Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2008 > Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 26. 2. 2008

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Prostějova,

konaného dne 26. 2. 2008

K bodu 1. Zahájení, schválení programu

Schváleno usnesení č. 18001:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program svého 11. zasedání, konaného dne 26. 2. 2008 s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

Schváleno usnesení č. 18002:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

p o v ě ř u j e

Ing. Tomáše Chalánka ověřením zápisu z 11. zasedání.

Schváleno usnesení č. 18003:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

p o v ě ř u j e

Ing. Jiřího Pospíšila ověřením zápisu z 11. zasedání.

K bodu 2. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období

Schváleno usnesení č. 18004:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o činnosti rady města za uplynulé období.

K bodu 3.1 Určení nového člena osadního výboru Vrahovice

Schváleno usnesení č. 18005:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

u r č u j e

členem osadního výboru v části města Vrahovice tohoto občana - Jaroslava Valášková.

K bodu 3.2 Rezignace člena osadního výboru Krasice, Čechovice, Domamyslice

Schváleno usnesení č. 18006:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

rezignaci Ing. Tomáše Blumensteina na funkci člena osadního výboru v části města Krasice, Čechovice, Domamyslice.

K bodu 4. Zpráva o činnosti Městské policie Prostějov za rok 2007

Schváleno usnesení č. 18007:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

Zprávu o výsledku činnosti Městské policie Prostějov za rok 2007.

K bodu 5. Program prevence kriminality na rok 2008

Schváleno usnesení č. 18008:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

Program prevence kriminality ve městě Prostějově pro rok 2008.

K bodu 6. Pořízení IV. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov – zařazení dalších návrhů

Schváleno usnesení č. 18009:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

zařazení návrhů č. 36/41, 44 a nezařazení návrhů č. 43, 45, 46 do připravované IV. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov dle důvodové zprávy.

K bodu 7. Změna podmínek půjčky obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o.

Schváleno usnesení č. 18010:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1. změnu podmínek poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci pro obchodní společnost Společenský dům Prostějov, s.r.o., se sídlem Komenského 4142/6, 796 01 Prostějov, IČ: 27716333 takto:

- příjemce je povinen půjčku splatit nejpozději do 28. 2. 2010;

2. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova formou návratné finanční výpomoci (půjčky) ve výši 3.000.000,- Kč podle předloženého návrhu.

K bodu 8. Peněžitý vklad města Prostějova do obchodní společnosti Domovní správa Prostějov,s.r.o.

Schváleno usnesení č. 18011:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

1) s c h v a l u j e

peněžitý vklad města Prostějova do obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Křížkovského 36/7, PSČ 796 01, IČ: 262 59 893 ve výši 4.250.000,- Kč (slovy: čtyři miliony dvě stě padesát tisíc korun českých);

2) p o v ě ř u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města Prostějova, podpisem prohlášení o závazku ke zvýšení peněžitého vkladu města Prostějova do obchodní společnosti dle bodu 1) tohoto usnesení,

3) s c h v á l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6202

1

4.250.000,-

(Nákup majetkových podílů – zvýšení základního kapitálu společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o.)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

4.250.000,-

(FRR)

K bodu 9. Převzetí záruky za úvěr

Schváleno usnesení č. 18012:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

převzetí záruky (ručitelského závazku) městem Prostějovem za úvěr ve výši 15,000.000,- Kč , (slovy: patnáct milionů korun českých) včetně příslušenství, poskytnutého Československou obchodní bankou,a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., sídlem Křížkovského 36/7, 796 01 Prostějov, IČO: 26259893 za účelem doplnění atrakcí v MOSC v Prostějově, dle předloženého návrhu.

K bodu 10. Prominutí poplatků z prodlení

Schváleno usnesení č. 18013:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) prominutí poplatků z prodlení ve výši 1 744 329,- Kč ,

b) uzavření zástavní smlouvy na byt 2+1, na ulici Milíčova 3290/10, Prostějov, zapsaného na LV 6564 u Katastrálního úřadu v Prostějově.

K bodu 11. Prominutí poplatků z prodlení

Schváleno usnesení č. 18014:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prominutí poplatků z prodlení ve výši 164 693,- Kč.

 

K bodu 12. Prominutí poplatků z prodlení

Schváleno usnesení č. 18015:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prominutí poplatků z prodlení z platebního rozkazu Okresního soudu Prostějov Ro 1245/2004 ve výši 34.280,-- Kč.

K bodu 13. Změna Zřizovací listiny Mateřské školy Prostějov, Smetanova 24

Schváleno usnesení č. 18016:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1) změnu Zřizovací listiny Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvkové organizace takto:

- v čl. 2 odst. 5 se vypouští z textu slova "školní jídelna"

- v čl. 3 odst. 3 se vypouští z textu slova "školní jídelna";

2) Dodatek ke Zřizovací listině dle přiloženého návrhu.

K bodu 14. Veřejná finanční podpora - výchova lesních porostů

Schváleno usnesení č. 18017:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 170.000,- Kč Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody-Hloučela, Husovo nám. 67, Prostějov, IČ 67027237

- na výchovu lesních porostů v biokoridoru Hloučela pro zajištění všech funkcí lesa-2008

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008;

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5222

4003

170.000

(Neinvestiční dotace občanským sdružením )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

7080000

170.000

(Nerozdělená veřejná finanční podpora

)

K bodu 15. Žádost Družstva východní Šárka 54 o veřejnou finanční podporu

Schváleno usnesení č. 18018:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

n e s c h v a l u j e

poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2008 ve výši 456.500,- Kč Družstvu Východní Šárka 54, družstvo, se sídlem Šárka 3379/54, 796 01 Prostějov, IČ: 25502468 za účelem vykoupení pozemků pod domem Šárka 52,54,56.

K bodu 16. Příspěvek na obnovu kulturních památek z rozpočtu města Prostějova v Programu regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2008

Schváleno usnesení č. 18019:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

zařazení obnovy níže uvedených památek do Programu regenerace městské památkové zóny v Prostějově v roce 2008 a poskytnutí příspěvků na obnovu kulturních památek (spoluúčast - podíl města na provedení obnovy kulturních památek v Programu regenerace MPR a MPZ ČR dle usnesení vlády č. 209/92 u kulturních památek, kde není město vlastníkem):

kulturní památka

vlastník kulturní památky

druh prací

částka

Nová radnice

město Prostějov

restaurování prosklených dveří ve vstupní hale radnice

v rozpočtu města

kostel sv.Jana Nepomuckého

Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří

obnova nástěnných maleb pod kůrem kostela

200 000,00 Kč

kostel Povýšení sv.Kříže

Římskokatolická farnost Povýšení sv. Kříže Prostějov

pokračování v opravě a konzervaci obnovených venkovních omítek kostela

100 000,00 Kč

Národní dům

město Prostějov

restaurování pískovcových prvků na venkovní fasádě Národního domu

v rozpočtu města

Stará radnice

město Prostějov

sanace vlhkého zdiva staré radnice (bez matrolanu a statiky)

v rozpočtu města

p o v ě ř u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města Prostějova, podepsáním žádosti o poskytnutí účelové dotace ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2008.

K bodu 17.1 Rozpočtové opatření kapitoly 14 – právní a personální a kapitoly 70 - finanční

Schváleno usnesení č. 18020:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707600

1.000.000,-

(rezerva na havarijní situace)

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

3.000.000,-

(fond rezerv a rozvoje)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

14

6171

5011

2.950.000,-

(prostředky na platy zaměstnanců)

14

6171

5031

770.000,-

(odvody sociálního pojištění)

14

6171

5032

270.000,-

(odvody zdravotního pojištění)

14

6171

5038

10.000,-

(ostatní povinné pojištění)

K bodu 17.2 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (pamětní desky)

Schváleno usnesení č. 18021:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

6127

1

412.400,--

(umělecká díla a předměty – realizace a umístění pamětních desek Otto a Hana Wichterlovi; Josef Duda)

- snižuje stav rezerv města (FRR)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

412.400,--

(Fond rezerv a rozvoje)

K bodu 17.3 Rozpočtové opatřeni kapitoly 20 – školství a kultura (ZŠ)

Schváleno usnesení č. 18022:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

2122

0000000020344

628.432,-

(Odvod příspěvkové organizace z investičního fondu – ZŠ PV, ul. E. Valenty 52)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

6123

0000000020341

628.432,-

(Dopravní prostředky – pořízení automobilu pro rozvoz stravy v ZŠ PV, ul. Dr. Horáka 24)

K bodu 17.4 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (MK)

Schváleno usnesení č. 18023:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3314

5331

250.000,-

(navýšení neinvestičního příspěvku Městské knihovně Prostějov, příspěvkové organizace –nákup knihovního fondu)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3314

2122

250.000,-

(odvod příspěvkové organizace – Městská knihovna Prostějov, příspěvková organizace)

K bodu 17.5 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura a kapitoly 60 – rozvoj a investice

Schváleno usnesení č. 18024:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3314

6121

77.000,-

(technické zhodnocení budovy Městské knihovny Prostějov, PO - zabezpečení budov Skálovo nám. 6 a Vápenice 9)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3314

2122

77.000,-

(odvod příspěvkové organizace – Městská knihovna Prostějov, PO)

K bodu 17.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (středisko mládeže kopané)

Schváleno usnesení č. 18025:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

119000000

680 000

Středisko mládeže kopané – projektová dokumenatce

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

680 000

FRR

K bodu 17.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Husovo nám.)

Schváleno usnesení č. 18026:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3211

6121

186000000

2 800 000

ZŠ Husova rekonstrukce vč. PD

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

2 800 000

FRR

K bodu 17.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (cyklistická stezka Prostějov - Kostelec n/H)

Schváleno usnesení č. 18027:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

185000000

2 500 000

CS Prostějov – Kostelec na Hané

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

2 500 000

FRR

K bodu 18. 1 Schválení prodeje části pozemku p.č. 803/22 v k.ú. Vrahovice

Schváleno usnesení č. 18028:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej části pozemku p.č. 803/22 - ostatní plocha v k.ú. Vrahovice o výměře cca 155 m2 (přesná výměra bude známa po vypracování geometrického plánu) za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši znaleckého posudku 350,- Kč/m2 (cena obvyklá), tj. celkem cca 54.250,- Kč a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 18. 2 Schválení prodeje části pozemku p.č. 6406/1 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 18029:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej části pozemku p.č. 6406/1 - orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 3800 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) společnosti PV-AUTO spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Brněnská 108, PSČ 796 01, IČ: 25336711, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši znaleckého posudku 400,- Kč (cena obvyklá), tj. celkem cca 1.520 000,- Kč a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) v kupní smlouvě bude zřízeno předkupní právo města Prostějova k převáděné nemovitosti jako právo věcné s tím, že kupující bude povinen nabídnout ji nebo její část v případě, svého úmyslu tuto prodat nebo jinak zcizit prodávajícímu za kupní cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu tohoto pozemku z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo bude zrušeno po vydání kolaudačního souhlasu kterým bude povoleno užívání lakovny a autoklempírny na převáděné nemovitosti,

c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 18. 3 Schválení prodeje částí pozemku p.č. 62/1 v k.ú. Krasice

Schváleno usnesení č. 18030:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej částí pozemku p.č. 62/1 - ostatní plocha v k.ú. Krasice, v ulici Zahradní

za následujících podmínek:

1) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 500,- Kč/m2 a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

2) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděné nemovitosti tak, že se kupující zaváže tuto nemovitost nebo její části, v případě svého úmyslu tuto prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu nemovitosti z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo bude zrušeno poté, co bude možné dokončenou stavbu garáže na převáděné nemovitosti užívat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

3) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,

4) kupující na své náklady zajistí zaplocení areálu s uzamykatelnou bránou, celoroční údržbu příjezdové komunikace a osvětlení.

K bodu 18. 4 Schválení prodeje pozemků v sektoru G průmyslové zóny

Schváleno usnesení č. 18031:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej pozemků p.č. 7350 - orná půda o výměře 11.715 m2, p.č. 7349 - orná půda o výměře 3.361 m2, p.č. 7348 - orná půda o výměře 1.332 m2, p.č. 7347 - orná půda o výměře 3.082 m2 a částí pozemků p.č. 7346 - orná půda

o výměře 14.816 m2, p.č. 7345 - orná půda o výměře 3.477 m2, p.č. 7344 - orná půda o výměře 3.475 m2, p.č. 7343 - orná půda o výměře 3.117 m2, p.č. 7342 - orná půda o výměře 3.103 m2, p.č. 7341 - orná půda o výměře 3.258 m2, p.č. 7340 - orná půda o výměře 3.198 m2 a p.č. 7339 - orná půda o výměře 3.237 m2, vše v k.ú. Prostějov, společnosti Modřanská potrubní, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, IČ 49240005, za účelem výstavby výrobního areálu a skladu hutního materiálu, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 450,- Kč/m2 (celkem 25.726.950,- Kč) a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se společnost Modřanská potrubní, a.s., zaváže tyto pozemky nebo jejich části v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví společnosti Modřanská potrubní, a.s.; předkupní právo bude zrušeno nejdříve po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání výrobního areálu a skladu hutního materiálu na převáděných pozemcích,

c) v kupní smlouvě se společnost Modřanská potrubní, a.s., zaváže provést výstavbu výrobního areálu a skladu hutního materiálu na převáděných nemovitostech včetně vydaného kolaudačního souhlasu nejpozději do 3 let

po uzavření kupní smlouvy (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu prodloužena); pro případ prodlení se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba výrobního areálu a skladu hutního materiálu nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,

d) náklady na zpracování znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí společnost Modřanská potrubní, a.s.

K bodu 18. 5 Schválení prodeje pozemků v k.ú. Kralice na Hané

Schváleno usnesení č. 18032:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej pozemků p.č. 325/1 - orná půda o výměře 41.468 m2, p.č. 325/10 - orná půda o výměře 193 m2, p.č. 325/11 - ostatní plocha o výměře 10.034 m2, p.č. 905/1 - orná půda o výměře 557 m2, p.č. 905/2 - ostatní plocha o výměře 229 m2, p.č. 906/3 - orná půda o výměře 649 m2 a p.č. 906/4 - ostatní plocha o výměře 175 m2, vše v k.ú. Kralice na Hané, společnosti MORAGRO, a.s. v Prostějově, se sídlem Prostějov, Za Drahou 4332/4, PSČ 79687, IČ 49968157, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši 350,- Kč/m2, tj. celkem 18.656.750,- Kč a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se kupující zaváže tyto pozemky nebo jejich části v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího,

c) kupující se ve smlouvě zaváže, že umožní prodávajícímu na části převáděného pozemku p.č. 325/1 v k.ú. Kralice na Hané vybudovat kanalizační sběrač stoky C, a že zřídí bezúplatně věcné břemeno spočívající v právu umístit a provozovat kanalizační sběrač stoky C včetně umožnění přístupu k zajištění běžné údržby, provozu a odstraňování poruch na tomto zařízení, na části převáděného pozemku p.č. 325/1 v k.ú. Kralice na Hané ve prospěch města Prostějova, případně správce sítě, a to do 60 dnů ode dne předložení geometrického plánu, kterým bude vyznačen rozsah věcného břemene spočívajícího v právu umístit a provozovat kanalizační sběrač stoky C, včetně umožnění přístupu k zajištění běžné údržby, provozu a odstraňování poruch na tomto zařízení;

v případě nesplnění kteréhokoliv z uvedených závazků bude kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč a město Prostějov bude moci od kupní smlouvy odstoupit,

d) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 18. 6 Schválení prodeje objektu na ul. Jano Köhlera 2 v Prostějově

Schváleno usnesení č. 18033:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej objektu bydlení č.p. 180 (Jano Köhlera 2 v Prostějově) na pozemku st. p.č. 179 a pozemku st. p.č. 179 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 754 m2, vše v k.ú. Vrahovice, za následujících podmínek:

a) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným nemovitostem tak, že se kupující zaváží nabídnout převáděné nemovitosti v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit

ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto nemovitostí z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujících,

b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,

a pro uzavření kupní smlouvy stanovuje pořadí zájemců dle důvodové zprávy.

K bodu 18. 7 Schválení prodeje objektu zámku ve Ptení a přilehlých pozemků

Schváleno usnesení č. 18034:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1. prodej objektu zámku Ptení č.p. 60 (způsob využití - objekt bydlení, způsob ochrany - nemovitá kulturní památka) na pozemku p.č. st. 59, pozemku p.č. st. 59 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5762 m? (způsob ochrany - nemovitá kulturní památka), pozemků p.č. 82/1 - zahrada o výměře 342 m?, p.č. 82/2 - zahrada o výměře 676 m?, p.č. 82/3 - zahrada o výměře 691 m?, p.č. 83/1 - zahrada o výměře 277 m?, p.č. 83/2 - zahrada o výměře 575 m?, p.č. 81/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 144 m? a části pozemku p.č. 3630/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 230 m? (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), vše v k.ú. Ptení, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši 5.500.000,- Kč a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy

b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující

2. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3612

3112

505001

5.500.000,--

Zvýšení příjmů z prodeje nemovitostí

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

7

5.172.750,--

Zvýšení Fondu strategického rozvoje

zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

5169

1

327.250,--

Úhrada provize za zprostředkování prodeje zámku ve Ptení

K bodu 18. 8 Schválení bezúplatného převodu nemovitostí v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 18035:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

1. r e v o k u j e

usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 16268 ze dne 14.11.2006, týkající se bezúplatného převodu mateřské školky pro děti se zdravotním znevýhodněním v ulici Mozartova 30,

2. s c h v a l u j e

bezúplatný převod objektu občanské vybavenosti č.p. 1349 na pozemku p.č. 2493/6, pozemku p.č. 2493/6

- zastavěná plocha o výměře 467 m2 , objektu občanské vybavenosti bez č.p. na pozemku p.č. 2493/7, pozemku p.č. 2493/7 - zastavěná plocha o výměře 438 m2 , objektu občanské vybavenosti bez č.p. na pozemku p.č. 2493/8, pozemku p.č. 2493/8 - zastavěná plocha o výměře 447 m2 a pozemku p.č. 2493/2 - ostatní plocha o výměře 3074 m2, vše v k.ú. Prostějov, Olomouckému kraji, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ 779 11, IČ: 60609460, za následující podmínky:

a) veškeré náklady spojené s převodem předmětných nemovitostí včetně znaleckého posudku a správního poplatku spojeného s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Olomoucký kraj.

K bodu 18. 9 Změna podmínek směny části pozemku p.č. 161 za pozemek p.č. 6247/1, oba v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 18036:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

změnu podmínek směny části pozemku p.č. 161 za pozemek p.č. 6247/1, oba v k.ú. Prostějov dle bodu 3) usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 17189 ze dne 18. 9. 2007, a to následovně: podmínka c) se vypouští.

K bodu 18.10 Změna podmínky prodeje nemovitostí v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 18037:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

změnu podmínky prodeje nemovitostí v k.ú. Prostějov uvedené v čl. VIII. Smlouvy kupní a o zřízení věcného břemene č. 2005/16/023 uzavřené dne 9. 2. 2005, a to následovně:

- kupující bude povinen v termínu do 31. 7. 2008 dokončit stavbu "Úprava vstupního prostoru - rozšíření parkovací plochy včetně ozelenění" na převáděné části pozemku p.č. 6169/87 v k.ú. Prostějov (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu přiměřeně prodloužena); pro případ nesplnění této podmínky bude stanovena smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý měsíc prodlení,

- změna podmínky prodeje nemovitostí v k.ú. Prostějov bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení věcného břemene č. 2005/16/023 uzavřené dne 9. 2. 2005.

K bodu 18.11 Schválení prodeje části pozemku p.č. 134/1 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 18038:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej části pozemku p.č. 134/1 - ost.plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 500 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), za těchto podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 5 000,- Kč za 1 m2 a bude v plné výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) kupující se v kupní smlouvě zaváží provést výstavbu polyfunkčního objektu na převáděném pozemku včetně vydaného kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání polyfunkčního objektu na převáděném pozemku, v termínu do 5 let ode dne vkladu práv dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu přiměřeně prodloužena); pro případ prodlení kupujících se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 20.000,-- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že stavba polyfunkčního objektu nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost města Prostějova odstoupit od smlouvy,

c) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděnému pozemku tak, že se kupující zaváží nabídnout ho v případě svého úmyslu pozemek prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu tohoto pozemku z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujících; předkupní právo bude zrušeno nejdříve po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání stavby polyfunkčního objektu na převáděném pozemku,

d) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 18.12 Schválení uzavření dodatku č. 1 ke Směnné smlouvě č. 2003/16/254 ze dne 15.8.2003

Schváleno usnesení č. 18039:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke Směnné smlouvě č. 2003/16/254 ze dne 15.8.2003 dle důvodové zprávy.

K bodu 18.13 Převod nemovitostí ve sportovním areálu TJ SOKOL na ulici Kostelecká

Schváleno usnesení č. 18040:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1. výkup objektu občanské vybavenosti, budovy bez čísla popisného nebo evidenčního na pozemku p.č. 5995, objektu bydlení č.p. 3113 na pozemku p.č. 5996, objektu občanské vybavenosti, budovy bez čísla popisného nebo evidenčního na pozemku p.č. 5998, pozemků p.č. 5995 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 479 m2, p.č. 5996 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 98 m2, p.č. 5998 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 308 m2, p.č. 5999/1 - ostatní plocha o výměře 3790 m2, p.č. 5999/6 - ostatní plocha o výměře 870 m2, p.č. 5999/7 - ostatní plocha o výměře 8537 m2, p.č. 5999/8 - ostatní plocha o výměře 3804 m2, p.č. 5999/9- ostatní plocha o výměře 929 m2, p.č. 5999/13 - ostatní plocha o výměře 110 m2 a p.č. 5999/14 ostatní plocha o výměře 332 m2, vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví Tělocvičné jednoty SOKOL I Prostějov, se sídlem Prostějov, Skálovo nám. 4, IČ: 15526151, za kupní cenu ve výši 18.300.000.- Kč, tedy za kupní cenu zvýšenou o 300 000,- Kč nad maximální kupní cenu schválenou usnesením zastupitelstva města č. 17261 ze dne 18. 12. 2007, za podmínek dle předložené kupní smlouvy se změnou kupní ceny.

2. směnu pozemků p.č. 236/2 - ostatní plocha o výměře 422 m? a p.č. 236/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m?, oba v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví města Prostějova za pozemek p.č. 5999/12 - ostatní plocha o výměře 1617 m? v k.ú. Prostějov ve vlastnictví Tělocvičné jednoty SOKOL I Prostějov, se sídlem Prostějov, Skálovo nám. 4, IČ: 15526151, za podmínek dle předložené směnné smlouvy.

 

Ing. Jan Tesař, v. r.                                                                                                                                                                                     Miroslav Pišťák, v. r.

starosta města Prostějova                                                                                                                                                                         místostarosta města Prostějova

 

Prostějov 26. 2. 2008

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:28:53 | přečteno 432x | Věra Krejčí
load