Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2008 > Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 24. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne 24. 6. 2008

K bodu 1. Zahájení, schválení programu

Schváleno usnesení č. 18100:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program svého 13. zasedání, konaného dne 24. 6. 2008 s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

Schváleno usnesení č. 18101:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

p o v ě ř u j e

Boženu Sekaninovou ověřením zápisu z 13. zasedání.

Schváleno usnesen č. 18102:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

p o v ě ř u j e

Mgr. Evu Zatloukalovou ověřením zápisu z 13. zasedání.

K bodu 2. Zpráva o činnosti rady

Schváleno usnesení č. 18103:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o činnosti rady města za uplynulé období.

K bodu 2.1 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Národní dům Prostějov za rok 2007

Schváleno usnesení č. 18104:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

Výroční zprávu obecně prospěšné společnosti Národní dům Prostějov, o. p. s. za rok 2007.

K bodu 3. Schválení poskytnutí věcného daru 102. průzkumnému praporu generála Karla Palečka

Schváleno usnesení č. 18105:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí věcného daru 3 ks opracovaných kamenů včetně 3 podstavců, to vše v celkové hodnotě 49 999,- Kč pro pietní místo 102. průzkumného praporu generála Karla Palečka v Prostějově.

K bodu 4. Delegování zástupců města Prostějova na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti ASA TS Prostějov, s. r. o.

Schváleno usnesení č. 18106:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

1. d e l e g u j e

Ing. Pavla Drmolu, místostarostu a Miroslava Pišťáka, místostarostu, v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, jako zástupce společníka města Prostějova na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 26 22 41 78, která se koná dne 25. června 2008 v objektu hotelu Grand v Prostějově. Právo hlasovat na valné hromadě má místostarosta Ing. Pavel Drmola, v případě jeho neúčasti místostarosta Miroslav Pišťák.

2. p o v ě ř u je

zástupce města Prostějova, aby na valné hromadě navrhl a hlasoval pro jmenování Ing. Tomáše Fajkuse jednatelem společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. za město Prostějov.

K bodu 5. Rezignace člena osadního výboru Vrahovice

Schváleno usnesení č. 18107:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

rezignaci Naděždy Šindlerové na funkci členky osadního výboru v části města Vrahovice.

K bodu 6. Návrh členů Řídící komise Strategického plánu rozvoje

Schváleno usnesení č. 18108:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

návrh členů Řídící komise Strategického plánu města Prostějova.

K bodu 7. Návrhy na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov

Schváleno usnesení č. 18109:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

n e s c h v a l u j e

zařazení návrhů č. 1 a 2 do změny územního plánu,

s c h v a l u j e

pořízení VI. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov, která bude zahrnovat návrh č. 3, jejíž pořízení bude podmíněno úhradou nákladů navrhovatelem, dle důvodové zprávy.

K bodu 8. Přijetí nefinančního plnění z Fondu ASEKOL – přístřešek na sběrném dvoře

Schváleno usnesení č. 18110:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) přijetí nefinančního plnění vyplývajícího z žádosti o dotaci z Fondu ASEKOL,

b) smlouvu o poskytnutí nefinančního příspěvku dle přiloženého návrhu.

K bodu 9. Přijetí investičního finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje

Schváleno usnesení č. 18111:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

I. přijetí investiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 392 500,- Kč na akci "Bezpečné přechody - přisvětlení přechodů pro chodce",

II. smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje dle přiloženého návrhu,

III. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

4222

392 500

Investiční přijaté transfery od krajů – Bezpečné přechody – přisvětlení přechodů pro chodce

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

50000000

392 500

Investiční přijaté transfery od krajů – Bezpečné přechody– přisvětlení přechodů pro chodce

K bodu 9.1 Přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje (Mezinárodní sochařské symposium)

Schváleno usnesení č. 18112:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 100 000,- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s "Mezinárodním sochařským symposiem Hany Wichterlové",

b) smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje dle přiloženého návrhu,

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

10

4122

100 000,00

Neinvestiční přijaté transfery od krajů – Mezinárodní sochařské symposium Hany Wichterlové

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

10

3319

5139

102400

50 000,00

Neinvestiční přijaté transfery od krajů – Mez. soch. symposium – nákup materiálu

10

3319

5169

102400

50 000,00

Neinvestiční přijaté transfery od krajů – Mez. soch. symposium – nákup služeb

K bodu 10. Půjčky obyvatelům v souvislosti se změnou využití lokality U sv. Anny

Schváleno usnesení č. 18113:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

1) p o t v r z u j e,

že byly splněny dnem 5. května 2008 podmínky sjednané smlouvou o půjčce, uzavřené s městem Prostějovem dne 23. dubna 2003 a současně potvrzuje, že město Prostějov z tohoto důvodu v souladu s článkem druhým uvedené smlouvy o půjčce nepožaduje vrácení poskytnuté půjčky,

2) s c h v a l u j e

uzavření písemné dohody o prominutí dluhu v plné výši z důvodů splnění podmínek sjednaných shora specifikovanou smlouvou o půjčce, a to podle předloženého návrhu, který tvoří přílohu tohoto materiálu.

K bodu 11. Záležitosti obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o.

Schváleno usnesení č. 18114:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

I. b e r e   n a   v ě d o m í

informace o záměru Rady města Prostějova při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o., IČ: 277 16 333 se sídlem Komenského 4142/6, Prostějov, PSČ 796 01, zvýšit základní kapitál obchodní společnosti o 4.500.000 Kč na novou výši 4.700.000 Kč,

II. d o p o r u č u j e

Radě města Prostějova při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o. zvýšit základní kapitál obchodní společnosti na částku 4.700.000 Kč peněžitým vkladem,

III. pro případ rozhodnutí jediného společníka obchodní společnosti o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti peněžitým vkladem ve výši 4.500.000 Kč (odkládací podmínka)

1. s o u h l a s í

se změnou obsahu Zakladatelské listiny obchodní společnosti takto:

a) článek IV. včetně nadpisu nově zní:

"Článek IV.

Základní kapitál společnosti, vklad společníka

1. Základní kapitál společnosti činí 4.700.000 Kč (slovy čtyři miliony sedm set tisíc korun českých).

2. Základní kapitál je tvořen peněžitým vkladem jediného společníka města Prostějova ve výši 4.700.000 Kč (slovy čtyři miliony sedm set tisíc korun českých).

3. Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo část podílu na jinou osobu."

2. s c h v a l u j e

převzetí závazku ke zvýšení vkladu jediného společníka města Prostějova do obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o., IČ: 27716333 se sídlem Komenského 4142/6, Prostějov, PSČ 796 01 peněžitým vkladem ve výši 4.500.000 Kč, slovy: čtyři miliony pět set tisíc korun českých,

3. s c h v a l u j e

zvýšení peněžitého vkladu města Prostějova do obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o., IČ: 27716333 se sídlem Komenského 4142/6, Prostějov, PSČ 796 01 ve výši 4.500.000 Kč, slovy: čtyři miliony pět set tisíc korun českých,

4. s c h v a l u j e

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6202

1.688.466,42

(Nákup majetkových podílů)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

1.688.466,42

(Fond rezerv a rozvoje)

5. s c h v a l u j e

zaplacení části zvýšení vkladu jediného společníka města Prostějova do obchodní společnosti takto:

a) započtením pohledávky města Prostějova vůči obchodní společnosti z titulu Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova (formou návratné finanční výpomoci - půjčky) na zajištění provozu Společenského domu ze dne 30. března 2007 ve zbývající výši 2.811.533,58 Kč, kterou má společník za společností Společenský dům Prostějov, s.r.o., se splatností do 28. února 2010, tedy dosud nesplatnou; proti pohledávce na splacení zvýšení vkladu města Prostějova do obchodní společnosti peněžitým vkladem v celkové výši 4.500.000 Kč, kterou má společnost Společenský dům Prostějov, s.r.o. za společníkem městem Prostějovem, se splatností dnem účinnosti této dohody, a to na základě dohody o započtení, jejíž návrh tvoří přílohu tohoto materiálu,

b) úhradou částky 1. 688.466,42 Kč na účet obchodní společnosti.

6. p o v ě ř u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu, podpisem

a) prohlášení o závazku ke zvýšení peněžitého vkladu města Prostějova do obchodní společnosti podle bodu 1 shora,

b) dohody o započtení podle bodu 5 usnesení shora,

7. u k l á d á

Bc. Radimu Cardovi, vedoucímu Finančního odboru Městského úřadu v Prostějově, převést částku odpovídající zvýšení vkladu jediného společníka města Prostějova do obchodní společnosti v souladu s tímto usnesením a budoucím

a) usnesením valné hromady obchodní společnosti o zvýšení základního kapitálu,

b) prohlášením o převzetí závazku ke zvýšení vkladu jediného společníka do obchodní společnosti,

c) dohodou o započtení pohledávek lhůtu k využití přednostního práva.

K bodu 12. Stanovení limitu výše prokazatelné ztráty v městské hromadné dopravě

Schváleno usnesení č. 18115:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u je

stanovení maximální výše úhrady prokazatelné ztráty v městské hromadné dopravě v Prostějově pro roky 2009 a 2010 do 18,000.000,- Kč ročně.

K bodu 13. Revokace rozpočtového opatření – veřejná finanční podpora (nerozdělená VFP)

Schváleno usnesení č. 18116:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

a) r e v o k u j e

usnesení ZMP č. 18017 ze dne 26.2.2008 - VFP na 170.000,- Kč pro ZO Českého svazu ochránců přírody - Hloučela, Prostějov v části rozpočtového opatření,

b) s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

708000

170 000,00

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - nerozdělená VFP )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

708000

62 900,00

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - nerozdělená VFP)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

701600

107 100,00

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - výtěžek z výherních hracích přístrojů )

 

K bodu 13.1 Revokace rozpočtového opatření – veřejná finanční podpora (nerozdělená VFP)

Schváleno usnesení č. 18117:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

a) r e v o k u j e

usnesení ZMP č. 18063 ze dne 22.4.2008 v části rozpočtového opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

4.580.000,-

(neinvestiční transfery občanským sdružením)

20

3419

5229

100.000,-

(ostatní transfery neziskovým a podobným organizacím)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

708000

1.820.000,-

(VFP dosud nerozdělená)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

701600

2.860.000,-

(výtěžek z výherních hracích přístrojů)

b) s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

4.580.000,-

(neinvestiční transfery občanským sdružením)

20

3419

5229

100.000,-

(ostatní transfery neziskovým a podobným organizacím)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

708000

1.515.128,-

(VFP dosud nerozdělená)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

701600

3.164.872,-

(výtěžek z výherních hracích přístrojů)

K bodu 14.1 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura

Schváleno usnesení č. 18118:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

20

3113

5331

20338

76.000,-

(navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole a mateřské škole Prostějov, Melantrichova ul. 60 – nákup DDHM do školní kuchyně)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

20

3113

2122

20338

76.000,-

(odvod příspěvkové organizace – Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova ul. 60)

K bodu 14.2 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura a 60 – rozvoj a investice

Schváleno usnesení č. 18119:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

3121

6121

600340

130.000,-

(stavební úpravy v pavilonu F RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

20

3121

2122

20340

130.000,-

(odvod příspěvkové organizace – RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2)

K bodu 14.3 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města

Schváleno usnesení č. 18120:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

0000035

15.405.600,-

Výkup pozemků ve sportovním areálu na ulici Kostelecká

50

6409

6121

0000035

2.894.400.-

Výkup staveb ve sportovním areálu na ulici Kostelecká

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

8115

7

18.300.000,-

Fond strategického rozvoje

K bodu 14.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (inženýrské sítě pro 50 RD)

Schváleno usnesení č. 18121:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočtu výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

113000000

12 000 000

Komunikace, IS a VO pro 50 RD u nové nemocnice

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

8115

7

12 000 000

Fond strategického rozvoje

K bodu 14.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (městský hřbitov)

Schváleno usnesení č. 18122:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

3632

6121

44000000

260 000

Městský hřbitov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

8115

4

260 000

Fond městských hřbitovů

K bodu 14.6 Rozpočtové opatření kapitoly 70 - finanční

Schváleno usnesení č. 18123:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

1351

701600

1.086.372,-

Odvod výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů.

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

701600

1.086.372,-

Ostatní finanční výdaje jinde nezařazené – výtěžek z provozování výherních hracích přístrojů k rozdělení na veřejně prospěšné účely.

K bodu 15.1 Veřejná finanční podpora - oblast sportu

Schváleno usnesení č. 18124:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z části výtěžku za provoz výherních hracích přístrojů

1.ve výši 250.000,-- Kč Českému svazu orientačního běhu, Zátopkova 100/2, Praha 6, Strahov, IČ 005 48 677 (poř. č. žádosti 188)

- VFP bude použita na účast na Mistrovství světa v orientačním běhu (startovné, vklady a úhrady ubytování a stravy, reklamní partneři)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

2. ve výši 100 000,- Kč TJ Sokol Čechovice, Čechovická 55, Prostějov, IČ 163 67 855 (poř. č. žádosti 233)

- VFP bude použita na činnost TJ

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

3. výši 100 000,- Kč TJ Sokol II, Prostějov, U Kalicha 2, Prostějov, IČ 479 20 653, (poř. č. žádosti 252)

- VFP bude použita na činnost TJ

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

450.000,-

(neinvestiční transfery občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

701600

450.000,-

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené-výtěžek z VHP)

K bodu 15.2 Veřejná finanční podpora - oblast sportu (nedoporučené žádosti)

Schváleno usnesení č. 18125:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

n e s c h v a l u j e

poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 80.000,-- Kč Klubu noční hokejové ligy Prostějov, Krásná 4, Prostějov, IČ 270 35 352 (poř. č. žádosti 279) na celoroční podporu klubu (cestovné, energie, režie), na mistrovství ČR družstev (ceny),

2. ve výši 60.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Kulečník Prostějov, Palackého 25, Prostějov, IČ 479 18 055 (poř. č. žádostí 265, 266) na celoroční podporu klubu ( cestovné, energie, režie) v částce 40.000,-- Kč, na mistrovství ČR družstev (ceny) v částce 20.000,-- Kč,

3. ve výši 150.000,-- Kč Písničkou ke slunci, Lidická 86, Prostějov, IČ 657 62 444 (poř. č. žádosti 32) na 13. Mezinárodní hudební festival pro děti a mládež se zdravotním postižením,

4. ve výši 150.000,-- Kč Škole sebeobrany Budokan, J. Zrzavého 3975, Prostějov, IČ 657 62 444 (poř. č. žádosti 85) na soutěže, semináře, soustředění,

5. ve výši 150.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě SOKOL Vrahovice, M. Alše 820, Prostějov, IČ 479 20 025 (poř. č. žádosti 271) na nákup malotraktoru,

6. ve výši 85.000,-- Kč Prostějovským vozíčkářům, Kostelecká ul. 4165/17, Prostějov, IČ 266 78 748 (poř. č. žádosti 253) na podporu činnosti oddílu (kuželky, hippoterapie, basketbal).

K bodu 15.3 Veřejná finanční podpora - SK Prostějov, TJ Pozemstav

Schváleno usnesení č. 18126:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro mládež a tělovýchovu

1. ve výši 80.000,-- Kč Sportovnímu klubu Prostějov, oddílu korfbalu, Sportovní 3924/1, IČ 005 44 264 (poř. č. žádostí 150, 151)

- na činnost oddílu (cestovné, pronájem, rozhodčí) ve výši 50.000,-- Kč

- na "FINAL FOUR 2008" (pronájem, rozhodčí, poháry, ceny, zdravotník, pořádková služba, požární hlídka, pronájem a instalace povrchu) ve výši 30.000,-- Kč

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

2. ve výši 58.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Pozemstav Prostějov, Krasická ul. 936/6, IČ 441 59 919 (poř. č. žádostí 141, 140, 198, 168)

- na pohár TJ Pozemstav Prostějov v jachtingu v částce 8.000,--Kč

- na mezinárodní žákovské plavecké závody a mistrovství ČR žactva (rozhodčí, propagace, ceny) v částce 20.000,--Kč

- na mezinárodní závod žáků a juniorů ve sportovní gymnastice, závod "Gymnastická mimina" v částce 15.000,--Kč

- na letní soustředění oddílu karate v částce 15.000,--Kč

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

203900

138.000

(neinv. transfery občanským sdružením) Sportovní klub Prostějov, oddíl korfbalu; Tělovýchovná jednota Pozemstav Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

20

3419

5909

203900

138.000

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené)

K bodu 15.4 Veřejná finanční podpora - TJ Haná Prostějov

Schváleno usnesení č. 18127:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

n e s c h v a l u j e

poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 55.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Haná Prostějov, Brněnská 10, IČ 163 67 995 (poř. č. žádosti 170) na účast fotbalového týmu na největším fotbalovém turnaji amatérských družstev v Evropě - Umbro Cup 2008 (cestovné, ubytování, startovné).

K bodu 15.5 Veřejná finanční podpora - kulturní granty 2008 (nedoporučené žádosti)

Schváleno usnesení č. 18128:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

n e s c h v a l u j e

poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory - grantu z rozpočtu města Prostějova

1. Písničkou ke slunci, Prostějov, Lidická 86, IČ 657 62 444 požadovanou částku 100.000,-- Kč na uspořádání 13. Mezinárodního hudebního festivalu pro děti a mládež se zdravotním postižením (služby, drobný materiál, honoráře umělcům),

2. Miroslavu Novákovi, IČ 123 11 634 požadovanou částku 117.000,-- Kč na knižní vydání básnického díla Miroslava Kubese,

3. ADNOC EUROPE TRADING s. r. o., Prostějov, sídl. E. Beneše 69/30 požadovanou částku 135.000,-- Kč na knižní medailon "Touhy a výzvy Jiřího Svobody",

4. Theodoru Mojžíšovi - Video Theo, Netušilova 15, Prostějov, IČ 440 49 668 požadovanou částku 160.000,-- Kč na videodokument Prostějov - interaktivní DVD,

5. Jiřímu Dittmanovi - videostudio EVIS, Prostějov, Školní 26, IČ 133 83 230 požadovanou částku 150.000,-- Kč na videofilm "Z historie prostějovského Sokola",

6. TF studio, Tomáš Fraus, Prostějov, sídl. Svobody 3575/76, IČ 746 81 338 požadovanou částku 140.000,-- Kč na DVD - Příběhy skryté v mramoru.

K bodu 15.6 Veřejná finanční podpora - oblast kultury (nedoporučené žádosti)

Schváleno usnesení č. 18129:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

n e s c h v a l u j e

poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků výtěžku z hracích přístrojů v kapitole 70

1. ve výši 150.000,-- Kč Písničkou ke slunci, Prostějov, Lidická 86, IČ 657 62 444 (poř. č. žádosti 31) na uspořádání 13. Mezinárodního hudebního festivalu pro děti a mládež se zdravotním postižením (služby, drobný materiál, honoráře umělcům),

2. ve výši 100.000,-- Kč Keltské noci, o. s., Prostějov, Dr. Horáka 2, IČ 226 88 188 (poř. č. žádosti 148) na uspořádání 7. ročníku mezinárodního hudebního festivalu "Keltská noc 2008".

 

K bodu 15.7 Veřejná finanční podpora - sociální oblast (nedoporučené žádosti)

Schváleno usnesení č. 18130:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

n e s c h v a l u j e

poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 100.000,-- Kč Sdružení Podané ruce, o. s., Francouzská 36, Brno, IČ 605 57 621, (pořadové č. žádosti 4 na programy specifické primární prevence pro žáky základních škol a studenty středních škol - mzdové náklady Víceúčelového kontaktního centra Želva v Prostějově,

2. ve výši 100.000,-- Kč Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s., okresnímu výboru Prostějov, Kostelecká 17, Prostějov, IČ 628 58 645, (pořadové č. žádosti 254) na rekondiční, rehabilitační, ozdravné pobyty, odborné edukační programy, rehabilitační cvičení a plavání a další činnosti spojené se zaměřením na udržení a zlepšení zdravotního stavu,

3. ve výši 105.300,-- Kč Svazu tělesně postižených v České republice, o. s., okresní organizaci, Kostelecká 17, Prostějov, IČ 628 58 602 (pořadové č. žádosti 2) na zajištění rekondičního pobytu, rehabilitačního plavání, rehabilitace v lázních Skalka, zajištění chodu kanceláře a půjčovny kompenzačních pomůcek,

4. ve výši 100.000,-- Kč Prostějovským vozíčkářům, Kostelecká 17, Prostějov, IČ 266 78 748, (pořadové č. žádosti 182) na spolkovou činnost (provozní náklady, výlety),

5. ve výši 92.000,-- Kč Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka Svatoplukova 15, Prostějov, IČ 653 99 447, (pořadové č. žádosti 187) na zajištění služeb pro zrakově znevýhodněné občany regionu Prostějov - provozní náklady (služby, nájem, telefon, kancelářské potřeby, vzdělávání, kultura, sport),

6. ve výši 75.000,-- Kč Centru pro zdravotně postižené Olomouckého kraje, o. s., Náměstí Svobody 4, Přerov, regionální pracoviště Prostějov, Kostelecká 17, Prostějov, IČ 265 94 064, (pořadové č. žádosti 186) na bezplatné sociálně-právní poradenství, provoz handicap help linky, terénní práce, provozní náklady (nájemné, energie, poštovné, kancelářské potřeby, cestovné),

7. ve výši 72.700,-- Kč Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Svatoplukova 15, Prostějov, IČ 750 74 133, (pořadové č. žádosti 185) na poskytování služeb osobám se sluchovým postižením - na provozní náklady (nájemné, energie, telefon, kancelářské potřeby, poštovné), vzdělávání pracovníků, cestovné,

8. ve výši 70.000,-- Kč Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis herpetiformis Duhring "Sedmikráska", Kostelecká 17, Prostějov, IČ 644 39 178, (pořadové č. žádosti (183) na poradenské centrum Sedmikráska (nájemné, kancelářské potřeby, poštovné, telefon, PC servis, ozdravný pobyt),

9. ve výši 60.000,-- Kč Fondu ohrožených dětí, Na Poříčí 6, Praha 1, IČ 004 99 277, (pořadové č. žádosti 90) na podporu sociálně slabých rodin s dětmi, jejichž případy pobočka řeší s cílem pomoci zajistit potřebnou péči o děti, na pořízení digitální kamery,

10. ve výši 100.000,-- Kč Občanskému sdružení na pomoc starým, chronicky nemocným, zdravotně postiženým a handicapovaným občanům "Pomocná ruka", Školní 32, Prostějov, IČ 697 46 338, (pořadové č. žádosti 21) na nákup zdravotnických potřeb.

K bodu 16. 1 Schválení prodeje části pozemku p.č. 7396/1 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 18131:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej části pozemku p.č. 7396/1 - ost. plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 1.170 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), spol. ORBIT REAL, s.r.o., se sídlem Kojetínská 1, Prostějov, PSČ: 796 93, IČ 25539744, za těchto podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. ve výši 350,- Kč/m2, tj. celkem cca 409.500,- Kč a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

b) při zpracování geom. plánu na oddělení části pozemku p.č. 7396/1 v k.ú. Prostějov bude zohledněna poloha plánované cyklistické stezky a chodníku,

c) v kupní smlouvě se kupující zaváže provést výstavbu parkoviště včetně vydaného kolaudačního souhlasu na převáděné části pozemku nejpozději do 3 let od podpisu kupní smlouvy (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu prodloužena); pro případ nedodržení této podmínky bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že stavba nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost prodávajícího od kupní smlouvy odstoupit,

d) bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděné části pozemku tak, že se kupující zaváže nabídnout ji v případě svého úmyslu pozemek prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu tohoto pozemku z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo bude zrušeno nejdříve po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání stavby parkoviště na převáděné části pozemku p.č. 7396/1 v k.ú. Prostějov,

e) náklady spojené s vypracováním geom. plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,

f) v kupní smlouvě se kupující zaváže do 20 dnů ode dne provedení vkladu práv dle uzavřené kupní smlouvy vzít zpět žalobu o odstranění rozestavěné stavby zdravotního střediska na pozemku p.č. 7364/32 v k.ú. Prostějov (vlastník pozemku spol. ORBIT REAL, s.r.o.); v případě nesplnění uvedeného závazku bude město Prostějov oprávněno od kupní smlouvy odstoupit.

K bodu 16. 2 Schválení prodeje části pozemku p.č. 7630 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 18132:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

1) r e v o k u j e

usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 17175 ze dne 18. 9. 2007 (schválení prodeje části pozemku p.č. 7630 v k.ú. Prostějo),

2) s c h v a l u j e

prodej části pozemku p.č. 7630 - ost. plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 24 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) za těchto podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši 250,- Kč/m2, tj. celkem cca 6.000,- Kč,

b) kupní cena bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

c) rozvodné skříně VO, NN a sděl. kabelů budou nákladem Jiřího Nováka přeloženy na novou hranici pozemků (v rámci stavby nového oplocení),

d) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 16. 3 Schválení prodeje části pozemku p.č. 1283 v k.ú. Mostkovice

Schváleno usnesení č. 18133:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej části pozemku p.č. 1283 - orná půda v k.ú. Mostkovice o výměře cca 16 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) společnosti E.ON Distribuce a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, PSČ: 370 49, IČ: 26078198, za těchto podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. ve výši 300,- Kč/m2, tj. celkem cca 4.800,- Kč a bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 16. 4 Schválení prodeje pozemku p.č. 361/4 v k.ú. Domamyslice

Schváleno usnesení č. 18134:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej pozemku st. p.č. 361/1 - zast. plocha o výměře 25 m2 v k.ú. Domamyslice za následujících podmínek:

1. kupní cena bude stanovena ve výši 500 Kč/m2 (cena obvyklá), tj. celkem 12.500 Kč, a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

2. náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 16. 5 Schválení prodeje pozemku p.č. 373/1 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 18135:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej pozemku p.č. 373/1 - ostatní plocha o výměře 420 m2 v k.ú. Prostějov za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 250,- Kč/m2, celkem 105.000,- Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 16. 6 Schválení prodeje pozemků na ul. Svolinského

Schváleno usnesení č. 18136:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej pozemků st. p.č. 508 - zastavěná plocha o výměře 1131 m2, p.č 110/39 - ostatní plocha o výměře 175 m2 a p.č. 110/41 - ostatní plocha o výměře 140 m2, vše v k.ú. Krasice, v ulici K. Svolinského, podílovým spoluvlastníkům stavby garáže na pozemku st. p.č. 508 v k.ú. Krasice (velikost spoluvlastnických podílů kupujících bude stanovena dle velikosti jejich spoluvlastnických podílů na stavbě garáže na pozemku st. p.č. 508 v k.ú. Krasice), za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. ve výši 800,- Kč/m2 za pozemek st. p.č. 508 v k.ú. Krasice a 400,- Kč/m2 za pozemky p.č. 110/39 a p.č. 110/41, oba v k.ú. Krasice, tj. celkem 1.030.800,- Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady spojené se zpracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující společně a nerozdílně.

K bodu 16. 7 Schválení prodeje objektu Tetín 1 v Prostějově

Schváleno usnesení č. 18137:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

1) s c h v a l u j e

prodej objektu občanské vybavenosti č.p. 1506 na pozemku p.č. 2754 (Tetín 1 v Prostějově) a pozemků p.č. 2754 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1917 m2, p.č. 2757 - zahrada o výměře 601 m2 a p.č. 2772/40 - ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 67 m2, vše v k.ú. Prostějov, do podílového spoluvlastnictví Občanskému sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA, se sídlem Tetín 1, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 44053991, a Střední škole, základní škole a mateřské škole JISTOTA, o.p.s., se sídlem Tetín 1, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 25342924, a to každému id. 1/2, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena v celkové výši 1.904.101,80 Kč (každý z nabyvatelů zaplatí polovinu kupní ceny) s tím, že část kupní ceny, kterou bude mít za povinnost zaplatit Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA, ve výši 952.050,90 Kč bude započtena na část závazku města Prostějova Občanskému sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA ve výši 952.050,90 Kč vyplývající z Dílčí dohody o převodu investic, uznání závazku a započtení pohledávek č. 2005/16/001 ze dne 16.3.2005 a 2. dílčí dohody o převodu investic, uznání závazku a započtení pohledávek č. 2008/16/101 ze dne 12.5.2008 (zbylá část závazku města Prostějova ve výši 952.050,90 Kč bude Občanskému sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA vyplacena do 1 měsíce po ukončení nájemního vztahu založeného Smlouvou o nájmu nebytových prostor č. 99/16/ 005 ze dne 13.4.1999),

b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným nemovitostem tak, že se kupující zavážou nabídnout převáděné nemovitosti, jejich části nebo spoluvlastnické podíly na nich v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu, a to za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto nemovitostí z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujících (případně navýšené o technické zhodnocení předmětných nemovitostí v období, kdy byly předmětné nemovitosti v podílovém spoluvlastnictví Obč. sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA a Střední školy, základní školy a mateřské školy JISTOTA, o.p.s.),

c) kupující se v kupní smlouvě zavážou poskytovat v převáděném objektu sociální a jiné obecně prospěšné služby (zejména výchovně vzdělávacího charakteru) po dobu minimálně 25 let ode dne uzavření kupní smlouvy; pro případ nedodržení tohoto závazku bude v kupní smlouvě sjednána možnost prodávajícího od kupní smlouvy jednostranně odstoupit,

d) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující rovným dílem,

2) r e v o k u j e

usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 18076 ze dne 22.4.2008 a

3) s c h v a l u j e

a) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

6171

2132

187.203,--

úhrada nájemného za pronájem nebytových prostor – OS Lipka

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

3612

6121

187.203,--

převod investic (zhodnocení objektu Tetín 1)

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

3612

3112

952.050,90

úhrada kupní ceny za objekt Tetín 1 – OS Lipka

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

3612

6121

952.050,90

převod investic (zhodnocení objektu Tetín 1)

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

3612

3112

952.050,90

úhrada kupní ceny za objekt Tetín 1 – SŠ, ZŠ a MŠ JISTOTA, o.p.s.

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

3612

5909

952.050,90

úhrada investic (zhodnocení objektu Tetín 1 OS LIPKA)

K bodu 16. 8 Schválení výkupu pozemků v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 18138:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

v souvislosti s akcí "Cyklistická stezka Prostějov-Kostelec na Hané"

1. výkup pozemku p.č. 5930/2 - orná půda o výměře 162 m2 v k.ú. Prostějov od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši 300,- Kč/m2, tj. celkem 48.600,- Kč, a bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí,

b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku, správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitostí uhradí město Prostějov,

2. výkup části pozemku p.č. 5930/16 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 400 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od společnosti INGA stavební společnost, a.s., se sídlem Brno, Květná 439/5, okres Brno - město, PSČ 603 00, IČ 26286114, do vlastnictví města Prostějova za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši 100,- Kč/m2, tj. celkem cca 40.000,- Kč, s tím, že část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

c) do doby vybudování cyklistické stezky, zaměření části pozemku, která má být předmětem převodu, a výmazu všech zatížení předmětného pozemku z katastru nemovitostí, bude mezi městem Prostějovem a společností INGA stavební společnost, a.s., uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě,

3. výkup části pozemku p.č. 5861 - orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 500 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši 600,- Kč/m2, tj. celkem cca 300.000,- Kč, s tím, že část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

K bodu 16. 9 Zrušení předkupního práva k nemovitostem na ulici Palackého

Schváleno usnesení č. 18139:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o zániku předkupního práva města Prostějova k objektu bydlení č.p. 940 na pozemku p.č. 1530 v k.ú. Prostějov a k pozemku p.č. 1530 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 74 m2 v k.ú. Prostějov, na ulici Palackého.

 

K bodu 16.10 Schválení změny podmínek prodeje pozemků v k.ú. Krasice společnosti REMOSTAV a.s.

Schváleno usnesení č. 18140:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

změnu podmínek prodeje pozemků p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice, společnosti REMOSTAV a.s., se sídlem Přemyslovka 4, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 25547534, uvedených v čl. IV. a VI. kupní smlouvy č. 2007/16/269 ze dne 10.10.2007, a to následovně:

a) kupující nebo Sportovní klub SPORT TREND PROSTĚJOV o.s., se sídlem Trávníky 364, Smržice, PSČ: 798 17, IČ: 22671668, provedou nejpozději do pěti let ode dne podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami na převáděných pozemcích výstavbu multifunkčního sportovně rehabilitačního areálu, a to včetně kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání multifunkčního sportovně rehabilitačního areálu na převáděných pozemcích; v případě prodlení kupujícího nebo Sportovního klubu SPORT TREND PROSTĚJOV o.s. se splněním uvedeného závazku zaplatí kupující, t.j. společnost REMOSTAV a.s., městu Prostějovu smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každý měsíc prodlení,

b) kupující se zaváže, že do doby dokončení výstavby multifunkčního sportovně rehabilitačního areálu na převáděných pozemcích nepřevede pozemky p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice nebo jejich část na třetí osobu vyjma Sportovního klubu SPORT TREND PROSTĚJOV o.s. (stejnou podmínku zakomponuje společnost REMOSTAV a.s. do kupní smlouvy se Sportovním klubem SPORT TREND PROSTĚJOV o.s.); v případě porušení uvedeného závazku ze strany kupujícího nebo ze strany Sportovního klubu SPORT TREND PROSTĚJOV o.s. zaplatí kupující, t.j. společnost REMOSTAV a.s., městu Prostějovu smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč,

c) předkupní právo města Prostějova se nevztahuje na převod pozemků p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice, Sportovnímu klubu SPORT TREND PROSTĚJOV o.s.,

d) předkupní právo města Prostějova zřízené kupní smlouvou č. 2007/16/269 ze dne 10.10.2007 bude zrušeno po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání stavby multifunkčního sportovně rehabilitačního areálu na pozemcích p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice.

Změny podmínek prodeje pozemků v k.ú. Krasice budou provedeny formou dodatku ke kupní smlouvě č. 2007/16/269 ze dne 10.10.2007.

K bodu 16.11 Revokace usnesení č. 17182 z 18.9.2007 (schválení prodeje pozemků v průmyslové zóně společnosti FTL – First Transport Lines, a.s.).

Schváleno usnesení č. 18141:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

r e v o k u j e

usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 17182 ze dne 18. 9. 2007 (schválení prodeje pozemků v průmyslové zóně společnosti FTL - First Transport Lines, a.s.).

K bodu 17. Dotace ze státního rozpočtu městu Prostějovu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2008 na obnovu kulturních památek

Schváleno usnesení č. 18142:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1. poskytnutí příspěvků na obnovu kulturních památek uvedených v Rozpisu účelové dotace poskytnuté městu Prostějovu ze státního rozpočtu v Programu regenerace Městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2008

kulturní památka

vlastník kulturní památky

druh prací

částka

Nová radnice

město Prostějov

Obnova (restaurování) prosklených dveří ve vstupní hale radnice

120.000,00 Kč

kostel sv.Jana Nepomuckého

Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří

Obnova (restaurování) nástěnných maleb pod kůrem kostela

30 000,00 Kč

kostel Povýšení sv.Kříže

Římskokatolická farnost Povýšení sv. Kříže Prostějov

Obnova fasády západní strany lodi kostela a východního štítu lodi kostela

10 000,00 Kč

Národní dům

město Prostějov

Obnova (restaurování) kamenných prvků fasády Národního domu

70.000,00 Kč

Stará radnice

město Prostějov

Sanace vlhkosti objektu – vnější

170.000,00 Kč

součet

 

 

400.000,00 Kč

2. uzavření smluv o poskytnutí účelového finančního příspěvku v rámci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2008 s Českomoravskou provincií Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří a Římskokatolickou farností Povýšení sv. Kříže, dle předloženého návrhu.

3. převedení části účelové dotace ze státního rozpočtu:

na kapitolu 60 (památky ve vlastnictví města) ve výši 360.000,- Kč

na kapitolu 50 (památky v jiném vlastnictví) ve výši 40.000,- Kč.

 

 

 Ing. Jan Tesař, v. r.                                                                                                            Miroslav Pišťák, v. r.

starosta města Prostějova                                                                                                 místostarosta města Prostějova

 

Prostějov 24. 6. 2008

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:29:04 | přečteno 548x | Věra Krejčí
load