Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2007 > Usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 26. 6. 2007

Usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne 26. 6. 2007

K bodu 1. Zahájení, schválení programu

Schváleno usnesení č. 17097:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program svého 7. zasedání, konaného dne 26. 6. 2007 s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

Schváleno usnesení č. 17098:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

p o v ě ř u j e

Pavla Smetanu ověřením zápisu z 7. zasedání.

Schváleno usnesení č. 17099:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

p o v ě ř u j e

Ivetu Pudilovou ověřením zápisu z 7. zasedání.

K bodu 2. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období

Schváleno usnesení č. 17100:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

b e r e n a   v ě d o m í

zprávu o činnosti rady města za uplynulé období.

K bodu 2.1 Delegování zástupců a pověření delegovaných zástupců města k hlasování na řádné valné hromadě VaK Prostějov, a. s.

Schváleno usnesení č. 17101:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

1) d e l e g u j e

Ing. Pavla Drmolu, místostarostu města a Miroslava Pišťáka, místostarostu města, v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, jako zástupce akcionáře města Prostějova na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, IČ 49 45 17 23, konanou dne 28. 6. 2007 v sídle společnosti. Právo hlasovat na valné hromadě má Ing. Pavel Drmola, v případě jeho neúčasti Miroslav Pišťák.

2) p o v ě ř u j e

delegované zástupce akcionáře města Prostějova, hlasovat na řádné valné hromadě obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, IČ 49 45 17 23, takto:

- Bod pořadu jednání č. 3 - Volba orgánů valné hromady - podle vlastního uvážení;

- Bod pořadu jednání č. 4 - Projednání zprávy představenstva o činnosti představenstva za rok 2006 a výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2006 a stavu jejího majetku včetně roční účetní závěrky, seznámení s auditem a návrhem na rozdělení zisku společnosti - pro předložený návrh;

- Bod pořadu jednání č. 5 - Zpráva o činnosti dozorčí rady společnosti za rok 2006 včetně zprávy o přezkoumání roční účetní závěrky a stanoviska k návrhu na rozdělení zisku - pro předložený návrh;

- Bod pořadu jednání č. 6 - Schválení roční účetní závěrky za rok 2006 a návrhu na rozdělení zisku - pro předložený návrh;

- Bod pořadu jednání č. 7 - Udělení souhlasu k bezúplatnému převodu listinných akcií na jméno mezi akcionáři městem Prostějovem a Obcí Držovice - pro předložený návrh;

- Bod pořadu jednání č. 8 - Návrh a schválení odměn pro členy představenstva a členy dozorčí rady - pro předložený návrh.

K bodu 3. Udělení cen města Prostějova za rok 2006

Schváleno usnesení č. 17102:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

u d ě l u j e

Cenu města Prostějova za rok 2006:

Blahoslavu Adamíkovi

Ludmile Grůzové

Josefu Dolívkovi

Miroslavu Kolbovi in memoriam

Stanislavu Liškovi

Jiřímu Novákovi

Ondreji Páleníkovi

Karlovi Pokorskému.

K bodu 4. Výroční zpráva projektu "Zdravé město a místní Agenda 21" v Prostějově za rok 2006

Schváleno usnesení č. 17103:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

výroční zprávu projektu "Zdravé město a místní Agenda 21" v Prostějově za rok 2006.

K bodu 5. Zpráva o hospodaření společnosti za rok 2006 a delegování zástupců města Prostějova na řádnou valnou hromadu společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s. r. o.

Schváleno usnesení č. 17104:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

1) b e r e n a   v ě d o m í

předložené informace o výsledcích hospodaření obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. za rok 2006,

2) d e l e g u j e

Ing. Pavla Drmolu, místostarostu města a Miroslava Pišťáka, místostarostu města jako náhradníka, v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, jako zástupce společníka města Prostějova na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. , sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 26 22 4178, která se koná dne 27. června 2007 v objektu Wolkerova 22, Prostějov. Právo hlasovat na řádné valné hromadě má Ing. Pavel Drmola, v případě jeho neúčasti Miroslav Pišťák.

3) p o v ě ř u j e

Ing. Pavla Drmolu a Miroslava Pišťáka, jako zástupce města Prostějova, hlasovat na valné hromadě obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 26 22 4178 (dále jen "obchodní společnost")

a) pro schválení výsledků hospodaření obchodní společnosti za rok 2006,

b) pro schválení návrhu na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty podle návrhu jednatelů obchodní společnosti.

K bodu 6. Změna přílohy č. 1 zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14

Schváleno usnesení č. 17105:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

změnu přílohy č. 1 zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14 s účinností od 1. 6. 2007 v příloze č. 1 - Vymezení majetku, který se příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14, předává do výpůjčky k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, podle předloženého návrhu takto:

==> objekt č.p. 395 (ul. 5. května 7) umístěný na pozemku parc. č. st. 460,

==> objekt umístěný na pozemku parc. č. st. 461,

==> objekt umístěný na pozemku parc. č. st. 462,

==> pozemek parc. č. st. 460 - zastavěná plocha, občanská vybavenost,

==> pozemek parc. č. st. 461 - zastavěná plocha, občanská vybavenost,

==> pozemek parc. č. st. 462 - zastavěná plocha, technická vybavenost,

==> pozemky parc. č. 213/3, 214/1 a 214/2 - ostatní plochy, ostatní veřejná zeleň,

==> pozemek parc. č. 213/4 - ostatní plocha, jiná plocha,

vše v k. ú. Čechovice

K bodu 7. Obecně závazná vyhláška Požární řád města Prostějova

Schváleno usnesení č. 17106:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku Požární řád města Prostějova.

K bodu 8. Změna Obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 9/2004, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů na území města Prostějova

Schváleno usnesení č. 17107:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č.9/2004, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů na území města Prostějova.

K bodu 9. Pořízení IV. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov

Schváleno usnesení č. 17128:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál č. 9. Pořízení IV. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov na příští zasedání zastupitelstva.

K bodu 10. Program odpadového hospodářství města Prostějova, Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Prostějov pro PM10

Schváleno usnesení č. 17108:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1. Program odpadového hospodářství města Prostějova,

2. Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Prostějov pro PM10,

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

zapracovat tyto dokumenty do strategického plánu rozvoje města.

K bodu 11. Přijetí neinvestičního finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje

Schváleno usnesení č. 17109:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1. přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 200 000,- Kč na bezpečnostní prvky v dopravě,

2. smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje dle předloženého návrhu.

K bodu 12. Bezúplatný převod investičního majetku – projektové dokumentace - Olomouckému kraji

Schváleno usnesení č. 17110:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

I. r e v o k u j e

své usnesení č. 17066 ze dne 24.4.2007, kdy byl schválen bezúplatný převod investičního majetku - projektové dokumentace "Okružní křižovatka Plumlovská - Domamyslická", Krajskému úřadu Olomouckého kraje v celkové částce 178 500 Kč,

II. s c h v a l u j e

a) bezúplatný převod investičního majetku - projektové dokumentace "Okružní křižovatka Plumlovská - Domamyslická", zpracovanou firmou Atelier DPK, s.r.o., Brno, 03/2007, Olomouckému kraji v celkové částce 178 500 Kč

b) darovací smlouvu dle předloženého návrhu.

K bodu 13. Prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně

Schváleno usnesení č. 17111:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

r o z h o d l o

prominout odvod prostředků poskytnutých z rozpočtu města Prostějova v roce 2006 jako veřejná finanční podpora a penále, stanovené platebními výměry vydanými Finančním odborem Městského úřadu v Prostějově za porušení rozpočtové kázně v důsledku nedodržení termínu vyúčtování poskytnutých prostředků veřejné finanční podpory dle smluvního ujednání tomuto subjektu:

- Brauner Tomáš,  IČ: 49149750 odvod ve výši 80 000,- Kč ( tj. 80 % z původní částky 100 000,- Kč ) a penále ve výši 4 400,- Kč.

K bodu 14. 1 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura

Schváleno usnesení č. 17112:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

20

3113

5331

0000200341

300.000,-

(nákup nových šatních skříněk v ZŠ PV, ul. Dr. Horáka 24)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

20

3113

2122

0000200341

300.000,-

(odvod příspěvkové organizace – ZŠ PV, ul. Dr. Horáka 24)

K bodu 14. 2 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura a kapitoly 60 – rozvoj a investice

Schváleno usnesení č. 17113:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

0000600336

49.000,-

(vybavení hřiště školní družiny ZŠ a MŠ PV, Kollárova ul. 4 zabudovanými houpačkami a skluzavkou)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

2122

0000200336

49.000,-

(odvod příspěvkové organizace – ZŠ a MŠ PV, Kollárova ul. 4)

K bodu 14. 3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Okružní křižovatka Anglická - Komunikace Anglická)

Schváleno usnesení č. 17114:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

7

66000000

21 160 000

Okružní křižovatka Anglická - Komunikace Anglická

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

7

21 160 000

Fond strategického rozvoje

K bodu 14. 4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Lázně kotelna, technologie, střecha)

Schváleno usnesení č. 17115:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

1

62000000

8 070 000

Lázně kotelna, technologie, střecha

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

3

1 830 000

Fond městských lázní

70

8115

1

6 240 000

Fond rezerv a rozvoje

Celkem8 070 000

K bodu 14. 5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (DPS Za Nerudovou ul. 47 b.j. vč. PD)

Schváleno usnesení č. 17116:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3612

6121

1

69000000

2 500 000

DPS Za Nerudovou ul. 47 b.j. vč. PD

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

2 500 000

Fond rezerv a rozvoje

K bodu 14. 6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Komunikace Ovesná, Ječná)

Schváleno usnesení č. 17117:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

1

86000000

1 400 000

Komunikace Ovesná, ječná

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

1 400 000

Fond rezerv a rozvoje

K bodu 14. 7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Národní dům – restaurace, vývařovna, výčep, zázemí, EZS)

Schváleno usnesení č. 17118:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

1

42000000

4 300 000

Národní dům – restaurace, vývařovna, výčep, zázemí, EZS

50

3322

5137

2

1 300 000

Národní dům – mobiliář interiéru - nábytek

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

4 300 000

FRR

70

8115

2

1 300 000

Fond Národního domu

K bodu 14. 8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Sportcentrum – IV. etapa)

Schváleno usnesení č. 17119:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

1

54000000

7 000 000

Sportcentrum IV. etapa

-snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

7 000 000

FRR

K bodu 14. 9 Rozpočtové opatření kapitoly 70 - finanční odbor (zvýšení finančních zdrojů odvodu výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů)

Schváleno usnesení č. 17120:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

1. Zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

1351

701600

69.246,-

Odvod výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů.

2. Zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

701600

69.246,-

Ostatní finanční výdaje jinde nezařazené – výtěžek z provozování výherních hracích přístrojů k rozdělení na veřejně prospěšné účely.

K bodu 14.10 Rozpočtové opatření kapitoly 70 – finanční odbor a kapitoly 91 - správa bytů a nebytových prostor (navýšení finančních prostředků na opravy majetku města Prostějova na realizaci oprav v Národním domě Prostějov)

Schváleno usnesení č. 17121:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

1. Zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3619

5171

2

910100

2.000.000,-

Realizace oprav v Národním domě Prostějov.

2. Snižují finanční prostředky trvalého peněžního fondu města Prostějova - Fondu národního domu

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

2

2.000.000,-

Trvalý peněžní fond města Prostějova – Fond národního domu.

K bodu 14.11 Rozpočtové opatření kapitoly 71 – sociální fond

Schváleno usnesení č. 17122:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

1. Zvyšuje rozpočet výdajů

Kap

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

71

6171

5660

0000

5 000

Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu

71

6171

5499

0050

141 888

Kultura, tělovýchova

71

6171

5499

0010

25 000

Dětská rekreace

2. Snižuje prostředky sociálního fondu

Kap

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

71

8115

171 888

Sociální fond

K bodu 15. Nedoporučené kulturní granty 2007

Schváleno usnesení č. 17123:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

n e s c h v a l u j e

poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 84.000,-- Kč

- na knižní medailonek "Akademický malíř a grafik Václav Ševčík"

2. ve výši 80.000,-- Kč 

- na videodokument "Fotografická rodina Ševčíků z Prostějova"

3. ve výši 95.000—Kč Mgr. A. Martinu Fišerovi, IČ 686 46 682

- na založení internetové stránky www.prostejov-mestomody.cz a s ní spojených aktivit propagace oděvnictví.

K bodu 16.1 Dodatek ke smlouvě o VFP – Deltaklub Stichovice

Schváleno usnesení č. 17124:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠK/Cás/67 - 07) o poskytnutí veřejné finanční podpory Deltaklubu Stichovice, E. Beneše 15/21, 796 01 Prostějov, IČ 652 68 954, který se týká doplnění účelu dotace o nákup sekacího stroje pro údržbu letištní plochy.

K bodu 16.2 Dodatek ke smlouvě o VFP - TJ Pozemstav

Schváleno usnesení č. 17125:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

dodatek č. 2 ke smlouvě (OŠK/Cás/107 - 05) o poskytnutí veřejné finanční podpory Tělovýchovné jednotě Pozemstav, Krasická 6, Prostějov, IČ 441 59 919, který se týká změny termínu vyúčtování, a to do 31. 12. 2007.

K bodu 16.3 Dodatek ke smlouvě o VFP – Okresní hospodářská komora

Schváleno usnesení č. 17126:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠK/Cás/53 - 07) o poskytnutí veřejné finanční podpory Okresní hospodářské komoře v Prostějově, Lidická 6, 796 01 Prostějov, IČ 485 32 517, který se týká změny termínu , a to do 31. 1. 2008.

K bodu 17. Veřejná finanční podpora - Dětské dopravní hřiště

Schváleno usnesení č. 17127:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1. Poskytnutí veřejné finanční podpory z prostředků komise prevence kriminality ve výši 150.000,- Kč Autoklubu Prostějov, Bulharská č.1, Prostějov, IČ: 00 53 16 93

- na pokrytí části nákladů spojených s provozem dětského dopravního hřiště a pořádání dopravně výchovných akcí pro děti

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se veřejnou finanční podporu použít v souladu se sjednaným účelem do 31.12.2007.

2. rozpočtové opatření, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org

O hodnotu v Kč

41

5311

5909

410600

150.000,--

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – prostředky komise

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org

O hodnotu v Kč

41

2223

5222

410600

150.000,--

Neinvestiční dotace občanským sdružením

Částka je určena na pokrytí části nákladů spojených s provozem dětského dopravního hřiště a pořádání dopravně výchovných akcí pro děti

K bodu 18. 1 Schválení prodeje pozemku p.č. 5714/3 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 17129:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej pozemku p.č. 5714/3 - zahrada o výměře 9 m2 v k.ú. Prostějov za těchto podmínek:

a) kupní cena bude stanovena minimálně ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. ve výši 400,-- Kč/m2, celkem 3.600,-- Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 18. 2 Schválení prodeje části pozemku p.č. 7359 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 17130:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej části pozemku p.č. 7359 - orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 12 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) společnosti E.ON Distribuce a.s., se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, PSČ: 370 49, IČ: 26078198, za těchto podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. ve výši 340,- Kč/m2, tj. celkem cca 4.080,- Kč,

b) kupní cena bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 18. 3 Schválení prodeje pozemku p.č. 7472/2 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 17131:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej pozemku p.č. 7472/2 - ost. plocha o výměře 3221 m2 v k.ú. Prostějov, spol. POZEMSTAV Prostějov, a.s., Pod Kosířem 73, Prostějov, PSČ 796 01, IČ 25527380, za těchto podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. ve výši 100,- Kč/m2, tj. celkem 322.100,- Kč,

b) kupní cena bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

c) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 18. 4 Schválení prodeje části pozemku p.č. 7907/1 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 17132:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej části pozemku p.č. 7907/1 - ost. plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 2 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) za těchto podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. ve výši 2.100,- Kč/m2, tj. celkem cca 4.200,- Kč,

b) kupní cena bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 18. 5 Schválení prodeje pozemků v k. ú. Domamyslice

Schváleno usnesení č. 17133:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej pozemků parc.č. st. 360 - zastavěná plocha o výměře 296 m2 a parc.č. st. 362 - zastavěná plocha o výměře 27 m2 oba v k.ú. Domamyslice , družstvu ROZVOJ, stavebnímu bytovému družstvu, se sídlem Wolkerova 15, Prostějov, IČ 00049891, za kupní cenu ve výši 110,- Kč/ m2, tj. celkem 35 530,- Kč, s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí ROZVOJ, stavební bytové družstvo.

K bodu 18. 6 Schválení prodej objektu Tetín 4 v Prostějově

Schváleno usnesení č. 17134:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej objektu bydlení č.p. 1491 (Tetín 4 v Prostějově) na pozemku p.č. 2727 a pozemků p.č. 2727 - zastavěná plocha o výměře 290 m2 a p.č. 2728 - zahrada o výměře 126 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným nemovitostem,

c) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,

a pro uzavření kupní smlouvy stanovuje pořadí zájemců dle důvodové zprávy.

K bodu 18. 7 Schválení prodeje části pozemku p.č. 193/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova

Schváleno usnesení č. 17135:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej části pozemku p.č. 193/1 - ostatní plocha v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře cca 4 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 300,- Kč/m2, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 18. 8 Schválení prodeje části pozemku p.č. 2772/24 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 17136:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej části pozemku p.č. 2772/24 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 70 m2, v ulici Tylova, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 450,- Kč/m2 (celkem 31.500,- Kč) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděnému pozemku tak, že se kupující zaváže tento pozemek, nebo jeho část, v případě svého úmyslu tento pozemek prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemku z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího,

c) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 18. 9 Schválení prodeje pozemku p.č. 7357/6 a části pozemku p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 17137:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej pozemku p.č. 7357/6 - orná půda o výměře 1066 m2 a části pozemku p.č. 7357/1 - orná půda o výměře cca 15.400 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), oba v k.ú. Prostějov, společnosti Modřanská potrubní, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 236/63, IČ 49240005, za účelem výstavby výrobního areálu, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 300,- Kč/m2 a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se společnost Modřanská potrubní, a.s., zaváže tyto pozemky v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví společnosti Modřanská potrubní, a.s.; předkupní právo bude zrušeno nejdříve po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání výrobního areálu na převáděných pozemcích,

c) v kupní smlouvě se společnost Modřanská potrubní, a.s., zaváže provést výstavbu výrobního areálu na převáděných nemovitostech včetně vydaného kolaudačního souhlasu nejpozději do 3 let po uzavření kupní smlouvy; pro případ prodlení se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba výrobního areálu nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,

d) náklady na zpracování znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí společnost Modřanská potrubní, a.s.

K bodu 18.10 Schválení změny části usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 17080 ze dne 24. 4. 2007 a schválení prodeje pozemků p.č. 310/3, p.č. 310/19 a p.č. 310/2, vše v k.ú. Kralice na Hané

Schváleno usnesení č. 17138:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1) změnu usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 17080 ze dne 24. 4. 2007 v části týkající se závazku společnosti Železárny-Annahütte, spol. s r.o., provést výstavbu výrobního areálu na převáděných nemovitostech včetně vydaného kolaudačního souhlasu nejpozději do tří let po uzavření kupní smlouvy tak, že do tří let po podpisu kupní smlouvy bude vydáno pravomocné stavební povolení na realizaci železniční vlečky a povolení na napojení výrobního areálu na požadovaná energetická média v dostatečném množství a kvalitě (v případě že povolení nebudou v uvedeném termínu vydána, bude lhůta pro jejich vydání přiměřeně prodloužena), a do šesti let ode dne podpisu kupní smlouvy bude výstavba výrobního areálu na převáděných nemovitostech dokončena včetně vydaného kolaudačního souhlasu; pro případ, že výstavba výrobního areálu včetně vydaného kolaudační souhlasu nebude dokončena do šesti let ode dne podpisu kupní smlouvy, zaváže se společnost Železárny-Annahütte, spol. s r.o., zaplatit městu Prostějovu smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba výrobního areálu nebude v daném termínu vůbec zahájena, bude v kupní smlouvě sjednána možnost města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,

2) prodej pozemku p.č. 310/3 - orná půda o výměře 935 m2, p.č. 310/19 - ostatní plocha o výměře 361 m2 a p.č. 310/2 - ostatní plocha o výměře 640 m2, vše v k.ú. Kralice na Hané, společnosti Železárny-Annahütte, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Dolní 100, PSČ 797 11, IČ: 00546542, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 300,- Kč/m2 a bude v celé výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se společnost Železárny-Annahütte, spol. s r.o., zaváže tyto pozemky v případě svého úmyslu tyto pozemky prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví společnosti Železárny-Annahütte, spol. s r.o.; předkupní právo bude zrušeno po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání výrobního areálu na převáděných pozemcích,

c) v kupní smlouvě bude sjednána podmínka, že do tří let ode dne podpisu kupní smlouvy bude vydáno pravomocné stavební povolení na realizaci železniční vlečky a povolení na napojení výrobního areálu na požadovaná energetická média v dostatečném množství a kvalitě (v případě že povolení nebudou v uvedeném termínu vydána, bude lhůta pro jejich vydání přiměřeně prodloužena), a do šesti let ode dne podpisu kupní smlouvy bude výstavba výrobního areálu na převáděných nemovitostech dokončena včetně vydaného kolaudačního souhlasu; pro případ, že výstavba výrobního areálu včetně vydaného kolaudačního souhlasu nebude dokončena do šesti let ode dne podpisu kupní smlouvy, zaváže se společnost Železárny-Annahütte, spol. s r.o., zaplatit městu Prostějovu smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba výrobního areálu nebude v daném termínu vůbec zahájena, bude v kupní smlouvě sjednána možnost města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,

d) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí společnost Železárny-Annahütte, spol. s r.o.

K bodu 18.11 Schválení výkupu částí pozemků v k.ú. Prostějov (propojení Anglické a Určické v Prostějově)

Schváleno usnesení č. 17139:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1) výkup části pozemku p.č. 2283/1 - ost. plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 100 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku za kupní cenu ve výši 500,- Kč/m2, tj. celkem cca 50.000,- Kč, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude zaplacena následovně: část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (výše daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu,

b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

2) výkup části pozemku p.č. 6330/2 - orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 600 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. ve výši 400,- Kč/m2, tj. celkem cca 240.000,- Kč, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude zaplacena následovně: část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (výše daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu,

b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

3) výkup spoluvlastnického podílu id. 2/6 na části pozemku p. č. 6340/1 - orná půda v k. ú. Prostějov o výměře cca 190 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu)  za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. ve výši 400,- Kč/m2 (spoluvl. podíl činí 133,30 Kč/m2), tj. celkem cca 25.327 Kč, a výkup spoluvlastnického podílu id. 1/6 na části pozemku p. č. 6340/1 - orná půda v k. ú. Prostějov o výměře cca 190 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. ve výši 400,- Kč/m2 (spoluvl. podíl činí 66,70 Kč/m2), tj. celkem cca 12.673,- Kč, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude zaplacena následovně: část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (výše daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu,

b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

4) výkup části pozemku p.č. 6337/1 - orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 440 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. ve výši 400,- Kč/m2, tj. celkem cca 176.000,- Kč, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude zaplacena následovně: část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (výše daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu,

b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

K bodu 18.12 Odkup pozemků v průmyslové zóně sektor G

Schváleno usnesení č. 17140:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1) výkup pozemků p.č. 7326 - orná půda o výměře 3831 m2, p.č. 7332 - orná půda o výměře 7618 m2, p.č. 7334 - orná půda o výměře 3997 m2, p.č. 7339 - orná půda o výměře 3813 m2, p.č. 7340 - orná půda o výměře 3679 m2 a p.č. 7341 - orná půda o výměře 3812 m2, vše v k.ú. Prostějov od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu 450,- Kč/m2, tj. celkem 12.037.500,- Kč, za následujících podmínek:

a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,

b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí prodávající,

2) výkup pozemku p.č. 7333 - orná půda o výměře 3736 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu 335,- Kč/m2, tj. celkem 1.251.560,- Kč, za následujících podmínek:

a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávající,

b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí prodávající,

3) výkup pozemků p.č. 7328 - orná půda o výměře 5926 m2 a p.č. 7329 - orná půda o výměře 3593 m2, oba v k.ú. Prostějov od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu 350,- Kč/m2, tj. celkem 3.331.650,- Kč, za následujících podmínek:

a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,

b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí prodávající.

K bodu 18.13 Schválení odkupu pozemku p.č. 351 v k.ú. Čechovice u Prostějova

Schváleno usnesení č. 17141:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1) výkup části pozemku p.č. 351 - orná půda o výměře 40.435 m2 v k.ú. Čechovice u Prostějova od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu 480,- Kč/m2, tj. celkem 19.408.800,- Kč, za následujících podmínek:

a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávající,

b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí prodávající,

2) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

7

0035000000

20.368.800,--

Výkup pozemku p.č. 351 v k.ú. Čechovice u Prostějova

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

7

20.368.800,--

Fond strategického rozvoje

K bodu 18.14 Schválení převodu pozemků p.č. 6319 a p.č. 8036/8, oba v k.ú. Prostějov (Pozemkový fond ČR)

Schváleno usnesení č. 17142:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1) bezúplatné nabytí pozemku p.č. 6319 - orná půda o výměře 25.697 m2 v k.ú. Prostějov, z vlastnictví ČR, správy Pozemkového fondu České republiky, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, IČ 45797072, do vlastnictví města Prostějova,

2) výkup pozemku p.č. 8036/8 - ost. plocha o výměře 14 m2 v k.ú. Prostějov, od vlastníka ČR, správy Pozemkového fondu České republiky, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, IČ 45797072, s tím, že kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (maximálně však ve výši 350,- Kč/m2) a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

K bodu 18.15 Schválení bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Prostějov s Olomouckým krajem

Schváleno usnesení č. 17143:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1. bezúplatný převod pozemku p.č. 102/2 - ostatní plocha o výměře 67 m2 v k.ú. Prostějov z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ: 60609460, do správy Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Prostějov, Komenského 10, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemku p.č. 112/2 - ostatní plocha o výměře 46 m2 v k.ú. Prostějov z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ: 60609460, ze správy Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Prostějov, Komenského 10, do vlastnictví města Prostějova, s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Olomoucký kraj,

2. bezúplatné nabytí pozemku p.č. 112/2 - ostatní plocha o výměře 46 m2 v k.ú. Prostějov z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ: 60609460, ze správy Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Prostějov, Komenského 10, do vlastnictví města Prostějova, s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

K bodu 18.16 Schválení bezúplatného převodu stavby komunikace (Močidýlka)

Schváleno usnesení č. 17144:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

bezúplatné nabytí stavby veřejné obslužné komunikace (včetně zelených pásů a chodníku) realizované na pozemcích města Prostějova, příp. jejich částech, a to p.č. 7563/1 - ost. plocha, p.č. 7563/3 - orná půda, p.č. 7544/1 - orná půda, p.č. 7563/2 - ost. plocha, p.č. 7564/168 - ost. plocha, p.č. 7564/170 - orná půda, p.č. 7564/169 - ost. plocha a p.č. 5070/1 - ost. plocha, vše v k.ú. Prostějov, do vlastnictví města Prostějova, za následujících podmínek:

a) darovací smlouva bude uzavřena do 60 dnů od vydání kolaudačního souhlasu s užíváním veřejné obslužné komunikace (včetně zelených pásů a chodníku) na městských pozemcích (příp. jejich částech) p.č.7563/1, p.č. 7563/3, p.č. 7544/1, p.č. 7563/2, p.č. 7564/168, p.č. 7564/170, p.č. 7564/169 a p.č. 5070/1, vše v k.ú. Prostějov,

b) do doby uzavření darovací smlouvy bude smluvní vztah ošetřen smlouvou o budoucí darovací smlouvě.

K bodu 18.17 Schválení směny částí pozemků v k.ú. Prostějov (Josef Milar)

Schváleno usnesení č. 17145:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

směnu části pozemku p.č. 5759 - zahrada v k.ú. Prostějov o výměře cca 800 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), ve vlastnictví města Prostějova, za část pozemku p.č. 5746 - orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 800 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) za těchto podmínek:

a) směna bude provedena s finančním vyrovnáním ve výši rozdílu cen směňovaných pozemků dle znaleckých posudků (cena obvyklá), které bude v plné výši uhrazeno před podpisem směnné smlouvy,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckých posudků a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

c) ve směnné smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděné části pozemku p.č. 5759 v k.ú. Prostějov dle důvodové zprávy,

d) do uzavření směnné smlouvy budou odstraněna z části pozemku p.č. 5746 v k.ú. Prostějov, která bude předmětem směny s městem Prostějovem, veškerá zástavní a předkupní práva tak, aby část pozemku p.č. 5746 v k.ú. Prostějov, která bude předmětem směny s městem Prostějovem, byla při uzavření směnné smlouvy na její převod městu Prostějovu prosta jakýchkoliv zástavních a předkupních práv,

e) stavba na pozemku p.č. 5759 v k.ú. Prostějov (zahradní domek), bude odstraněna městem Prostějovem v termínu do 31. 12. 2008.

K bodu 19.1 Výroční zpráva o.p.s. ND

Schváleno usnesení č. 17146:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

b e r e n a   v ě d o m í

výroční zprávu obecně prospěšné společnosti Národní dům Prostějov, o. p. s. za rok 2006.

Ing. Jan Tesař, v. r.Miroslav Pišťák, v. r. 

starosta města Prostějova místostarosta města Prostějova

Prostějov 26. 6. 2007

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:28:30 | přečteno 356x | Věra Krejčí
load