Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2007 > Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 18. 9. 2007

Ke stažení: Zápis ze zasedání ve formátu RTF

 

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne 18. 9. 2007

K bodu 1. Zahájení, schválení programu

Schváleno usnesení č. 17147:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program svého 8. zasedání, konaného dne 18. 9. 2007 s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

Schváleno usnesení č. 17148:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

p o v ě ř u j e

Lukáše Andrýska ověřením zápisu z 8. zasedání.

Schváleno usnesení č. 17149:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

p o v ě ř u j e

Ing. Jaroslava Čížka ověřením zápisu z 8. zasedání.

K bodu 2. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období

Schváleno usnesení č. 17150:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o činnosti rady města za uplynulé období.

K bodu 2.1 Delegování zástupců města Prostějova do Dozorčí rady HK Jestřábi Prostějov

Schváleno usnesení č. 17151:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s členstvím RNDr. Aleny Raškové a Mgr. Jiřího Pospíšila, členů Zastupitelstva města Prostějova, v Dozorčí radě HK Jestřábi Prostějov.

K bodu 3. Finanční hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací za I. pololetí roku 2007

Schváleno usnesení č. 17152:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o finančním hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací za I. pololetí roku 2007,

s c h v a l u j e

rozpočtová opatření za I. pololetí 2007 podléhající na základě usnesení ZMP č. 16311 ze dne 19.12.2006 dodatečnému schválení ZMP při pololetních rozborech hospodaření města Prostějova v roce 2007, kterými se

v rámci schváleného a upraveného rozpočtu zvyšují celkové příjmy a výdaje o částku 176.624.076,- Kč tak, jak jsou uvedena v důvodové zprávě na straně č. 6.

K bodu 4. Stanovisko k žádosti obce Držovice o dorovnání majetkového vypořádání

Schváleno usnesení č. 17153:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

návrh na dorovnání majetkového vypořádání, předložený obcí Držovice dne 19. 6. 2007 s tím, že z pohledu města Prostějova pokládá majetkové vypořádání za uzavřené.

K bodu 5. Změna zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy Prostějov, Sídliště svobody 24/79

Schváleno usnesení č. 17154:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

změnu zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy Prostějov, Sídliště svobody 24/79 spočívající ve změně názvu školy na Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79.

K bodu 6. Kolářovy sady - přijetí dotace

Schváleno usnesení č. 17155:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) přijetí poskytnutí finančních prostředků ( dotace) ze Státního fondu životního prostředí ve výši 2 240 tis. Kč na projekt „Ošetření dřevin a regeneraci parku Kolářovy sady“,

b) uzavření smlouvy se Státním fondem životního prostředí ČR.

K bodu 7. Přijetí neinvestičního finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje - „Realizace projektu Zdravé město a místní Agendy 21 v Prostějově“

Schváleno usnesení č. 17156:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) přijetí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 30 000,- Kč na úhradu nákladů spojených s realizací aktivit v rámci projektu "Realizace projektu Zdravé město a místní Agendy 21

v Prostějově",

b) smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje dle přiloženého návrhu.

c) rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

10

4122

30.000,00

(přijetí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Ol. kraje)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

10

6171

5139

101300

15.000,-

(Zdravé město – nákup materiálu)

10

6171

5169

101300

10.000,-

(Zdravé město – nákup služeb)

10

6171

5175

101300

5.000,-

(Zdravé město – nákup občerstvení)

K bodu 8. Přijetí neinvestičního finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje - činnost euromanažera

Schváleno usnesení č. 17157:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

I. přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 68 750,- Kč na činnost euromanažera;

II. smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje dle přílohy;

III. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

14

4122

68 750

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

14

6171

5011

51 000

14

6171

5031

13 260

14

6171

5032

4 490

Platy zaměstnanců, pojistné na soc. zabezpečení, povinné pojistné na zdrav.pojištění

K bodu 9. Přijetí investičního finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje - cyklistická stezka Hloučela

Schváleno usnesení č. 17158:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

I. přijetí investiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 300 000,- Kč na akci „Cyklistická stezka v biokoridoru Hloučela“ a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje dle přiloženého návrhu;

II. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

4222

300 000

Investiční přijaté transfery od krajů – CS Hloučela

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

91000000

300 000

Investiční přijaté transfery od krajů – CS Hloučela

K bodu 10. Přijetí investičního finančního příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury - bezbariérové město Prostějov – I.etapa

Schváleno usnesení č. 17159:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1. přijetí investiční dotace z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 1 673 000,- Kč na akci „Bezbariérové město Prostějov - I. etapa“ a pověřuje starostu města Prostějova Ing. Jana Tesaře podpisem smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury;

2. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

90

2219

6121

1

900100

950.000,-

Bezbariérové město Prostějov-I.etapa

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

8115

1

950.000,-

Fond rezerv a rozvoje

K bodu 11. Přijetí investiční dotace ze státního rozpočtu na realizaci energeticky úsporných opatření na RG a ZŠ města Prostějova

Schváleno usnesení č. 17160:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

přijetí investiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 6 000 000,- Kč na realizaci energeticky úsporných opatření na RG a ZŠ města Prostějova.

K bodu 12. Sběrný dvůr Prostějov - provozní náklady

Schváleno usnesení č. 17161:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

p o v ě ř u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města Prostějova podepsáním čestného prohlášení o zajištění provozních nákladů a žádosti o dotaci na nový sběrný dvůr Prostějov.

K bodu 13.1 Rozpočtové opatření kapitoly 12 – krizové řízení

Schváleno usnesení č. 17162:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

12

5512

5137

70.000,- Kč

(drobný hmotný dlouhodobý majetek – nákup dýchacích přístrojů s příslušenstvím pro JSDH města Prostějova)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

8115

1

70.000,- Kč

(FRR)

b) smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města Prostějova Ing. Jana Tesaře podpisem smlouvy.

K bodu 13.2 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura a kapitoly 60 – rozvoj a investice

Schváleno usnesení č. 17163:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

107000000

100.000,-

(úhrada víceprací – vybudování šaten v budově ZŠ PV, ul. Dr. Horáka 24)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

20

3113

2122

0000200341

100.000,-

(odvod příspěvkové organizace – ZŠ PV, ul. Dr. Horáka 24)

K bodu 13.3 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města

Schváleno usnesení č. 17164:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

3639

3111

8.353.760,--

Příjmy z prodeje pozemků

50

3612

3112

5050001

1.000.000,--

Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

8115

1

9.353.760,--

Fond rezerv a rozvoje

K bodu 13.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (komunikace Vrahovická)

Schváleno usnesení č. 17165:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

2212

3122

200 000

Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

87000000

200 000

Vrahovická komunikace VAHAL

K bodu 13.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Národní dům)

Schváleno usnesení č. 17166:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

42000000

1 800 000

Národní dům

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

8115

1 800 000

FRR

K bodu 13.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (optické reflexní prvky)

Schváleno usnesení č. 17167:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

4122

200 000

Neinvestiční transfery od krajů – optické reflexní prvky na okružních křižovatkách

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

2219

5171

50000000

200 000

Neinvestiční transfery od krajů - optické reflexní prvky na okružních křižovatkách

K bodu 13.7 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby

Schváleno usnesení č. 17168:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) použití finančních prostředků z Fondu zeleně pro účel dosadby stromů na veřejných prostranstvích v majetku města Prostějova ve výši 500 000 Kč;

b) rozpočtové opatření, kterým se

1. Zvyšuje rozpočet výdajů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

900400

500 000

(údržba veřejné zeleně)

2. Snižuje stav rezerv města

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

6

500 000

(Fond zeleně)

 

 

 

K bodu 14. Vyúčtování prokazatelné ztráty městské hromadné dopravy za rok 2006

Schváleno usnesení č. 17169:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

n e s c h v a l u j e

převod rozdílu mezi zálohovou úhradou provedenou městem Prostějov a prokazatelnou ztrátou dopravce FTL - First Transport Lines, a.s., Prostějov, který za rok 2006 činí 583.029,- Kč, do položky přiměřeného zisku dopravce na investiční účely do obnovy vozového parku.

K bodu 15.1 Veřejná finanční podpora - sociální oblast (nedoporučené žádosti)

Schváleno usnesení č. 17170:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

n e s c h v a l u j e

poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1) ve výši 135.000,-- Kč Charitě Prostějov, Sádky 14, 796 01 Prostějov, IČ 44 15 98 54 na mzdové a provozní náklady pečovatelské služby,

2) ve výši 1.800.000,-- Kč Nemocnici Prostějov, příspěvkové organizaci, Mathonova 291/1, Prostějov, IČ 00 38 06 44 na nákup zdravotnické technologie pro interní, chirurgickou a ARO JIP (monitory životních funkcí),

3) ve výši 1.000.000,-- Kč Nemocnici Prostějov, příspěvkové organizaci, Mathonova 291/1, Prostějov, IČ 00 38 06 44 na nákup zdravotnické technologie pro neurologickou JIP (centrála k monitorům životních funkcí,4 ks monitorů životních funkcí, defibrilátor, EKG),

4) ve výši 420.000,-- Kč Nemocnici Prostějov, příspěvkové organizaci, Mathonova 291/1, Prostějov, IČ 00 38 06 44 na nákup zdravotnické technologie pro ARO (PICCO - monitor srdečního výdeje),

5) ve výši 2.700.000,--Kč Nemocnici Prostějov, příspěvkové organizaci, Mathonova 291/1, Prostějov, IČ 00 38 06 44 na nákup zdravotnické technologie pro centrální operační sály (laparoskopická věž, laparoskopické přístroje),

6) ve výši 141.000,-- Kč Občanskému sdružení "Chvála dřeva", Lipová - Seč 34, IČ 26 68 19 94 na projekt "Mezinárodní řezbářská dílna pro handicapované v Prostějově" (ubytování účastníků, strava, proplacení dohod za provedenou práci pro asistenty),

7) ve výši 94.500,-- Kč Podané ruce - Projekt OsA Frýdek-Místek, Borovská 465, Frýdek-Místek, IČ 70 63 25 96 na poskytování služeb osobní asistence (mzdové náklady, odvody na sociálním a zdravotním pojištění),

8) ve výši 90.000,-- Kč Občanskému sdružení na pomoc starým, chronicky nemocným, zdravotně postiženým a handicapovaným občanům "Pomocná ruka", Školní ul. 32, Prostějov, IČ 69 74 63 38 na provozní náklady služby osobní asistence,

9) ve výši 40.000,-- Kč na účast na 7. Mezinárodní abilympiádu v Japonsku,

10) ve výši 180.000,--Kč Senza družstvu, chráněné dílně, Tylova 44, Prostějov, IČ 26 22 81 81 na skladovací kontejnery a úpravu místnosti ke skladování špinavého prádla,

11) ve výši 150.000,--Kč Domovu důchodců, příspěvkové organizaci, M. Ulického 882, Kostelec na Hané IČ 70 94 30 10 na dofinancování neinvestičních nákladů na poskytování sociálních služeb klientům z města Prostějova.

K bodu 15.2 Nedoporučená veřejná finanční podpora - TJ Sokol II Prostějov

Schváleno usnesení č. 17171:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

n e s c h v a l u j e

poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 150 tis. Kč TJ Sokol II Prostějov, U Kalicha 2, Prostějov, IČ 47920653 na výměnu oken a nouzových dveří v tělocvičně TJ U Kalicha.

K bodu 15.3 Nedoporučená veřejná finanční podpora - 1. SK Prostějov

Schváleno usnesení č. 17172:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

n e s c h v a l u j e

poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 800.000,-- Kč 1. SK Prostějov, Sportovní 1, IČ 266 21 916 na dopravu, přípravu a vybavení mládežnických fotbalových mužstev.

K bodu 15.4 Veřejná finanční podpora - OS LIPKA

Schváleno usnesení č. 17173:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 150.000,-- Kč Občanskému sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA, Tetín 1, Prostějov, IČ 44 05 39 91

- VFP bude použita na dofinancování poskytovaných sociálních služeb - částečné pokrytí provozních a mzdových nákladů včetně zákonných odvodů;

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu;

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007;

- termín čerpání: do 15. 10. 2007 v částce 100.000,-- Kč a do 15. 11. 2007 v částce 50.000,-- Kč;

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4359

5222

210100

150.000,--Kč

neinvestiční transfery občanským sdružením

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5909

210100

150.000,-- Kč

komise sociální a zdravotní - ostatní neinvestiční výdaje

K bodu 16. Schválení poskytnutí dotace v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2007 na obnovu kulturních památek

Schváleno usnesení č. 17174:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smluv o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu města Prostějova v rámci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2007 pro Římskokatolickou farnost Povýšení sv. Kříže a Ing. Zuzanu Ochmanovou, bytem Sportovní 50, Prostějov, dle předloženého návrhu.

K bodu 17. 1 Schválení prodeje části pozemku p.č. 7630 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 17175:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej části pozemku p.č. 7630 - ost. plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 24 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) za těchto podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), ), tj. ve výši 1.200,- Kč/m2, tj. celkem cca 28.800,- Kč,

b) kupní cena bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

c) rozvodné skříně VO, NN a sděl. kabelů budou nákladem kupujícího přeloženy na novou hranici pozemků (v rámci stavby nového oplocení),

d) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 17. 2 Schválení prodeje části pozemku p.č. 7925 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 17176:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej části pozemku p.č. 7925 - ost. plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 2 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) za těchto podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), ), tj. ve výši 1.000,- Kč/m2, tj. celkem cca 2.000,- Kč,

b) kupní cena bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 17. 3 Schválení prodeje části pozemku p.č. 2892 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 17177:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej části pozemku p.č. 2892 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 50 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu),  za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) tj. 2 000,- Kč/m2 a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 17. 4 Schválení prodeje pozemku p.č. 4463/2 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 17178:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej pozemku p.č. 4463/2 - zastavěná plocha o výměře 182 m2 v k.ú. Prostějov, společnosti Znalecký a oceňovací ústav, s.r.o., se sídlem Prostějov, Přemyslovka 3, PSČ 796 02, IČ 25599186, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 1.000,- Kč/m2, tj. 182.000,- Kč a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,

c) do doby schválení IV. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov na předmětný pozemek bude mezi městem Prostějovem a společností Znalecký a oceňovací ústav, s.r.o. uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod pozemku p.č. 4463/2 o výměře 182 m² v k.ú. Prostějov

K bodu 17. 6 Schválení prodeje částí pozemků p. č. 7544/2 a p. č. 7558/1 v k. ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 17179:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej části pozemku p.č. 7544/2 - ostatní plocha o výměře 25 m2 a části pozemku p.č. 7558/1 - ostatní plocha o výměře 323 m2, oba v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 500,- Kč/m2 (celkem 174.000,- Kč) a bude v celé výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se Karl Hans Gabriel zaváže tyto pozemky v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit nabídnout

ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemků; předkupní právo bude zrušeno po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání stavby příjezdové komunikace na převáděných pozemcích,

c) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 17. 7 Schválení prodeje částí pozemků fě METECH, s. r. o.

Schváleno usnesení č. 17180:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej částí pozemků p.č. 7360/44 - orná půda o výměře cca 690 m2, p.č. 7359 - orná půda o výměře cca 9.300 m2 a p.č. 7358/3 - orná půda o výměře cca 2.300 m2 (přesné výměry budou známy po vyhotovení geometrického plánu), vše v k.ú. Prostějov, spol. M E T E C H s.r.o., se sídlem Majetín, Náves 37, PSČ: 751 03, IČ 26808056, za těchto podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši 500,- Kč/m2, tj. celkem cca 6.145.000,- Kč,

b) kupní cena bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

c) v kupní smlouvě se kupující zaváže provést výstavbu celého výrobního areálu společnosti M E T E C H s.r.o. včetně vydaného kolaudačního souhlasu, na převáděných pozemcích nejpozději do 3 let ode dne podpisu kupní smlouvy (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu prodloužena); pro případ nedodržení této podmínky bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že stavba nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost prodávajícího od kupní smlouvy odstoupit,

d) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se kupující zaváže nabídnout je v případě svého úmyslu pozemky prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo bude zrušeno nejdříve po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání výrobního areálu spol. M E T E C H s.r.o., na převáděných pozemcích,

e) kupující se zaváže, že zaměstná v nově vybudovaném areálu na převáděných pozemcích do 4 let od podpisu kupní smlouvy min. 130 osob; pro případ porušení uvedeného závazku ze strany kupujícího bude sjednána smluvní pokuta ve výši 2,5 mil. Kč,

f) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 17. 8 Schválení prodeje částí pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 17181:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1) prodej části pozemku p.č. 4741/1 - ost. plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 25 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) za těchto podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. ve výši 700,- Kč/m2, tj. celkem cca 17.500,- Kč,

b) kupní cena bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

c) kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 60 dnů po realizaci stavby garáže na části pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov; pro případ prodlení s uzavřením kupní smlouvy na straně kupujícího bude ve smlouvě

o budoucí kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý měsíc prodlení,

d) do doby uzavření kupní smlouvy bude užívání části pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov ošetřeno smlouvou o budoucí kupní smlouvě,

e) v termínu do 3 let ode dne podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude realizována stavba garáže na části pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu přiměřeně prodloužena); pro případ nesplnění této podmínky ze strany Mgr. Martina Dittmanna bude ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že stavba garáže na části pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost města Prostějova odstoupit od smlouvy,

f) kupující se ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě zaváže, že si vlastním nákladem zajistí komunikační napojení garáže přes část pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov, který nebude předmětem prodeje,

g) náklady spojené s vypracováním geom. plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,

2) prodej části pozemku p.č. 4741/1 - ost. plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 20 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) za těchto podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. ve výši 700,- Kč/m2, tj. celkem cca 14.000,- Kč,

b) kupní cena bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

c) kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 60 dnů po realizaci stavby garáže na části pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov; pro případ prodlení Evy Svobodové s uzavřením kupní smlouvy bude ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý měsíc prodlení,

d) do doby uzavření kupní smlouvy bude užívání části pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov ošetřeno smlouvou o budoucí kupní smlouvě,

e) v termínu do 3 let ode dne podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude realizována stavba garáže na části pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu přiměřeně prodloužena); pro případ nesplnění této podmínky ze strany kupujícího bude ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že stavba garáže na části pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost města Prostějova odstoupit od smlouvy,

f) kupující se ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě zaváže, že si vlastním nákladem zajistí komunikační napojení garáže přes část pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov, který nebude předmětem prodeje,

g) náklady spojené s vypracováním geom. plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,

3) prodej části pozemku p.č. 4741/1 - ost. plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 20 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) těchto podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. ve výši 700,- Kč/m2, tj. celkem cca 14.000,- Kč,

b) kupní cena bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

c) kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 60 dnů po realizaci stavby garáže na části pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov; pro případ prodlení s uzavřením kupní smlouvy na straně kupujícího bude ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý měsíc prodlení,

d) do doby uzavření kupní smlouvy bude užívání části pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov Ing. Ivo Víškem ošetřeno smlouvou o budoucí kupní smlouvě,

e) v termínu do 3 let ode dne podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude realizována stavba garáže na části pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu přiměřeně prodloužena); pro případ nesplnění této podmínky ze strany kupujícího bude ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že stavba garáže na části pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost města Prostějova odstoupit od smlouvy,

f) kupující se ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě zaváže, že si vlastním nákladem zajistí komunikační napojení garáže přes část pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov, který nebude předmětem prodeje,

g) náklady spojené s vypracováním geom. plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,

4) prodej části pozemku p.č. 4741/1 - ost. plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 25 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu)  za těchto podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. ve výši 700,- Kč/m2, tj. celkem cca 17.500,- Kč,

b) kupní cena bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

c) kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 60 dnů po realizaci stavby garáže na části pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov; pro případ prodlení s uzavřením kupní smlouvy na straně kupujícího bude ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý měsíc prodlení,

d) do doby uzavření kupní smlouvy bude užívání části pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov Jaroslavem Moravcem ošetřeno smlouvou o budoucí kupní smlouvě,

e) v termínu do 3 let ode dne podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude realizována stavba garáže na části pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu přiměřeně prodloužena); pro případ nesplnění této podmínky ze strany Jaroslava Moravce bude ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že stavba garáže na části pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost města Prostějova odstoupit od smlouvy,

f) kupující se ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě zaváže, že si vlastním nákladem zajistí komunikační napojení garáže přes část pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov, který nebude předmětem prodeje,

g) náklady spojené s vypracováním geom. plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 17. 9 Schválení prodeje pozemků p.č. 309/13, p.č. 309/34 a p.č. 309/2 vše v k.ú. Kralice na Hané

Schváleno usnesení č. 17182:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej pozemků p.č. 309/13 - orná půda o výměře 16 397 m2, p.č. 309/34 - orná půda o výměře 854 m2 a p.č. 309/2 - orná půda o výměře 9 776 m2, vše v k.ú. Kralice na Hané, společnosti FTL - First Transport Lines, a.s., se sídlem Prostějov, Letecká 8, IČ 46345850, za účelem výstavby logistického areálu, za následujících podmínek :

a) kupní cena bude stanovena ve výši 450,- Kč/m2 (celkem 12.162.150,- Kč) a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům p.č. 309/13 a p.č. 309/34, oba v k.ú. Kralice na Hané, tak, že se společnost FTL - First Transport Lines, a.s., zaváže tyto pozemky v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví společnosti FTL - First Transport Lines, a.s.; předkupní právo bude zrušeno nejdříve po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání logistického areálu na převáděných pozemcích,

c) v kupní smlouvě se společnost FTL - First Transport Lines, a.s., zaváže provést výstavbu logistického areálu na převáděných pozemcích včetně vydaného kolaudačního souhlasu nejpozději do 5 let po uzavření kupní smlouvy; pro případ prodlení se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 75.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba logistického areálu nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,

d) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí společnost FTL - First Transport Lines, a.s.

K bodu 17.10 Schválení prodeje spoluvlastnického podílu id. 1/11 na části pozemku p.č. 5985/1 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 17183:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej spoluvlastnického podílu id. 1/11 na části pozemku p.č. 5985/1 - orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 45 m2 (přesná výměra bude známa po vypracování geometrického plánu), za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 1.200,- Kč/m2 a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 17.11 Schválení prodeje nemovitostí v k. ú. Prostějov - rozestavěné zdravotní středisko

Schváleno usnesení č. 17184:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

změnu podmínek prodeje nemovitostí v k.ú. Prostějov a změnu v osobě kupujícího dle usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 15153 ze dne 14. 6. 2005, a to následovně:

a) smlouva kupní bude uzavřená se společností IBL-CONSULT, s.r.o., se sídlem Ludvíkov 122, PSČ 794 25, IČ 64612678,

b) ze smlouvy kupní bude vypuštěna následující podmínka: v termínu do 5 let ode dne vkladu práv dle kupní smlouvy na převod části pozemku p.č. 7396 v k.ú. Prostějov do katastru nemovitostí bude pravomocně zkolaudována stavba areálu sídla společnosti Melzer, spol. s r. o., na částech pozemků p.č. 7364/1, p.č. 7364/4 a p.č. 7396, vše v k.ú. Prostějov (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení průzkumu bude lhůta pro výstavbu prodloužena); pro případ nesplnění této podmínky bude sjednána smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že stavba nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost města Prostějova odstoupit od smlouvy,

c) ze smlouvy kupní bude vypuštěna následující podmínka: bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným nemovitostem; předkupní právo bude zrušeno nejdříve po kolaudaci stavby areálu sídla společnosti Melzer, spol. s r. o., na částech pozemků p.č. 7364/1, p.č. 7364/4 a p.č. 7396, vše v k.ú. Prostějov.

K bodu 17.12 Schválení bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Prostějov s Olomouckým krajem

Schváleno usnesení č. 17185:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1. bezúplatný převod části pozemku p.č. 416/9 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 16 m2 (dle GOP nově díl "i" jako součást pozemku p.č. 7653/1 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 578/9 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 22 m2 (dle GOP nově díl "b" jako součást pozemku p.č. 7653/1 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 578/10 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 72 m2 (dle GOP nově díl "c" jako součást pozemku p.č. 7653/1 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 578/15 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 20 m2 (dle GOP nově díl "e" jako součást pozemku p.č. 7653/1 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 578/16 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 13 m2 (dle GOP nově díl "d" jako součást pozemku p.č. 7653/1 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7652/3 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 60 m2 (dle GOP nově díl "a" jako součást pozemku p.č. 7653/1 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7652/4 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 105 m2 (dle GOP nově díl "f" jako součást pozemku p.č. 7653/1 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7654 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 45 m2 (dle GOP nově díl "k" jako součást pozemku p.č. 7653/1 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7678/1 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 2 m2 (dle GOP nově díl "h1" jako součást pozemku p.č. 7653/1 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7679 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 64 m2 (dle GOP nově díl "j" jako součást pozemku p.č. 7653/1 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7681 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 121 m2 (dle GOP nově díl "h" jako součást pozemku p.č. 7653/1 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 560 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 68 m2 (dle GOP nově díl "a" jako součást pozemku p.č. 7631/4 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 561 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 49 m2 (dle GOP nově díl "b" jako součást pozemku p.č. 7631/4 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 6006/2 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 225 m2 (dle GOP nově díl "d" jako součást pozemku p.č. 7631/4 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 6003/7 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 (dle GOP nově díl "g" jako součást pozemku p.č. 7631/4 v k.ú. Prostějov) a části pozemku p.č. 7631 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 4.158 m2 (dle GOP nově díl "h" jako součást pozemku p.č. 7631/4 v k.ú. Prostějov), vše v k.ú. a obci Prostějov, z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ: 60609460, do správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 7653/1 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 142 m2 (dle GOP nově díl "o" jako součást pozemku p.č. 7653/4 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7653/1 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 25 m2 (dle GOP nově pozemek p.č. 7653/5 v k.ú. Prostějov) a části pozemku p.č. 7653/1 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 10 m2 (dle GOP nově pozemek p.č. 7653/6 v k.ú. Prostějov), vše v k.ú. a obci Prostějov, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ: 60609460, ze správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví města Prostějova, s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Olomoucký kraj a náklady na zpracování geometrických plánů uhradí město Prostějov,

2. bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 7653/1 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 142 m2 (dle GOP nově díl "o" jako součást pozemku p.č. 7653/4 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7653/1 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 25 m2 (dle GOP nově pozemek p.č. 7653/5 v k.ú. Prostějov) a části pozemku p.č. 7653/1 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 10 m2 (dle GOP nově pozemek p.č. 7653/6 v k.ú. Prostějov), vše v k.ú. a obci Prostějov, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ: 60609460, ze správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví města Prostějova, s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady na zpracování geometrických plánů uhradí město Prostějov.

K bodu 17.13 Schválení bezúplatných převodů pozemků s Olomouckým krajem

Schváleno usnesení č. 17186:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) bezúplatný převod pozemků p.č. 6055/138 - ostatní plocha o výměře 438 m2, p.č. 6083/66 - ostatní plocha o výměře 513 m2, p.č. 7739/1 - ostatní plocha o výměře 2824 m2, p.č. 7739/2 - ostatní plocha o výměře 1955 m2, p.č. 7818/1 - ostatní plocha o výměře 756 m2, p.č. 7818/2 - ostatní plocha o výměře 1502 m2, p.č. 7899/1 - ostatní plocha o výměře 4009 m2 a p.č. 7899/2 - ostatní plocha o výměře 185 m2, vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ 60609460, do správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 753/120, IČ 70960399, s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Olomoucký kraj,

b) bezúplatné nabytí pozemků p.č. 7430/2 - ostatní plocha o výměře 28 m2, p.č. 7737/2 - ostatní plocha o výměře 15 m2 a p.č. 7737/3 - ostatní plocha o výměře 123 m2, vše v k.ú. Prostějov a pozemku p.č. 162/8 - ostatní plocha o výměře 462 m2 v k.ú. Žešov, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ 60609460, ze správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 753/120, IČ 70960399, do vlastnictví města Prostějova s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

K bodu 17.14 Schválení změny usnesení ZMP č. 17095 ze dne 24.4.2007 – dohoda s A. Murkem

Schváleno usnesení č. 17187:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

změnu usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 17095 ze dne 24.4.2007, kterým bylo schváleno uzavření dohody o uhrazení částky ve výši 14.841,- Kč ve splátkách ve výši 700,- Kč měsíčně po dobu 22 měsíců jako škody města Prostějova, v části týkající se výše a doby splátek tak, že částka ve výši 14.841,- Kč bude uhrazena ve splátkách ve výši 300,- Kč měsíčně po dobu 50 měsíců.

K bodu 17.15 Propojení Anglické a Určické v Prostějově (revokace usnesení, schválení výkupu části pozemku p.č. 6340/1 v k.ú. Prostějov)

Schváleno usnesení č. 17188:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

1) r e v o k u j e

odst. 3) usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 17139 ze dne 26. 6. 2007, kterým byl schválen výkup spoluvlastnického podílu id. 3/6 na části pozemku p. č. 6340/1 - orná půda v k. ú. Prostějov o výměře cca 190 m2,

2) s c h v a l u j e

výkup části pozemku p.č. 6340/1 - orná půda o výměře cca 190 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) v k.ú. Prostějov od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku za kupní cenu ve výši

600,- Kč/m2, tj. celkem cca 114.000,- Kč, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude zaplacena následovně: část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (výše daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu,

b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

K bodu 17.16 Propojení Anglické a Určické v Prostějově (schválení výkupu a směn pozemků v k.ú. Prostějov)

Schváleno usnesení č. 17189:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1) směnu dvou částí pozemku p.č. 7835 - ost. plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 75 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), ve vlastnictví města Prostějova za část pozemku p.č. 6365/3 - ost. plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 20 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), za následujících podmínek:

a) směna bude provedena s finančním vyrovnáním ve výši rozdílu cen směňovaných pozemků dle znaleckých posudků (cena obvyklá), které bude v plné výši uhrazeno před podpisem směnné smlouvy,

b) daň z převodu nemovitostí, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckých posudků a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

c) ve směnné smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným částem pozemku p.č. 7835 v k.ú. Prostějov tak, že se Petr Kirchner zaváže nabídnout je v případě svého úmyslu pozemek prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se ceně obvyklé stanovené znaleckým posudkem vyhotoveným pro uzavření směnné smlouvy,

d) Petr Kirchner odstraní do uzavření směnné smlouvy z části pozemku p.č. 6365/3 v k.ú. Prostějov, která bude předmětem směny s městem Prostějovem, veškerá zástavní práva tak, aby část pozemku p.č. 6365/3 v k.ú. Prostějov, která bude předmětem směny s městem Prostějovem, byla při uzavření směnné smlouvy na její převod městu Prostějovu prosta jakýchkoliv zástavních práv,

e) ve směnné smlouvě bude zřízeno bezúplatné věcné břemeno ve prospěch města Prostějova k převáděným částem pozemku p.č. 7835 v k.ú. Prostějov, spočívající v právu umístění a užívání komunikace, chodníku, zeleně a inženýrských sítí, včetně umožnění přístupu k zajištění běžné údržby, provozu a odstraňování poruch na těchto zařízeních,

f) Petr Kirchner provede na vlastní náklady v rámci stavby "Fitness centrum Kirchner s.r.o." přesunutí autobusové zastávky místní dopravy na část pozemku p.č. 7835 v k.ú. Prostějov, která nebude předmětem převodu,

g) město Prostějov na vlastní náklady v rámci stavby rondelu na Určické ulici vybuduje na pozemku p.č. 6365/3 v k.ú. Prostějov, nový vjezd (včetně ozelenění) z ul. Určická do areálu fy Kirchner,

2) výkup pozemku p.č. 6324/1 - orná půda o výměře 8859 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníka tohoto pozemku za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2, tj. celkem 3.543.600,- Kč, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude zaplacena následovně: část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (výše daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu,

b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

3) směnu části pozemku p.č. 161 - zast. plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 210 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), ve vlastnictví města Prostějova za pozemek p.č. 6247/1 - orná půda

o výměře 1316 m2 v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:

a) směna bude provedena s finančním vyrovnáním ve výši rozdílu cen směňovaných pozemků dle znaleckých posudků (cena obvyklá), které bude v plné výši uhrazeno před podpisem směnné smlouvy,

b) daň z převodu nemovitostí, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckých posudků a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

c) ve směnné smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděné části pozemku p.č. 161 v k.ú. Prostějov tak, že se její nabyvatelé zaváží nabídnout ji v případě svého úmyslu pozemek prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se ceně obvyklé stanovené znaleckým posudkem vyhotoveným pro uzavření směnné smlouvy.

K bodu 17.17 ZTV pro výstavbu RD za novou nemocnicí (schválení výkupů pozemků v k.ú. Čechovice u Prostějova)

Schváleno usnesení č. 17190:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1) výkup části pozemku p.č. 346 - orná půda v k.ú. Čechovice u Prostějova, o výměře cca 1.180 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku

za kupní cenu ve výši 800,- Kč/m2, tj. celkem cca 944.000,- Kč,

2) výkup částí pozemků p.č. 344/1 - orná půda, p.č. 344/2 - orná půda a p.č. 344/3 - orná půda, vše v k.ú. Čechovice u Prostějova, o celkové výměře cca 885 m2 (přesné výměry budou známy po vyhotovení geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku za kupní cenu ve výši 800,- Kč/m2, tj. celkem cca 708.000,- Kč,

3) výkup pozemku p.č. 345 - orná půda o výměře 18.708 m2 v k.ú. Čechovice u Prostějova, od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku za kupní cenu ve výši 630,- Kč/m2, tj. celkem 11.786.040,- Kč, vše

za následujících podmínek:

a) kupní ceny budou zaplaceny následovně: část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupních smluv do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (výše daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu,

b) náklady spojené s vypracováním znaleckých posudků, geometrických plánů a správní poplatky spojené s podáním návrhů na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

4) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

7

0035000000

13.438.040,--

Výkupy pozemků p.č. 346, p.č. 344/1, p.č. 344/2, p.č. 344/3 a p.č. 345 v k.ú. Čechovice u Prostějova

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

8115

7

13.438.040,--

Fond strategického rozvoje

K bodu 17.18 Revokace usnesení ZMP č. 14268 z 9.11.2004 (prodej části pozemku p.č. 2493/1 v k.ú. Prostějov)

Schváleno usnesení č. 17191:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

r e v o k u j e

usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 14268 ze dne 9. 11. 2004 (schválení prodeje částí pozemku p.č. 2493/1 v k.ú. Prostějov).

K bodu 17.19 Revokace usnesení ZMP č. 17134 ze dne 26.6.2007 (prodej objektu Tetín 4)

Schváleno usnesení č. 17192:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

r e v o k u j e

usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 17134 ze dne 26.6.2007, kterým byl schválen prodej objektu bydlení č.p. 1491 (Tetín 4 v Prostějově) na pozemku p.č. 2727 a pozemků p.č. 2727 - zastavěná plocha o výměře 290 m2 a p.č. 2728 - zahrada o výměře 126 m2, vše v k.ú. Prostějov.

K bodu 17.20 Revokace usnesení ZMP č. 16164 ze dne 19.9.2006 a schválení dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě

Schváleno usnesení č. 17193:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

r e v o k u j e

usnesení ZMP č. 16164 ze dne 19.9.2006 ve věci schválení prodeje částí pozemků p.č. 158/1, p.č. 153, p.č. 152/1 a p.č. 154, vše v k.ú. Prostějov, za účelem výstavby Domu knihy LIBREX se zahradní galerií,

s c h v a l u j e

zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 2007/16/084 uzavřené mezi městem Prostějovem jako budoucím prodávajícím a budoucím kupujícím dne 11.5.2007 dohodou.

 

Ing. Jan Tesař, v. r.                                                                                                                                                            Miroslav Pišťák, v. r.

starosta města Prostějova                                                                                                                                                místostarosta města Prostějova

 

Prostějov 18. 9. 2007

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:28:36 | přečteno 385x | Věra Krejčí
load