Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2008 > Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 4. 11. 2008

Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne 4. 11. 2008

K bodu 1. Zahájení, schválení programu

Schváleno usnesení č. 18190:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program svého 15. zasedání, konaného dne 4. 11. 2008 s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

Schváleno usnesení č. 18191:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozšíření programu 15. zasedání o bod 12.1 Projekt přijdu včas - dar pro město.

Schváleno usnesení č. 18192:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

p o v ě ř u j e

Petra Sedláčka ověřením zápisu z 15. zasedání.

Schváleno usnesení č. 18193:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

p o v ě ř u j e

Ing. Jaroslava Čížka ověřením zápisu z 15. zasedání.

K bodu 2. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období

Schváleno usnesení č. 18194:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o činnosti rady města za uplynulé období.

K bodu 3.1 Delegování zástupců města na mimořádnou valnou hromadu obchodní společnosti FTL - FIRST TRANSPORT LINES a.s.

Schváleno usnesení č. 18195:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

d e l e g u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu a Miroslava Pišťáka, místostarostu, v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, jako zástupce akcionáře města Prostějova na mimořádnou valnou hromadu obchodní společnosti FTL - FIRST TRANSPORT LINES a.s. se sídlem v Prostějově, Letecká 8, identifikační číslo 46 34 58 50, která se koná dne 1. prosince 2008 v sídle obchodní společnosti. Právo hlasovat na valné hromadě má starosta Ing. Jan Tesař, v případě jeho neúčasti místostarosta Miroslav Pišťák.

K bodu 4. Střednědobý rozpočtový výhled města Prostějova na léta 2009 - 2011

Schváleno usnesení č. 18196:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

Střednědobý rozpočtový výhled města Prostějova na léta 2009 - 2011.

K bodu 5. Změna právní úpravy místního poplatku za komunální odpad

Schváleno usnesení č. 18197:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 9/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s tím, že sazba poplatku za komunální odpad na rok 2009 bude stanovena ve výši 492 Kč celkem, z toho v článku 7 odst. 1 písm. a) ve výši 242 Kč, v článku 7 odst. 1 písm. b) ve výši 250 Kč.

K bodu 6. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Prostějova o udržování čistoty na veřejných prostranstvích

Schváleno usnesení č. 18198:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

v y d á v á

dle § 10 písm. c) , ust. § 84 odst. 2 písm.h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku města Prostějova o udržování čistoty na veřejných prostranstvích (vyhlášku o čistotě).

K bodu 7. Návrh pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov

Schváleno usnesení č. 18199:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

n e s c h v a l u j e

zařazení předloženého návrhu do změny územního plánu dle důvodové zprávy.

K bodu 8. Určení členů osadního výboru Čechovice – Domamyslice - Krasice

Schváleno usnesení č. 18200:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

u r č u j e

členy Osadního výboru v části města Čechovice-Domamyslice-Krasice tyto občany:

- Katarinu Rywikovou,

- Oldřicha Slavotínka.

K bodu 9. Půjčky obyvatelům v souvislosti se změnou využití lokality U Svaté Anny

Schváleno usnesení č. 18201:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

p o t v r z u j e

1. splnění podmínky sjednané smlouvou o půjčce dle důvodové zprávy, 

2. že město Prostějov z tohoto důvodu v souladu s článkem druhým uvedené smlouvy nepožaduje vrácení poskytnuté půjčky,

s c h v a l u j e

uzavření písemné dohody o prominutí dluhu v plné výši z důvodů splnění podmínek sjednaných shora specifikovanou smlouvou o půjčce, a to podle předloženého návrhu, který tvoří přílohu materiálu.

K bodu 10. Rozpočtové opatření kapitoly 41 - doprava

Schváleno usnesení č. 18202:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) uzavření smlouvy o sdružení finančních prostředků ve výši 135.541,- Kč mezi městem Prostějovem a Správou silnic Olomouckého kraje, p.o. na pořízení projektové dokumentace stavby Částečná rekonstrukce silnice III/0462 - Žešov dle důvodové zprávy,

b) rozpočtové opatření, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

135.541,--

Fond rezerv a rozvoje

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

41

2212

6359

135.541,--

Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím

Sdružení finančních prostředků se Správou silnic Olomouckého kraje na pořízení projektové dokumentace stavby Částečná rekonstrukce silnice III/0462 – Žešov

K bodu 10.1 Přijetí dotace a schválení smlouvy

Schváleno usnesení č. 18203:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) přijetí investiční dotace z Operačního programu Životního prostředí v celkové výši 11 324 299,60 Kč na akci "Sběrný dvůr odpadu, Průmyslová ul. Prostějov",

b) Smlouvu č. 07005304 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí (629 127 Kč) dle přiloženého návrhu,

c) Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva životního prostředí - ISPROFIN evid.č. 1152420152 o poskytnutí dotace (10 695 172,60 Kč) dle přiloženého návrhu.

K bodu 10.2 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice

Schváleno usnesení č. 18204:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3723

6121

1

116000000

10 000 000

Sběrný dvůr odpadu

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

10 000 000

FRR

K bodu 10.3 Schválení přijetí dotací

Schváleno usnesení č. 18205:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

přijetí dotací ze Státního fondu životního prostředí ČR, Ministerstva financí ČR a Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava na investiční akce:

- Energericky úsporná opatření na ZŠ Jana Železného, Sídliště svobody, Prostějov

- Energeticky úsporná opatření na ZŠ Melantrichova v Prostějově

- Město Prostějov - Rekonstrukce Základní školy, Husovo nám. 3, 796 01 Prostějov

- Dostavba, Sportcentrum - Dům dětí a mládeže, Olympijská 4, 796 01 Prostějov

- Cyklistická stezka Krasice - Čechovice

- Cyklistická stezka Prostějov - Kostelec na Hané

- Cyklistická stezka v ulici Bohumíra Šmerala.

K bodu 11.1 Veřejná finanční podpora - VK Prostějov

Schváleno usnesení č. 18206:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků kapitoly 20 ve výši 450.000,-- Kč VK Prostějov o. s., Za Kosteleckou 51, Prostějov, IČ 270 57 518 (poř. č. žádosti 238)

- na provozní náklady spojené s účastí v prestižní mezinárodní soutěži Champions League (poplatky ČVS, poplatky CEV, rozhodčí, pronájmy a nájemné, ubytování, propagační služby, elektronická a tisková média, sportovní vybavení a výstroj, stravné, pitný režim, regenerace a rehabilitace)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2008.

K bodu 11.2 Veřejná finanční podpora - HK Jestřábi Prostějov

Schváleno usnesení č. 18207:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

r e v o k u j e

usnesení č. 17252 Zastupitelstva města Prostějova ze dne 18. 12. 2007 o poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 5.000.000,-- Kč pro Hokejový klub Jestřábi Prostějov, o. s., Ke Stadionu 1, IČ 266 68 947, v části:

a) schválená výše - snížit o částku 1.000.000,-- Kč

b) termín čerpání: "částku 1.000.000,-- Kč v případě, že se zachová 1. liga ledního hokeje ČR v Prostějově",

s c h v a l u j e

poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků kapitoly 20 ve výši 250.000,-- Kč HK Jestřábi Prostějov o. s., Ke Stadionu 1, IČ 266 68 947 (poř. č. žádosti 240)

- na činnost žákovských, dorosteneckých a juniorských týmů (nájem ledové plochy, doprava, rozhodčí, hokejová výzbroj a výstroj, odměny trenérům)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- termíny čerpání: do 15. 11. 2008 částku 150.000,-- Kč; do 10. 12. 2008 částku 100.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2009.

K bodu 11.3 Veřejná finanční podpora - oblast sportu (nedoporučeno)

Schváleno usnesení č. 18208:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

n e s c h v a l u j e

poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova:

1. ve výši 65.000,-- Kč Okresnímu svazu rekreačního sportu Prostějov, Česká 15, Prostějov, IČ 709 18 309 (poř. č. žádosti 231) na celorepublikové setkání sportovců a sportovní hry,

2. ve výši 80.000,-- Kč Klubu noční hokejové ligy Prostějov, Krásná 4, Prostějov, IČ 270 35 352 (poř. č. žádosti 218) na úhradu pronájmu ledové plochy.

K bodu 11.4 Veřejná finanční podpora - Sdružení podané ruce (nedoporučeno)

Schváleno usnesení č. 18209:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

n e s c h v a l u j e

poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 100.000,-- Kč Sdružení Podané ruce, o. s., Oddělení SPR Walhalla, Francouzská 36, Brno, IČ 605 57 621, (pořadové č. žádosti 216) na Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Prostějově - provozní a mzdové náklady.

K bodu 12. Program regenerace MPZ Prostějov – dodatek aktualizace na období 2009-2010

Schváleno usnesení č. 18210:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

Program regenerace MPZ Prostějov - dodatek aktualizace na období 2009-2010 ve znění dle přílohy materiálu.

K bodu 12.1 Projekt „Přijdu včas“ - dar pro město

Schváleno usnesení č. 18211:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

o d k l á d á

přijetí daru - hodin - dle projektu „Přijdu včas“ do předložení dokumentace k tomuto zařízení a jeho umístění a zajištění provozu na dětském hřišti.

K bodu 13. 1 Schválení prodeje částí pozemků pro výstavbu 50 RD u nové nemocnice

Schváleno usnesení č. 18212:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1) prodej čtyřiceti částí pozemku p. č. 318/4 - ost. plocha v k. ú. Čechovice u Prostějova o celkové výměře cca 29.107 m2, osmi částí pozemku p. č. 100/3 - ost. plocha v k. ú. Krasice o celkové výměře cca 5.084 m2 a tří částí pozemku p. č. 93/2 - ost. plocha v k. ú. Krasice o celkové výměře cca 2.169 m2 (přesné výměry budou známy po vyhotovení geometrických plánů), za těchto podmínek:

a) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným částem pozemků tak, že se kupující zavážou nabídnout je v případě svého úmyslu pozemky nebo jejich části prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujících; předkupní právo bude zrušeno po vydání souhlasu Stavebního úřadu Městského úřadu v Prostějově s užíváním rodinných domů na převáděných pozemcích,

b) v kupní smlouvě se kupující zavážou provést na převáděné části pozemku výstavbu rodinného domu (včetně souhlasu Stavebního úřadu Městského úřadu v Prostějově s jeho užíváním) nejpozději do 3 let ode dne podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu prodloužena); pro případ nedodržení tohoto závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 20.000 Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že stavba rodinného domu nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost prodávajícího od kupní smlouvy odstoupit,

c) kupní smlouva bude moci být uzavřena pouze s fyzickými osobami,

d) náklady spojené s vypracováním geometrických plánů (tj. každý kupující poměrnou část ve výši 1/50), znaleckého posudku (tj. každý kupující poměrnou část ve výši 1/50) a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí uhradí kupující,

e) kriteria pro výstavbu rodinných domů:

1. na každé převáděné části pozemku bude vybudován jeden rodinný dům (dále též RD) s výjimkou RD č. 40, který bude vybudován na dvou částech pozemků,

2.1 stavební čára RD č. 1 - 46 bude 6,0 m od uliční hranice parcely, rovnoběžně s uliční čarou;

2.2 uliční stavební čára u RD č. 47 bude posouzena individuálně;

2.3 stavební čára u RD č. 48 - 50 bude 7,2 m od uliční hranice parcely, rovnoběžně s uliční čarou ulice Na Vyhlídce,

2.4 stavební čára od západní hranice pozemku u RD č.1, 8, 15 a 22 bude min. 4,0m, u RD č. 28, 14, 21, 27 a 34 bude min. 3,0m;

2.5 stavební čára od východní hranice pozemku bude u RD č. 7, 13, 14, 20, 21, 27, 47 a 50 bude min. 3,0m, u RD č. 26 a 33 bude min. 2,0m.

3. max. hloubka zástavby:

- RD č. 1 - 7 a č. 15 - 20 26 m od ul. hranice parcely

- RD č. 8 - 13, 22 - 26 a č. 28 - 34 24 m od ul. hranice parcely

- RD č. 35 - 46 21 m od ul. hranice parcely

- RD č. 48 - 50 22 m od ul. hranice parcely,

4. odstup objektů od společných hranic pozemků bude v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,

5. výška zástavby - domky přízemní s vestavěným podkrovím (přípustné přízemní RD za podmínky dodržení regulativů střechy),

6. střechy sedlové, krytina tašková, sklon střech 30 - 35°, hřeben u převažující hmoty objektu rovnoběžně s ulicí (přípustné střechy sedlové s valbou či polovalbou , nutné posouzení s ohledem na sousední zástavbu RD),

7. Výškové regulativy:

- úroveň přízemí - max. 0,5 m nad úrovní komunikace

- úroveň okapu - max. 4,0 m nad úrovní komunikace

- maximální výška zástavby (hřebene) 8,5 m od úrovně komunikace

8. nejsou přípustné přímé sjezdy z ulice do případného suterénu,

9. oplocení bude řešeno v uliční hranici parcel, výška a typ oplocení bude řešen charakterově shodně u všech RD, (výška oplocení 1,60 m)

10. před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, případně před ohlášením stavby příslušnému stavebnímu úřadu je nutné předložit městu Prostějovu (odboru správy majetku města Městského úřadu v Prostějově) k odsouhlasení koncepty řešení, a to:

- zakreslení polohy RD do situace,

- příčné řezy kolmo k vozovce včetně zákresu výšky vozovky a výšky RD,

- podélný profil zástavbou (pohled) vždy včetně výškového osazení projektovaného RD i navrhovaných objektů sousedních parcel,

f) kupní cena bude stanovena ve výši min. 1.300 Kč/m 2 a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

g) pozemky budou převáděny formou aukce, s kupujícími budou uzavřeny kupní smlouvy,

2) úpravu Přílohy č. 2 ke vzoru kupní smlouvy na prodej pozemků pro výstavbu 50 RD u nové nemocnice (kriteria pro výstavbu rodinných domů), schváleného usnesením Zastupitelstva města Prostějova na zasedání konaném dne 16.09.2008 usnesením č. 18189, na znění uvedené v příloze materiálu.

K bodu 13. 2 Schválení prodeje pozemku p.č. 783/3 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 18213:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej pozemku p.č. 783/3 - zastavěná plocha o výměře 23 m2 v k.ú. Prostějov vlastníkovi stavby garáže stojící na tomto pozemku za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 700 Kč/m2 (celkem 16.100 Kč), a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 13. 3 Schválení prodeje části pozemku p.č. 54/10 v k.ú. Krasice

Schváleno usnesení č. 18214:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej části pozemku p.č. 54/10 - orná půda v k.ú. Krasice o výměře cca 100 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), na ulici Zahradní za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 500 Kč/m2 (celkem cca 50.000 Kč), a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 13. 4 Schválení prodeje části pozemku p.č. 7540/3 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 18215:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej části pozemku p.č. 7540/3 - orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 2.200 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) společnosti Sallerova výstavba Emporium II s.r.o., se sídlem Obchodní zóna 266, 431 11 Otvice, IČ: 272 66 303, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši 400 Kč/m2 (cena obvyklá), tj. celkem cca 880.000 Kč, a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděnému pozemku tak, že se kupující zaváže tento pozemek nebo jeho část v případě svého úmyslu tento prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemku z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího,

c) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 13. 5 Schválení prodeje části pozemku p.č. 6700/16 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 18216:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej části pozemku p.č. 6700/16 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 140 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 300 Kč/m2 (celkem cca 42.000 Kč), a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděnému pozemku tak, že se kupující zaváže tento pozemek v případě svého úmyslu ho prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemku z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího,

c) v kupní smlouvě bude na převáděné části pozemku bezúplatně zřízeno věcné břemeno spočívající v právu chůze a jízdy ve prospěch zbylé části pozemku p.č. 6700/16, objektu občanské vybavenosti č.p. 4348 na p.č. 6700/19 a pozemků p.č. 6700/19 a p.č. 6700/18, vše v k.ú. Prostějov,

d) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 13. 6 Schválení prodeje části pozemku p. č. 8016/2 a pozemku p. č. 7400/2 oba v k. ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 18217:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej části pozemku p.č. 8016/2 - ostatní plocha o výměře cca 157 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) a pozemku p.č. 7400/2 - ostatní plocha o výměře 526 m2, oba v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 180 Kč/m2 (celkem cca 122.940 Kč), a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 13. 7 Schválení prodeje objektu Partyzánská 8 v Prostějově

Schváleno usnesení č. 18218:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej objektu bydlení č.p. 2983 (Partyzánská 8 v Prostějově) na pozemku p.č. 5476 a pozemku p.č. 5476 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 508 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,

s t a n o v u j e

pro uzavření kupní smlouvy pořadí zájemců dle důvodové zprávy.

K bodu 13. 8 Schválení směny pozemků v k.ú. Stichovice, Mostkovice a Prostějov a bezúplatného nabytí pozemků v k.ú. Stichovice a Mostkovice

Schváleno usnesení č. 18219:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1) směnu části pozemku p.č. 1527 - ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o výměře 50.000 m2 (dle geometrického plánu č. 504-31/2008 ze dne 17.07.2008 označena nově jako pozemek p.č. 1527/1), pozemku p.č. 1617 - ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o výměře 2.424 m2, vše v k.ú. Stichovice, a pozemků p.č. 979 - ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o výměře 36 m2, p.č. 981 - ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o výměře 272 m2, p.č. 984 - ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o výměře 272 m2 a p.č. 986 - ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o výměře 22 m2, vše v k.ú. Mostkovice, ve vlastnictví České republiky - s příslušností hospodaření pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, 772 11 Olomouc, IČ: 708 85 940, za pozemky p.č. 2834/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2.110 m2, p.č. 2834/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 263 m2, p.č. 2834/3 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 345 m2, p.č. 2845/3 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 169 m2 a p.č. 2845/2 - ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 353 m2, vše v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví města Prostějova, za následujících podmínek:

a) směna bude provedena bez finančního vyrovnání,

b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

c) náklady na zpracování znaleckých posudků uhradí vlastníci směňovaných pozemků,

d) náklady na zpracování geometrického plánu uhradí Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje,

2) bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 1527 - ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o výměře 27.704 m2 (dle geometrického plánu č. 504-31/2008 ze dne 17.07.2008 označena nově jako pozemek p.č. 1527/2), pozemků p.č. 1594 - ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o výměře 69.848 m2, p.č. 1609 - ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o výměře 11.729 m2, p.č. 1719 - ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o výměře 2.240 m2, vše v k.ú. Stichovice, a pozemku p.č. 1073 - ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o výměře 7.406 m2 v k.ú. Mostkovice z vlastnictví České republiky - s příslušností hospodaření pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, 772 11 Olomouc, IČ: 708 85 940, do vlastnictví města Prostějova za následujících podmínek:

a) město Prostějov se zaváže, že po dobu 15 let ode dne vzniku právních účinků vkladu vlastnických práv pro město Prostějov k nemovitostem, jež jsou předmětem bezúplatného převodu, u příslušného katastrálního úřadu, bude bezúplatným převodem nabyté nemovitosti využívat způsobem, kterým zdůvodnilo naplnění veřejného zájmu, tj. zejména pro zajištění úkolů v oblasti požární ochrany (intenzivní výcvik jednotek požární ochrany zřizovaných městem Prostějovem), připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových stavů (převáděné pozemky budou sloužit jako prostory pro soustředění techniky, místo pro poskytování humanitární pomoci) a ochrany obyvatelstva; v případě porušení uvedeného závazku bude město Prostějov povinno zaplatit HZS OK smluvní pokutu ve výši odpovídající nájemnému za užívání těch nemovitostí, popř. jejich částí, u nichž došlo k porušení uvedeného závazku, v místě obvyklému za celé období, kdy docházelo k porušování závazku (obvyklé nájemné bude stanoveno znaleckým posudkem, který nechá zpracovat HZS OK na náklady města Prostějova, v době porušení závazku); zaplacením uvedené smluvní pokuty nedojde k zániku uvedeného závazku a doba, po kterou trvá porušení závazku, se nezapočítává do výše uvedené 15leté lhůty; v případě, že bude nežádoucí stav i nadále přetrvávat, je HZS OK oprávněn uplatnit smluvní pokutu opakovaně nebo odstoupit od smlouvy, přičemž odstoupením od smlouvy nezaniká právo HZS OK na smluvní pokutu,

b) město Prostějov se zaváže, že po dobu 15 let specifikovaných v písm. a) nebude bezúplatně nabyté nemovitosti využívat ke komerční či jiné výdělečné činnosti a nebude je přenechávat úplatně nebo bezúplatně za tímto účelem třetím osobám, a to ani jednotlivě ani jako celek; v případě porušení uvedeného závazku bude město Prostějov povinno zaplatit HZS OK smluvní pokutu ve výši odpovídající nájemnému za užívání těch nemovitostí, popř. jejich částí, u nichž došlo k porušení uvedeného závazku, v místě obvyklému za celé období, kdy docházelo k porušování závazku (obvyklé nájemné bude stanoveno znaleckým posudkem, který nechá zpracovat HZS OK na náklady města Prostějova, v době porušení závazku); zaplacením uvedené smluvní pokuty nedojde k zániku uvedeného závazku a doba, po kterou trvá porušení závazku, se nezapočítává do výše uvedené 15leté lhůty; v případě, že bude nežádoucí stav i nadále přetrvávat, je HZS OK oprávněn uplatnit smluvní pokutu opakovaně nebo odstoupit od smlouvy, přičemž odstoupením od smlouvy nezaniká právo HZS OK na smluvní pokutu,

c) město Prostějov se zaváže, že ve stanovené lhůtě 15 let nezcizí bezúplatně nabyté nemovitosti, a to ani jednotlivě ani jako celek; v případě nedodržení uvedeného závazku bude město Prostějov povinno zaplatit HZS OK smluvní pokutu ve výši ceny zcizené nemovitosti v místě a čase obvyklé stanovené na základě znaleckého posudku, který nechá zpracovat HZS OK na náklady města Prostějova, v době porušení závazku; zaplacením uvedené smluvní pokuty dojde k zániku závazků stanovených ve smlouvě o bezúplatném převodu ve vztahu ke zcizené nemovitosti,

d) město Prostějov se zaváže, že po dobu 15 let specifikovaných v písm. a) vždy 1 x ročně k 15.1. zašle HZS OK aktuální výpis z katastru nemovitostí a písemné čestné prohlášení, že bezúplatně nabyté pozemky jsou využívány v souladu s ustanoveními smlouvy o bezúplatném převodu; v případě porušení tohoto závazku HZS OK bezodkladně po zjištění této skutečnosti písemně vyzve město Prostějov k odstranění tohoto nežádoucího stavu v přiměřené lhůtě a jestliže nedojde k odstranění nežádoucího stavu v přiměřené lhůtě, bude se mít za to, že město Prostějov porušilo závazky uvedené v písm. a) a b) a postupuje se podle písm. a) a b),

e) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

f) náklady na zpracování znaleckých posudků a geometrického plánu uhradí Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje.

K bodu 13. 9 Revokace usnesení č. 18174 ze dne 16.09.2008 a schválení prodeje pozemků p.č. 5706/47, p.č. 5706/50 a p.č. 5706/51, vše v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 18220:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

1) r e v o k u j e

usnesení č. 18174 ze dne 16.09.2008 týkající se prodeje části pozemku p.č. 5710/1 v k.ú. Prostějov,

2) s c h v a l u j e

prodej pozemků p.č. 5706/47 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 m2, p.č. 5706/50 - ostatní plocha o výměře 3 m2 a p.č. 5706/51 - ostatní plocha o výměře 3 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 700 Kč/m2 (celkem 6.300 Kč), a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 13.10 Revokace části usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 18138 ze dne 24.06.2008 a výkup části pozemku p.č. 5930/16 v k.ú. Prostějov

Schváleno usnesení č. 18221:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

1) r e v o k u j e

bod 2. usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 18138 ze dne 24.06.2008 týkající se výkupu části pozemku p.č. 5930/16 v k.ú. Prostějov,

2) s c h v a l u j e

výkup části pozemku p.č. 5930/16 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 1200 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od společnosti INGA stavební společnost, a.s., se sídlem Brno, Květná 439/5, okres Brno - město, PSČ 603 00, IČ 262 86 114, do vlastnictví města Prostějova za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši 250 Kč/m2, tj. celkem cca 300.000 Kč, s tím, že část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

c) do doby vybudování cyklistické stezky, zaměření části pozemku, která má být předmětem převodu, a výmazu všech zatížení předmětného pozemku z katastru nemovitostí, bude mezi městem Prostějovem a společností INGA stavební společnost, a.s., uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě.

K bodu 13.12 Revokace usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 18028 ze dne 26.02.2008

Schváleno usnesení č. 18222:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

r e v o k u j e

usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 18028 ze dne 26.02.2008 týkající se prodeje části pozemku p.č. 803/22 v k.ú. Vrahovice.

K bodu 13.13 Prominutí úroků z prodlení

Schváleno usnesení č. 18223:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prominutí úroků z prodlení vzniklých prodlením se zaplacením bezdůvodného obohacení spočívajícího v užívání nebytových prostor o celkové výměře 113 m2 ve dvorním traktu domu ve vlastnictví města Prostějova na nám. T.G.Masaryka 19 v Prostějově č.p. 196 na p.č. 265 v k.ú. Prostějov v období od 22.04.2003 do 30.09.2007 v celkové výši 53.696,- Kč.

K bodu 13.14 Vyhlášení záměru pronájmu a následného prodeje nemovitostí v k.ú. Prostějov (obchodně-společenské centrum)

Schváleno usnesení č. 18224:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu a následného prodeje pozemku p.č. 5 - ostatní plocha o výměře 1.090 m2, pozemku p.č. 11/2 - ostatní plocha o výměře 456 m2, objektu občanské vybavenosti bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. 11/1, pozemku p.č. 11/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.645 m2, pozemku p.č. 20 - ostatní plocha o výměře 359 m2, stavby technického vybavení bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. 83, pozemku p.č. 83 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 106 m2, objektu občanské vybavenosti č.p. 4142 na pozemku p.č. 93, pozemku p.č. 93 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2.688 m2, pozemku p.č. 100 - ostatní plocha o výměře 2.054 m2, spoluvlastnického podílu id. 4/10 na pozemku p.č. 101/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 303 m2, spoluvlastnického podílu id. 4/10 na pozemku p.č. 101/2 - ostatní plocha o výměře 38 m2, pozemku p.č. 103 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 266 m2, pozemku p.č. 112/2 - ostatní plocha o výměře 46 m2, pozemku p.č. 2870 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 449 m2, pozemku p.č. 2890 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 387 m2, pozemku p.č. 2892/1 - ostatní plocha o výměře 2.113 m2, pozemku p.č. 2898 - ostatní plocha o výměře 524 m2, pozemku p.č. 2899 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 460 m2, pozemku p.č. 2900 - zahrada o výměře 135 m2, pozemku p.č. 7910 - ostatní plocha o výměře 1.270 m2 a pozemku p.č. 7907/2 - ostatní plocha o výměře 1.101 m2, vše v k.ú. Prostějov, autoru (předkladateli) nejvhodnějšího architektonicko-urbanistického investorského návrhu rozvoje území části centra města Prostějova, ve kterém se nachází obchodně-společenské centrum, za dodržení podmínek uvedených v příloze materiálu s tím, že záměr bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu v Prostějově a způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, po dobu minimálně 2 měsíců.

Ing. Jan Tesař, v. r.                                                                                    Miroslav Pišťák, v. r.

starosta města Prostějova                                                                        místostarosta města Prostějova

Prostějov 4. 11. 2008

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:29:16 | přečteno 424x | Věra Krejčí
load