Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2007 > Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 24. 4. 2007

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne 24. 4. 2007

K bodu 1. Zahájení, schválení programu

Schváleno usnesení č. 17055:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program svého 6. zasedání, konaného dne 24. 4. 2007 s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

Schváleno usnesení č. 17056:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

p o v ě ř u j e

PaedDr. Jaroslava Šlambora ověřením zápisu z 6. zasedání.

Schváleno usnesení č. 17057:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

p o v ě ř u j e

Františka Liznu ověřením zápisu z 6. zasedání.

K bodu 2. Zpráva o činnosti rady za uplynulé období

Schváleno usnesení č. 17058:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

b e r e n a   v ě d o m í

zprávu o činnosti rady města za uplynulé období.

K bodu 4. Závěrečný účet města Prostějova za rok 2006

Schváleno usnesení č. 17059:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

 1. vyúčtování rozpočtového hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací - závěrečný účet města Prostějova za rok 2006, které skončilo záporným saldem příjmů a výdajů ve výši 127.127.046,73 Kč a to bez výhrad. Saldo bylo v průběhu rozpočtového roku 2006 kryto z rozpočtových rezerv města Prostějova a z trvalých peněžních fondů zřízených městem Prostějovem,
 2. vyúčtování podnikatelské činnosti města Prostějova v roce 2006 v oblasti realizace digitálních map, které skončilo ziskem ve výši 14.510,34 Kč a to bez výhrad,
 3. odvod finančních prostředků zlepšených hospodářských výsledků příspěvkových organizací vytvořených ostatními vlivy na účet města, doporučených na základě výsledků kontrolních dnů k odvodu na účet města v rámci aktivního vypořádání s příspěvkovými organizacemi jejichž zřizovatelem je město, představující celkovou sumu 2.166.995,- Kč (viz strana 5, 11 a strany s výsledky hospodaření příspěvkových organizací v kapitole 20 - Školství a kultura a 21 – Sociální věci) jednotlivými subjekty v plné navrhované výši,
 4. rozpočtové opatření, kterým se:
 5. Zvyšuje rozpočet příjmů

  Kapitola

  ODPA

  Položka

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  70

  6402

  2122

  1

   

  2.166.995,-

  Odvod části ZHV příspěvkových organizací zřízených městem.

   

  Zvyšuje stav rezerv města

  Kapitola

  ODPA

  Položka

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  70

   

  8115

  1

   

  2.166.995,-

  Fond rezerv a rozvoje.

 6. finanční hospodaření – finanční vypořádání města Prostějova v roce 2006 tak, jak je uvedeno na straně 11 ve „Finančním hospodaření - návrhu finančního vypořádání roku 2006 v Kč“,
 7. rozpočtové opatření v celkové navrhované výši 1.715.600,- Kč (viz strana 2 a 11 - "Schválené a nerealizované nebo částečně realizované akce roku 2006 – požadavek zařadit do rozpočtu roku 2007") dle předložených požadavků správců kapitol na akce, které byly finančně zajištěny rozpočtem roku 2006, ale prostředky nebyly plně čerpány a jsou nutné pro dokončení jmenovitých akcí v roce 2007, popř. jejich pokračování v letech následujících, kterým se:
 8. Zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Položka

  UZ

  Org.

  Částka v Kč

  Název akce

  20

  3319

  6112

  1

  206500

  1.290.600,-

  Publikace „Národní dům v Prostějově 1907-2007“, která bude vydána v roce 2007 (1.190.600,-Kč) a CD k této publikaci (100.000,- Kč)

  20

  3319

  5909

  1

  203500

  45.000,-

  Autorské honoráře k publikaci „Národní dům v Prostějově 1907-2007“

  20

  3319

  5909

  1

   

  20.000,-

  Množení DVD o Národním domě v Prostějově u příležitosti 100. výročí

  41

  2229

  6119

  1

   

  300.00,-

  Studie MHD

  41

  6171

  5166

  1

   

  60.000,-

  Dopravní posouzení ulice Wolkerova v Prostějově

               

  Snižuje stav zdrojů Fondu rezerv a rozvoje

  Kapitola

  ODPA

  Položka

  UZ

  Org.

  Částka v Kč

  Název akce

  70

   

  8115

  1

   

  1.715.600,-

  Požadavky kapitol 20, 41

 9. rozpočtové opatření finančního vypořádání se SR ČR prostřednictvím Olomouckého kraje, kterým se:
 10. Zvyšuje rozpočet výdajů

   

  Kapitola

  ODPA

  Položka

  UZ

  Org.

  O hodnotu v Kč

  70

  6402

  5364

  1

   

  22.596.572,20

  Vratky veř. rozpočtům ústřed. úrovně transferů poskyt. v min. rozpočtových obdobích – fin. vypořádání roku 2006 se SR ČR.

   

  Snižuje stav rezerv města

   

  Kapitola

  ODPA

  Položka

  UZ

  Org.

  O hodnotu v Kč

  70

   

  8115

  1

   

  22.596.572,20

  Fond rezerv a rozvoje.

  Zvyšuje rozpočet příjmů

   

  Kapitola

  ODPA

  Položka

  UZ

  Org.

  O hodnotu v Kč

  70

  6402

  2222

  1

   

  116.136,20

  Ostat. příjmy z fin. vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů – fin. vypořádání roku 2006 se SR ČR.

   

  Zvyšuje stav rezerv města

   

  Kapitola

  ODPA

  Položka

  UZ

  Org.

  O hodnotu v Kč

  70

   

  8115

  1

   

  116.136,20

  Fond rezerv a rozvoje.

 11. rozpočtová opatření za II. pololetí roku 2006 podléhající, na základě usnesení ZMP č. 15293 ze dne 20.12.2005, dodatečnému schválení ZMP při projednání závěrečného účtu města Prostějova po skončení kalendářního roku 2006 a kterými se v rámci upraveného rozpočtu zvyšují celkové příjmy a výdaje rozpočtu města roku 2006 o částku 38.950.381,- Kč tak, jak jsou uvedena v důvodové zprávě na straně 7,
 12. upravený rozpočet města Prostějova pro rok 2006 na základě provedených rozpočtových opatření roku 2006, která jsou evidována na Finančním odboru MěÚ v Prostějově,
 13. výsledky hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem bylo k 31.12.2006 město Prostějov,
 14. příděl zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací zřízených městem Prostějovem nebo jeho části do peněžních fondů těchto organizací tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě při hodnocení hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací v roce 2006 (příděl realizovat v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),

b e r e n a   v ě d o m í

 1. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Prostějova za rok 2006 vyhotovenou auditorskou společností FIN - PARTNER, audit-daně-poradenství, s.r.o., Ostrava (přílohy - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí - Fin 2-12 M; Rozvaha - bilance organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací; Rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací – vedlejší hospodářská činnost; Výkaz zisku a ztráty organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací; Příloha účetní uzávěrky územních samosprávných celků – část 1., 2., 3.; - jsou uloženy, společně s originálem zprávy, na Finančním odboru MěÚ v Prostějově a jsou k nahlédnutí orgánům města), včetně uložených opatření,
 2. pasivní vypořádání se SR ČR prostřednictvím Olomouckého kraje v celkovém objemu 22.596.572,20 Kč (viz strana 1 a 11), které vzniklo nedočerpáním účelové dotace na dávky sociální péče s ÚZ 98072 (21.478.390,- Kč), nedočerpáním účelové dotace „Projekty sociální prevence a prevence kriminality“ s ÚZ 98064 (400,- Kč), výdaji při volbách do Parlamentu ČR s ÚZ 98071 (202.942,20 Kč), nedočerpáním účelové dotace na nákup učebních pomůcek s ÚZ 33346 (139,50 Kč), nedočerpáním účelové dotace na soutěže a přehlídky bez ÚZ (15.040,- Kč) a převodem vymožených neoprávněně vyplacených sociálních dávek v minulých letech v celkové výši 899.660,50,- Kč. Finance byly, dle pokynů Olomouckého kraje, převedeny v řádných termínech na depozitní účet Olomouckého kraje z krátkodobých prostředků uložených na bankovních účtech města (Fond rezerv a rozvoje),
 3. aktivní vypořádání se SR ČR prostřednictvím Olomouckého kraje ve výši 116.136,20 Kč (viz strana 2 a 11) jako kompenzace účelových prostředků výdajů na volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí s ÚZ 98187, které byly dotací vykryty pouze částečně s nárokem celého krytí s tím, že prostředky budou po obdržení naúčtovány do krátkodobých prostředků uložených na bankovních účtech města (Fond rezerv a rozvoje). Fin. vypořádání dotace bylo zasláno na Olomoucký kraj,
 4. zápis ústřední inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku a závazků města Prostějova k 31.12.2006 a stav majetkových účtů města Prostějova a zřízených příspěvkových organizací, s vykázanými zůstatky na základě účetních výkazů a řádné inventarizace finančních a hmotných hodnot k 31.12.2006, tak jak jsou uvedeny v předložené důvodové zprávě na straně 37 v „Majetku města Prostějova a jím zřízených příspěvkových organizací (vybrané rozvažné ukazatele)“ a v „Zápisu ze zasedání ústřední inventarizační komise MěÚ o výsledku inventarizace majetku a závazků města Prostějova k 31.12.2006 ze dne 27.2.2007 ",

u k l á d á

 1. vedoucímu Finančního odboru MěÚ v Prostějově,
  přidělit zisk z podnikatelské činnosti města Prostějova v roce 2006 v oblasti realizace digitálních map ve výši 14.510,34 Kč v roce 2007 ve prospěch nerozděleného zisku let minulých, který činí k 31.12.2006 748.020,56 Kč,
 2. vedoucímu Finančního odboru MěÚ v Prostějově,
  realizovat v roce 2007 převod finančních zdrojů získaných ze zlepšených hospodářských výsledků příspěvkových organizací, doporučených na základě výsledků kontrolních dnů k odvodu na účet města v rámci aktivního vypořádání s příspěvkovými organizacemi jejichž zřizovatelem je město, představující celkovou sumu 2.166.995,- Kč (viz strana 5, 11 a strany s výsledky hospodaření příspěvkových organizací v kapitole 20 - Školství a kultura a 21 – Sociální věci) na krátkodobé prostředky na bankovních účtech města - Fond rezerv a rozvoje,
 3. vedoucím odborů MěÚ v Prostějově - správcům kapitol a ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Prostějov,
  k zabezpečení úkolů v roce 2007, důsledně realizovat opatření přijatá na základě poznatků z rozborů hospodaření za rok 2006 a pravidelně kontrolovat a vyhodnocovat jejich plnění v průběhu roku 2007,
 4. vedoucímu Finančního odboru MěÚ v Prostějově, v součinnosti s příslušným vedoucím řídícího odboru,
  kontrolovat během roku 2007 oprávněnost prováděných úprav finančních plánů příspěvkových organizací jejichž zřizovatelem je město Prostějov a v případě zjištění porušení rozpočtové kázně, dát návrh na odvod neinvestičního, popř. investičního příspěvku o částku neoprávněného užití,
 5. vedoucím odborů, kteří metodicky řídí příspěvkové organizace zřízené městem,
  seznámit písemnou formou ředitele těchto organizací s finanční částkou zlepšeného hospodářského výsledku roku 2006 pro příděl do peněžních fondů a jejich konkrétní dotaci jednotlivým peněžním fondům v roce 2007 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, popř. s odvodem finančních prostředků, v rámci aktivního finančního vypořádání zřizovatele s organizací, dle pravidel uvedených v důvodové zprávě, na základě usnesení Zastupitelstva města Prostějova a částek doporučovaných ve zprávě,
 6. ředitelům příspěvkových organizací jejichž zřizovatelem je město Prostějov,
  přidělit schválené finanční prostředky zlepšeného hospodářského výsledku roku 2006, celého nebo jeho části, ve prospěch peněžních fondů dle usnesení Zastupitelstva města Prostějova a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Tento příděl, popř. odvod finančních prostředků na ZBÚ zřizovatele, v rámci aktivního finančního vypořádání zřizovatele s organizací, provést do jednoho týdne od písemného oznámení finančních částek příslušným vedoucím řídícího odboru.

K bodu 5. Zpráva o výsledcích zhodnocení dočasně volných finančních zdrojů města Prostějova v roce 2006

Schváleno usnesení č. 17060:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o výsledcích zhodnocení dočasně volných finančních zdrojů města Prostějova za rok 2006.

K bodu 6. Svolání valné hromady obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o. a delegování zástupců města Prostějova na valnou hromadu

Schváleno usnesení č. 17061:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

1) p o v ě ř u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města v souladu s článkem VIII. bod A. Valná hromada Společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným MI PRO STAV s.r.o. svoláním valné hromady obchodní společnosti společníkem městem Prostějovem nebo požádat o svolání valné hromady některého z jednatelů společnosti,

2) d e l e g u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města a Miroslava Pišťáka, místostarostu města, v souladu s § 84 odst. 1 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), jako zástupce společníka města Prostějova na valnou hromadu obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o. Prostějov IČ: 26 96 51 86 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01,

3) p o v ě ř u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města a Miroslava Pišťáka, místostarostu města, jako zástupce města Prostějova, hlasovat na valné hromadě obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o., IČ: 26 96 51 86 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01 (dále jen "obchodní společnost")

a) pro rozhodnutí, že úroky z úvěrů poskytnutých na výstavbu Městského oddechového a sportovního centra v Prostějově a zaplacené do dne kolaudace uvedené stavby, budou součástí ocenění tohoto majetku, v souladu s § 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

b) pro schválení účetní závěrky obchodní společnosti za rok 2006,

c) pro schválení návrhu na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty podle návrhu jednatelů obchodní společnosti,

d) navrhnout a hlasovat pro volbu (jmenování) PhDr. Václava Koláře členem dozorčí rady obchodní společnosti.

K bodu 7. Delegování zástupců města na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti FTL - FIRST TRANSPORT LINES a.s.

Schváleno usnesení č. 17062:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

d e l e g u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu a Miroslava Pišťáka, místostarostu, v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, jako zástupce akcionáře města Prostějova na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti FTL - FIRST TRANSPORT LINES a.s. se sídlem v Prostějově, Letecká 8, identifikační číslo 46 34 58 50, která se koná dne 17. května 2007 v sídle obchodní společnosti.

K bodu 7.1 Návrh na odvolání a jmenování člena dozorčí rady obecně prospěšné společnosti národní dům Prostějov o.p.s.

Schváleno usnesení č. 17063:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

1) o d v o l á v á

Ing. Pavla Sekaninu z funkce člena dozorčí rady obecně prospěšné společnosti NÁRODNÍ DŮM Prostějov o.p.s. dnem 30. 4. 2007,

2) j m e n u j e

dnem 1. 5. 2007 členem dozorčí rady obecně prospěšné společnosti NÁRODNÍ DŮM Prostějov o.p.s. Františka Liznu.

K bodu 8. Pověření člena Zastupitelstva města Prostějova podle zákona o rodině

Schváleno usnesení č. 17064:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

p o v ě ř u j e

Boženu Sekaninovou, členku Zastupitelstva města Prostějova, v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, přijímat prohlášení snoubenců o uzavření manželství.

K bodu 9. ZŠ Majakovského – změna užití finančních prostředků

Schváleno usnesení č. 17065:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

změnu užití finančních prostředků na investiční akci ZŠ Majakovského - rekonstrukce dvora a hřiště na přípravu projektové dokumentace na rekonstrukci pavilonu základní školy.

K bodu 9.1 Bezúplatný převod investičního majetku – projektové dokumentace – Krajskému úřadu Olomouckého kraje

Schváleno usnesení č. 17066:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

bezúplatný převod investičního majetku - projektové dokumentace "Okružní křižovatka Plumlovská - Domamyslická", Krajskému úřadu Olomouckého kraje v celkové částce 178 500 Kč.

K bodu 10. Reálné gymnázium a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 – žádost o povolení doplňkové činnosti a změna zřizovací listiny

Schváleno usnesení č. 17067:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

n e p o v o l u j e

doplňkovou činnost Reálnému gymnáziu a základní škole města Prostějova, Studentská ul. 2, od 1. 1. 2008.

K bodu 11. Změna zřizovací listiny Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, příspěvkové organizace

Schváleno usnesení č. 17068:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

změnu Zřizovací listiny Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, příspěvkové organizace spočívající v rozšíření činnosti u písmene f) v článku 3 odst. 5 o tuto činnost:

- výuka plavání pro mateřské školy a pro 1. - 5. ročník základních škol.

K bodu 12. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 57/2002, o použití koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí umístěných v jednotlivých částech města Prostějova

Schváleno usnesení č. 17069:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 57/2002, o použití koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí umístěných v jednotlivých částech města Prostějova.

K bodu 13. Dodatek ke smlouvě o VFP - J. Milar

Schváleno usnesení č. 17070:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠK/Cás/74-06) o poskytnutí veřejné finanční podpory - grantu Josefu Milarovi, IČ 133 89 858, který se týká změny termínu vyúčtování, a to do 30. 4. 2007.

K bodu 14. Dodatek ke smlouvě o VFP - J. Pospíšil

Schváleno usnesení č. 17071:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠK/Cás/73-06) o poskytnutí veřejné finanční podpory - grantu Janu Pospíšilovi, IČ 658 34 216, který se týká změny termínu vyúčtování, a to do 30. 4. 2007.

K bodu 15. Veřejná finanční podpora - Hasičský záchranný sbor

Schváleno usnesení č. 17072:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 650.000,- Kč Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje Územnímu odboru Prostějov, Wolkerova 6

- na vybavení jednotky (souprava pro vyprošťování a záchranářská pila)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30.11.2007,

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

12

5512

6339

0002

650.000

(investiční příspěvek pro HZS Ol. kraje na vybavení, tj. souprava pro vyprošťování a záchranářská pila )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

12

5512

6122

0002

650.000

(souprava pro vyprošťování a záchranářská pila pro HZS Ol. kraje)

K bodu 16.1 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura

Schváleno usnesení č. 17073:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

20

3314

5331

128.000,-

(navýšení neinvestičního příspěvku Městské knihovně Prostějov, příspěvková organizace–pořízení telefonů)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

20

3314

2122

128.000,-

(odvod příspěvkové organizace – Městská knihovna Prostějov, příspěvková organizace)

K bodu 16.2 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura a kapitoly 60 – rozvoj a investice

Schváleno usnesení č. 17074:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

0000600341

146.000,-

(vybudování klimatizační jednotky v ZŠ PV, ul. Dr. Horáka 24)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

20

3113

2122

0000200341

146.000,-

(odvod příspěvkové organizace – ZŠ PV, ul. Dr. Horáka 24)

K bodu 16.3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (RG a ZŠ města Prostějova)

Schváleno usnesení č. 17075:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

3121

6121

1

43000000

1 400 000

RG + ZŠ Studentská – pavilony E,F

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

8115

1

1 400 000

FRR

K bodu 16.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Fond reinvestic nájemného)

Schváleno usnesení č. 17076:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

3123

6121

5

7030

700 000

SPŠ a SOU Lidická - výměna oken západní strana, nátěr oken, rekonstrukce podlahy

3122

6121

5

7008

350 000

Střední průmyslová škola oděvní – rozvody počítačové učebny, rekonstrukce podlah

3122

6121

5

7027

0

Střední zdravotnická škola - rekonstrukce soc. zařízení a příprava TUV – realizovat v roce 2008

3112

6121

5

9034

50 000

Speciální MŠ Mozartova - příjezdová brána a úprava pískoviště

3123

6121

5

7032

250 000

Střední odborné učiliště stavební PD rekonstrukce soc. zařízení, rekonstrukce elektroinstalace a podlah

60

3122

5171

5

64 000

Opravy a údržba

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

8115

5

1 414 000

Fond reinvestic nájemného

K bodu 16.5 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby

Schváleno usnesení č. 17077:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

90

3745

5166

170 000,-

Komunální služby – PD lipová alej

- snižuje rezervy města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

8115

4

170 000,-

Fond městských hřbitovů

K bodu 17. Informace o postupných krocích při využití nabídnuté státní dotace v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2007

Schváleno usnesení č. 17078:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

b e r e n a   v ě d o m í

informaci o postupných krocích při využití nabídnuté státní dotace v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2007 městu Prostějovu a návrh komise pro regeneraci městské památkové zóny na rozdělení nabídnuté státní dotace

objekt

vlastník/ správce

druh prací

návrh podílu státu

kostel Povýšení sv.Kříže

Římskokatolická farnost Povýšení sv. Kříže v Prostějově

konzervace, oprava a nátěr fasády

10 000,00 Kč

Národní dům

Město Prostějov

obnova štuk.výzdoby a výmalby v restauraci a vstupu do spolkové části

restaurování reliéfu v restauraci

165 000,00 Kč

restaurování dřev.podhledů v Kysel.saloncích

restaurování souboru dveří v divadel. části

dům Sv.Čecha 6

Ing.Zuzana Ochmanová

obnova střechy, druhá polovina

25 000,00 Kč

součet

200 000,00 Kč

Schváleno usnesení č. 17079:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

1. Snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

3322

5223

380.000,-

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – prostředky na regeneraci MPZ a MPR.

50

3322

5493

400.000,-

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám – prostředky na regeneraci MPZ a MPR

2. Zvyšují zdroje trvalého peněžního fondu města Prostějova – Fondu národního domu

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

8115

2

780.000,-

Trvalý peněžní fond města Prostějova - Fond Národního domu

K bodu 18. 1 Schválení prodeje pozemků v sektoru A průmyslové zóny

Schváleno usnesení č. 17080:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej pozemku p.č. 310/18 - orná půda o výměře 49 591 m2 a pozemku p.č. 310/6 - orná půda o výměře 20 364 m2, oba v k.ú. Kralice na Hané a pozemků p.č. 8266 - orná půda o výměře 1 652 m2, p.č. 8268/2 - orná půda o výměře 4622 m2, p.č. 8265 - orná půda o výměře 2149 m2, p.č. 8267/1 - ostatní plocha o výměře 842 m2 a p.č. 7428/45 - orná půda o výměře 1194 m2, vše v k.ú. Prostějov, společnosti Železárny-Annahütte, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Dolní 100, PSČ 797 11, IČ : 00546542, za následujících podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 300,- Kč/m2 a bude v celé výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

- v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se společnost Železárny-Annahütte, spol. s r.o., zaváže tyto pozemky v případě svého úmyslu tyto pozemky prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví společnosti Železárny-Annahütte, spol. s r.o.; předkupní právo bude zrušeno nejdříve po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání výrobního areálu na převáděných pozemcích,

- v kupní smlouvě se společnost Železárny-Annahütte, spol. s r.o., zaváže provést výstavbu výrobního areálu na převáděných nemovitostech včetně vydaného kolaudačního souhlasu nejpozději do 3 let po uzavření kupní smlouvy; pro případ prodlení se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 300.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba výrobního areálu nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,

- náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí společnost Železárny-Annahütte, spol. s r.o.

K bodu 18. 2 Schválení prodeje části pozemku p.č. 110/36 v k.ú. Krasice

Schváleno usnesení č. 17081:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej části pozemku p.č. 110/36 - ost. plocha v k.ú. Krasice o výměře 4 m2 (dle geometrického plánu č. 416 - 10/2007 je pozemek nově označen jako st.p.č. 686 v k.ú. Krasice), společnosti Billa, spol. s r. o. , se sídlem Modletice 67, Říčany u Prahy, IČ: 00685976, za těchto podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. ve výši 1.110,- Kč/m2, tj. celkem 4.440,- Kč a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

- náklady spojené s vypracováním geom. plánu, znal. posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí spol. Billa, spol. s r. o.

K bodu 18. 3 Schválení prodeje části pozemku p.č. 6059/6 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 17082:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej části pozemku p.č. 6059/6 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 2 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) do podílového spoluvlastnictví kupujících dle důvodové zprávy za následujících podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 650,- Kč/m2, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

- náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 18. 4 Schválení prodeje části pozemku p.č. 2464/6 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 17083:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej části pozemku p.č. 2464/6 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 40 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 450,- Kč/m2 (celkem cca 18.000,- Kč),

- kupní cena bude zaplacena v celé výši před podpisem kupní smlouvy,

- v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděnému pozemku; předkupní právo bude zrušeno poté, co bude možné dokončenou stavbu dvojgaráže na převáděném pozemku v souladu se stavebním zákonem užívat,

- v kupní smlouvě se kupující zaváže provést výstavbu dvojgaráže na převáděném pozemku nejpozději do 3 let ode dne podpisu kupní smlouvy; pro případ nedodržení této podmínky bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba dvojgaráže nebude v uvedené lhůtě vůbec zahájena, možnost prodávajícího od kupní smlouvy odstoupit,

- kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 30-ti dnů ode dne zahájení stavby dvojgaráže na převáděném pozemku v souladu se stavebním zákonem; do doby uzavření kupní smlouvy bude smluvní vztah mezi městem Prostějovem a kupujícím ošetřen smlouvou o budoucí kupní smlouvě na převod části pozemku p.č. 2464/6 v k.ú. Prostějov,

- v kupní smlouvě se kupující zaváže provést náhradní výsadbu 1 ks stromu na pozemku města Prostějova dle požadavku Odboru životního prostředí Městského úřadu v Prostějově,

- náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 18. 5 Schválení prodeje částí pozemku p.č. 3483/1 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 17084:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej 2 částí pozemku p.č. 3483/1 - ostatní plocha, v k.ú. Prostějov o celkové výměře cca 4 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu), společenství vlastníků jednotek ŠÁRKA, bytové společenství, Spitznerova 8 a 10 Prostějov, se sídlem Prostějov, Spitznerova 8, IČ: 26245329, za následujících podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši 500,- Kč (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

- náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 18. 6 Schválení prodeje objektu Dolní 85 v Prostějově

Schváleno usnesení č. 17085:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej objektu bydlení č.p. 2048 (Dolní 85 v Prostějově) na pozemku p.č. 3767 a pozemků p.č. 3767 - zastavěná plocha o výměře 317 m2 a p.č. 3768 - zahrada o výměře 422 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

- v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným nemovitostem,

- náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,

a pro uzavření kupní smlouvy stanovuje pořadí zájemců dle důvodové zprávy.

K bodu 18. 7 Schválení prodeje objektu Svatoplukova 42 v Prostějově

Schváleno usnesení č. 17086:Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej objektu bydlení č.p. 2445 (Svatoplukova 42 v Prostějově) na pozemku p.č. 4408, pozemku p.č. 4408 - zastavěná plocha o výměře 329 m2 a pozemku p.č. 4409 - zahrada o výměře 231 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši 1.200.000,- Kč,

- kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

- náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 18. 8 Schválení prodeje spoluvlastnického podílu id. ¼ objektu Havlíčkova 37 v Prostějově

Schváleno usnesení č. 17087:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

r e v o k u j e

usnesení ZMP č. 16125 ze dne 13.6.2006, kterým byl schválen prodej spoluvlastnického podílu id. 1/4 na objektu bydlení č.p. 3054 (Havlíčkova 37 v Prostějově) na pozemku p.č. 5596 a pozemku p.č. 5596 - zastavěná plocha o výměře 346 m2, vše v k.ú. Prostějov,

s c h v a l u j e

prodej spoluvlastnického podílu id. 1/4 na objektu bydlení č.p. 3054 (Havlíčkova 37 v Prostějově) na pozemku p.č. 5596 a spoluvlastnického podílu id. 1/4 na pozemku p.č. 5596 - zastavěná plocha o výměře 346 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši 400.000,- Kč a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

- náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,

a pro uzavření kupní smlouvy stanovuje pořadí zájemců dle důvodové zprávy.

K bodu 18. 9 Schválení směny pozemků – Dělnická tělovýchovná jednota

Schváleno usnesení č. 17088:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

směnu pozemků, a to části pozemku p.č. 1812/1 - ost.plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 30 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování GP) v majetku Dělnické tělocvičné jednoty Prostějov, se sídlem Netušilova 7, 796 01 Prostějov, IČ: 70918309, za část pozemku p.č. 8075/1 - vodní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 540 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování GP) v majetku města Prostějova, za těchto podmínek:

- směna bude provedena bez finančního vyrovnání,

- náklady s vypracováním geometrického plánu, znaleckých posudků a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv dle směnné smlouvy do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

K bodu 18.10 Schválení bezúplatného převodu pozemku p.č. 92/1 v k.ú. Žešov

Schváleno usnesení č. 17089:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

bezúplatný převod části pozemku p.č. 92/1 - trvalý travní porost o výměře 16 m2 v k.ú. Žešov (dle geometrického plánu nově označena jako p.č. 92/4 v k.ú. Žešov), s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí bude uhrazen dle důvodové zprávy.

K bodu 18.11 Schválení bezúplatného nabytí pozemků v k. ú.Domamyslice

Schváleno usnesení č. 17090:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

bezúplatné nabytí sedmi částí pozemku p.č. 432/1 - ostatní plocha o celkové výměře 985 m2, pěti částí pozemku p.č. 432/2 - ostatní plocha o celkové výměře 652 m2, dvou částí pozemku p.č. 433/1 - ostatní plocha o celkové výměře 463 m2 a dvou částí pozemku p.č. 433/2 - ostatní plocha o celkové výměře 1273 m2, vše v k.ú. Domamyslice, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ 60609460, ze správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví města Prostějova. Správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

K bodu 18.12 Schválení výkupu pozemků v k. ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 17091:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

výkup pozemků :

a) p.č. 3700/35 - zeleň o výměře 34 m2, p.č. 3700/36 - ostatní komunikace o výměře 7 m2, p.č. 3702/7 - ostatní komunikace o výměře 68 m2, p.č. 3710/6 - zeleň o výměře 312 m2 , p.č. 3710/14 - ostatní komunikace o výměře 181 m2, p.č. 6753/40 - zeleň o výměře 160 m2, vše v k.ú. Prostějov od vlastníka těchto pozemků,

b) p.č. 3700/29 - zeleň o výměře 205 m2, p.č. 3700/30 - ostatní komunikace o výměře 19 m2 , p.č. 3702/5 - ostatní komunikace o výměře 47 m2 , p.č. 3710/23 - zeleň o výměře 114 m2, p.č. 6753/34 - zeleň o výměře 48 m2 vše v k.ú. Prostějov od podílových spoluvlastníků těchto pozemků,

c) parc. č. 3700/31 - zeleň o výměře 282 m2, parc. č. 3700/32 - ostatní komunikace o výměře 11 m2, parc. č. 3710/26 - zeleň o výměře 25 m2 vše v k.ú. Prostějov od podílových spoluvlastníků těchto pozemků,

za následujících podmínek:

- kupní ceny za pozemky budou stanoveny ve výši 100,- Kč /m2 pozemku, tj. celkem 151 300,- Kč a budou zaplaceny do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupních smluv do katastru nemovitostí,

- náklady spojené s převodem pozemků do majetku města, a to zpracování znaleckých posudků, poplatky spojené s podáním návrhů na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitostí uhradí město Prostějov.

K bodu 18.13 Schválení výkupu a směny pozemků v k.ú. Domamyslice a k.ú. Mostkovice

Schváleno usnesení č. 17092:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1) výkup části pozemku p.č. 203 - orná půda v k.ú. Domamyslice o výměře cca 350 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu 1.200,- Kč/m2, tj. celkem cca 420.000,- Kč, za následujících podmínek :

- část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,

- náklady na zpracování geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

2) výkup části pozemku p.č. 1282 - orná půda v k.ú. Mostkovice o výměře cca 60 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu 300,- Kč/m2, tj. celkem cca 18.000,- Kč, za následujících podmínek:

- část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3% (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,

- náklady na zpracování geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov, a

3) směnu části pozemku p.č. 1252 - orná půda v k.ú. Mostkovice o výměře cca 60 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), za pozemek p.č. 473/4 - orná půda o výměře 113 m2 v k.ú. Domamyslice ve vlastnictví města Prostějova, za následujících podmínek:

- směna pozemků bude provedena bez finančního vyrovnání,

- náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

K bodu 18.14 Schválení výkupu částí pozemků v k.ú. Prostějov (propojení Anglické a Určické v Prostějově)

Schváleno usnesení č. 17093:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

výkup částí pozemků p.č. 6249 - orná půda o výměře cca 420 m2, p.č. 6250 - orná půda o výměře cca 690 m2, p.č. 6251 - orná půda o výměře cca 1150 m2 a p.č. 6252 - orná půda o výměře cca 780 m2, vše v k.ú. Prostějov (přesné výměry budou známy po vyhotovení geometrického plánu) od vlastníka těchto pozemků za kupní cenu ve výši 630,- Kč/m2, tj. celkem cca 1.915.200,- Kč, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena následovně: část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (výše daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu,

- náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

K bodu 18.15 Schválení změny usnesení č. 16295 ze dne 19.12.2006 v části, týkající se osoby kupujícího

Schváleno usnesení č. 17094:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

změnu usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 16295 ze dne 19.12.2006, kterým byl schválen prodej pozemku p.č. 5792/2 v k.ú. Prostějov, v části týkající se osoby kupujícího dle důvodové zprávy.

K bodu 18.16 Dohoda o splátkách

Schváleno usnesení č. 17095:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dohody o uhrazení částky ve výši 14.841,- Kč ve splátkách ve výši 700,- Kč měsíčně po dobu 22 měsíců jako škody města Prostějova, která městu Prostějovu vznikla tím, že dlužník koncem měsíce července a počátkem měsíce srpna 2006 v budově bývalých jezdeckých kasáren na ul. Jezdecká v Prostějově odcizil litinová topná tělesa o celkové hmotnosti 3.298 kg.

K bodu 18.17 Schválení uzavření smlouvy o bezúplatném převodu

Schváleno usnesení č. 17096:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy s vlastníky pozemků p.č. 740/22, p.č. 740/21, p.č. 740/20, p.č. 740/23 a p.č. 740/19 vše v k.ú. Vrahovice a městem Prostějovem o bezúplatném převodu stavby místní komunikace na částech pozemků p.č. 973/1, p.č. 973/2, p.č. 973/3, p.č. 740/13 a p.č. 748/11 vše v k.ú. Vrahovice, do vlastnictví města Prostějova za následujících podmínek:

- smlouva bude uzavřena do 60 dnů od vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání stavby místní komunikace na částech pozemků p.č. 973/1, p.č. 973/2, p.č. 973/3, p.č. 740/13 a p.č. 748/11 vše v k.ú. Vrahovice,

- do doby uzavření smlouvy o bezúplatném převodu stavby místní komunikace mezi vlastníky pozemků p.č. 740/22, p.č. 740/21, p.č. 740/20, p.č. 740/23 a p.č. 740/1 vše v k.ú. Vrahovice a městem Prostějovem bude smluvní vztah ošetřen smlouvou o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu stavby místní komunikace do vlastnictví města Prostějova.

Ing. Jan Tesař, v. r.Miroslav Pišťák, v. r.

starosta města Prostějovamístostarosta města Prostějova

Prostějov 24. 4. 2007

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:28:24 | přečteno 411x | Věra Krejčí
load