Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2008 > Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 22. 4. 2008

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne 22. 4. 2008

K bodu 1. Zahájení, schválení programu

Schváleno usnesení č. 18041:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program svého 12. zasedání, konaného dne 22. 4. 2008 s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

Schváleno usnesení č. 18042:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

p o v ě ř u j e

JUDr. Josefa Augustina ověřením zápisu z 12. zasedání.

Schváleno usnesení č. 18043:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

p o v ě ř u j e

JUDr. Jiřího Pudila ověřením zápisu z 12. zasedání.

K bodu 2. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období

Schváleno usnesení č. 18044:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období.

K bodu 3. Udělení cen města Prostějova za rok 2007

Schváleno usnesení č. 18045:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

u d ě l u j e

Cenu města Prostějova za rok 2007:

Heleně Bajgarové

Miroslavu Černoškovi

Marcelle Dostálové

Karlu Hejduškovi, in memoriam

Ladislavu Vavrouchovi.

K bodu 4. Rezignace člena osadního výboru Žešov, určení nového člena

Schváleno usnesení č. 18046:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

a) b e r e   n a   v ě d o m í

rezignaci pana Daniela Bosáka na funkci člena a předsedy osadního výboru v části města Žešov,

b) u r č u j e

členem osadního výboru v části města Žešov tohoto občana:

- Petr Odehnal,

c) v o l í

předsedou osadního výboru v části města Žešov Petra Odehnala.

K bodu 5. Zánik funkce a volba nových přísedících Okresního soudu v Prostějově

Schváleno usnesení č. 18047:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

1. b e r e   n a   v ě d o m í

a) písemné vzdání se funkce přísedícího Jaroslava Hlavizny ze dne 6. března 2008 a současně zánik jeho funkce přísedícího Okresního soudu v Prostějově dnem 23. dubna 2008,

b) návrh kandidátů na funkci přísedícího Okresního soudu v Prostějově, předložený Ing. Janem Tesařem, starostou města,

2. v o l í

navržené kandidáty, uvedené v předloženém materiálu, do funkce přísedících Okresního soudu v Prostějově. Seznam kandidátů zvolených do funkce přísedících Okresního soudu v Prostějově tvoří nedílnou součást zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva města.

K bodu 6. Podepisování smluv za město – přenos oprávnění na místostarosty

Schváleno usnesení č. 18048:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

r o z h o d l o

upravit rozdělení kompetencí v samostatné působnosti tak, že svěřuje místostarostům zabezpečování úkolů v rozsahu dosavadního vymezení s rozšířením působnosti, dosud vymezené v části 1 písm. a) usnesení č. 16237

ze dne 14. listopadu 2006, takto:

"a) jednání za město a zastupování města navenek včetně podepisování souvisejících smluv,".

K bodu 7. Odměna za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva města Prostějova a rozpočtové opatření kapitoly 14 – právní a personální

Schváleno usnesení č. 18049:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

A) výši odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Prostějova podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění nařízení vlády č. 79/2008 Sb.,

v maximální výši takto:

- člen rady města 2.440,- Kč

- předseda výboru zastupitelstva města nebo komise rady města 2.250,- Kč

- člen výboru zastupitelstva města, komise rady města nebo zvláštního orgánu 1.920,- Kč

- člen zastupitelstva města 830,- Kč

Měsíční odměny ve výši podle tohoto rozhodnutí se poskytnou poprvé za měsíc květen 2008.

B) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

14

6112

5032

1

180.000,-

(odvody zdravotního pojištění)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

8115

1

180.000,-

(FRR)

K bodu 8. Delegování zástupců města na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti FTL - FIRST TRANSPORT LINES a.s.

Schváleno usnesení č. 18050:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

1. d e l e g u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu a Miroslava Pišťáka, místostarostu města Prostějova, v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, jako zástupce akcionáře města Prostějova na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti FTL - FIRST TRANSPORT LINES a.s. se sídlem v Prostějově, Letecká 8, identifikační číslo 46 34 58 50, která se koná dne 12. června 2008 v sídle obchodní společnosti. Právo hlasovat na valné hromadě má starosta Ing. Jan Tesař, v případě jeho neúčasti místostarosta Miroslav Pišťák,

2. p o v ě ř u j e

zástupce města Prostějova, aby na řádné valné hromadě obchodní společnosti FTL – First Transport Lines, a. s. dne 12. června 2008 navrhl a následně hlasoval pro zvolení MUDr. Pavla Holíka, člena Zastupitelstva a Rady města Prostějova, členem Dozorčí rady této společnosti.

K bodu 9. Delegování zástupců města na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s.

Schváleno usnesení č. 18051:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

d e l e g u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města a Miroslava Pišťáka, místostarostu města, v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, jako zástupce akcionáře města Prostějova

na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, IČ 49 45 17 23, konanou dne 25. dubna 2008 v sídle společnosti. Právo hlasovat na valné hromadě má starosta Ing. Jan Tesař, v případě jeho neúčasti místostarosta Miroslav Pišťák.

K bodu 10. Výroční zpráva projektu Zdravé město Prostějov

Schváleno usnesení č. 18052:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

výroční zprávu projektu "Zdravé město a místní Agenda 21" v Prostějově za rok 2007.

K bodu 11. Poskytnutí věcného daru Městskému divadlu v Prostějově

Schváleno usnesení č. 18053:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí věcného daru Městskému divadlu v Prostějově dle důvodové zprávy.

K bodu 11.1 Poskytnutí peněžité půjčky Lesům města Prostějova, s.r.o.

Schváleno usnesení č. 18054:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1. poskytnutí návratné finanční výpomoci - peněžité půjčky pro obchodní společnost Lesy města Prostějova, s.r.o., se sídlem Školní 4, 796 01 Prostějov, IČ: 25321692 a uzavření smlouvy o půjčce z rozpočtu města Prostějova formou návratné finanční výpomoci (půjčky) ve výši 6,000.000,- Kč za těchto podmínek:

- půjčka je účelově vázaná na zajištění financování dotačních projektů

- příjemce je oprávněn půjčku použít nejpozději do 31.3.2009

- půjčka bude poskytnuta jednorázově do 30.6.2008 v celkové výši 6,000.000,- Kč

- příjemce je povinen půjčku splatit nejpozději do 30.6.2009 spolu s 5% úrokem, to je v celkové výši 6,300.000,- Kč,

2. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

3399

5613

1

6.000.000,-

(neinvestiční půjčené prostředky - poskytnutí půjčky Lesům města Prostějova, s.r.o.)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

6.000.000,-

(Fond rezerv a rozvoje)

K bodu 12. Pořízení V. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov

Schváleno usnesení č. 18055:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pořízení V. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov, která bude zahrnovat návrh odboru správy majetku města podaný dne 14.3. 2008 a úpravu trasy přeložky silnice II/366 Prostějov - sever dle důvodové zprávy.

K bodu 14. Bezúplatný převod investičního majetku – projektové dokumentace – Olomouckému kraji

Schváleno usnesení č. 18056:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) bezúplatný převod investičního majetku - projektové dokumentace "Kruhová křižovatka Petrské náměstí - PD pro územní rozhodnutí", zpracovanou firmou UDIMO, spol. s r.o., Sokolská tř. 8, Ostrava, Olomouckému kraji v celkové částce 304 557 Kč,

b) darovací smlouvu dle předloženého návrhu s tím, že smlouva bude vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho každá strana obdrží po dvou výtiscích.

K bodu 15. Strategický plán rozvoje města Prostějova – Závěr zjišťovacího řízení ve věci posuzování vlivu na ŽP a schválení strategického plánu

Schváleno usnesení č. č. 18057:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

závěr zjišťovacího řízení,

s c h v a l u j e

Strategický plán rozvoje města Prostějova.

K bodu 16. Dodatek ke smlouvě o VFP - grantu OŠK/Cás/86-07 - Adnoc Europe Trading s. r. o.

Schváleno usnesení č. 18058:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠK/Cás/86 - 07) o poskytnutí veřejné finanční podpory - grantu Adnoc Europe Trading s. r. o., Sídl. E. Beneše 69/30, 796 01 Prostějov, IČ 262 53 101, který se týká změny termínu vyúčtování, a to do 5. 12. 2008.

K bodu 17. 2 Veřejná finanční podpora - ČSOP

Schváleno usnesení č. 18059:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise životního prostředí ve výši 79.000,- Kč Českému svazu ochránců přírody-Regionálnímu sdružení IRIS, Husovo nám. 67, Prostějov, IČ: 00116670, (poř.č.žádosti 103)

- na péči o prostějovské handicapované živočichy

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008,

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5222

404003

79 000

(Neinvestiční dotace občanským sdružením )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5909

404003

79 000

(Prostředky komise životního prostředí )

K bodu 17. 3 Veřejná finanční podpora - OHK

Schváleno usnesení č. 18060:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 80.000,- Kč Okresní hospodářské komoře v Prostějově, Lidická 6, IČ 485 32 517 (poř. číslo žádosti 80)

- na náklady spojené s celkovým provozem informačního a internetového místa pro rok 2008

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008,

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

10

3299

5229

80.000,-

(ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným.organizacím – OHK v Prostějově)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

0000708000

80.000,-

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené-nerozdělená VFP)

K bodu 17. 4 Veřejná finanční podpora - Římskokatolická farnost Vrahovice

Schváleno usnesení č. 18061:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 60 000,-- Kč Římskokatolické farnosti Vrahovice, Majakovského 3, Prostějov, IČ 47922613; (poř. číslo žádosti 13),

- VFP bude použita na opravu stávajícího mechanického hodinového stroje na věži kostela sv. Bartoloměje ve Vrahovicích;

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu;

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30.11.2008,

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

3330

5223

60 000

VFP Římskokatolické farnosti Vrahovice

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

708000

60 000

Rezerva pro poskytování VFP (dosud nerozdělené)

K bodu 17. 5 Veřejná finanční podpora - Autoklub

Schváleno usnesení č. 18062:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1. Poskytnutí veřejné finanční podpory z prostředků komise prevence kriminality a z prostředků položky konzultační, poradenské a právní služby ve výši 220.000,- Kč Autoklubu Prostějov, Bulharská č.1, Prostějov,

IČ: 00 53 16 93

- na pokrytí části nákladů spojených s provozem dětského dopravního hřiště a pořádání dopravně výchovných akcí pro děti

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se veřejnou finanční podporu použít v souladu se sjednaným účelem do 31.12.2008,

2. rozpočtové opatření v kapitole 41 - doprava, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

41

6171

5166

50.000,-

Konzultační, poradenské a právní služby

Jedná se o částku určenou na posudky soudních znalců, studie atd.

41

5311

5909

410600

170.000,-

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

Jedná se o prostředky komise prevence kriminality určené pro akce BESIP

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

41

2223

5222

410600

170.000,-

41

2223

5222

50.000,-

Neinvestiční dotace občanským sdružením

Částka je určena na pokrytí části nákladů spojených s provozem dětského dopravního hřiště a pořádání dopravně výchovných akcí pro děti

K bodu 17. 6 Veřejná finanční podpora - Oblast sportu

Schváleno usnesení č. 18063:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70

1. ve výši 200.000,-- Kč Sportovnímu klubu cyklistů Prostějov, Česká 15, IČ 155 27 395 (poř. č. žádosti 240)

- na podporu činnosti klubu (soutěže, výcvikové tábory, doprovod při tréninku, speciální kola - disky, spotřební materiál)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- termíny čerpání: do 31. 5. 2008 částku 100.000,-- Kč; do 30. 6. 2008 částku 100.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

2. ve výši 70.000,-- Kč Volejbalovému klubu PVK Prostějov o. s., Smetanova 10, IČ 266 40 520 (poř. č. žádosti 258)

- na činnost volejbalového klubu mládeže - žákyň (dresy, pronájmy, sportovní vybavení, startovné, cestovné, rehabilitace, soustředění)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

3. ve výši 600.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol Vrahovice, M. Alše 820, Prostějov, IČ 479 20 025 (poř. č. žádosti 272, 273)

- na podporu činnosti sportovních oddílů (pronájmy, turnaje a soutěže, energie, údržba hřiště, opravy, pojištění, materiální vybavení, rozhodčí, cestovné, praní dresů, úklid, zhotovení přípojky vody) v částce 200.000,- Kč

- na zajištění provozu koupaliště (energie, bazénová chemie, údržba a oprava bazénu , příprava na sezónu, mzdy provozních pracovníků, chemické rozbory vody, odvoz odpadků, nákup čerpadel a techniky, opravy a údržba ) v částce 400.000,- Kč

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- termíny čerpání: do 31. 5. 2008 částku 400.000,-- Kč; do 30. 9. 2008 částku 200.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

4. ve výši 100.000,-- Kč Aeroklubu Josefa Františka Prostějov, Za Leteckou ul. 119, IČ 05440051 (poř.č.žádosti 6)

- na podporu činnosti klubu (nákup leteckých přístrojů pro výcvik v navigaci, oprava a údržba letadel a areálu, prezentace sportovního létání na veřejnosti, realizace akcí pro děti a mládež, nákup a oprava letecké techniky, nákup záchranných padáků, renovace historické letecké techniky)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

5. ve výši 60.000,-- Kč Českému horolezeckému svazu, Horolezeckému oddílu ADRENALIN Prostějov, Západní 93, IČ 004 60 001 (poř. č. žádosti 17)

- na podporu činnosti oddílu (výstroj a výzbroj, cestovné, vstupné na horolezeckou stěnu, zdravotní školení, výcvik na skalách, startovné, propagační materiál, zabezpečení letní a zimní kondiční přípravy, přednášky)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

6. ve výši 110.000,-- Kč Sportovnímu klubu plavání Taurus Prostějov, Tylova 79, IČ 708 63 041 (poř.č.žádosti 42)

- na podporu činnosti klubu (pronájem bazénu, účast na závodech, cestovné, startovné, ubytování, nákup materiálu)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

7. ve výši 100.000,-- Kč DELTAKLUBU Stichovice, E.Beneše 15/21, IČ 652 68 954 (poř. č. žádosti 43)

- na činnost klubu (dětský den a pořádané akce, podpora létání, údržba letiště, opravy a údržba VPD, dostavba zázemí areálu, modernizace cvičných UL letadel)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

8. ve výši 180.000,-- Kč KRASO-bruslení Prostějov, Za Kosteleckou 1, IČ 266 36 433 (poř. č. žádosti 117)

- na rozvoj bruslení a krasobruslení v prostějovském regionu (nájem ledové plochy)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- termíny čerpání: do 31. 5. 2008 částku 100.000,-- Kč; do 30. 9. 2008 částku 80.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

9. ve výši 100.000,-- Kč Tenisovému klubu NATALI, Podjezd 1, IČ 270 29 450 (poř. č. žádosti 120)

- na projekt "Dostatek tenisového sportu dětem a ty nejlepší z nich tenisovému sportu" (pronájmy, trenérská činnost, materiálně - technické zabezpečení, cestovné, poplatky, startovné, rozhodčí)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

10. ve výši 150.000,-- Kč Sportu a vědě, Za Kosteleckou ul. 51, Prostějov, IČ 269 99 757 (poř. č. žádosti 127)

- na akci "Minitenis do prostějovských škol" (www stránky, propagace, foto, video-dokumentace, pronájem, poháry, ceny, medaile, lektorská činnost, občerstvení, tvorba a nákup metodických materiálů, spotřební materiál, cestovné)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- termíny čerpání: do 31. 5. 2008 částku 100.000,-- Kč; do 30. 6. 2008 částku 50.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

11. ve výši 150.000,-- Kč Sportovnímu klubu Prostějov, oddílu orientačního běhu, Sportovní 3924/1, IČ 005 44 264 (poř. č. žádosti 149)

- na podporu činnosti oddílu a závody v orientačním běhu (mapy, materiálně-technické zabezpečení, doprava, ubytování, pitný režim, ceny, nájemné)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

12. ve výši 100.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Haná Prostějov, Brněnská 10, IČ 163 67 995 (poř. č. žádosti 165)

- na podporu činnosti oddílů dálkového a zimního plavání a fotbalového oddílu (pronájmy, úprava a údržba hrací plochy a areálu, účast na závodech, pořadatelé, poplatky)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

13. ve výši 100.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol I Prostějov, Skálovo nám. 4, IČ 155 26 151 (poř. č. žádostí 285, 284, 286, 269, 123, 124)

- na slet cvičenek do Liberce (doprava)

- na celoroční činnost oddílu zápasu (1. ligu žáků, 1. ligu juniorů v řecko - římských zápasech, pořádání Memoriálů A. Krupičky a G. Frištenského)

- na mezinárodní žákovský turnaj v nohejbale "Poslední smeč 2008" (nájemné, medaile, ceny a poháry, materiálně - technické zabezpečení)

- na podporu činnosti oddílu nohejbalu a juniorské extraligy v nohejbale

- na činnost tenisového klubu (na opravu sociálního zázemí sportovního areálu, nákup antuky)

- na slavnostní akademii k 100. výročí postavení sokolovny (vydání brožury, plakáty na slavnostní akademii, organizace a provedení akademie)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

14. ve výši 800.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Pozemstav Prostějov, Krasická ul. 936/6, IČ 441 59 919 (poř. č. žádosti 278, 141, 140, 168)

- na činnost oddílů (nákup sportovního vybavení, nářadí a materiálu, opravy, údržba, podpůrná výživa, věcné dary pro soutěže, PHM, energie, nájmy, soustředění, cestovné, ubytování, stravné, spoje, daně, startovné, pojištění)

- na pohár TJ Pozemstav Prostějov v jachtingu

- na mezinárodní závod žáků a juniorů ve sportovní gymnastice, závod "gymnastická mimina"

- na mezinárodní žákovské plavecké závody a mistrovství ČR žactva (rozhodčí, propagace, ceny)

- na letní soustředění oddílu karate

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- termíny čerpání: do 31. 5. 2008 částku 400.000,-- Kč; do 30. 9. 2008 částku 400.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

15. ve výši 200.000,-- Kč Svazu vodáků ČR, Klubu 109 Prostějov, Kravařova 1, IČ 657 62 274 (poř. č. žádosti 281, 282)

- na vrcholné závody v raftingu - O pohár starosty města PV

- Evropský pohár v raftingu a Mistrovství světa na Čertových proudech na Vltavě

- na podporu činnosti v raftingu (účast na republikových a mezinárodních závodech)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- termíny čerpání: do 31. 5. 2008 částku 100.000,-- Kč; do 30. 6. 2008 částku 100.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

16. ve výši 100.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Čechovice, Čechovická 55, IČ 163 67855 (poř.č.žádosti 233)

- na činnost oddílů kopané, stolního tenisu, zápasu, nohejbalu a sportovního odboru "Sport pro všechny" (údržba fotbalového hřiště, cestovné, startovné, pronájmy, energie, plyn, voda, pohonné hmoty, sportovní potřeby a zdravotní materiál)

- na rekonstrukci sokolovny

- na zakoupení potahu na zápasnickou žíněnku

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

17. ve výši 300.000,-- Kč 1. SK PROSTĚJOV, o. s., Sportovní 1, IČ 266 21 916 (poř. č. žádosti 251)

- na zajištění činnosti mládežnických družstev fotbalového klubu (energie, nájmy, mzdy trenérům a provozních pracovníků, výstroj a výzbroj hráčů, doprava, cestovné, rozhodčí, poplatky ČMFS, údržba hřišť a technického zázemí)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- termíny čerpání: do 31. 5. 2008 částku 150.000,-- Kč; do 31. 8. 2008 částku 150.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

18. ve výši 200.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL II Prostějov, U Kalicha 2, IČ 479 20 653 (poř. č. žádosti 252)

- na zajištění činnosti oddílu házené (1. celostátní liga muži, 2. liga starší dorost, družstva mládeže, nájemné, energie, opravy)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- termíny čerpání: do 30. 6. 2008 částku 100.000,-- Kč; do 30. 9. 2008 částku 100.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

19. ve výši 200.000,-- Kč Atletickému klubu Prostějov, Sportovní 3924/1, IČ 479 20 866 (poř. č. žádosti 72)

- na podporu činnosti klubu (sportovní materiál, soutěže, doprava, startovné, pronájmy, ubytování, soustředění, trenéři, ceny)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- termíny čerpání: do 31. 5. 2008 částku 100.000,-- Kč; do 30. 6. 2008 částku 100.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

20. ve výši 60.000,-- Kč ČMFS - Okresnímu fotbalovému svazu Prostějov, Česká 15, IČ 004 35 937 (poř. č. žádostí 121, 122)

- na podporu mládežnické kopané (turnaje, doprava, občerstvení, pronájmy, rozhodčí, trofeje, ubytování, stravování, diety, cestovné, materiální vybavení, zdravotní služby, propagace, vzdělávání trenérů mládeže)

- na fotbalové talenty města Prostějova (turnaje, doprava, občerstvení, pronájmy, rozhodčí, trofeje, materiální vybavení, zdravotní služby, propagace, ceny)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

21. ve výši 800.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě OP Prostějov, Kostelecká 47, IČ 005 47 409 (poř. č. žádostí 234, 97, 283)

- na podporu činnosti mladých sportovců v oddílech košíkové, kanoistiky, lukostřelby, odbíjené, stolního tenisu, lyžování, turistiky a sportu pro všechny (cestovné, startovné, vklady, soustředění, licence, poplatky, energie, sportovní a režijní materiál, běžná údržba sportovišť, revize, odvoz odpadků, poštovné, pronájmy, odměny trenérům)

- na zabezpečení účasti Františka Hajduka na ME v Itálii v lukostřelbě (cestovné, startovné)

- na "Vodácký trojboj Hloučela"

- na "Veřejné sjezdy Hloučela"

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- termíny čerpání: do 30. 6. 2008 částku 400.000,-- Kč; do 30. 9. 2008 částku 400.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

4.580.000

(neinvestiční transfery občanským sdružením)

20

3419

5229

100.000

(ostatní transfery neziskovým a podobným organizacím)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

708000

1.820.000

(VFP dosud nerozdělená)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

701600

2.860.000

(výtěžek z výherních hracích přístrojů)

K bodu 17. 7 Veřejná finanční podpora - Oblast výchovy a vzdělávání

Schváleno usnesení č. 18064:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70

1. ve výši 90.000,- Kč Střední škole oděvní Prostějov, s. r. o., Palackého 150, IČ 255 00 783, (poř. č. žádosti 25)

- na Prostějovskou zlatou jehlu - pronájem sálu ND, moderování soutěže, osvětlení, ozvučení sálu, poplatek za autorská práva, taneční vystoupení, hudební vystoupení, dekorace, pozvánky, odměny, upomínkové předměty, kancelářské potřeby, občerstvení

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

2. ve výši 90.000,- Kč Střední průmyslové škole oděvní Prostějov, Vápenice 1, IČ 479 22 061, (poř. č. žádosti 238)

- na Doteky módy - pronájem sálu ND, pronájem techniky, kulturní vystoupení,

moderace, cestovní náklady

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

3299

5213

90 000,--

(neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - SŠoděvní, Prostějovská zlatá jehla)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

3299

5339

90 000,--

(neinv.příspěvky ostatním příspěv.organizacím - SPŠoděvní, Doteky módy)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5909

0000708000

180 000,--

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené-nerozdělená VFP)

K bodu 17. 8 Veřejná finanční podpora - Oblast kultury

Schváleno usnesení č. 18065:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 100.000,-- Kč  (poř. č. žádosti 244)

- na uspořádání výstav a jejich propagaci v Galerii Metro 70 v Prostějově

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5493

100 000,--

(účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

708000

100 000,--

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - nerozdělená VFP )

K bodu 17. 9 Veřejná finanční podpora - Sociální oblast

Schváleno usnesení č. 18066:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 100.000,-- Kč Sdružení Podané ruce, o. s., Francouzská 36, Brno, IČ 605 57 621 (pořadové č. žádosti 5)

- na činnost Víceúčelového kontaktního centra Želva v Prostějově

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

2. ve výši 200.000,-- Kč Občanskému sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA, Tetín 1, Prostějov, IČ 440 53 991, (pořadové č. žádosti 241)

- na denní stacionář - provozní a mzdové náklady

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

- termín čerpání: do 15. 5. 2008 v částce 100.000,-- Kč a do 31. 7. 2008 v částce 100.000,-- Kč

3. ve výši 240.000,-- Kč Zdravotnické záchranné službě Olomouckého kraje, příspěvkové organizaci, Aksamitova 8, Olomouc, IČ 008 49 103, (pořadové č. žádosti 48)

- na pořízení zdravotnického přístroje - OXYLOGU 2000 pro výjezdové stanoviště Prostějov

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

4. ve výši 150.000,-- Kč Písničkou ke slunci, Lidická 86, Prostějov, IČ 657 62 444, (pořadové č. žádosti 30)

- na úhradu části nákladů spojených s pořádáním 13. Mezinárodního hudebního festivalu pro děti a mládež se zdravotním postižením - služby, materiál, honoráře umělců

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

5. ve výši 300.000,-- Kč Občanskému sdružení Mateřské centrum Prostějov, Dvořákova 5, Prostějov, IČ 686 85 017, (pořadové č. žádosti 262)

- provoz Mateřského centra Cipísek a rozšíření aktivit pro děti i rodiče, na provozní a mzdové náklady

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

- termín čerpání: do 15. 5. 2008 v částce 150.000,-- Kč a do 31. 7. 2008 v částce 150.000,-- Kč

6. ve výši 80.000,-- Kč Českému tenisovému svazu vozíčkářů, Kounicova 79, 602 00 Brno, IČ 638 31 180, (pořadové č. žádosti 180)

- mezinárodní turnaj v tenise na vozíku Wheelchair Czech Open 2008 (pronájem tenisového a ubytovacího areálu Hotel Tenis Club Prostějov, strava účastníků turnaje, další služby poskytnuté v rámci turnaje)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

7. ve výši 100.000,-- Kč Sociálním službám Prostějov, příspěvkové organizaci, Pod Kosířem 27, Prostějov, IČ 001 50 100, (pořadové č. žádosti 91)

- na pokrytí provozních nákladů organizace souvisejících se zajištěním pečovatelské služby

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4349

5222

100.000,--

VFP - neinvestiční transfery občanským sdružením (Sdružení Podané ruce)

21

4359

5222

730.000,--

VFP - neinvestiční transfery občanským sdružením (OS Lipka, Písničkou ke slunci, Mateřské centrum, ČTSV)

21

3513

5339

240.000,--

VFP - neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím (ZZS OK)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4351

5339

100.000,--

VFP - neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím (Sociální služby Prostějov)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

701600

1.170.000,--

výtěžek z výherních hracích přístrojů

K bodu 17.10 Veřejná finanční podpora - Granty 2008

Schváleno usnesení č. 18067:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory (grantu) z prostředků ostatních neinvestičních výdajů - grantového systému

1. ve výši 150.000,-- Kč Gymnáziu Jiřího Wolkera, Kollárova 3, Prostějov, IČ 479 22 206

- na studentské divadlo POINT

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

2. ve výši 100.000,-- Kč

- na knižní medailonek prostějovské osobnosti "Akademický malíř a grafik Václav Ševčík"

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 5. 2009

3. ve výši 80.000,-- Kč

- na knižní medailonek prostějovské osobnosti "To byl Alfons Jindra"

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 3. 2009

4. ve výši 180.000,-- Kč ADNOC EUROPE TRADING s. r. o., E. Beneše 69/30, Prostějov, IČ 262 53 101

- na videodokument "Prostějovská architektura přelomu století"

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 28. 2. 2009

5. ve výši 100.000,-- Kč Theodoru Mojžíšovi - VIDEO THEO, IČ 440 49 668

- na videodokument "102. průzkumný prapor Prostějov a jeho bojové mise"

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

6. ve výši 20.000,-- Kč

- na multimediální DVD "Dokumentace tradiční lidové kultury a slovesnosti na Prostějovsku"

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

20

3319

5339

2035

150 000,--

(neinv. příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím - GJW)

20

3319

5213

2035

180 000,--

(neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – ADNOC EUROPE TRADING, s. r. o.)

20

3319

5212

2035

100 000,--

(neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – Theodor Mojžíš – Video Theo )

20

3319

5493

2035

200 000,--

(účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

20

3319

5909

2035

630 000,--

(ostatní neinvestiční výdaje – grantový systém)

c) navýšení neinvestičního příspěvku z prostředků ostatních neinvestičních výdajů - grantového systému ve výši 70.000,-- Kč DUZE - Kulturnímu klubu u hradeb, Prostějov, Školní 4, IČ 004 02 354

- na uskutečnění projektu "Prostějovské kulturní léto"

d) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5331

202030

70 000,--

(navýšení neinvestičního příspěvku DUZE – Kulturnímu klubu u hradeb, příspěvkové organizaci )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5909

2035

70 000,--

(ostatní neinvestiční výdaje – grantový systém )

K bodu 17.11 Nedoporučené žádosti o VFP

Schváleno usnesení č. 18068:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

n e s c h v a l u j e

poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 173.900,-- Kč Charitě Prostějov, Sádky 14, Prostějov, IČ 441 59 854 (pořadové č. žádosti 288)

- na poskytování pečovatelské služby (provozní a mzdové náklady),

2. ve výši 240.000,-- Kč Občanskému sdružení "Žebřík", o. s., Voskovcova 8, Olomouc, IČ 270 19 896, (pořadové č. žádosti 40)

- na informační a poradenské centrum k podpoře integrace cizinců (drobný hmotný majetek, osobní náklady, služby),

3. ve výši 110.000,-- Kč Veronice Šindelkové, IČ 680 11 903, (pořadové č. žádosti 157)

- na vybavení provozovny kavárny AVE Caffe a hlídání "Hodná teta",

4. ve výši 200.000,-- Kč Oblastnímu spolku ČČK Prostějov, Miličova 3, Prostějov, IČ 004 26 369, (pořadové č. žádosti 98)

- na zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob v ošacovacím středisku pro sociálně slabé občany (mzdové prostředky, nákup textilií, doprava na dovoz zboží, provozní náklady, kancelářské potřeby),

5. ve výši 250.000,-- Kč Organizaci Člověk v tísni, o. p. s., Sokolská 1869/18, Praha, IČ 257 55 277, (pořadové č. žádosti 171)

- na mzdy výzkumníka, zákonné odvody, telefon, kancelářské potřeby, ubytování, cestovné, dohody pro studenty a recenzenty.

K bodu 17.12 Veřejná finanční podpora - Hasičský sbor

Schváleno usnesení č. 18069:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 70.000,- Kč Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, Olomouc IČO: 70885940 (poř. číslo žádosti 79)

- na vybavení jednotky (pořízení automatického defibrilátoru)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

6339

70 000,00

(zvýšení položky ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Akce (Org.)

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

0000708000

70 000,00

(VFP dosud nerozdělená)

K bodu 13. Rozpočtové hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací – Závěrečný účet města za rok 2007

Schváleno usnesení č. 18070:

Zastupitelstvu města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1. vyúčtování rozpočtového hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací - závěrečný účet města Prostějova za rok 2007, které skončilo záporným saldem příjmů a výdajů ve výši 90.299.193,44 Kč, a to bez výhrad.

Saldo bylo v průběhu rozpočtového roku 2007 kryto z rozpočtových rezerv města Prostějova a z trvalých peněžních fondů zřízených městem Prostějovem.

2. vyúčtování podnikatelské činnosti města Prostějova v roce 2007 v oblasti realizace digitálních map, které skončilo ztrátou ve výši 250.388,73 Kč, a to bez výhrad,

3. odvod finančních prostředků zlepšených hospodářských výsledků příspěvkových organizací vytvořených ostatními vlivy na účet města, doporučených na základě výsledků kontrolních dnů k odvodu na účet města v rámci aktivního vypořádání s příspěvkovými organizacemi jejichž zřizovatelem je město, představující celkovou sumu 2.200.221,- Kč (viz strana 7, 13 a strany s výsledky hospodaření příspěvkových organizací

v kapitole 20 - Školství a kultura a 21 – Sociální věci) jednotlivými subjekty v plné navrhované výši,

4. rozpočtové opatření, kterým se:

Zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kap.

ODPA

Pol.

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6402

2122

1

 

2.200.221,-

Odvod části ZHV příspěvkových organizací zřízených městem.

 

Zvyšuje stav rezerv města

 

Kap.

ODPA

Pol.

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

1

 

2.200.221,-

Fond rezerv a rozvoje.

5. finanční hospodaření – finanční vypořádání města Prostějova v roce 2007 tak, jak je uvedeno na straně 13 ve „Finančním hospodaření - návrhu finančního vypořádání roku 2007 v Kč“,

6. rozpočtové opatření v celkové navrhované výši 2.118.713,- Kč (viz strana 4 a 13 - "Schválené a nerealizované nebo částečně realizované akce roku 2007 – požadavek zařadit do rozpočtu roku 2008") dle předložených požadavků správců kapitol na akce, které byly finančně zajištěny rozpočtem roku 2007, ale prostředky nebyly plně čerpány a jsou nutné pro dokončení jmenovitých akcí v roce 2008, popř. jejich pokračování v letech následujících, kterým se:

Zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kap

ODPA

Pol.

UZ

Org.

Částka v Kč

Název akce

20

3319

5909

1

203500

45.000,-

Prostředky na množení DVD o ND u příležitosti 100. výročí

20

3319

6129

1

206500

116.866,-

Prostředky na vydání CD k publikaci "Národní dům v Prostějově 1907 - 2007"

20

3319

6112

1

4000000

1.600.000,-

Prostředky na blíže nespecifikovanou publikaci

40

3745

5169

1

 

250.000,-

Prostředky na kácení dřevin v Kolářových sadech

41

6171

5166

1

 

106.847

Prostředky na úhradu výběr. řízení ve věci měření rychlosti firmě RTS, a.s. a dokumentaci dopravního značení v ul. Vrahovická

             

Snižuje stav zdrojů Fondu rezerv a rozvoje

             

Kap

ODPA

Pol.

UZ

Org.

Částka v Kč

Název akce

70

 

8115

1

 

2.118.713,-

Požadavky kapitol 20, 40, 41

7. rozpočtové opatření finančního vypořádání se SR ČR prostřednictvím Olomouckého kraje, kterým se:

Zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kap.

ODPA

Pol.

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6402

5364

1

 

15.275.521,60

Vratky veř. rozpočtům ústřed. úrovně transferů poskyt. v min. rozpočtových obdobích – fin. vypořádání roku 2007 se SR ČR.

 

Snižuje stav rezerv města

 

Kap.

ODPA

Pol.

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

1

 

15.275.521,60

Fond rezerv a rozvoje.

8. rozpočtová opatření za II. pololetí roku 2007 podléhající, na základě usnesení ZMP č. 16311 ze dne 19.12.2006, dodatečnému schválení ZMP při projednání závěrečného účtu města Prostějova po skončení kalendářního roku 2007, a kterými se v rámci upraveného rozpočtu snižují celkové příjmy a výdaje rozpočtu města roku 2007 o částku 50.994.642,- Kč tak, jak jsou uvedena v důvodové zprávě na straně 9,

9. upravený rozpočet města Prostějova pro rok 2007 na základě provedených rozpočtových opatření roku 2007, která jsou evidována na Finančním odboru MěÚ v Prostějově,

10. výsledky hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem bylo k 31.12.2007 město Prostějov,

11. příděl zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací zřízených městem Prostějovem nebo jeho části do peněžních fondů těchto organizací tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě při hodnocení hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací v roce 2007 (příděl realizovat v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),

b e r e   n a   v ě d o m í

1. pasivní vypořádání se SR ČR prostřednictvím Olomouckého kraje v celkovém objemu 15.275.521,60 Kč (viz strana 3 a 13), které vzniklo nedočerpáním transferů na příspěvek na péči s ÚZ 13235 (1.254.000,- Kč), transferů na dávky pomoci v hmotné nouzi s ÚZ 13306 (13.131.080,- Kč), dotace na projekty kriminality s ÚZ 98064 (1.023,50 Kč), dotace na výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb s ÚZ 98116 (476.279,- Kč), dotace na sociálně – právní ochranu dětí s ÚZ 98216 (1,10 Kč) a převodem vymožených neoprávněně vyplacených sociálních dávek v minulých letech v celkové výši 413.138,- Kč. Finance byly, dle pokynů Olomouckého kraje, převedeny v řádných termínech na depozitní účet Olomouckého kraje z krátkodobých prostředků uložených na bankovních účtech města (Fond rezerv a rozvoje),

2. zápis ústřední inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku a závazků města Prostějova k 31.12.2007 a stav majetkových účtů města Prostějova a zřízených příspěvkových organizací, s vykázanými zůstatky na základě účetních výkazů a řádné inventarizace finančních a hmotných hodnot k 31.12.2007, tak jak jsou uvedeny v předložené důvodové zprávě na straně 33 v „Majetku města Prostějova a jím zřízených příspěvkových organizací (vybrané rozvažné ukazatele)“ a v „Zápisu ze zasedání ústřední inventarizační komise MěÚ o výsledku inventarizace majetku a závazků města Prostějova k 31.12.2007 ze dne 28.2.2008 ",

u k l á d á

1. Bc. Radimu Cardovi, vedoucímu Finančního odboru MěÚ v Prostějově,

uhradit ztrátu z podnikatelské činnosti města Prostějova v roce 2007 v oblasti realizace digitálních map ve výši 250.388,73 Kč v roce 2008 ve prospěch nerozděleného zisku let minulých, který vykazuje k 31.12.2007 hodnotu 762.530,90 Kč,

2. Bc. Radimu Cardovi,vedoucímu Finančního odboru MěÚ v Prostějově,

realizovat v roce 2008 převod finančních zdrojů získaných ze zlepšených hospodářských výsledků příspěvkových organizací, doporučených na základě výsledků kontrolních dnů k odvodu na účet města v rámci aktivního vypořádání s příspěvkovými organizacemi jejichž zřizovatelem je město, představující celkovou sumu 2.200.221,- Kč (viz strana 7, 13 a strany s výsledky hospodaření příspěvkových organizací v kapitole 20 - Školství a kultura a 21 – Sociální věci) na krátkodobé prostředky na bankovních účtech města - Fond rezerv a rozvoje,

3. vedoucím odborů MěÚ v Prostějově - správcům kapitol a ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Prostějov,

k zabezpečení úkolů v roce 2008, důsledně realizovat opatření přijatá na základě poznatků z rozborů hospodaření za rok 2007 a pravidelně kontrolovat a vyhodnocovat jejich plnění v průběhu roku 2008,

4. Bc. Radimu Cardovi,vedoucímu Finančního odboru MěÚ v Prostějově,

v součinnosti s příslušným vedoucím řídícího odboru, kontrolovat během roku 2008 oprávněnost prováděných úprav finančních plánů příspěvkových organizací jejichž zřizovatelem je město Prostějov a v případě zjištění porušení rozpočtové kázně, dát návrh na odvod neinvestičního, popř. investičního příspěvku o částku neoprávněného užití,

5. vedoucím odborů, kteří metodicky řídí příspěvkové organizace zřízené městem,

seznámit písemnou formou ředitele těchto organizací s finanční částkou zlepšeného hospodářského výsledku roku 2007 pro příděl do peněžních fondů a jejich konkrétní dotaci jednotlivým peněžním fondům v roce 2008 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, popř. s odvodem finančních prostředků, v rámci aktivního finančního vypořádání zřizovatele s organizací, dle pravidel uvedených v důvodové zprávě, na základě usnesení Zastupitelstva města Prostějova a částek doporučovaných ve zprávě,

6. ředitelům příspěvkových organizací jejichž zřizovatelem je město Prostějov,

přidělit schválené finanční prostředky zlepšeného hospodářského výsledku roku 2007, celého nebo jeho části, ve prospěch peněžních fondů dle usnesení Zastupitelstva města Prostějova a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Tento příděl, popř. odvod finančních prostředků na ZBÚ zřizovatele, v rámci aktivního finančního vypořádání zřizovatele s organizací, provést do jednoho týdne od písemného oznámení finančních částek příslušným vedoucím řídícího odboru.

K bodu 18. 1 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie

Schváleno usnesení č. 18071:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

13

5311

5011

592.000,-

(platy zaměstnanců v pracovním poměru)

13

5311

5031

154.000,-

(povinné poj. na soc. zabezpečení )

13

5311

5032

54.000,-

(povinné poj. na zdrav. zabezpečení )

13

5311

5038

4.000,-

(povinné poj. na úraz. zabezpečení )

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

8115

1

639.000,-

(vrácení nečerpaných nákladů na mzdové prostředky za rok 2008 do FRR za kapitolu 13 )

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

13

5311

5154

165.000,-

(zvýšení nákladů na platbu elektrické energie – budova Havlíčkova 4 – městská policie)

K bodu 18. 2 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura

Schváleno usnesení č. 18072:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

20

3113

6123

20341

628.432,-

(Dopravní prostředky – pořízení automobilu pro rozvoz stravy v ZŠ PV, ul. Dr. Horáka 24)

20

3121

6129

153000000

95.000,-

(RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 – doskočiště pro skok vysoký)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

20

3113

6351

20341

628.432,-

(Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 – investiční příspěvek – pořízení automobilu pro rozvoz stravy)

20

3121

6351

20340

95.000,-

(Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 – investiční příspěvek - doskočiště pro skok vysoký)

K bodu 18. 3 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura a kapitoly 60 – rozvoj a investice (KK DUHA)

Schváleno usnesení č. 18073:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

3319

6121

602030

51.487,-

(Budovy, haly a stavby – napojení objektu kina Metro 70 na pult centralizované ochrany Městské policie Prostějov)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

20

3319

2122

202030

51.487,-

(Odvody příspěvkových organizací - odvod Duhy – KK u hradeb v PV, příspěvková organizace)

K bodu 18. 4 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura a kapitoly 60 – rozvoj a investice (MŠ Moravská)

Schváleno usnesení č. 18074:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

3111

6121

600330

139.331,60

(Budovy, haly a stavby - vybudování dopadových ploch v zahradě MŠ PV, Moravská ul. 30, příspěvková organizace)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

20

3111

2122

20330

139.331,60

(Odvody příspěvkových organizací - odvod MŠ PV, Moravská ul. 30, příspěvková organizace)

K bodu 18. 5 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města (Fond strategického rozvoje)

Schváleno usnesení č. 18075:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

3639

3111

20.932.450,--

Příjmy z prodeje pozemků

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

8115

7

20.932.450,--

Fond strategického rozvoje

K bodu 18. 6 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města (OS Lipka)

Schváleno usnesení č. 18076:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

6171

5164

374.406,--

úhrada nájemného za pronájem nebytových prostor – OS Lipka

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

3612

6121

374.406,--

převod investic (zhodnocení objektu Tetín 1)

K bodu 18. 7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Fond reinvestic nájemného)

Schváleno usnesení č. 18077:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

3123

6121

5

607030

800 000

SPŠ a SOU Lidická - výměna oken západní strana, nátěr oken

3122

6121

5

607008

500 000

Střední průmyslová škola oděvní – výměna oken I.etapa

3122

6121

5

607027

0

Střední zdravotnická škola - rekonstrukce soc. zařízení a příprava TUV – realizovat v roce 2009

3123

6121

5

607032

114 000

Střední odborné učiliště stavební - výměna elektrických rozvaděčů

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

8115

5

1 414 000

Fond reinvestic nájemného

K bodu 18. 8 Rozpočtové opatření kapitoly 71 – sociální fond

Schváleno usnesení č. 18078:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

1. Zvyšuje rozpočet výdajů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

71

6171

5499

710050

157 732

Kultura, tělovýchova

2. Snižuje stav zůstatku sociálního fondu

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

71

8115

157 732

Sociální fond

K bodu 18. 9 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář starosty

Schváleno usnesení č. 18079:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

10

6409

2321

1.328,00

(zvýšení položky – přijaté neinvestiční dary)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

708000

1.328,00

(zvýšení položky – nerozdělená VFP)

K bodu 19. 1 Schválení prodeje části pozemku p.č. 210/3 v k.ú. Čechovice

Schváleno usnesení č. 18080:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej části pozemku p.č. 210/3 - ostatní plocha v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře cca 13 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování GP),  za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši 300,- Kč/m2, tj. celkem cca 3.900,- Kč a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený

s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující rovným dílem.

K bodu 19. 2 Schválení prodeje části pozemku p.č. 51/2 v k.ú. Vrahovice

Schváleno usnesení č. 18081:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej části pozemku p. č. 51/2 - ost. plocha v k.ú. Vrahovice o výměře cca 33 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu),  za těchto podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. ve výši 500,- Kč/m2, tj. celkem cca 16.500,- Kč a bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 19. 3 Schválení prodeje části pozemku p.č. 6027/1 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 18082:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej části pozemku p.č. 6027/1 - zahrada v k.ú. Prostějov o výměře 53 m2 (dle zpracovaného geometrického plánu označena jako p.č. 6027/3 - zahrada v k.ú. Prostějov), za těchto podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši 150,-- Kč/m2 (cena obvyklá), celkem 7.950,-- Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené se zpracováním geometrického plánu a znaleckého posudku uhradí kupující.

K bodu 19. 4 Schválení prodeje části pozemku p.č. 8148 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 18083:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej části pozemku p.č. 8148 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 231 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) společnosti TOMI-REMONT, a.s., se sídlem Prostějov, Přemyslovka č.p. 2514/4, IČ: 25508571, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši 350,- Kč/m2, tj. cca 80.850,- Kč a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 19. 5 Schválení prodeje části pozemku p.č. 7540/16 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 18084:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej části pozemku p.č. 7540/16 - ost.plocha v k.ú. Prostějov o výměře 3.020 m2 (dle geometrického plánu označena jako p.č. 7540/21 - ost.plocha v k.ú. Prostějov) společnosti Sallerova výstavba Emporium II s.r.o., se sídlem Obchodní zóna 266, 431 11 Otvice, IČ: 272 66 303, pro rozšíření areálu společnosti, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši 500,-- Kč/m2 (cena obvyklá), tj. celkem 1 510 000,-- Kč, a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 19. 6 Schválení prodeje pozemků v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 18085:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej pozemků p.č. 7360/44 - orná půda o výměře 626 m2, p.č. 7359/1 - orná půda o výměře 9.339 m2 a p.č. 7358/6 - orná půda o výměře 2.680 m2, vše v k.ú. Prostějov, spol. MORAVIA ENERGO, a.s., se sídlem Třinec, Jeřabinová 365, PSČ: 739 61, IČ 25851870, za těchto podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. ve výši 450,- Kč/m2, tj. celkem 5.690.250,- Kč a bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

b) v kupní smlouvě se kupující zaváže provést výstavbu energetického zdroje na zemní plyn pro výrobu elektřiny a tepla pro zásobování města a přilehlé průmyslové zóny včetně vydaného kolaudačního souhlasu, na převáděných pozemcích nejpozději do 3 let ode dne podpisu kupní smlouvy (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu prodloužena); pro případ nedodržení této podmínky bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že stavba nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost prodávajícího od kupní smlouvy odstoupit,

c) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se kupující zaváže nabídnout převáděné pozemky nebo jejich části v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo bude zrušeno po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání stavby energetického zdroje na zemní plyn pro výrobu elektřiny a tepla pro zásobování města a přilehlé průmyslové zóny na převáděných pozemcích,

d) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 19. 7 Schválení prodeje pozemků v k.ú. Čechůvky

Schváleno usnesení č. 18086:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1. prodej pozemku p.č. 150/2 - zahrada o výměře 32 m2 v k.ú. Čechůvky za těchto podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši 100,-- Kč/m2, tj. celkem 3.200,-- Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady spojené se zpracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,

2. prodej pozemku p.č. 150/3 - zahrada o výměře 37 m2 v k.ú. Čechůvky  za těchto podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši 100,-- Kč/m2, tj. celkem 3.700,-- Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy

b) náklady spojené se zpracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující

3. prodej pozemku p.č. 150/4 - zahrada o výměře 29 m2 v k.ú. Čechůvky za těchto podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši 100,-- Kč/m2, tj. celkem 2.900,-- Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy

b) náklady spojené se zpracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 19. 8 Schválení prodeje pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr p.č. 3263 v k.ú. Ptení

Schváleno usnesení č. 18087:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr p.č. 3263 o výměře 586 m2 v k.ú. Ptení za těchto podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši 10,-- Kč/m2, tj. celkem 5.860,-- Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady spojené se zpracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 19. 9 Schválení prodeje objektu Újezd 23 v Prostějově

Schváleno usnesení č. 18088:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej objektu občanské vybavenosti č.p. 2167 (Újezd 23 v Prostějově) na pozemku p.č. 3948 a pozemku p.č. 3948 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 589 m2, vše v k.ú. Prostějov, společnosti SIaP s.r.o., se sídlem Brno, Třída Generála Píky 9, PSČ: 613 00, IČ: 26302403, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši 5.657.000,- Kč a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným nemovitostem tak, že se společnost SIaP, s.r.o., zaváže tyto nemovitosti v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu nemovitostí z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví společnosti SIaP, s.r.o.,

c) v kupní smlouvě se kupující zaváže nejpozději do 5 let ode dne podpisu kupní smlouvy provést rekonstrukci převáděného objektu za účelem zřízení restauračních a školících prostor; pro případ nedodržení této podmínky bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 500.000,- Kč,

d) v kupní smlouvě se společnost SIaP, s.r.o., zaváže zachovat výpůjčku předmětných nemovitostí pro Základní uměleckou školu Vladimíra Ambrose v Prostějově dle Smlouvy o výpůjčce č. 2001/16/133 ze dne 27.7.2001, a to minimálně do 31.12.2009; v případě nesplnění uvedeného závazku bude kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč a město Prostějov bude moci od kupní smlouvy odstoupit,

e) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 19.10 Schválení prodeje objektu Tetín 4 v Prostějově

Schváleno usnesení č. 18089:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej objektu bydlení č.p. 1491 (Tetín 4 v Prostějově) na pozemku p.č. 2727 a pozemků p.č. 2727 - zastavěná plocha o výměře 290 m2 a p.č. 2728 - zahrada o výměře 126 m2, vše v k.ú. Prostějov, formou veřejné dražby dobrovolné. Vyvolávací cena, stanovená na základě znaleckého posudku (cena obvyklá), činí 1.050.000,- Kč.

K bodu 19.11 Schválení prodeje objektu E. Valenty 19 v Prostějově

Schváleno usnesení č. 18090:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej objektu občanské vybavenosti č.p. 3969 (Edvarda Valenty 19 v Prostějově) na pozemku p.č. 5722/46, pozemku p.č. 5722/46 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 611 m2 a pozemku p.č. 5722/45 - ostatní plocha

o výměře 2.201 m2, vše v k.ú. Prostějov, společnosti ProMedica, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, E. Valenty 3969/19, PSČ: 796 03, IČ: 00560073, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku, tj. 6.534.240,- Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 19.12 Schválení výkupu pozemku p.č. 5763/1 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 18091:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

v souvislosti s akcí "Cyklistická stezka v biokoridoru Hloučela" výkup pozemku p.č. 5763/1- orná půda o výměře 1203 m2 v k.ú. Prostějov od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova za kupní cenu ve výši 200,- Kč/m2, tj. celkem 240.600 Kč za následujících podmínek:

a) část ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (výše daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,

b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

K bodu 19.13 Schválení výkupu pozemků v k.ú. Čechovice u Prostějova

Schváleno usnesení č. 18092:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

v souvislosti s akcí "Cyklistická stezka Krasice - Čechovice" (investor město Prostějov)

1. výkup části pozemku p.č. 138/1- zahrada v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře cca 6 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši 500,- Kč/m2, tj. celkem cca 3.000,- Kč, a bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

c) kupní smlouva bude uzavřena po kolaudaci stavby cyklistické stezky, do doby uzavření kupní smlouvy bude mezi městem Prostějovem a podílovými spoluvlastníky uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě.

2. výkup části pozemku p.č. 138/2 - zahrada v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře cca 7 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši 300,- Kč/m2, tj. celkem cca 2.100,- Kč, a bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

c) kupní smlouva bude uzavřena po kolaudaci stavby cyklistické stezky, do doby uzavření kupní smlouvy bude mezi městem Prostějovem a vlastníkem pozemku uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě.

3. výkup části pozemku p.č. 425/1- zahrada v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře cca 8 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši 300,- Kč/m2, tj. celkem cca 2.400,- Kč, a bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

K bodu 19.14 Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 309/41 v k.ú. Kralice na Hané („Stavba průmyslové komunikace a inženýrských sítí v sektoru „G“ průmyslové zóny Prostějov“)

Schváleno usnesení č. 18093:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1. uzavření dohody mezi Olomouckým krajem a městem Prostějovem o zrušení smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 2005/16/221 uzavřené dne 18. 8. 2005 mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a městem Prostějovem jako budoucím obdarovaným, v části týkající se pozemku p.č. 309/8, nyní pozemek p.č. 309/41 v k.ú. a obci Kralice na Hané,

2. bezúplatné nabytí pozemku p.č. 309/41 - ost. plocha o výměře 52 m2 v k.ú. Kralice na Hané, za podmínky, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

3. změnu bodu 5 usnesení ZMP č. 15096 ze dne 26. 4. 2005, na následující znění:

"bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 7360/29 - ost. plocha v k.ú. Prostějov o výměře 30 m2 (dle geom. plánu č. 4079-586/2007 ze dne 27. 9. 2007 díl "a", který je sloučen do pozemku p.č. 8024/1 - ost. plocha v k.ú. Prostějov),

ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ 60609460, ve správě Středního odborného učiliště stavebního Prostějov, Fanderlíkova 25, Prostějov, městem Prostějovem, za podmínky, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov".

K bodu 19.15 Bezúplatný převod hmotného majetku

Schváleno usnesení č. 18094:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

bezúplatný převod hmotného movitého majetku - energetického auditu budovy Kollárova 3 v Prostějově v celkové pořizovací hodnotě 220 500,00 Kč, z majetku města Prostějova, do vlastnictví Olomouckého kraje

se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ 60609460, DIČ CZ60609460.

K bodu 19.16 Zrušení předkupního práva k pozemkům p.č. 4321/1 a p.č. 4321/2, oba v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 18095:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o zániku předkupního práva města Prostějova k pozemkům p.č. 4321/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 166 m2 a p.č. 4321/1 - zahrada o výměře 299 m2, oba v k.ú. Prostějov, v ulici Karlov.

K bodu 19.17 Zrušení předkupního práva – B.D.S., družstvo

Schváleno usnesení č. 18096:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o zániku předkupního práva města Prostějova k objektu bydlení č.p. 2550 (Slovenská 15 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4623 a pozemku p.č. 4623 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře

605 m2, vše v k.ú. Prostějov, zřízeného na základě kupní smlouvy ze dne 26.11.1996, s družstvem B.D.S., družstvo, se sídlem Prostějov, Slovenská 15, IČ: 63494027.

K bodu 19.18 Změna podmínky prodeje nemovitostí v k.ú. Prostějov (Plumlovská 19a v Prostějově)

Schváleno usnesení č. 18097:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

změnu podmínky prodeje objektu č.p. 922 (Plumlovská 19a v Prostějově) na pozemku p.č. 1506 a pozemků p.č. 1506 a p.č. 1507, vše v k.ú. Prostějov, uvedené v čl. VI. kupní smlouvy č. 2005/16/029 uzavřené dne 23.3.2005, a to následovně:

a) kupující bude povinen v termínu do 31.7.2008 dokončit rekonstrukci převáděného objektu č.p. 922 na pozemku p.č. 1506 v k.ú. Prostějov včetně pravomocného kolaudačního rozhodnutí; pro případ nesplnění této podmínky bude v kupní smlouvě stanovena smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení s rekonstrukcí objektu,

b) změna podmínky prodeje nemovitostí v k.ú. Prostějov bude provedena formou dodatku ke kupní smlouvě č. 2005/16/029 uzavřené dne 23.3.2005.

K bodu 19.19 Změna bodu 1 usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 17142 ze dne 26.6.2007

Schváleno usnesení č. 18098:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

změnu bodu 1 usnesení ZMP č. 17142 ze dne 26. 6. 2007 tak, že se text "pozemku p.č. 6319 - orná půda o výměře 25.697 m2 v k.ú. Prostějov" nahrazuje textem "části pozemku p.č. 6319 - orná půda v k.ú. Prostějov, o výměře cca 16.500 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu)".

K bodu 19.20 Schválení Pravidel prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova

Schváleno usnesení č. 18099:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

Pravidla prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova včetně seznamu bytových domů určených k prodeji ve znění dle předloženého návrhu.

 

Ing. Jan T e s a ř , v. r.                                                                                                                                                                        Miroslav P i š ť á k , v. r.

starosta města Prostějova                                                                                                                                                                  místostarosta města Prostějova

 

Prostějov 22. 4. 2008

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:28:59 | přečteno 555x | Věra Krejčí
load