Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2007 > Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 27. 3. 2007

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne 27. 3. 2007

K bodu 1. Zahájení, schválení programu

Schváleno usnesení č. 17034:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program svého 5. zasedání, konaného dne 27. 3. 2007 s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

Schváleno usnesení č. 17035:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

p o v ě ř u j e

Ing. Miroslava Hanáka ověřením zápisu z 5. zasedání.

Schváleno usnesení č. 17036:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

p o v ě ř u j e

Mgr. Jaroslavu Mlčouškovou ověřením zápisu z 5. zasedání.

K bodu 2.1 Veřejná finanční podpora - Oblast životního prostředí

Schváleno usnesení č. 17037:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

r o z h o d l o

hlasovat v bodě 2.1 o veřejné finanční podpoře an bloc.

Schváleno usnesení č. 17038:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2007

I. ve výši 79 000 , -Kč Českému svazu ochránců přírody-Regionálnímu sdružení IRIS, Husovo nám. 67, Prostějov, IČ 00116670

- na péči o prostějovské handicapované živočichy,

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007.

II. ve výši 150.000,- Kč Českému svazu ochránců přírody-Regionálnímu sdružení IRIS, Husovo nám. 67, Prostějov, IČ 00116670

- na vybudování naučné stezky na Hloučele,

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007.

b)rozpočtové opatření, kterým se

1. zvyšuje rozpočet výdajů,

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5222

4003

79 000

40

3799

5222

150 000

(Neinvestiční dotace občanským sdružením)

2. snižuje rozpočet výdajů.

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5909

4003

79 000

(Prostředky komise životního prostředí)

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

708000

150 000

(Nerozdělená veřejná finanční podpora)

K bodu 2.2 Veřejná finanční podpora - Oblast sociální a zdravotní

Schváleno usnesení č. 17041:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1) ve výši 100.000,-- Kč Českému tenisovému svazu vozíčkářů, Kounicova 79, Brno, IČ: 63 83 11 80

- na zabezpečení mezinárodního turnaje v tenise na vozíku Wheelchair Czech Open 2007 ( strava a pronájem),

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007.

2) ve výši 200.000,-- Kč Sdružení Podané ruce, Francouzská 36, Brno, Kontaktní centrum Želva, Vrahovická 83, Prostějov, IČ: 60 55 76 21

- na zajištění provozních a mzdových nákladů,

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007,

- termín čerpání: do 15.5.2007 v částce 100.000,-- Kč a do 31.7.2007 v částce 100.000,-- Kč.

3) ve výši 300.000,-- Kč Občanskému sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA, Tetín 1, Prostějov, IČ: 44 05 39 91

- na zajištění mezd a zákonné odvody,

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007,

- termín čerpání : do 15.5.2007 v částce 150.000,-- Kč a do 31.7.2007 v částce 150.000,-- Kč.

4) ve výši 300.000,-- Kč Občanskému sdružení Mateřské centrum Prostějov, Dvořákova 5, Prostějov, IČ: 68 68 50 17

- na zajištění provozních, materiálových a mzdových nákladů,

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007,

- termín čerpání : do 15.5.2007 v částce 150.000,-- Kč a do 31.7.2007 v částce 150.000,-- Kč.

5) ve výši 400.000,--Kč Zdravotnické záchranné službě Olomouckého kraje, příspěvkové organizaci, Aksamitova 8, Olomouc, IČ:00 84 91 03

- na pořízení defibrilátoru LFPK (zdravotní přístroj),

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007,

- termíny čerpání: do 15.5.2007 v částce 200.000,-- Kč a do 31.7.2007 v částce 200.000,-- Kč.

6) ve výši 60.000,--Kč Fondu ohrožených dětí, Na Poříčí 6, Praha 1, pobočka Prostějov, IČ: 00 49 92 77

- na podporu sociálně slabých rodin s dětmi, jejichž případy řeší pobočka FOD Prostějov a na pořízené nového PC s periferními zařízeními pro potřeby zpracování dokumentace řešených případů a dalších informací,

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12.2007.

7) ve výši 200.000,-- Kč Centru pro zdravotně postižené Olomouckého kraje, reg. pracoviště Prostějov, Kostelecká 17, 796 01 Prostějov- tuto částku rozdělí příjemce:

a) Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých v ČR, obl.odb., Prostějov, Svatoplukova 15, Prostějov, IČ: 65 39 94 47

- na úhradu provozních nákladů (nájemné, elektrická energie, telefon, vzdělávání, kancelářské potřeby),

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12.2007.

b) Svazu tělesně postižených v ČR, okresní výbor, Kostelecká 17, Prostějov, IČ: 62 85 86 02

- na zajištění rehabilitačních a rekondičních pobytů, nájem kanceláře, úhrada telefonu a kancelářských potřeb,

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12.2007.

c ) Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, okresní výbor Prostějov, Kostelecká 17, Prostějov, IČ: 62 85 86 45

- na zajištění rekondičních, rehabilitačních a ozdravných pobytů a na odborné edukační programy,

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12.2007.

d) Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis herpetiformis Duhring "Sedmikráska", Kostelecká 17, Prostějov, IČ:64 43 91 78

- na zajištění provozních nákladů ( nájemné, telefony, poštovné, kancelářské potřeby, cestovné, renovace PC),

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12.2007.

e) Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub Radost, Wolkerova 22, Prostějov, IČ: 47 92 22 81

- na zajištění lázeňského pobytu na Slovensku,

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12.2007.

f) Organizaci "Prostějovští vozíčkáři", Kostelecká 4165/17, Prostějov, IČ: 26 67 87 48

- na zajištění rekondičního pobytu, výletů a provozních nákladů,

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12.2007.

g) Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, Družstevní 17, Prostějov, IČ: 62 85 86 11

- na zajištění poznávacího a naučného zájezdu, společenské dopoledne,

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12.2007.

h) Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Svatoplukova 15, Prostějov, IČ: 75 07 41 33

- na úhradu provozních nákladů ( nájemné, poštovné, kancelářské potřeby, telefony, služby, vzdělávání),

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12.2007.

ch) Centru pro zdravotně postižené Olomouckého kraje, reg. pracoviště Prostějov, Kostelecká 17, Prostějov, IČ: 26 59 40 64

- na zajištění bezplatného poradenského centra (nájemné, telefony, elektrická energie, režijní náklady),

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12.2007.

i) Klubu stomiků, Mathonova 291/1, Prostějov, IČ: 47 92 14 47

- na zajištění rekondičního pobytu,

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12.2007.

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů,

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4359

5222

960.000,--Kč

Neinvestiční transfery občanským sdružením

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

3513

5339

400.000,--Kč

Neinvestiční příspěvky ost. příspěvkovým organizacím

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4349

5222

200.000,--Kč

Neinvestiční transfery občanským sdružením

- snižuje rozpočet výdajů.

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

701600

1.560.000,--Kč

Výtěžek z VHP

K bodu 2.3 Veřejná finanční podpora - Oblast rozvoje a investic

Schváleno usnesení č. 17042:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

r o z h o d l o

hlasovat v bodě 2.3 o veřejné finanční podpoře an bloc.

Schváleno usnesení č. 17043:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1.ve výši 300 tis. Kč Římskokatolické farnosti sv. Petra a Pavla v Prostějově, Lidická 34, Prostějov, IČ 44160135;

- VFP bude použita na statické zajištění kostela sv. Petra a Pavla v Prostějově; - jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu;

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30.11.2007.

2. ve výši 90 tis. Kč Moravskoslezskému kynologickému svazu, Za Kosteleckou ul. 1, Prostějov, IČ 65763181;

- VFP bude použita na opravu nosné konstrukce střechy, výměnu střešní krytiny a instalaci elektrického zabezpečení;

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu;

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30.11.2007.

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů,

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

3330

5223

300 000

VFP Římskokatolické farnosti sv. Petra a Pavla

60

3429

5222

90 000

VFP Moravskoslezský kynologický svaz

- snižuje stav rezerv města.

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

708000

390 000

Rezerva pro poskytování VFP (dosud nerozdělené)

K bodu 2.4 Veřejná finanční podpora - Oblast kultury

Schváleno usnesení č. 17044:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

r o z h o d l o

hlasovat v bodě 2.4 o veřejné finanční podpoře an bloc.

Schváleno usnesení č. 17045:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70

1. ve výši 90.000,-- Kč Hanáckému folklornímu sdružení, Lužická 12, Prostějov, IČ 415 03 457

- na oblastní a krajskou přehlídku dětských folklorních souborů z regionu Haná v Prostějově (v částce 30.000,-- Kč),

- na Hanácké slavnosti - vystoupení Lúčnice z Bratislavy (v částce 40.000,-- Kč),

- náklady na tisk publikace Lidové tance a taneční hry z Hané (v částce 20.000,-- Kč),

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007.

2. ve výši 120.000,-- Kč FOIBOS a. s., Bartoškova 26/1448, Praha 4, IČ 630 79 780

- na uspořádání VII. Salonu Jana Kotěry v Národním domě v Prostějově ke 100. výročí Národního domu s výstavní expozicí "Slavné vily Olomouckého kraje" (autorská a obrazová příprava, doprava, produkční příprava, tisk),

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,

- termíny čerpání: do 30. 4. 2007 částku 80.000,-- Kč; do 31. 5. 2007 částku 40.000,-- Kč,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007.

3. ve výši 80.000,-- Kč

- na uspořádání výstav a jejich propagaci v Galerii Metro 70,

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007.

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů,

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

20

3319

5213

120 000,--

(Nein. transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám)

20

3319

5222

90 000,--

(Nein. transfery občanským sdružením)

20

3319

5492

80 000,--

(Dary obyvatelstvu)

- snižuje rozpočet výdajů.

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

0000708000

290 000,--

(Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - nerozdělená VFP )

K bodu 2.5 Veřejná finanční podpora - Oblast sportu

Schváleno usnesení č. 17046:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

r o z h o d l o

hlasovat v bodě 2.5 o veřejné finanční podpoře an bloc.

Schváleno usnesení č. 17047:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70

1. ve výši 800.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Pozemstav Prostějov, Krasická 936/6, IČ 441 59 919

- na nákup sportovního vybavení, nářadí a materiálu (opravy, údržba, podpůrná výživa, věcné dary pro soutěže, energie, nájmy, cestovné, ubytování, stravné, startovné, pojištění),

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,

- termíny čerpání: do 31. 5. 2007 částku 400.000,-- Kč; do 30. 9. 2007 částku 400.000,-- Kč,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007.

2. ve výši 350.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Čechovice, Čechovická 55, IČ 163 67 855

- na činnost oddílů kopané, stolního tenisu, zápasu, nohejbalu a sportovního odboru "Sport pro všechny" (údržba fotbalového hřiště, cestovné, startovné, pronájmy, energie, plyn, voda, pohonné hmoty, sportovní potřeby a zdravotní materiál),

- na rekonstrukci sokolovny,

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 12. 2007.

3. ve výši 210.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol I Prostějov, Skálovo nám. 4, IČ 155 26 151

- na mistrovství ČR žáků v nohejbale dvojic a trojic (nájemné) v částce 20.000,-- Kč,

- na podporu činnosti oddílu nohejbalu a juniorské extraligy v nohejbale v částce 90.000,-- Kč,

- na mezinárodní žákovský turnaj "Poslední žákovská smeč v nohejbale" (nájemné, medaile, ceny a poháry) v částce 15.000,-- Kč,

- na činnost oddílu zápasu (mistrovské a nemistrovské soutěže, pořádání Memoriálů A. Krupičky a G. Frištenského) v částce 85.000,-- Kč,

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007.

4. ve výši 170.000,-- Kč Sportovnímu klubu cyklistů Prostějov, Česká 15, IČ 155 27 395

- na podporu činnosti klubu (soutěže, výcvikové tábory, cestovné, doprovod při tréninku, speciální kola, spotřební materiál) v částce 150.000,--Kč,

- na Český pohár mládeže a mužů na dráze (rozhodčí, propagace, materiální zajištění, ceny) v částce
20.000,-- Kč,

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007.

5. ve výši 100.000,-- Kč Paraklubu Dukla, Letecká 1, Prostějov, IČ 628 58 246

- na podporu činnosti (náklady na pronájem letecké techniky, závody, startovné, ubytování),

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007.

6. ve výši 150.000,-- Kč Svazu vodáků ČR, Klubu 109 Prostějov, Kravařova 1, IČ 657 62 274

- na podporu činnosti v raftingu (účast na republikových a mezinárodních závodech),

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007.

7. ve výši 800.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě OP Prostějov, Kostelecká 47, IČ 005 47 409

- na podporu činnosti oddílů košíkové, kanoistiky, lukostřelby, odbíjené, stolního tenisu, lyžování, turistiky a sportu pro všechny (cestovné, startovné, soustředění, licence, poplatky, energie, sportovní a režijní materiál, běžná údržba sportovišť, pronájmy, odměny trenérům),

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,

- termíny čerpání: do 31. 5. 2007 částku 500.000,-- Kč; do 30. 6. 2007 částku 300.000,-- Kč,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007.

8. ve výši 650.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol Vrahovice, M. Alše 820, Prostějov, IČ 479 20 025

- na podporu činnosti oddílů (materiální vybavení, pronájmy, opravy, pojištění, rozhodčí, cestovné, startovné) v částce 200.000,-- Kč,

- na úpravu a údržbu koupaliště (energie, bazénová chemie, údržba a příprava na sezónu, mzdy, chemické rozbory vody, nová přípojka k dětským bazénům, dobudování chodníků a odtokového žlábku kolem hlavního bazénu, výměna čerpadla u čističky) v částce 450.000,-- Kč,

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,

- termíny čerpání: do 30. 4. 2007 částku 400.000,-- Kč; do 31. 5. 2007 částku 250.000,-- Kč,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007.

9. ve výši 300.000,-- Kč Tenis klubu Prostějov, a. s., Za Velodromem 49a, IČ 253 31 108

- na podporu rozvoje mládežnického tenisu (pronájem kurtů a haly, tréninkové hodiny),

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007.

10. ve výši 500.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL II Prostějov, U Kalicha 2, IČ 479 20 653

- na zajištění činnosti tělovýchovné jednoty (poplatky, startovné, doprava, rozhodčí, stravné, cestovné, soustředění, rehabilitační služby, odměny trenérům, přestupy hráčů, energie, materiálně-technické zabezpečení, pronájmy, oprava a údržba sportovišť),

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,

- termíny čerpání: do 30. 6. 2007 částku 300.000,-- Kč; do 30. 9. 2007 částku 200.000,-- Kč,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007.

11. ve výši 100.000,-- Kč Sportovnímu klubu Prostějov, oddílu orientačního běhu, Sportovní 3924/1, IČ 005 44 264

- na podporu činnosti oddílu (mapy, závody, materiálně-technické zabezpečení, propagace, doprava, ubytování, pitný režim, ceny, nájemné),

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007.

12. ve výši 300.000,-- Kč KRASO-bruslení Prostějov, Za Kosteleckou 1, IČ 266 36 433

- na rozvoj bruslení a krasobruslení v prostějovském regionu (nájem ledové plochy),

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007.

13. ve výši 200.000,-- Kč DELTAKLUBU Stichovice, E.Beneše 15/21, IČ 652 68 954

- na činnost klubu (dětský den, údržba letiště, opravy a údržba VPD, dostavba areálu, modernizace cvičných UL letadel),

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007.

14. ve výši 100.000,-- Kč Sportovnímu klubu plavání Taurus Prostějov, Tylova 79, IČ 708 63 041

- na podporu činnosti klubu (pronájem bazénu, účast na závodech, cestovné, startovné, ubytování, materiál),

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007.

15. ve výši 70.000,-- Kč Aeroklubu Josefa Františka Prostějov, Za Leteckou 119, IČ 054 40 051

- na podporu činnosti klubu (nákup leteckých přístrojů pro výcvik v navigaci, oprava a údržba letadel a areálu, prezentace sportovního létání na veřejnosti, realizace akcí pro děti a mládež, nákup a oprava letecké techniky, nákup záchranného padáku, údržba technických prostředků),

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007.

16. ve výši 200.000,-- Kč Atletickému klubu Prostějov, Sportovní 3924/1, IČ 479 20 866

- na podporu činnosti klubu (sportovní materiál, soutěže, doprava, ubytování, startovné, pronájmy, soustředění, trenéři),

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007.

17. ve výši 100.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Haná Prostějov, Brněnská 10, IČ 163 67 995

- na podporu činnosti oddílů dálkového a zimního plavání a fotbalového oddílu (pronájmy, úprava hrací plochy, cestovné, rozhodčí, materiál, registrační poplatky, přestupy a hostování hráčů),

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007.

18. ve výši 60.000,-- Kč Českomoravskému fotbalovému svazu Prostějov, Okresnímu fotbalovému svazu v Prostějově, Česká 15, IČ 004 35 937

- na podporu mládežnické kopané v Prostějově (turnaje),

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30.11. 2007.

19. ve výši 400.000,-- Kč VK Prostějov o. s., Za Kosteleckou 51, IČ 270 57 518

- na činnost volejbalového klubu (poplatky ČVS, startovné, výchovné, rozhodčí, cestovné, pronájmy, ubytování, vybavení a výstroj, stravné, pitný režim, regenerace a rehabilitace),

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007.

20. ve výši 70.000,-- Kč Tenisovému klubu NATALI, Podjezd 1, IČ 000 60 150

- na projekt "Děti z ulic na tenisové kurty",

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007.

21. ve výši 800.000,-- Kč 1. SK PROSTĚJOV, Sportovní 1, IČ 266 21 916

- na zajištění činnosti mládežnických družstev fotbalového klubu (energie, nájmy, mzdy trenérům a provozních pracovníků, výstroj a výzbroj hráčů, doprava, rozhodčí, poplatky ČMFS, údržba hřišť a technického zázemí),

- termíny čerpání: do 30. 4. 2007 částku 400.000,-- Kč; do 31. 5. 2007 částku 400.000,-- Kč,

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007.

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů,

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

5.920.000

(Neinvestiční transfery občanským sdružením)

20

3419

5229

210.000

(Ostatní transfery neziskovým a podobným organizacím)

20

3419

5213

300.000

(Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám)

- snižuje rozpočet výdajů.

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

0000708000

3.290.000

(Ostatní neinvestiční výdeje jinde nezařazené – nerozdělená VFP)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

0000701600

3.140.000

(Výtěžek z VHP)

K bodu 2.6 Veřejná finanční podpora - Oblast výchovy a vzdělávání

Schváleno usnesení č. 17048:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

r o z h o d l o

hlasovat v bodě 2.6 o veřejné finanční podpoře an bloc.

Schváleno usnesení č. 17049:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70

1. ve výši 70.000,- Kč Střední škole oděvní Prostějov, s. r. o., Palackého 150, IČ 255 00 783

- na Prostějovskou zlatou jehlu - pronájem sálu ND, moderování soutěže, osvětlení, ozvučení sálu, poplatek

za autorská práva, taneční vystoupení, hudební vystoupení, dekorace, pozvánky, autorská práva, taneční vystoupení, pozvánky, vstupenky, propagační materiály, odměny, upomínkové předměty, kancelářské potřeby, občerstvení,

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007.

2. ve výši 80.000,- Kč Okresní hospodářské komoře v Prostějově, Lidická 6, IČ 485 32 517

- na náklady spojené s celkovým provozem informačního a internetového místa pro r. 2007,

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007.

3. ve výši 280.000,- Kč Gymnáziu Jiřího Wolkera Prostějov, Kollárova 3, IČ 479 22 206

- na 29. celostátní přehlídku SOČ - ubytování a stravování hostů a účastníků, pronájmy sálu Městského divadla, publicitu,

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007.

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů,

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

20

3299

5213

70.000,-

(Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

20

3299

5229

80.000,-

(Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným.organizacím)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

20

3299

5339

280.000,-

(neinv.příspěvky ostatním příspěv.organizacím)

- snižuje rozpočet výdajů.

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

0000708000

430.000,-

(Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené-nerozdělená VFP)

K bodu 2.7 Kulturní granty 2007

Schváleno usnesení č. 17050:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

r o z h o d l o

hlasovat v bodě 2.7 o veřejné finanční podpoře an bloc.

Schváleno usnesení č. 17051:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory (grantu) z prostředků ostatních neinvestičních výdajů - grantového systému

1. ve výši 5.000,-- Kč

- na vydání elektronické knihy na CD,

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007.

2. ve výši 10.000,-- Kč

- na výstavy fotografií,

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007.

3. ve výši 12.000,-- Kč

- na výstavu obrazů spojenou s divadlem "Romantická dobrodružství",

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007.

4. ve výši 16.000,-- Kč

- na nahrání CD hudební skupiny POD VLIVEM,

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007.

5. ve výši 35.000,-- Kč Miroslavu Hasovi, IČ 756 74 882

- na hudební soutěž "Prostějovská nová krev",

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007.

6. ve výši 140.000,-- Kč Theodoru Mojžíšovi - VIDEO THEO, IČ 440 49 668

- na videodokument "Edvard Valenta a Jiří Wolker",

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007.

7. ve výši 160.000,-- Kč Gymnáziu Jiřího Wolkera, Kollárova 3, Prostějov, IČ 479 22 206

- na studentské divadlo POINT,

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007.

8. ve výši 100.000,-- Kč ADNOC EUROPE TRADING s. r. o., E. Beneše 69/30, Prostějov, IČ 262 53 101

- na knižní medailonek prostějovské osobnosti "Svatopluk Vála",

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 29. 2. 2008.

9. ve výši 160.000,-- Kč ADNOC EUROPE TRADING s. r. o., E. Beneše 69/30, Prostějov, IČ 262 53 101

- na videodokument "Prostějovská moderní architektura",

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007.

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů,

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

20

3319

5339

0000203500

160 000,--

(Neinv. příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím )

20

3319

5213

0000203500

260 000,--

(Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám)

20

3319

5212

0000203500

175 000,--

(Neinv.transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám)

20

3319

5492

0000203500

43 000,--

(Dary obyvatelstvu)

- snižuje rozpočet výdajů.

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5909

0000203500

638 000,--

(Ostatní neinvestiční výdaje – grantový systém)

c) navýšení neinvestičního příspěvku z prostředků ostatních neinvestičních výdajů - grantového systému ve výši 22.000,-- Kč Základní umělecké škole Vladimíra Ambrose Prostějov, Kravařova 14, IČ 004 02 338
na představení muzikálu "Kocourek Modroočko" (mikroporty, kostýmy),

d) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů,

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3231

5331

0000200400

22 000,--

(Navýšení neinvestičního příspěvku ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov )

- snižuje rozpočet výdajů.

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5909

0000203500

22 000,--

(Ostatní neinvestiční výdaje – grantový systém )

K bodu 2.8 Poskytnutí veřejné finanční podpory

Schváleno usnesení č. 17052:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

r o z h o d l o

hlasovat v bodě 2.8 o veřejné finanční podpoře an bloc.

Schváleno usnesení č. 17053:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

n e s c h v a l u j e

1) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši požadavku 205.000,-- Kč Ateliéru Modrý Anděl, Magdě Jansové, IČ 628 58 963 /na provoz a činnost fotografických skupin formou workshopů/ s tím, že Rada města Prostějova schválila dne 20. 3. 2007 poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 50.000,-- Kč,

2) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši požadavku 65.000,-- Kč Ing. Bohumilu Moudrému, IČ 404 35 644 (na uspořádání pěvecké soutěže "Hanácký skřivan 2007") s tím, že Rada města Prostějova schválila dne 20. 3. 2007 poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 30.000,-- Kč,

3) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši požadavku 75.000,-- Kč Střední průmyslové škole oděvní Prostějov, Vápenice l, IČ 479 22 061 na Doteky módy - pronájem sálu ND, pronájem techniky, kulturní vystoupení, moderace, cestovní náklady s tím, že Rada města Prostějova schválila dne 20. 3. 2007 poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 50.000,-- Kč,

4) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši požadavku 60.000,-- Kč SOU obchodnímu, nám. E. Husserla 1, PV, IČ 005 44 612 na Hanácký pohár 2007 - pronájem Společenského domu, aparaturu, světla, plakáty s tím, že Rada města Prostějova schválila dne 20. 3. 2007 poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 50.000,-- Kč,

5) poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši požadavku 60.000,-- Kč Okresní komisi malé kopané Okresního svazu Českého svazu rekreačního sportu, Česká 15, Prostějov, IČ 005 40 277 - na činnost komise malé kopané OS ČSRS Prostějov (rozhodčí, pronájmy, ceny a diplomy, poštovné, telefon, kancelářské potřeby, kopírování) s tím, že Rada města Prostějova schválila dne 20. 3. 2007 poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 30.000,-- Kč,

6) poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši požadavku 75.000,-- Kč Klubu noční hokejové ligy Prostějov, o. s., Krásná 4, IČ 270 35 352 - na okresní přebor - Noční hokejovou ligu klubů a oddílů okresu Prostějov (pronájem ledové plochy, odměny rozhodčím, administrativní náklady, ceny) s tím, že Rada města Prostějova schválila dne 20. 3. 2007 poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 50.000,-- Kč,

7) poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši požadavku 150.000,-- Kč Škole sebeobrany Budokan Prostějov, J. Zrzavého 3975, IČ 265 83 844 - na semináře a soutěže (cestovné, startovné, školné, ubytování, cvičební pomůcky a potřeby, spotřební materiál) s tím, že Rada města Prostějova schválila dne 20. 3. 2007 poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 40.000,-- Kč,

8) poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši požadavku 70.000,-- Kč Sportovnímu klubu Prostějov, Horolezeckému oddílu, Sportovní 3924/1, IČ 005 44 264 - na činnost kroužku mládeže a horolezeckého oddílu (materiálně-technické zabezpečení, horolezecký výcvik, závody pro děti a mládež, ceny, diplomy, cestovné) s tím, že Rada města Prostějova schválila dne 20. 3. 2007 poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši
40.000,-- Kč,

9) poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši požadavku 70.000,-- Kč Adrenalinsport klubu Prostějov, Floriánské nám. 206, IČ 266 60 865 - na uspořádání akce "Sportovní den na kolečkách" (poháry, diplomy, ozvučení areálu, moderátor, reklamní předměty, občerstvení, časomíra a rozhodčí) s tím, že Rada města Prostějova schválila dne 20. 3. 2007 poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 20.000,-- Kč,

10) poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši požadavku 90.000,-- Kč RICARDO - RACING TEAMU, Plumlovská 89, Prostějov, IČ 687 28 395 - na Grand Prix Prostějov - Memoriál Otomara Malečka v dráhové cyklistice (závody, poháry, ceny, propagace) s tím, že Rada města Prostějova schválila dne 20. 3. 2007 poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 30.000,-- Kč,

11) poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši požadavku 150.000,-- Kč Sportu a vědě, Za Kosteleckou ul. 51, Prostějov, IČ 269 99 757 - na akci "Minitenis do prostějovských škol" (www stránky, propagace, foto, video-dokumentace, pronájem, poháry, ceny, medaile, lektorská činnost, občerstvení, spotřební materiál) s tím, že Rada města Prostějova schválila dne 20. 3. 2007 poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 50.000,-- Kč,

12) poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši požadavku 95.000,-- Kč PRO SKI Prostějov, Sportovní 3924/1, IČ 479 22 150 - na rozvoj sjezdového lyžování regionu Prostějov (cestovné, startovné,vleky) s tím, že Rada města Prostějova schválila dne 20. 3. 2007 poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 30.000,-- Kč.

13) poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši požadavku 100.000,- Kč Odboru Klubu českých turistů "Kosíř" Prostějov, Husovo nám. 55, Prostějov, IČ 47921641- na opravu klubové nemovitosti s tím, že Rada města Prostějova schválila dne 20. 3. 2007 poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 30.000,-- Kč.

K bodu 3 Poskytnutí půjčky obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.

Schváleno usnesení č. 17054:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1. poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci pro obchodní společnost Společenský dům Prostějov, s.r.o., se sídlem Komenského 4142/6, 796 01 Prostějov, IČ: 27716333 a uzavření smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova formou návratné finanční výpomoci (půjčky) ve výši 3,000.000,- Kč za těchto podmínek:

- půjčka je účelově vázaná na zajištění provozu Společenského domu,

- příjemce je oprávněn půjčku použít nejpozději do 31.12.2007,

- půjčka bude poskytnuta postupně, a to do 1.4.2007 ve výši 1,500.000,- Kč a do 1.6.2007 ve výši 1,500.000,- Kč,

- příjemce je povinen zaslat vyúčtování poskytovateli do 31.1.2008,

- příjemce je povinen půjčku jednorázově splatit do 28.2.2008.

2. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů,

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

3399

5613

1

3.000.000,-

(Neinvestiční půjčené prostředky - poskytnutí půjčky Společenskému domu Prostějov, s.r.o.)

- snižuje stav rezerv města.

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

3.000.000,-

(Fond rezerv a rozvoje)

 Miroslav Pišťák, v. r. Ing. Pavel Drmola, v. r.

místostarosta, zastupující místostarosta města Prostějova

starostu města Prostějova

;

Prostějov 27. 3. 2007

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:28:19 | přečteno 483x | Věra Krejčí
load