ SOKOL na ulici Kostelecká

  Schváleno usnesení č. 17261:

  Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  1) uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na výkup objektu občanské vybavenosti, budovy bez čísla popisného nebo evidenčního na pozemku p.č. 5995, objektu bydlení č.p. 3113 na pozemku p.č. 5996, objektu občanské vybavenosti, budovy bez čísla popisného nebo evidenčního na pozemku p.č. 5998, pozemků p.č. 5995 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 479 m2, p.č. 5996 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 98 m2, p.č. 5998 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 308 m2, p.č. 5999/1 - ostatní plocha o výměře 3790 m2, p.č. 5999/6 - ostatní plocha o výměře 870 m2, p.č. 5999/7 - ostatní plocha o výměře 8537 m2, p.č. 5999/8 - ostatní plocha o výměře 3804 m2, p.č. 5999/9 - ostatní plocha o výměře 929 m2, p.č. 5999/13 - ostatní plocha o výměře 110 m2 a p.č. 5999/14 - ostatní plocha o výměře 332 m2, vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví Tělocvičné jednoty SOKOL I Prostějov, se sídlem Prostějov, Skálovo nám. 4, IČ 15526151, do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu maximálně ve výši 18.000.000,- Kč s tím, že vlastní kupní smlouva bude uzavřena za těchto podmínek:

  a) o odkoupení nemovitostí rozhodne Zastupitelstvo města Prostějova,

  b) k prodeji nemovitostí bude vydán souhlas Předsednictvem výboru České obce sokolské,

  c) kupní smlouva bude uzavřena do 60 dnů ode dne kumulativního splnění podmínek uvedených pod písmeny a) a b),

  d) v případě, že nedojde ke splnění podmínek uvedených pod písmeny a) a b) v termínu do 31. 12. 2008 zanikne závazek smluvních stran uzavřít kupní smlouvu uplynutím uvedené lhůty,

  2) uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě na směnu pozemků p.č. 236/2 - ostatní plocha o výměře 422 m2 a p.č. 236/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2, oba v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví města Prostějova za pozemek p.č. 5999/12 - ostatní plocha o výměře 1617 m2 v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví Tělocvičné jednoty SOKOL I Prostějov, se sídlem Prostějov, Skálovo nám. 4, IČ 15526151, bez finančního vyrovnání s tím, že vlastní směnná smlouva bude uzavřena za těchto podmínek:

  a) o směně nemovitostí rozhodne Zastupitelstvo města Prostějova,

  b) ke směně nemovitostí bude vydán souhlas Předsednictvem výboru České obce sokolské,

  c) směnná smlouva bude uzavřena do 60 dnů ode dne kumulativního splnění podmínek uvedených pod písmeny a) a b),

  d) směnná smlouva bude uzavřena pouze za podmínky, že současně s ní bude uzavřena kupní smlouva na odkoupení nemovitostí ve vlastnictví Tělocvičné jednoty SOKOL I Prostějov ve sportovním areálu na ulici Kostelecká do vlastnictví města Prostějova,

  e) v případě, že nedojde ke splnění podmínek uvedených pod písmeny a) a b) v termínu do 31. 12. 2008 zanikne závazek smluvních stran uzavřít směnnou smlouvu uplynutím uvedené lhůty.

  K bodu 23. 3 Schválení prodeje části pozemku p.č. 373/2 v k.ú. Prostějov

  Schváleno usnesení č. 17262:

  Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  prodej pozemku p.č. 373/2 - ostatní plocha o výměře 205 m2 v k.ú. Prostějov za následujících podmínek:

  a) kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

  b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,

  a pro uzavření kupní smlouvy stanovuje pořadí zájemců dle důvodové zprávy.

  K bodu 23. 4 Schválení prodeje části pozemku p.č. 110/29 v k.ú. Krasice a 2 částí pozemku p.č. 6055/87 v k.ú. Prostějov

  Schváleno usnesení č. 17263:

  Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  prodej části pozemku p.č. 110/29 - ostatní plocha v k.ú. Krasice o výměře 10 m2 a 2 částí pozemku p.č. 6055/87 - ostatní plocha, v k.ú. Prostějov o celkové výměře 20 m2, Společenství vlastníků V.Špály 11, 13, 15, společenství vlastníků jednotek, se sídlem Prostějov, V.Špály 4054/11, PSČ 796 014, IČ 27713300, za následujících podmínek:

  a) kupní cena bude stanovena ve výši 480,- Kč/m2, tj. celkem 14.400,- Kč a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

  b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

  K bodu 23. 5 Schválení prodeje částí pozemku p.č. 6055/111 v k.ú. Prostějov

  Schváleno usnesení č. 17264:

  Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  prodej částí pozemku parc.č. 6055/111 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o celkové výměře 25 m2 družstvu Děravá střecha, družstvu, se sídlem Prostějov, Suchardy 4070/4, IČ 25321285 za kupní cenu ve výši 480,-Kč /m2 s tím, že náklady na zpracování geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí družstvo Děravá střecha, družstvo.

  K bodu 23. 6 Schválení výkupu pozemků v k.ú. Prostějov

  Schváleno usnesení č. 17265:

  Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  výkup pozemků par. č. 3702/10 - ostatní komunikace o výměře 81 m2, par. č. 3710/20 - zeleň o výměře 49 m2, par.č. 6753/19 - zeleň o výměře 104 m2, par.č. 6753/20 - ostatní komunikace o výměře 244 m2, par.č. 6753/22 - ostatní komunikace o výměře 333 m2, par.č. 6753/26 - zeleň o výměře 90 m2, par.č. 6753/28 - zeleň o výměře 611 m2, par.č. 6768/1 - ostatní komunikace o výměře 227 m2 vše v k.ú. Prostějov, od vlastníka těchto pozemků, za následujících podmínek:

  - kupní cena za pozemky bude stanovena ve výši 100,- Kč/ m2 pozemku, tj. celkem 173 900,- Kč a bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,

  - náklady spojené s převodem pozemků do majetku města, a to zpracování znaleckých posudků, poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitostí uhradí město Prostějov.

  K bodu 23. 7 ZTV pro výstavbu RD za novou nemocnicí (výkup části pozemku p.č. 335 v k.ú. Čechovice u Prostějova)

  Schváleno usnesení č. 17266:

  Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  výkup části pozemku p.č. 335 - orná půda v k.ú. Čechovice u Prostějova, o výměře cca 1.540 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku za kupní cenu ve výši

  1.200,- Kč/m2, tj. celkem cca 1.848.000,- Kč, za následujících podmínek:

  a) kupní cena bude zaplacena následovně: část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (výše daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu,

  b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

  K bodu 23. 8 Schválení uzavření smlouvy o bezúplatném převodu

  Schváleno usnesení č. 17267:

  Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  1. uzavření smlouvy mezi vlastníky pozemků p.č. 747/2 a p.č. 747/6 oba v k.ú. Vrahovice a městem Prostějovem o bezúplatném převodu stavby místní komunikace na částech pozemků města Prostějova p.č. 973/1, p.č. 973/2, p.č. 973/3, p.č. 740/13 a p.č. 748/11 vše v k.ú. Vrahovice, do vlastnictví města Prostějova za následujících podmínek:

  a) smlouva bude uzavřena do 60 dnů od vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání stavby místní komunikace na částech pozemků p.č. 973/1, p.č. 973/2, p.č. 973/3, p.č. 740/13 a p.č. 748/11 vše v k.ú. Vrahovice,

  b) do doby uzavření smlouvy o bezúplatném převodu stavby místní komunikace mezi vlastníky pozemků p.č. 747/2 a p.č. 747/6 oba v k.ú. Vrahovice a městem Prostějovem bude smluvní vztah ošetřen smlouvou o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu stavby místní komunikace do vlastnictví města Prostějova,

  2. opravu usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 17096 ze dne 24.4.2007, a to opravu parcelního čísla pozemku p.č. 740/1 v k.ú. Vrahovice na p.č. 740/19 v k.ú. Vrahovice.

  K bodu 23. 9 Schválení bezúplatného nabytí pozemků Olomouckého kraje v k.ú. Prostějov a v k.ú. Čechůvky

  Schváleno usnesení č. 17268:

  Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  bezúplatné nabytí pozemků p.č. 8021/10 - ostatní plocha o výměře 1637 m2, p.č. 8021/11 - ostatní plocha o výměře 2400 m2, p.č. 7416/12 - ostatní plocha o výměře 32 m2 a p.č. 8063/6 - trvalý travní porost o výměře 13 m2, vše v k.ú. Prostějov a pozemků p.č. 64/14 - ostatní plocha o výměře 148 m2, p.č. 65/5 - ostatní plocha o výměře 10 m2, p.č. 69/9 - ostatní plocha o výměře 226 m2, p.č. 69/10 - ostatní plocha o výměře 15 m2, p.č. 83/5 - ostatní plocha o výměře 732 m2, p.č. 83/6 - ostatní plocha o výměře 166 m2, p.č. 127/1 - ostatní plocha o výměře 3475 m2 a p.č. 127/4 - orná půda o výměře 1561 m2, vše v k.ú. Čechůvky, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40, IČ 60609460, ze správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 753/120, IČ 70960399, do vlastnictví města Prostějova s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov. Do doby vydání rozhodnutí o vyřazení části silnice II/150 ze silniční sítě bude na převáděné pozemky uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě.

  K bodu 23.10 Bezúplatný převod hmotného majetku

  Schváleno usnesení č. 17269:

  Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  bezúplatný převod hmotného movitého majetku uvedeného v příloze tohoto materiálu v celkové pořizovací hodnotě 456 402, Kč, z majetku města Prostějova, do vlastnictví společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., se sídlem Průmyslová 1b, Prostějov, IČ 26224178.

  K bodu 23.11 Revokace usnesení č. 17 178 ze dne 18.9.2007 a schválení prodeje pozemku p.č. 4463/2 v k.ú. Prostějov

  Schváleno usnesení č. 17270:

  Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

  1. r e v o k u j e

  usnesení č. 17178 ze dne 18.9.2007, týkající se prodeje pozemku p.č. 4463/2 v k.ú. Prostějov;

  2. s c h v a l u j e

  prodej pozemku p.č. 4463/2 - zastavěná plocha o výměře 182 m2 v k.ú. Prostějov, společnosti Znalecký a oceňovací ústav, s.r.o., se sídlem Prostějov, Přemyslovka 3, PSČ 796 02, IČ 25599186, za následujících podmínek:

  a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) ), tj. 1.000,- Kč/m2, tj. celkem 182.000,- Kč a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

  b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

  K bodu 23.12 Revokace usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 14274 ze dne 9. 11. 2004 (schválení prodeje částí pozemku p.č. 2772/29 v k.ú. Prostějov).

  Schváleno usnesení č. 17271:

  Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

  r e v o k u j e

  usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 14274 ze dne 9.11.2004 (schválení prodeje částí pozemku p.č. 2772/29 v k.ú. Prostějov).

  K bodu 23.13 Revokace usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 17180 ze dne 18. 9. 2007 (schválení prodeje pozemků v k.ú. Prostějov do vlastnictví společnosti M E T E C H s.r.o.)

  Schváleno usnesení č. 17272:

  Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

  r e v o k u j e

  usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 17180 ze dne 18. 9. 2007 (schválení prodeje pozemků v k.ú. Prostějov do vlastnictví společnosti M E T E C H s.r.o.).

  K bodu 23.14 Zrušení předkupního práva k objektu v Prostějově, Fanderlíkova ul.

  Schváleno usnesení č. 17273:

  Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  uzavření smlouvy o zániku předkupního práva města Prostějova k budově bez čísla popisného nebo evidenčního, průmyslový objekt, na pozemku p.č. 679/2 v k.ú. Prostějov a pozemku p.č. 679/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 989 m2 v k.ú. Prostějov, v ulici Fanderlíkova, ve vlastnictví společnosti KORNOLITH HLIVO s.r.o., se sídlem Prostějov, Držovice, ul. SNP č.p. 9, IČ : 27 72 82 69 s tím, že tato smlouva bude uzavřena po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání nebytových prostor a bytových jednotek v budově na pozemku p.č. 679/2 v k.ú. Prostějov.

  K bodu 23.15 Schválení prodeje části pozemku p.č. 371/1 v k.ú.Čechovice

  Schváleno usnesení č. 17274:

  Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  prodej části pozemku p.č. 371/1 - orná půda v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře cca 3.500 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), Sportovnímu klubu SPORT TREND PROSTĚJOV o.s., se sídlem Trávníky 364, 798 17 Smržice, IČ: 226 71 668, za těchto podmínek:

  - kupní cena bude stanovena minimálně ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 750,-- Kč/m2, celkem cca 2.625.000,-- Kč, a bude v plné výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

  - kupující se v kupní smlouvě zaváže provést v termínu do 3 let ode dne vkladu práv dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí na převáděném pozemku výstavbu polyfunkčního sportovního objektu včetně vydaného kolaudačního souhlasu (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu přiměřeně prodloužena); pro případ prodlení kupujícího se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 20.000,-- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že stavba polyfunkčního objektu nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost města Prostějova odstoupit od smlouvy,

  - v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděnému pozemku tak, že se kupující zaváže nabídnout ho nebo jeho část v případě svého úmyslu tento prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu tohoto pozemku z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo bude zrušeno nejdříve po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání stavby polyfunkčního objektu na převáděném pozemku,

  - náklady spojené s vynětím převáděného pozemku ze zemědělského půdního fondu, s vypracováním geometrického plánu a znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

   Ing. Jan T e s a ř , v. r. Miroslav P i š ť á k , v. r.

  starosta města Prostějova místostarosta města Prostějova

  Prostějov 18. 12. 2007

  Zpracovala: Věra Krejčí

  Vytvořeno 7.7.2009 10:28:47 | přečteno 519x | Věra Krejčí
  load