Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2007 > Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 20. 2. 2007

Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne 20. 2. 2007

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 17001:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozšíření programu svého 4. zasedání, konaného dne 20. 2. 2007 o materiál 14.1 Rozpočtové opatření v kapitole 20 – školství a kultura.
Schváleno usnesení č. 17002:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program svého 4. zasedání, konaného dne 20. 2. 2007 s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.
Schváleno usnesení č. 17003:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila ověřením zápisu z 4. zasedání.
Schváleno usnesení č. 17004:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
p o v ě ř u j e
Mgr. Evu Zatloukalovou ověřením zápisu z 4. zasedání.

K bodu 2. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období
Schváleno usnesení č. 17005:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti rady města za uplynulé období.

K bodu 3. Jednací řád Zastupitelstva města Prostějova
Schváleno usnesení č. 17006:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
v y d á v á
Jednací řád Zastupitelstva města Prostějova s účinností od 1. března 2007 včetně přílohy Volební řád Zastupitelstva města Prostějova pro obsazování funkcí volbou podle předloženého návrhu.

K bodu 4. Záležitosti komisí zastupitelstva
Schváleno usnesení č. 17007:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
j m e n u j e
zástupce Krajského úřadu Olomouckého kraje členem Komise pro regeneraci městské památkové zóny,
s v ě ř u j e
komisi pro nákup uměleckých děl pravomoc rozhodovat o jednotlivých nákupech uměleckých děl do výše finančních prostředků, schválených v rozpočtu města Prostějova na příslušný rok pro tento účel.

K bodu 5. Stanovisko k projektovým námětům
Schváleno usnesení č. 17008:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
n e s c h v a l u j e
1. přijetí dotace z Olomouckého kraje
2. dodatky č. 3 a č. 4 ke Smlouvě o partnerství.

K bodu 6. Místní poplatek za užívání veřejného prostranství
Schváleno usnesení č. 17009:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
v y d á v á
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2005 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

K bodu 7. Místní poplatek ze psů
Schváleno usnesení č. 17010:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
v y d á v á
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2005 o místním poplatku ze psů.

K bodu 8. Zásady poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Prostějova
Schváleno usnesení č. 17011:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s t a no v í
Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Prostějova dle předloženého návrhu.

K bodu 9. Změny zásad poskytování veřejné finanční podpory
Schváleno usnesení č. 17012:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
změnu Zásad poskytování veřejné finanční podpory takto:
1. V článku 5, odstavci 2 se vypouští poslední věta: "Výjimkou je poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení, které se řídí právním předpisem města Prostějova".
2. V článku 5, odstavci 6 se vypouští poslední věta "Jedná-li se o půjčku z Fondu rozvoje bydlení, je uzavírána Smlouva o půjčce podle § 657 a 658 občanského zákoníku, jejíž náležitosti jsou stanoveny právním předpisem města Prostějova“.

K bodu 10. Záležitosti spojené s majetkovou účastí města Prostějova v obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o.
Schváleno usnesení č. 17013:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
1) s c h v a l u j e
peněžitý vklad města Prostějova do obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o., IČ: 26 96 51 86 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01 ve výši 26 300 000 Kč, kterým město Prostějov získá obchodní podíl a tomu odpovídající rozhodovací (hlasovací) práva odpovídající 56 % základního kapitálu obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o.,
2) s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6202

1.000 000,-

(Nákup majetkových podílů)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

1.000 000,-

(FRR)

3) p o v ě ř u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu, podpisem prohlášení o závazku ke zvýšení peněžitého vkladu města Prostějova do obchodní společnosti dle bodu 1,
4) p o v ě ř u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu města v souladu s článkem VIII. bod A. Valná hromada Společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným MI PRO STAV s.r.o. svoláním valné hromady obchodní společnosti společníkem městem Prostějovem nebo požádat o svolání valné hromady některého z jednatelů společnosti,
5) d e l e g u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu města a Mgr. Vlastimila Uchytila, místostarostu města, v souladu s § 84 odst. 1 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), jako zástupce společníka města Prostějova na valnou hromadu obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o. Prostějov IČ: 26 96 51 86 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01,
6) p o v ě ř u j e
zástupce města Prostějova hlasovat na valné hromadě obchodní společnosti
1) pro zvýšení základního kapitálu o 26.300 000 Kč a tím i změnu Společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným společnosti MI PRO STAV s.r.o., IČ: 26 96 51 86 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01 podle předloženého návrhu,
2) pro volbu (jmenování) člena dozorčí rady společnosti podle schváleného návrhu.

K bodu 11. Půjčky obyvatelům v souvislosti se změnou využití lokality U Svaté Anny
Schváleno usnesení č. 17014:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
p o t v r z u j e ,
splnění podmínek sjednaných smluv o půjčce dle důvodové zprávy,
s c h v a l u j e
uzavření dohod o prominutí dluhu dle důvodové zprávy.

K bodu 12. Veřejná finanční podpora
Schváleno usnesení č. 17015:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2007
I. Odbor školství a kultury
1. ve výši 6.000.000,-- Kč HK Jestřábům Prostějov o. s., Ke Stadionu 1, IČ 266 68 947
- na pronájem ledové plochy a nebytových prostor, na dopravu, rozhodčí, výstroj a výzbroj, na turnaje žáků a mládeže, odměny, náklady spojené se sportovní činností a chodem klubu
- termíny čerpání: do 15. 3. 2007 částku 3.000.000,-- Kč; do 30. 4. 2007 částku 3.000.000,-- Kč
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

2. ve výši 6.000.000,-- Kč BK Prostějov, Za Kosteleckou 51, IČ 266 37 634
- na činnost klubu (sportovní vybavení, výzbroj a výstroj, cestovné, stravné, ubytování, rekondiční a rehabilitační služby, soustředění, pitný režim, rozhodčí, výchovné, poplatky ČBF a startovné, ceny, propagační materiál, plakáty, tiskoviny, foto, nájemné a pronájmy, náklady na trenéry, náklady na tělovýchovné projekty a služby) a další provozní náklady spojené se sportovní činností a chodem klubu
- termíny čerpání: do 15. 3. 2007 částku 4.000.000,-- Kč; do 30. 4. 2007 částku 2.000.000,-- Kč
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

3. ve výši 1.000.000,-- Kč Dělnické tělocvičné jednotě Prostějov, Netušilova 7, IČ 709 18 309
- na startovné, dopravu, stravné, ubytování, sportovní výstroj boxerů, podpůrnou výživu, rehabilitaci, propagační materiály a výchovné, soustředění boxerů, posilovací nářadí
- termíny čerpání: do 15. 3. 2007 částku 500.000,-- Kč; do 30. 4. 2007 částku 500.000,-- Kč
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

II. Odbor sociálních věcí
ve výši 1.500.000,-- Kč Občanskému sdružení sociální pomoci Prostějov, Určická 101, IČ: 270 11 801
- na zajištění provozních a mzdových nákladů Azylového centra
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007
- termín čerpání: do 28.2.2007 v částce 750.000,-- Kč a do 25.07.2007 v částce 750.000,-- Kč

III. Odbor životního prostředí
ve výši 100.000,-- Kč ČSOP - ZO Hlučela, Husovo nám. 67, Prostějov IČ 67027237
- na realizaci další části projektu - Výchova lesních porostů v biokoridoru Hloučela pro zajištění všech funkcí lesa
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007.

K bodu 13. Rozpočtové opatření kapitoly 70 – finanční odbor
Schváleno usnesení č. 17016:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se

1. Zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6310

3201

7

50.505.000,-

Finanční zdroje získané prodejem 77.700 kusů prioritních akcií České spořitelny, a.s.

2. Zvyšují rezervy města Prostějova – Fond strategického rozvoje

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

8115

7

50.505.000,-

Převod finančních zdrojů získaných prodejem 77.700 kusů prioritních akcií České spořitelny, a.s. do Fondu strategického rozvoje.

K bodu 14. Rozpočtové opatření kapitoly 14 – právní a personální a kapitoly 13 – městská policie
Schváleno usnesení č. 17017:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e :
A) výši odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva města dle nařízení vlády č. 614/2006 Sb. v maximální výši:
- člen rady Kč 2.320,-
- předseda výboru nebo komise rady Kč 2.130,-
- člen výboru, komise rady nebo zvláštního orgánu Kč 1.820,-
- člen zastupitelstva Kč 780,-
Měsíční odměny ve výši podle tohoto rozhodnutí se poskytnou poprvé za měsíc leden 2007.

B) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

14

6112

5023

345.000,-

(odměny členům zastupitelstev obcí a krajů)

14

6112

5031

70.000,-

(odvody sociálního pojištění)

14

6112

5032

25.000,-

(odvody zdravotního pojištění)

14

6112

5038

2.000,-

(ostatní povinné pojištění)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

8115

1

442.000,-

(FRR)


C) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

14

6171

5011

4.940.000,-

(prostředky na platy zaměstnanců)

14

6171

5031

1.285.000,-

(odvody sociálního pojištění)

14

6171

5032

445.000,-

(odvody zdravotního pojištění)

14

6171

5038

21.000,-

(ostatní povinné pojištění)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

8115

1

6.691.000,-

(FRR)

D) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

14

6171

5011

1,507.000,-

(prostředky na platy zaměstnanců)

14

6171

5031

393.000,-

(odvody sociálního pojištění)

14

6171

5032

136.000,-

(odvody zdravotního pojištění)

14

6171

5038

6.000,-

(ostatní povinné pojištění)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

2,042.000,-

(FRR)


E) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

13

5311

5011

890.000,-

(prostředky na platy zaměstnanců)

13

5311

5031

230.000,-

(odvody sociálního pojištění)

13

5311

5032

81.000,-

(odvody zdravotního pojištění)

13

5311

5038

3.800,-

(ostatní povinné pojištění)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

1.204.800,-

(FRR)

K bodu 14.1 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura
Schváleno usnesení č. 17018:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

20

3314

5331

1

243.000,-

(navýšení neinvestičního příspěvku Městské knihovně Prostějov, PO – navýšení mzdových prostředků)

20

3319

5331

1

0000202030

401.000,-

(navýšení neinvestičního příspěvku DUZE KK u hradeb v Prostějově, PO – navýšení mzdových prostředků)

20

3311

5331

1

260.000,-

(navýšení neinvestičního příspěvku Městskému divadlu v Prostějově, PO – navýšení mzdových prostředků)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

8115

1

904.000,-

(fond rezerv a rozvoje)

K bodu 15. Zpráva o výsledku činnosti Městské policie Prostějov za rok 2006
Schváleno usnesení č. 17019:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
Zprávu o výsledku činnosti Městské policie Prostějov za rok 2006.

K bodu 16. PARTNERSTVÍ 2007
Schváleno usnesení č. 17020:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
Program prevence kriminality ve městě Prostějově PARTNERSTVÍ 2007.

K bodu 17. Příspěvek na obnovu kulturních památek z rozpočtu města Prostějova v Programu regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2007
Schváleno usnesení č. 17021:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
poskytnutí příspěvků na obnovu kulturních památek v rámci Programu regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2007 (podíl města na obnově kulturních památek v "Programu regenerace MPR a MPZ ČR dle usnesení vlády č. 209/92 na rok 2007").

objekt

vlastník/ správce

druh prací

město-návrh

kostel Povýšení sv.Kříže

Římskokatolická farnost Povýšení sv. Kříže Prostějov

konzervace, oprava a nátěr fasády

120 000,00 Kč

Národní dům

Město Prostějov

restaurování štuk.výzdoby v restauraci a vstup.části do restaurace

v rozpočtu města

restaurování reliéfu v restauraci

dům Sv.Čecha 6

Ing.Ochmanová

obnova střechy, druhá polovina

100 000,00 Kč

součet

220 000,00 Kč

K bodu 18. 1 Schválení prodeje pozemků v ulici Šafaříkova
Schváleno usnesení č. 17022:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prodej pozemků pod stavbami garáží v ulici Šafaříkova, vlastníkům staveb garáží, za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku ( cena obvyklá ). Jedná se o následující pozemky:
- pozemek p.č. 5362/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Prostějov, vlastníkovi stavby garáže, za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku ( cena obvyklá ), tj. celkem 14.000,- Kč,
- pozemek p.č. 5362/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Prostějov, vlastníkovi stavby garáže, za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku ( cena obvyklá ), tj. celkem 14.000,- Kč,
- pozemek p.č. 5362/6 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k.ú. Prostějov, vlastníkovi stavby garáže, za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku ( cena obvyklá ), tj. celkem 14.700,- Kč,
- pozemek p.č. 5362/8 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2 v k.ú. Prostějov, vlastníkovi stavby garáže, za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku ( cena obvyklá ), tj. celkem 16.800,- Kč,
- pozemek p.č. 5362/10 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m2 v k.ú. Prostějov, vlastníkovi stavby garáže, za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku ( cena obvyklá ), tj. celkem 17.500,- Kč,
- pozemek p.č. 5362/11 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 27 m2 v k.ú. Prostějov, vlastníkovi stavby garáže, za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku ( cena obvyklá ), tj. celkem 18. 900,- Kč,
- pozemek p.č. 5362/12 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m2 v k.ú. Prostějov, vlastníkovi stavby garáže, za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku ( cena obvyklá ), tj. celkem 22.400,- Kč,
- pozemek p.č. 5362/17 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Prostějov, vlastníkovi stavby garáže, za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku ( cena obvyklá ), tj. celkem 14.000,- Kč.

Kupní ceny budou zaplaceny před podpisem kupních smluv.
Náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatky spojené s podáním návrhů na povolení vkladů vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 18. 2 Schválení prodeje pozemku p.č. 146 a části pozemku p.č. 144/4 oba v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 17023:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 144/4 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 40 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) a pozemku p.č. 146 - zastavěná plocha, zbořeniště, o výměře 183 m2, v k.ú Prostějov za následujících podmínek:
- kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 5.000,- Kč/m2, tj. celkem cca 1.115 000,- Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
- kupující bude povinen provést výstavbu polyfunkčního domu na převáděných pozemcích včetně vydání kolaudačního souhlasu do 3 let ode dne vkladu práv dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta přiměřeně prodloužena); pro případ nedodržení této podmínky bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 50 000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že stavba nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost města Prostějova odstoupit od smlouvy,
- v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům do doby vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání polyfunkčního domu na převáděných pozemcích,
- kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na výstavbu polyfunkčního domu na části pozemku p.č. 144/4 a pozemku p.č. 146 oba v k.ú. Prostějov; do nabytí právní moci stavebního povolení bude uzavřena mezi městem Prostějovem a budoucím kupujícím smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod části pozemku p.č. 144/4 a pozemku p.č. 146 oba v k.ú. Prostějov,
- náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 18. 3 Schválení prodeje pozemků p.č. 7452/6, p.č. 7472/15 a p.č. 7472/16, vše v k.ú. Prostějov (ALORA, s.r.o.)
Schváleno usnesení č. 17024:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prodej pozemků p.č. 7452/6 - ost. plocha o výměře 1.205 m2, p.č. 7472/15 - ost. plocha o výměře 2.217 m2 a p.č. 7472/16 - ost. plocha o výměře 26 m2, vše v k.ú. Prostějov, spol. ALORA, s.r.o., se sídlem Vrahovická 14 - 16, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ 25314831, za těchto podmínek:
- kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. ve výši 100,- Kč/m2, tj. celkem 344.800,- Kč,
- kupní cena bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
- náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 18. 4 Schválení směny částí pozemků v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 17025:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
směnu části pozemku p.č. 262/3 - ost. plocha v k.ú. Prostějov o výměře 27 m2 (dle geometrického plánu č. 4029-40008/2007 pozemek nově označen jako p.č. 262/9 v k.ú. Prostějov), ve vlastnictví města Prostějova za část pozemku p.č. 267 - zast. plocha v k.ú. Prostějov o výměře 9 m2 (dle geometrického plánu č. 4029-40008/2007 je pozemek nově součástí pozemku p.č. 268/3 v k.ú. Prostějov) za těchto podmínek:
- směna bude provedena s finančním vyrovnáním ve prospěch města Prostějova ve výši rozdílu cen směňovaných pozemků dle znaleckých posudků (cena obvyklá), které bude v plné výši uhrazeno před podpisem směnné smlouvy,
- daň z převodu nemovitostí, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckých posudků a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí bude uhrazena dle důvodové zprávy,
- stávající oddělující zeď mezi dvorními trakty Školní 4 a T.G. Masaryka 21 umístěná na městském pozemku p.č. 262/3 v k.ú. Prostějov bude přemístěna na nové hranice pozemků (tj. o cca 1,5 m severně) v rámci dostavby dvorní části domu T. G. Masaryka 21.

K bodu 18. 5 Schválení výkupů a směny pozemků v k.ú. Prostějov (propojení Anglické a Určické v Prostějově)
Schváleno usnesení č. 17026:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souvislosti s akcí "Propojení Anglické a Určické v Prostějově" (investor město Prostějov)
A1) výkup celých pozemků p.č. 6333 - orná půda o výměře 2713 m2 a p.č. 6326/1 - orná půda o výměře 4946 m2, oba v k.ú. Prostějov od spoluvlastníků těchto pozemků za kupní cenu ve výši 300,- Kč/m2, tj. celkem 2.297.700,- Kč,
A2) výkup části pozemku p.č. 6323/1- orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 620 m 2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od spoluvlastníků tohoto pozemku za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 400,- Kč/m2, tj. celkem cca 248.000,- Kč,
A3) výkup části pozemku p.č. 6334- orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 255 m 2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od spoluvlastníků tohoto pozemku za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 400,- Kč/m2, tj. celkem cca 102.000,- Kč,
A4) výkup části pozemku p.č. 6344- orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 380 m 2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od spoluvlastníků tohoto pozemku za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 400,- Kč/m2, tj. celkem cca 152.000,- Kč, vše za následujících podmínek:
- kupní ceny budou zaplaceny následovně: část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupních smluv do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (výše daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu,
- náklady spojené s vypracováním znaleckých posudků, geometrických plánů a správní poplatky spojené s podáním návrhů na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,
B) směnu části pozemku p.č. 6327/1 - orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 300 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), ve vlastnictví města Prostějova za část pozemku p.č. 6328 - orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 220 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) za následujících podmínek:
- směna bude provedena s finančním vyrovnáním ve výši rozdílu cen směňovaných pozemků dle znaleckých posudků (cena obvyklá),
- daň z převodu nemovitostí, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckých posudků a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

K bodu 18. 6 Schválení zrušení předkupního práva města Prostějova k pozemkům p.č. 210/2, p.č. 210/3 a p.č. 210/4, vše v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 17027:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o zániku předkupního práva města Prostějova k pozemkům p.č. 210/2, p.č. 210/3 a p.č. 210/4, vše v k.ú. Prostějov.

K bodu 18. 7 Zrušení předkupního práva k pozemkům p.č. 6020/177 a p.č. 6020/167, oba v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 17028:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o zániku předkupního práva města Prostějova k pozemkům p.č. 6020/177 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 166 m2 a p.č. 6020/167 - orná půda o výměře 634 m2, oba v k.ú. Prostějov.

K bodu 18. 8 J. Pospíšil - dohoda o splátkách
Schváleno usnesení č. 17029:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření dohody s Josefem Pospíšilem, IČ: 40435903, místem podnikání Otaslavice 8, o uhrazení částky 61.844,- Kč jako dlužného nájemného za pronájem svislých částí sloupů veřejného osvětlení ve vlastnictví města Prostějova dle nájemní smlouvy č 2000/16/055 ze dne 5.4.2000, smluvní pokuty ve výši 0,1% denně z částky 50.744,- Kč od 29.1.2004 do 31.5.2004, z částky 4.672,- Kč od 29.1.2004 do 7.3.2005, z částky 14.328,- Kč od 6.4. 2004 do 7.3.2005, z částky 11.000,- Kč od 6.4.2004 do 15.3.2005, z částky 4.672,- Kč od 6.4.2004 do 27.5.2005, z částky 5.328,- Kč od 30.4.2004 do 27.5.2005, z částky 45.416,- Kč od 30.4.2004 do zaplacení, z částky 16.428,- Kč od 11.6.2004 do zaplacení, úroku z prodlení ve výši 2% p.a. z částky 50.744,- Kč od 29.1.2004 do 31.5.2004, z částky 4.672,- Kč od 29.1.2004 do 7.3.2005, z částky 14.328,- Kč od 6.4. 2004 do 7.3.2005, z částky 11.000,- Kč od 6.4.2004 do 15.3.2005, z částky 4.672,- Kč od 6.4.2004 do 27.5.2005, z částky 5.328,- Kč od 30.4.2004 do 27.5.2005, z částky 45.416,- Kč od 30.4.2004 do zaplacení, z částky 16.428,- Kč od 11.6.2004 do zaplacení, částky 2.480,- Kč jako náhrady nákladů řízení vedeného u Okresního soudu v Prostějově pod č.j. Ro 1942/2005 a částky 1.240,- Kč jako náhrady nákladů exekuce vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 15 E 680/2006 ve splátkách ve výši 3000,- Kč měsíčně s tím, že dluh bude ze strany Josefa Pospíšila uznán co do důvodu a výše, a výše smluvní pokuty a úroku z prodlení, k jejichž zaplacení je Josef Pospíšil povinen dle Platebního rozkazu Okresního soudu v Prostějově č.j. Ro 1942/2005 ze dne 17.1.2006, právní moc dne 21.2.2006, bude stanovena ke dni podpisu dohody o splátkách.

K bodu 18. 9 Revokace usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 15162 ze dne 14. 6. 2005
Schváleno usnesení č. 17030:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
r e v o k u j e
usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 15162 ze dne 14. 6. 2005 (schválení prodeje části pozemku p.č. 7363/1 v k.ú. Prostějov).

K bodu 18.10 Revokace usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 16089 ze dne 25. 4. 2006
Schváleno usnesení č. 17031:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
r e v o k u j e
usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 16089 ze dne 25. 4. 2006 (schválení výkupu pozemků p.č. 6036/1 a p.č. 6036/2, oba v k.ú. Prostějov).

K bodu 19. Dotazy, připomínky a podněty
Schváleno usnesení č. 17032:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
z ř i z u j e
pracovní skupinu pro řešení problematiky systému parkování ve městě ve složení Mgr. Vlastimil Uchytil, Jiří Svatoš, František Lizna, Bc. Alois Mačák, Ing. Jiří Pospíšil, Pavel Smetana, Ing. Jan Navrátil, MUDr. Marie Marsová, Ing. Jaroslav Čížek, PaedDr. Jaroslav Šlambor, JUDr. Josef Augustin.

Schváleno usnesení č. 17033:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
d o p o r u č u j e
Ing. Janu Tesařovi, starostovi města, svolat mimořádné zasedání zastupitelstva města v měsíci březnu za účelem projednání poskytnutí veřejné finanční podpory.

Miroslav Pišťák, v.r. Mgr. Vlastimil Uchytil, v. r.
místostarosta zastupující místostarosta města Prostějova
starostu města Prostějova

Prostějov 20. 2. 2007
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:28:13 | přečteno 397x | Věra Krejčí
load