Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2007 > Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 30. 10. 2007

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Prostějova,
konaného dne 30. 10. 2007

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 17194:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program svého 9. zasedání, konaného dne 30. 10. 2007 s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

Schváleno usnesení č. 17195:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Snášela ověřením zápisu z 9. zasedání.

Schváleno usnesení č. 17196:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
p o v ě ř u j e
Ing. Václava Šmída ověřením zápisu z 9. zasedání.

K bodu 2. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období
Schváleno usnesení č. 17197:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti rady města za uplynulé období.

K bodu 3. Rezignace člena osadního výboru Vrahovice
Schváleno usnesení č. 17198:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
b e r e n a   v ě d o m í
rezignaci pana Bc. Libora Vykopala na funkci člena osadního výboru v části města Vrahovice.

K bodu 4. Organizační struktura a Organizační řád Městské policie v Prostějově
Schváleno usnesení č. 17199:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
- Organizační strukturu včetně systemizace pracovních míst a pracovních funkcí Městské policie Prostějov
s účinností ke dni 1.12. 2007 dle předloženého návrhu
- Organizační řád Městské policie Prostějov s účinností od 1.12.2007
- Celkový počet zaměstnanců zařazených do Městské policie Prostějov na 57 s účinností od 1.12.2007.

K bodu 5. Pořízení IV. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov
Schváleno usnesení č. 17200:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pořízení IV. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov, která bude zahrnovat návrhy č. 6, 16, 25, 26C, 28B, 30, 31, 32, 33, 34, 36/1, 36/2, 36/6, 36/17, 36/18, 36/19, 36/20, 36/22, 36/23, 36/25, 36/32, 36/33, 36/34, 36/35, 36/36, 36/37, 36/38, 36/39 a 38,
u r č u j e
zastupitele Mgr. Vlastimila Uchytila, místostarostu města, který bude spolupracovat s pořizovatelem v jednotlivých fázích procesu pořizování změny územního plánu.

K bodu 6. Ukončení pořizování dokumentu „Regulační plán centra města Prostějova“
Schváleno usnesení č. 17201:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
ukončení pořizování dokumentu "Regulační plán centra města Prostějov".

K bodu 7. Obecně závazná vyhláška o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem
Schváleno usnesení č. 17202:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
v y d á v á
Obecně závaznou vyhlášku o systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem dle předloženého návrhu s tímto doplněním:
v části 2., v bodě 3.3 se první věta doplňuje o text: “a jiná zařízení (sběrné suroviny, školská zařízení)“.

K bodu 8. Změna právní úpravy místního poplatku za komunální odpad
Schváleno usnesení č. 17203:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
v y d á v á
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s tím, že sazba poplatku za komunální odpad na rok 2008 bude stanovena ve výši 492,- Kč celkem, z toho v článku 7 odst. 1 písm. a) ve výši 242,- Kč, v článku 7 odst. 1 písm. b) ve výši 250,- Kč.

K bodu 9. Projekty regenerace panelového sídliště E. Beneše a panelového sídliště Dolní
Schváleno usnesení č. 17204:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1. Projekt regenerace panelového sídliště E. Beneše
2. Projekt regenerace panelového sídliště Dolní.

K bodu 10. Půjčky obyvatelům v souvislosti se změnou využití lokality U sv. Anny
Schváleno usnesení č. 17205:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
1) p o t v r z u j e

a) splnění podmínek sjednaných smlouvami o půjčce, uzavřenými dne 20. 9. 2002 a současně, že město Prostějov z tohoto důvodu v souladu s článkem druhým uvedených smluv nepožaduje vrácení poskytnutých půjček;

b) splnění podmínek sjednaných smlouvou o půjčce, uzavřenou dne 26. 9. 2002 a současně, že město Prostějov z tohoto důvodu v souladu s článkem druhým uvedené smlouvy nepožaduje vrácení poskytnuté půjčky;

c) splnění podmínek sjednaných smlouvou o půjčce, uzavřenou 30. 9. 2002 a současně, že město Prostějov z tohoto důvodu v souladu s článkem druhým uvedené smlouvy nepožaduje vrácení poskytnuté půjčky;

2) s c h v a l u j e
uzavření písemné dohody o prominutí dluhu v plné výši dle důvodové zprávy.

K bodu 11. Veřejná finanční podpora
Schváleno usnesení č. 17206:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1) ve výši 135.000,-- Kč Charitě Prostějov, Sádky 14, Prostějov, IČ 44 15 98 54
- na charitní pečovatelskou službu - mzdové náklady

2) ve výši 100.000,-- Kč Charitě Prostějov, Sádky 14, Prostějov, IČ 44 15 98 54
- na Denní stacionář pro psychotiky - mzdové náklady

3) ve výši 214.722,-- Kč Centru pro zdravotně postižené Olomouckého kraje, Náměstí Svobody 4, 750 00 Přerov, regionální pracoviště Prostějov, Kostelecká 17, Prostějov IČ 26 59 40 64
- společná žádost neziskových organizací zdravotně postižených

a) Prostějovští vozíčkáři, Kostelecká 4165/17, Prostějov, IČ 26 67 87 48
- na zajištění výletu
b) Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis herpetiformis Duhring "Sedmikráska", Kostelecká 17, Prostějov, IČ 64 43 91 78
- na nájemné, režijní náklady, renovace počítače
c) Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v ČR, oblastní odbočka Prostějov, Svatoplukova 15, Prostějov IČ 65 39 94 47
- na úhradu provozních nákladů kanceláře a klubovny, telefon, internet, el. energie
d) Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Svatoplukova 15, Prostějov, IČ 75 07 41 33
- na nájemné včetně služeb, telefon, opravy, údržba, kancelářské potřeby, poštovné, poplatky, odborná literatura, semináře, besedy, cestovné
e) Centrum pro zdravotně postižené Olomouckého kraje, reg. pracoviště Prostějov, Kostelecká 17, Prostějov, IČ 26 59 40 64
- na provozní náklady, kancelářské potřeby, telefon, internet, cestovné, poštovné
f) Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub "Radost", Wolkerova 22, Prostějov, IČ 47 92 22 81
- na ozdravný a integrační pobyt rodičů s dětmi "Jaderské moře".

K bodu 12.1 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura a 60 – rozvoj a investice (ZŠ Kollárova)
Schváleno usnesení č. 17207:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

0000600336

32.000,-

(vybudování bezpečnostní dopadové plochy, úprava terénu na hřišti školní družiny ZŠ a MŠ PV, Kollárova ul. 4)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

2122

0000200336

32.000,-

(odvod příspěvkové organizace – ZŠ a MŠ PV, Kollárova ul. 4)

K bodu 12.2 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura a 60 – rozvoj a investice (ZŠ Melantrichova, KK)
Schváleno usnesení č. 17208:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

8115

1

600.000,-

(zvýšení Fondu rezerv a rozvoje)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

20

3113

5331

0000200338

400.000,-

(snížení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ PV, Melantrichova 60)

20

3319

5331

0000202030

200.000,-

(snížení neinvestičního příspěvku Duha-KK u hradeb v PV, PO)

K bodu 12.3 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura a 60 – rozvoj a investice (MŠ Smetanova)
Schváleno usnesení č. 17209:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

6121

0000600328

51.000,-

(pořízení dětského zabudovaného kolotoče do zahrady MŠ PV, Smetanova ul. 24, PO)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3111

2122

0000200328

51.000,-

(odvod příspěvkové organizace – MŠ PV, Smetanova ul. 24, PO)

K bodu 12.4 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura a 60 – rozvoj a investice (ZŠ J. Železného)
Schváleno usnesení č. 17210:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

0000600337

440.000,-

(instalace docházkového a kamerového systému v ZŠ a MŠ JŽ PV, Sídliště svobody 24/79)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

2122

0000200337

440.000,-

(odvod příspěvkové organizace – ZŠ a MŠ JŽ PV, Sídliště svobody 24/79)

K bodu 12.5 Rozpočtové opatření kapitoly 41 - doprava
Schváleno usnesení č. 17211:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření v kapitole 41 – doprava, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

41

2299

2210

0041

1,000.000,-

Přijaté sankční platby
Jedná se o příjmy z pokut získaných provozem stacionárního měřiče průjezdu na červenou a rychlosti vozidel

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

41

2299

5164

0041

15.000,-

Nájemné
Jedná se o úhradu nájemného za stacionární měřič průjezdu na červenou a rychlosti vozidel.

41

2299

5169

0041

500.000,-

Nákup ostatních služeb
Jedná se o služby spojené s užíváním podpůrného systému určeného pro zpracování výsledků měření stacionárního měřiče průjezdu na červenou a rychlosti vozidel.

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

485.000,-

FRR

K bodu 12.6 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města
Schváleno usnesení č. 17212:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3639

3111

8.868.930,--

Příjmy z prodeje pozemků

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

7

8.868.930,--

Fond strategického rozvoje

K bodu 12.7 Rozpočtové opatření kapitoly 91 - správa bytů a nebytových prostor
Schváleno usnesení č. 17213:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3619

5171

9101

180 260,-

Opravy bytů a nebytových prostor

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3619

2111

9101

180 260,-

Opravy bytů a nebytových prostor – přijaté pojistné náhrady

K bodu 13. 1 Schválení prodeje nemovitostí na ulici Stanislava Manharda v Prostějově
Schváleno usnesení č. 17214:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 2437/15 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 148 m2, pozemku p.č. 2437/16 - ostatní plocha o výměře 360 m2 a budovy bez čísla popisného nebo evidenčního (způsob využití - stavba technického vybavení) na pozemku p.č. 2437/15, vše v k.ú. Prostějov, na ulici Stanislava Manharda, společnosti ALLCONSTRUCTION s.r.o., se sídlem Prostějov, Vrahovická 41, IČ 27692850, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. celkem 650.000,- Kč
a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným nemovitostem tak, že se společnost ALLCONSTRUCTION s.r.o., zaváže tyto nemovitosti nebo jejich části, v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu nemovitostí z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví společnosti ALLCONSTRUCTION s.r.o.; předkupní právo bude zrušeno poté, co bude možné dokončenou stavbu nového sídla společnosti na převáděných nemovitostech užívat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řadu (stavební zákon),
c) v kupní smlouvě se společnost ALLCONSTRUCTION s.r.o., zaváže provést výstavbu nového sídla společnosti na převáděných nemovitostech včetně vydaného kolaudačního souhlasu nejpozději do 4 let po uzavření kupní smlouvy; pro případ nedodržení této podmínky bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba nového sídla společnosti nebude v uvedené lhůtě vůbec zahájena, možnost prodávajícího od kupní smlouvy odstoupit,
d) v kupní smlouvě se společnost ALLCONSTRUCTION s.r.o., zaváže, že do 6 měsíců po uzavření kupní smlouvy zřídí na části převáděného pozemku p.č. 2437/16 v k.ú. Prostějov bezúplatně věcné břemeno spočívající v právu chůze a jízdy ve prospěch vlastníka budovy bez čísla popisného nebo evidenčního
na pozemku p.č. 2437/21 v k.ú. Prostějov s tím, že veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene ponese společnost ALLCONSTRUCTION s.r.o.; v případě nesplnění uvedeného závazku bude kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč a město Prostějov bude moci
od kupní smlouvy odstoupit; do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude společnost ALLCONSTRUCTION s.r.o., povinna umožnit vlastníkovi uvedené budovy na pozemku p.č. 2437/21
v k.ú. Prostějov bezúplatné užívání části pozemku p.č. 2437/16 v k.ú. Prostějov pro chůzi a jízdu,
e) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického a předkupního práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 13. 2 Prodej objektu Sádky 3 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 17215:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prodej objektu bydlení č.p. 1626 (Sádky 3 v Prostějově) na pozemku p.č. 2939 a pozemku p.č. 2939 - zastavěná plocha o výměře 251 m2, vše v k.ú. Prostějov, za kupní cenu ve výši 1.300.000,- Kč za následujících podmínek:
a) kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 13. 3 Schválení prodeje části pozemku p.č. 822 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 17216:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 822 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 18 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), v ulici Resslova za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 650,- Kč/m2 (celkem cca 11.700,- Kč) a bude v celé výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděnému pozemku tak, že se kupující zaváže nabídnout převáděný pozemek v případě svého úmyslu tento prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu tohoto pozemku z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupující,
c) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 13. 4 Schválení prodeje části pozemku p.č. 273/23 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 17217:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prodej částí pozemku p.č. 273/23 - ost.plocha v k.ú. Krasice o výměře 11 m2 (dle zpracovaného geometrického plánu označeny jako p.č. 273/30 - ost.plocha o výměře 5 m2 v k.ú. Krasice a p.č. 273/31 - ost.plocha o výměře 6 m2 v k.ú. Krasice) Společenství vlastníků Krasická 43, 45, společenství vlastníků jednotek, se sídlem, Krasická 3933/43, 796 01 Prostějov, IČ: 27668525, za těchto podmínek:
- kupní cena bude stanovena ve výši 50,-- Kč/m2, celkem 550,-- Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
- správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené se zpracováním geometrického plánu a znaleckého posudku uhradí kupující.

K bodu 13. 5 Schválení odkupu pozemků v průmyslové zóně sektor G
Schváleno usnesení č. 17218:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1) výkup pozemku p.č. 7350 - orná půda o výměře 11715 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu 350,- Kč/m2, tj. celkem 4.100.250,- Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3% (záruka pro zaplacení daně
z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,
2) výkup pozemku p.č. 7349 - orná půda o výměře 3361 m2 v k.ú. Prostějov od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu 500,- Kč/m2, tj. celkem 1.680.500,- Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3% (záruka pro zaplacení daně
z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,
3) výkup pozemků p.č. 7347 - orná půda o výměře 3082 m2 a p.č. 7348 - orná půda o výměře 1332 m2, oba v k.ú. Prostějov, od podílových spoluvlastníků těchto pozemků do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu
500,- Kč/m2, tj. celkem 2.207.000,- Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3% (záruka pro zaplacení daně
z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,
4) výkup pozemků p.č. 7343 - orná půda o výměře 3654 m2 a p.č. 7344 - orná půda o výměře 3959 m2, oba v k.ú. Prostějov, od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu 500,- Kč/m2, tj. celkem 3.806.500,- Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3% (záruka pro zaplacení daně
z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,
5) výkup pozemku p.č. 7342 - orná půda o výměře 3655 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu 500,- Kč/m2, tj. celkem 1.827.500,- Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3% (záruka pro zaplacení daně
z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,
6) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

7

0035000000

13.621.750,-

Výkup pozemků v sektoru G průmyslové zóny

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

7

13.621.750,-

Fond strategického rozvoje

K bodu 13. 6 Bezúplatný převod hmotného movitého majetku
Schváleno usnesení č. 17219:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
bezúplatný převod hmotného movitého majetku uvedeného v příloze tohoto materiálu v celkové pořizovací hodnotě 583 395,00 Kč, z majetku města Prostějova, do vlastnictví Městského divadla v Prostějově, příspěvkové organizace, se sídlem Vojáčkovo náměstí 1, Prostějov, IČ 00402362.

K bodu 13. 7 Schválení směny pozemků v k.ú. Prostějov (akce „Propojení Anglické a Určické v Prostějově“)
Schváleno usnesení č. 17220:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souvislosti s akcí "Propojení Anglické a Určické v Prostějově" (investor město Prostějov) směnu částí pozemků p.č. 6327/1 - orná půda o výměře cca 1.230 m2, p.č. 7783/3 - orná půda o výměře cca 595 m2 a p.č. 6326/1 - orná půda o výměře cca 2.740 m2, vše v k.ú. Prostějov (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), ve vlastnictví města Prostějova, za část pozemku p.č. 6336/1 - orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 430 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) a pozemek p.č. 5926 - ost. plocha o výměře 4.135 m2 v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:
a) směna bude provedena bez finančního vyrovnání,
b) daň z převodu nemovitostí, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckých posudků a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

K bodu 13. 8 Souhlasné prohlášení absolutní neplatnosti směnné smlouvy
Schváleno usnesení č. 17221:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření souhlasného prohlášení s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, 772 11 Olomouc, IČ 70885940, o uznání absolutní neplatnosti směnné smlouvy č. 2006/16/155 ze dne 10.7.2006, týkající se směny pozemků v k.ú. Stichovice tvořících součást plochy neveřejného civilního letiště Stichovice za pozemky v k.ú. Prostějov nacházející se pod budovami stanice Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje v Prostějově, s právními účinky vkladu ke dni 27.9.2006, pro rozpor se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

K bodu 13. 9 Schválení zrušení předkupního práva města Prostějova k pozemku p.č. st. 626 v k.ú. Krasice
Schváleno usnesení č. 17222:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o zániku předkupního práva města Prostějova k pozemku p.č. st. 626 v k.ú. Krasice dle důvodové zprávy.

K bodu 13.10 Schválení zrušení předkupního práva k pozemkům p.č. 6020/176 a p.č. 6020/166, oba v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 17223:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o zániku předkupního práva města Prostějova k pozemkům p.č. 6020/176 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 153 m2 a p.č. 6020/166 - orná půda o výměře 399 m2, oba v k.ú. Prostějov, v ulici Polišenského dle důvodové zprávy.

K bodu 13.11 Revokace usnesení č. 17082 z 24.4.2007 )prodej části pozemku p.č. 6059/6 v k.ú. Prostějov)
Schváleno usnesení č. 17224:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
r e v o k u j e
usnesení ZMP č. 17082 ze dne 24.4.2007, kterým byl schválen prodej části pozemku p.č. 6059/6 v k.ú. Prostějov o výměře cca 2 m2.

Ing. Jan T e s a ř , v. r. Miroslav P i š ť á k , v. r.
starosta města Prostějova místostarosta města Prostějova

Prostějov 30. 10. 2007
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:28:41 | přečteno 331x | Věra Krejčí
load