Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2008 > Usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Prostřějova

Usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Prostřějova

konaného 16. 9. 2008

Usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne 16. 9. 2008

K bodu 1. Zahájení, schválení programu

Schváleno usnesení č. 18143:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program svého 14. zasedání, konaného dne 16. 9. 2008 s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

Schváleno usnesení č. 18144:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

p o v ě ř u j e

PaedDr. Jaroslava Šlambora ověřením zápisu ze 14. zasedání, konaného dne 16. 9. 2008.

Schváleno usnesení č. 18145:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

p o v ě ř u j e

Ing. Miroslava Hanáka ověřením zápisu ze 14. zasedání, konaného dne 16. 9. 2008.

K bodu 2. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období

Schváleno usnesení č. 18146:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období.

K bodu 3. Finanční hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací za I. pololetí roku 2008

Schváleno usnesení č. 18147:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o finančním hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací za I. pololetí roku 2008,

s c h v a l u j e

rozpočtová opatření za I. pololetí 2008 podléhající na základě usnesení ZMP č. 17250 ze dne 18.12.2007 dodatečnému schválení ZMP při pololetních rozborech hospodaření města Prostějova v roce 2008, kterými se v rámci schváleného a upraveného rozpočtu snižují celkové příjmy a výdaje o částku 13.416.604,- Kč tak, jak jsou uvedena v důvodové zprávě na straně č. 7.

K bodu 4. Úprava kompetencí Rady města Prostějova při provádění rozpočtových opatření v rozsahu stanoveném Zastupitelstvem města Prostějova

Schváleno usnesení č. 18148:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u je

doplnění usnesení č. 17250 (Rozpočet města Prostějova na rok 2008) z 10. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne 18.12.2007 v odrážce "svěřuje" o bod 6 ve znění "v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a § 16 odst. 3 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Radě města Prostějova oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu a jedná-li se v jednotlivém případě změny rozpočtu o částku do 2.000.000,- Kč včetně".

K bodu 5. Grantový systém projektu „Prostějov - Zdravé město“

Schváleno usnesení č. 18149:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

grantový systém projektu "Prostějov - Zdravé město" dle předloženého znění.

K bodu 6. Schválení přijetí investičního příspěvku a schválení smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje, rozpočtové opatření kapitoly 12 – krizové řízení

Schváleno usnesení č. 18150:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

I. přijetí investičního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 40.000,- Kč pro JSDH města Prostějova,

II. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

6122

40.000,- Kč

(pol. 6122 stroje přístroje a zařízení – nákup osvětlovacího stožáru )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

6409

5901

40.000,- Kč

(rezerva na havarijní situace)

III. smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje,

p o v ě ř u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města Prostějova, podpisem této smlouvy.

K bodu 7. Odpis nedobytných pohledávek

Schváleno usnesení č. 18151:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

odpis pohledávek za nájemné z bytů a nebytových prostor dle Příloh č.1, 2 a 3.

K bodu 8. Změna Obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 6/2005 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno usnesení č. 18152:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2005 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů

K bodu 9. Změna Obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 11/2007 požární řád města Prostějova

Schváleno usnesení č. 18153:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 11/2007 požární řád města Prostějova, příloha č. 1

K bodu 10. Změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov

Schváleno usnesení č. 18154:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

n e s c h v a l u j e

zařazení návrhů č. 1, 2, 3 do změny územního plánu,

s c h v a l u j e

zařazení návrhů č. 4, 5 do V. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov, dle důvodové zprávy,

u r č u j e

zastupitele Mgr. Vlastimila Uchytila, který bude spolupracovat s pořizovatelem v jednotlivých fázích procesu pořizování V. a VI. změny územního plánu.

K bodu 11. Pojmenování nové ulice

Schváleno usnesení č. 18155:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

název ulice pro stávající komunikaci takto:

Třešňová - (kód UVP 649) pro ulici v k.ú. Čechovice a Krasice.

K bodu 12. Určení členů osadních výborů

Schváleno usnesení č. 18156:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

a) u r č u j e

členem osadního výboru v části města Vrahovice tohoto občana: Mgr. Roman Blahuta,

b) u r č u j e

členem osadního výboru v části města Žešov tohoto občana: Veronika Berková.

K bodu 13. Dodatky k darovacím smlouvám

Schváleno usnesení č. 18157:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě ze dne 19. 12. 2007 uzavřené mezi městem Prostějovem a Městským divadlem v Prostějově dle důvodové zprávy,

b) uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě ze dne 2. 5. 2008 uzavřené mezi městem Prostějovem a Městským divadlem v Prostějově dle důvodové zprávy.

K bodu 14. Koncepce prevence kriminality ve městě Prostějově na léta 2009-2011

Schváleno usnesení č. 18158:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

Koncepci prevence kriminality ve městě Prostějově na léta 2009-2011.

K bodu 15. Zřizovací listiny příspěvkových organizací města Prostějova

Schváleno usnesení č. 18159:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

nové znění zřizovacích listin všech příspěvkových organizací zřízených městem Prostějovem dle příloh.

K bodu 15.1 Reorganizace základních škol zřizovaných městem Prostějovem

Schváleno usnesení č. 18160:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

I. r o z h o d l o

zrušit dosavadní příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Prostějov, Rejskova tř. 4, IČ 628 59 030, sídlem 796 01 Prostějov, Rejskova tř. 4 dnem 31. července 2009 bez likvidace takto:

1. Dosavadní příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Prostějov, Rejskova tř. 4, IČ 628 59 030, sídlem 796 01 Prostějov, Rejskova tř. 4 (zanikající příspěvková organizace) se rozděluje mezi příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14, IČ 479 22 486, sídlem 796 01 Prostějov, Palackého tř. 14 a příspěvkovou organizaci Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul. 34, IČ 479 22 427, sídlem 796 01 Prostějov, Partyzánská ul. 34.

2. Činnost základní školy zanikající příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Prostějov, Rejskova tř. 4, IČ 628 59 030, sídlem 796 01 Prostějov, Rejskova tř. 4 přechází dnem 1. srpna 2009 na příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14, IČ 479 22 486, sídlem 796 01 Prostějov, Palackého tř. 14 (nástupnická příspěvková organizace).

3. Činnost mateřské školy zanikající příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Prostějov, Rejskova tř. 4, IČ 628 59 030, sídlem 796 01 Prostějov, Rejskova tř. 4 na ulici Hanačka 3, Prostějov přechází dnem 1. srpna 2009 na příspěvkovou organizaci Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul. 34, IČ 479 22 427, sídlem 796 01 Prostějov, Partyzánská ul. 34 (nástupnická příspěvková organizace).

4. Na nástupnické příspěvkové organizace současně s převodem činností dnem 1. srpna 2009 přecházejí majetek a práva a povinnosti včetně povinností z pracovněprávních vztahů té části zanikající příspěvkové organizace, jejíž činnost na příslušnou nástupnickou příspěvkovou organizaci přešla.

 II. s c h v a l u j e

změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul. 34, IČ 479 22 427, sídlem 796 01 Prostějov, Partyzánská ul. 34 s účinností od 1. srpna 2009 podle předloženého návrhu.

III. u k l á d á

PaedDr. Františku Říhovi, vedoucímu odboru školství a kultury MěÚ v Prostějově,

zajistit potřebné administrativní a právní úkony dle důvodové zprávy.

K bodu 16. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory - Český horolezecký svaz, Horolezecký oddíl Adrenalin Prostějov

Schváleno usnesení č. 18161:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠK/Cás-Dvo/54 - 08) o poskytnutí veřejné finanční podpory - Českému horolezeckému svazu, Horolezeckému oddílu Adrenalin, Západní 93, 796 04 Prostějov, IČ 004 60 001, týkající se změny účelu (v článku III. odst. 1- Použití a účelu příspěvku), a to o doplnění na úhradu za ubytování.

K bodu 17. Veřejná finanční podpora - nedoporučeno komisí životního prostředí

Schváleno usnesení č. 18162:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

n e s c h v a l u j e

poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

- ve výši 250.000 Kč Moravskoslezskému kynologickému svazu-ZO kynologického klubu Prostějov, Za Kosteleckou ul., IČ 65763181, (poř. č. žádosti 63) na kompletní rekonstrukci sociálního zázemí,

- ve výši 60.000 Kč Lidovému bytovému družstvu v Prostějově, Česká ul. 33, Prostějov, IČ 41503996, (poř. č. žádosti 194) na posouzení stavu 8 lip.

K bodu 18. 1 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář starosty

Schváleno usnesení č. 18163:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) přijetí peněžitého daru ve výši 40.000 Kč od společnosti FTL First Transport Lines, a.s. na částečnou úhradu nákladů spojených s "Mezinárodním sochařským symposiem Hany Wichterlové",

b) darovací smlouvu se společností FTL First Transport Lines, a.s. o poskytnutí peněžitého daru ve výši 40.000 Kč a pověřuje starostu města Prostějova Ing. Jana Tesaře podpisem této smlouvy,

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6409

2321

40.000,00

(zvýšení položky – přijaté neinvestiční dary)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3319

5169

102400

40.000,00

(zvýšení položky – přijaté neinvestiční dary – Mez. soch. sympozium – nákup služeb)

K bodu 18. 2 Rozpočtové opatření kapitoly 15 – informační technologie

Schváleno usnesení č. 18164:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

5169

476 000

Výpočetní technika – Nákup ostatních služeb (Rámcová smlouva o zpracovávání grantových projektů)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

476 000

Fond rezerv a rozvoje

K bodu 18. 3 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura a kapitoly 60 – rozvoj a investice (Městské divadlo)

Schváleno usnesení č. 18165:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3311

6121

500.000,-

(výměna jevištní techniky inspicientského pultu v Městském divadle v Prostějově)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3311

2122

500.000,-

(odvod příspěvkové organizace – Městské divadlo v Prostějově)

K bodu 18. 4 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura a kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova 60)

Schváleno usnesení č. 18166:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

175000000

200.000,-

(úpravy objektu školy ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 v souvislosti se zateplením)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

2122

20338

200.000,-

(odvod příspěvkové organizace – ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60)

K bodu 18. 5 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města

Schváleno usnesení č. 18167:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3639

3111

31.924.510 Kč

Příjmy z prodeje pozemků

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

7

19.047.511 Kč

Fond strategického rozvoje

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

10.000.000 Kč

Rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6171

5166

505031

991.999 Kč

náklady za zpracování znaleckých posudků při prodeji domů dle „Pravidel prodeje“

50

6171

5362

505037

1.700.000 Kč

daň z převodu nemovitostí - pozemky

50

6171

5362

505042

185.000 Kč

daň z převodu nemovitostí - objekty

K bodu 18. 6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice

(přeložka VTL Za velodromem, II. etapa)

Schváleno usnesení č. 18168:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3633

6313

1

199000000

1 200 000

Přeložka VTL Za velodromem II. etapa

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

1 200 000

FRR

K bodu 18. 7 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (navýšení příjmů)

Schváleno usnesení č. 18169:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3725

2324

1 500 000,-

Komunální služby – Příjmy za využívání a zneškodňování komunálních odpadů

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

2219

2111

900100

700 000,-

Komunikace – Příjmy za parkovné

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

2 200 000,-

Fond rezerv a rozvoje

K bodu 18. 8 Rozpočtové opatření kapitoly 91 - správa bytů a nebytových prostor

Schváleno usnesení č. 18170:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

4399

2329

171700

2 500 000,-

Příjmy – Kostelecká – ubytovna

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

2 500 000,-

Fond rezerv a rozvoje

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3612

2111

910600

2 200 000,-

Příjmy - Teplo a TUV do bytů a nebytových prostor

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3612

2111

910700

2 000 000,-

Příjmy – Vodné a stočné do bytů a nebytových prostor

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3612

2111

915154

1 380 000,-

Příjmy – Elektrická energie do bytů a nebytových prostor

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3612

2111

915169

980 000,-

Příjmy za služby do bytů a nebytových prostor

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3612

5152

910600

2 800 000,-

Teplo a TUV do bytů a nebytových prostor

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3612

5151

910700

2 000 000,-

Vodné a stočné do bytů a nebytových prostor

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3612

5154

910800

780 000,-

Elektrická energie do bytů a nebytových prostor

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3612

5169

910900

980 000,-

Služby do bytů a nebytových prostor

K bodu 18. 9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (okružní křižovatka Určická – Okružní)

Schváleno usnesení č. 18171:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

7

166000000

12 800 000

Určická - Okružní – křižovatka

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

7

12 800 000

Fond strategického rozvoje

K bodu 18.10 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (Fond zeleně)

Schváleno usnesení č. 18172:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) použití finančních prostředků z Fondu zeleně na náhradní výsadbu dřevin v BK Hloučela p. č. 8088, p.č. 8086/1, p.č. 7609 v k.ú. Prostějov ve výši 215 000 Kč,

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

900400

215 000

(údržba veřejné zeleně)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

6

215 000

(Fond zeleně)

K bodu 19. 1 Schválení prodeje části pozemku p.č. 3222/1 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 18173:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej části pozemku p.č. 3222/1 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 450 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) společenství vlastníků jednotek SVB Tylova 83 a 85 Prostějov, společenství, se sídlem Prostějov, Tylova 83, PSČ: 796 01, IČ: 262 71 982, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 320 Kč/m2 (celkem cca 144.000 Kč), a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděnému pozemku tak, že se kupující zaváže tento pozemek, nebo jeho část, v případě svého úmyslu tento prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemku z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího,

c) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený

s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 19. 2 Schválení prodeje části pozemku p.č. 5710/1 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 18174:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej části pozemku p.č. 5710/1 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 9 m2 (dle geometrického plánu nově označena jako pozemky p.č. 5706/47, p.č. 5706/48 a p.č. 5706/49, vše v k.ú. Prostějov) za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 700 Kč/m2 (celkem 6.300 Kč), a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 19. 3 Schválení prodeje části pozemku p. č. 7396/1 v k. ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 18175:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej části pozemku p. č. 7396/1 - ost. plocha v k. ú. Prostějov o výměře cca 310 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), spol. Plemenáři Brno, a. s., se sídlem Optátova 708/37, Brno, PSČ: 637 00, IČ 469 95 404, za těchto podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. ve výši 350 Kč/m2 (celkem cca 108.500 Kč) a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 19. 4 Schválení prodeje částí pozemků p.č. 158/1, p.č. 153, p.č. 152/1 a p.č. 154 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 18176:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej části pozemku p. č. 158/1 - zast. plocha o výměře 64 m2, části pozemku p. č. 153 - zast. plocha o výměře 120 m2 a části pozemku p. č. 152/1 - zast. plocha o výměře 47 m2, vše v k. ú. Prostějov (po oddělení geometrickým plánem nově označeny jako pozemek p. č. 153 v k. ú. Prostějov o výměře 231 m2) a části pozemku p. č. 154 - zast. plocha o výměře 298 m2 (po oddělení geometrickým plánem nově označena jako pozemek p. č. 154/4 v k .ú. Prostějov o výměře 298 m2) společnosti E.PROXIMA, s. r. o., se sídlem Holická 31, 772 00 Olomouc, IČ: 253 95 602, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. celkem 1.518.150 Kč, a bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

b) v kupní smlouvě se kupující zaváže provést na převáděných pozemcích výstavbu polyfunkčního domu včetně vydaného kolaudačního souhlasu nejpozději do 5 let ode dne podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu prodloužena); pro případ nesplnění uvedeného závazku kupujícím bude stanovena smluvní pokuta ve výši 50.000 Kč za každý měsíc prodlení a možnost města Prostějova odstoupit od smlouvy,

c) vzhled polyfunkčního domu bude konzultován a odsouhlasen Stavebním úřadem Městského úřadu v Prostějově, odd. územního plánování (záměr musí být v souladu s konceptem Regulačního plánu centra města); nově navrhovaná stavba na převáděných pozemcích musí v maximální míře respektovat historický charakter sídla, musí tvarem, měřítkem, členěním, materiálem a barvou odpovídat charakteru okolní zástavby; při nesplnění kterékoliv z uvedených podmínek bude stanovena smluvní pokuta ve výši 50.000 Kč v každém jednotlivém případě,

d) bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se kupující zaváže nabídnout převáděné pozemky v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo bude zrušeno po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání stavby nového objektu na převáděných pozemcích,

e) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 19. 5 Schválení prodeje částí pozemků p. č. 6027/1 a p. č. 6027/2 v k. ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 18177:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

1) r e v o k u j e

usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 18082 z 22.04.2008,

2) s c h v a l u j e

prodej části pozemku p. č. 6027/1 - zahrada v k.ú. Prostějov o výměře 52 m2 (dle zpracovaného geometrického plánu označena jako písmeno "c", nově součástí pozemku p. č. 6027/3 v k.ú. Prostějov)

a části pozemku p. č. 6027/2 - zast. plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 (dle zpracovaného geometrického plánu označena jako písmeno "d", nově součástí pozemku p. č. 6027/3 v k. ú. Prostějov) za těchto podmínek:

1. kupní cena bude stanovena ve výši 150 Kč/m2 (cena obvyklá), tj. celkem 7.950 Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

2. správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené se zpracováním geometrického plánu a znaleckého posudku uhradí kupující.

K bodu 19. 6 Schválení prodeje pozemku ve zjednodušené evidenci p. č. 3402/3 (původ PK) v k.ú. Ptení

Schváleno usnesení č. 18178:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr p. č. 3402/3 o výměře 380 m2 v k. ú. Ptení za těchto podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši 35 Kč/m2 (cena obvyklá), tj. celkem 13.300 Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady spojené se zpracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 19. 7 Schválení prodeje pozemku p. č. 8263 v k. ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 18179:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej pozemku p. č. 8263 - orná půda o výměře 168 m2 v k. ú. Prostějov, spol. ALORA, s. r. o., se sídlem Vrahovická 14 - 16, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ 253 14 831, za těchto podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. ve výši 60 Kč/m2, tj. celkem 10.080 Kč,

b) kupní cena bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

c) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 19. 8 Schválení prodeje pozemku p.č. 1112/1 v k.ú. Smržice

Schváleno usnesení č. 18180:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej pozemku p.č. 1112/1 - lesní pozemek o výměře 271 m2 v k.ú. Smržice společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., se sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, PSČ: 796 01, IČ: 494 51 723,

za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 5 000 Kč a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 19. 9 Schválení prodeje pozemků pod stavbami garáží na ul. Šafaříkova v Prostějově

Schváleno usnesení č. 18181:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej pozemků pod stavbami garáží v ul. Šafaříkova v Prostějově p.č. 5362/3 - zastavěná plocha o výměře 18 m2, p.č. 5362/5 - zastavěná plocha o výměře 18 m2, p.č. 5362/10 - zastavěná plocha o výměře

25 m2 a p.č. 5362/16 - zastavěná plocha o výměře 20 m2, vše v k.ú. Prostějov, vlastníkům garáží stojících na těchto pozemcích za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 700 Kč/m2, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 19.11 Schválení výkupu částí pozemků v k.ú. Krasice a plynové kotelny včetně příslušenství od společnosti GALA, a.s.

Schváleno usnesení č. 18182:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

výkup částí pozemků p.č. 518/2 - vodní plocha o výměře cca 19 m2, p.č. 200/1 - ostatní plocha o výměře cca 292 m2 a p.č. 223/4 - ostatní plocha o výměře cca 1.020 m2, vše v k.ú. Krasice (přesné výměry budou známy po zpracování geometrického plánu), a plynové kotelny včetně příslušenství (zejm. rozvodů tepla) umístěné v objektu závodní kuchyně s jídelnou v ul. Západní 75 na pozemku p.č. st. 59/15 v k.ú. Krasice od společnosti GALA a.s., se sídlem Prostějov-Krasice č.p.1, Západní 75, PSČ 797 32, IČ 499 69 820, za následujících podmínek:

- kupní cena bude stanovena u pozemků ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. celkem cca 392.600 Kč, a u kotelny s příslušenstvím v zůstatkové hodnotě ke dni nabytí účinnosti kupní smlouvy a bude zaplacena do 30 dnů po provedení vkladu vlastnického práva k pozemkům dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,

- náklady na zpracování znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

- kupní smlouva bude uzavřena teprve poté, co bude v katastru nemovitostí proveden výmaz zástavního práva váznoucího na pozemcích, které mají být předmětem převodu.

K bodu 19.12 Schválení výkupu nemovitostí na sídl. E. Beneše v Prostějově

Schváleno usnesení č. 18183:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

1) s c h v a l u j e

výkup spoluvlastnického podílu id. 1/2 na pozemcích p.č. 5736/14 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 369 m2, p.č. 5736/15 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 59 m2, p.č. 5736/56 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, p.č. 5736/73 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2, p.č. 5736/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 317 m2, p.č. 5736/60 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 440 m2, p.č. 5736/63 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1.223 m2, p.č. 5736/66 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 869 m2, p.č. 5736/72 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 17 m2, p.č. 5736/74 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 84 m2, p.č. 5736/38 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 250 m2, p.č. 5736/59 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 41 m2, p.č. 5736/61 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 4.175 m2, p.č. 5736/62 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 5.781 m2, p.č. 5736/65 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 40 m2, p.č. 5736/67 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 99 m2, p.č. 5736/69 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 7.239 m2, p.č. 5736/71 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 77 m2 a p.č. 5736/75 - ostatní plocha, zeleň o výměře 808 m2, vše v k.ú. Prostějov, od podílových spoluvlastníků těchto pozemků za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena maximálně ve výši uvedené v důvodové zprávě materiálu a bude zaplacena do 30 dnů po provedení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí,

b) náklady na zpracování znaleckého posudku, správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitostí za prodávající uhradí město Prostějov,

2) s c h v a l u j e

uzavření dohody o převzetí povinnosti Katariny Neubauerové a Ronit Sborowitz zaplatit daň z převodu nemovitostí v souvislosti s převodem spoluvlastnických podílů na všech pozemcích v lokalitě na sídl. E. Beneše v Prostějově (tj. jak podílů převáděných do vlastnictví města Prostějova, tak podílů převáděných do vlastnictví dotčených družstev a společenství vlastníků jednotek) včetně povinnosti zaplatit zpracování znaleckého posudku na ocenění předmětu převodu,

3) z m o c ň u j e

Mgr. Vlastimila Uchytila, místostarostu města, k zastupování města Prostějova při všech úkonech souvisejících s realizací výkupu spoluvlastnických podílů na pozemcích na sídl. E. Beneše v Prostějově, a to jak do vlastnictví města Prostějova, tak do vlastnictví dotčených družstev a společenství vlastníků jednotek.

K bodu 19.13 Schválení výkupu pozemků v sektoru G průmyslové zóny

Schváleno usnesení č. 18184:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1) výkup pozemku p.č. 7338 - orná půda o výměře 3709 m2 v k.ú. Prostějov od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, za následujících podmínek:

a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,

b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

2) výkup pozemku p.č. 7336 - orná půda o výměře 3782 m2 v k.ú. Prostějov od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, za následujících podmínek:

a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,

b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

3) výkup pozemku p.č. 7335 - orná půda o výměře 3523 m2 v k.ú. Prostějov od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, za následujících podmínek:

a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,

b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov, a

4) výkup pozemku p.č. 7337 - orná půda o výměře 10916 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova za kupní cenu ve výši uvedené v důvodové zprávě, za následujících podmínek:

a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,

b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

K bodu 19.14 Schválení bezúplatného nabytí rekreačního areálu v k.ú. Stichovice

Schváleno usnesení č. 18185:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

bezúplatné nabytí objektu pro rodinnou rekreaci č.e. 755 na pozemku p.č. 1124/1, objektu k bydlení bez čp/če na pozemku p.č. 1124/4, objektu k bydlení bez čp/če na pozemku p.č. 1124/5, objektu pro rodinnou rekreaci bez čp/če na pozemku p.č. 1125/2 (vše včetně vnitřního vybavení), pozemků p.č. 1124/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 181 m2, p.č. 1124/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 365 m2, p.č. 1124/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m2, p.č. 1124/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 39 m2, 4 lehkých rekreačních chatek na pozemku p.č. 1124/6, plechové kolny na pozemku p.č. 1124/6, skladu správce na pozemku p.č. 1124/6, sociálního zařízení na pozemku p.č. 1124/6 a místní komunikace (příjezdové cesty) na pozemku p.č. 1124/3, vše v k.ú. Stichovice od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, PSČ: 128 00, IČ: 69797111, s tím, že náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

K bodu 19.15 Zrušení předkupního práva k nemovitostem v k. ú. Prostějov (SaF – SERVIS, s. r. o.)

Schváleno usnesení č. 18186:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o zániku předkupního práva města Prostějova k objektu občanské vybavenosti č. p. 4400 na pozemku p. č. 6169/85 v k. ú. Prostějov, k pozemku p. č. 6169/85 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 430 m2 v k. ú. Prostějov a k pozemku p. č. 6169/193 - ost. plocha o výměře 372 m2 v k. ú. Prostějov, ve vlastnictví spol. SaF - SERVIS, s. r. o., se sídlem Sídl. svobody 3552/53, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 255 10 762.

K bodu 19.16 Revokace usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 17274 ze dne 18.12.2007 (prodej části pozemku p. č. 371/1 v k. ú. Čechovice u Prostějova)

Schváleno usnesení č. 18187:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

r e v o k u j e

usnesení č. 17274 z 18.12.2007 týkající se schválení prodeje části pozemku p. č. 371/1 v k. ú. Čechovice u Prostějova Sportovnímu klubu SPORT TREND PROSTĚJOV, o. s., se sídlem Trávníky 364, 798 17 Smržice, IČ 226 71 668.

K bodu 19.17 Rozšíření zmocnění místostarosty města Mgr. Vlastimila Uchytila k podepisování smluv za město Prostějov

Schváleno usnesení č. 18188:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

z m o c ň u j e

místostarostu města Mgr. Vlastimila Uchytila k zastupování města Prostějova při podepisování všech smluv a písemností vzešlých z činnosti odboru správy majetku města Městského úřadu v Prostějově.

K bodu 19.18 Informace o prodeji pozemků pro výstavbu 50 RD u nové nemocnice (aukční řád, aukční vyhláška, vzor kupní smlouvy)

Schváleno usnesení č. 18189:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci k prodeji pozemků pro výstavbu 50 RD u nové nemocnice,

s c h v a l u j e

aukční řád, aukční vyhlášku a vzor kupní smlouvy na prodej pozemků pro výstavbu 50 RD u nové nemocnice dle přiložených návrhů.

  

Miroslav Pišťák , v. r.                                                                                                   Ing. Pavel Drmola , v. r.

místostarosta v zastoupení                                                                                           místostarosta města Prostějova

starosty města Prostějova

 

Prostějov 16. 9. 2008

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:29:10 | přečteno 461x | Věra Krejčí
load