Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2008 > Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 16. 12. 2008

Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne 16. 12. 2008

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 18225:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program svého 16. zasedání, konaného dne 16. 12. 2008 s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

Schváleno usnesení č. 18226:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
p o v ě ř u j e
Pavla Smetanu ověřením zápisu z 16. zasedání.

Schváleno usnesení č. 18227:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
p o v ě ř u j e
Ing. Václava Šmída ověřením zápisu z 16. zasedání.

K bodu 2. Rezignace Mgr. Aloise Mačáka na funkci místostarosty města Prostějova, volba místostarosty a radního
Schváleno usnesení č. 18228:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
rezignaci Mgr. Aloise Mačáka na funkci místostarosty města Prostějova ke dni 31. prosince 2008.

Schváleno usnesení č. 18229:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
volbu místostarosty města Prostějova a člena Rady města Prostějova veřejným hlasováním (aklamací).

Schváleno usnesení č. 18230:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
v o l í
v souladu s § 84 odst. 2, písm. m) zákona o obecním zřízení Pavla Smetanu členem Rady města Prostějova s účinností od 1. ledna 2009.

Schváleno usnesení č. 18231:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
v o l í
v souladu s § 84 odst. 2, písm. m) zákona o obecním zřízení RNDr. Alenu Raškovou místostarostkou města Prostějova s účinností od 1. ledna 2009.

K bodu 2.1 Svěření úkolů v samostatné působnosti, které zabezpečuje nová místostarostka města Prostějova
Schváleno usnesení č. 18232:
Zastupitelstvu města Prostějova po projednání
s v ě ř u j e
RNDr. Aleně Raškové, místostarostce, od 1. ledna 2009 kompetence a zabezpečování úkolů patřících do samostatné působnosti města Prostějova v rozsahu svěřeném usnesením Zastupitelstva města Prostějova č. 16237 ze 14. listopadu 2006 a usnesením č. 18048 z 22. dubna 2008 dosud místostarostovi Mgr. Aloisu Mačákovi, tedy v těchto oblastech:
1. sociální zabezpečení, sociální péče a sociální služby, jejich rozvoj,
2. vytváření podmínek a uspokojování potřeby bydlení,
3. ochrana a rozvoj zdraví,
4. doprava a spoje.


K bodu 4. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období
Schváleno usnesení č. 18233:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období.

K bodu 5. Změna Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova
Schváleno usnesení č. 18234:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
změny Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova v oblasti střetu zájmů formou Dodatku č. 1 s účinností od 1. ledna 2009 podle předloženého návrhu.

K bodu 6. Změna Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Prostějova
Schváleno usnesení č. 18235:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u je
změnu Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Prostějova formou Dodatku č. 1 podle předloženého návrhu .

K bodu 7. Zřizovací listina příspěvkové organizace města Prostějova – Jesle sídliště Svobody v Prostějově, příspěvková organizace
Schváleno usnesení č. 18236:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
nové znění zřizovací listiny příspěvkové organizace zřízené městem Prostějov - Jesle sídliště Svobody v Prostějově, příspěvková organizace, podle předloženého návrhu.

K bodu 7.1 Zřizovací listina organizace Sportcentrum - dům dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace
Schváleno usnesení č. 18237:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
úpravu v příloze č.1 zřizovací listiny organizace Sportcentrum dům dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace, podle předloženého návrhu.

K bodu 8. Návrh odměn členům výborů a komisí Zastupitelstva města Prostějova a členům osadních výborů
za rok 2008
Schváleno usnesení č. 18238:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
výplatu odměn členům výborů a komisí Zastupitelstva města Prostějova a členům osadních výborů za rok 2008 dle důvodové zprávy.

K bodu 9. Veřejná finanční podpora – sociální oblast (nedoporučené žádosti)
Schváleno usnesení č. 18239:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2008
1. ve výši 220.600,-- Kč Charitě Prostějov, Sádky 14, Prostějov, IČ 441 59 854, (pořadové č. žádosti 287)
- na Denní stacionář pro psychicky nemocné - mzdové a provozní náklady,

2. ve výši 93.900,-- Kč Občanskému sdružení ADRA, Klikatá 128/90c, Praha 5, IČ 613 88 122, (pořadové č. žádosti 58),
- na činnost dobrovolnického centra ADRA Prostějov - mzdové a provozní náklady, pronájem, odborný školitel, kancelářské potřeby a propagační materiály, kulturní akce pro domovy důchodců, výstava fotografií, stejnokroj pro dobrovolníky,

3. ve výši 150.000,-- Kč Domovu důchodců Prostějov, příspěvkové organizaci, Nerudova 1666/70, Prostějov, IČ 711 97 699, (pořadové č. žádosti 219),
- na terapeutickou činnost.


K bodu 9.1 Veřejná finanční podpora - nedoporučená žádost TJ Haná
Schváleno usnesení č. 18240:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 217.000,-- Kč TJ Haná Prostějov, Brněnská 10, Prostějov, IČ 163 67 995 (poř. č. žádosti 228)
- na zajištění činnosti oddílů dálkového a zimního plavání a fotbalového oddílu - oddíl kopané - náklady na úpravu hřiště včetně přilehlých ploch a na činnost v krajské soutěži - oddíl dálkového a zimního plavání - navýšení nákladů na cestovné na závody ČP a na startovné, propagace.

K bodu 10.1 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města
Schváleno usnesení č. 18241:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
1. zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3322

2210

70.000,--

Přijaté sankční platby (pokuty – odd.pam.péče)

50

3613

2324

49.174,--

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (přef. plyn + el.energie)

50

3634

2132

305.350,--

Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí – TH DSP, s.r.o.

50

3639

2132

456.931,--

Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí – nebyt.prostory

50

3639

3111

2.351.940,--

Příjmy z prodeje pozemků

50

6171

2111

222.631,--

Příjmy z poskytování služeb (reklamy)

50

6171

2324

9.946,--

Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady (náhrada škody)

50

6171

2329

464.009,--

Ostatní nedaňové příjmy

2. snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3322

5166

400.000,--

Konzultační, poradenské a právní služby (odd.pam.péče)

50

3329

5169

98.984,50

Nákup ostatních služeb (odd.pam.péče)

50

3613

5153

55.000,--

Plyn

50

3613

5154

12.000,--

Elektrická energie

50

6171

5151

100.000,--

Studená voda

50

6409

5169

603.925,--

Nákup ostatních služeb

50

6409

5192

100.000,--

Poskytnuté neinv.přísp.a náhrady (zřízení VB ve prospěch města)

50

6171

5362

505053

8.490,--

Platby daní a poplatků SR (daň z nemovitosti)

50

6409

6130

35000000

15.258.090,--

Pozemky (výkupy)

50

6171

5362

505037

249.665,--

Platby daní a poplatků SR (daň z nemovitosti)

50

6171

5362

505042

192.845,--

Platby daní a poplatků SR (daň z nemovitosti)

3. zvyšuje rozpočet výdajů

50

3639

6122

55.335,--

Stroje, přístroje a zařízení (prodejní stánky)

50

6409

6121

1.056.517,70

Budovy, haly a stavby

4. zvyšuje stav finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

19.897.127,80

Zvýšení fin. prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje

K bodu 10.2 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice
Schváleno usnesení č. 18242:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3712

6121

116000000

450 000

Sběrný dvůr

60

3113

6121

175000000

12 500 000

ZŠ Melantrichova EÚO

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

54000000

1 000 000

Sportcentrum

60

2212

6121

165000000

4 000 000

Komunikace Erbenova ul. a nám. Padlých hrdinů

60

2219

6121

171000000

1 050 000

CS Západní ul – Čechovická ul.

60

3113

6121

181000000

4 900 000

ZŠ J. Železného EÚO

60

2219

6121

185000000

2 000 000

CS Prostějov – Kostelec na Hané

K bodu 10.3 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby
Schváleno usnesení č. 18243:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5021

13229

25 000,-

Aktivní politika zaměstnanosti - Ostatní osobní výdaje

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5031

13229

6 500,-

Aktivní politika zaměstnanosti – Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5032

13229

2 250,-

Aktivní politika zaměstnanosti – Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5364

13229

165 000,-

Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozpočtových obdobích

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

6330

5345

750,-

Převody vlastním rozpočtovým účtům

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

199 500,-

Fond rezerv a rozvoje


K bodu 11. Přijetí investiční dotace z Operačního programu Životní prostředí – ZŠ Melantrichova
Schváleno usnesení č. 18244:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1. přijetí investičního dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši 12 820 131,- Kč na akci "Energeticky úsporná opatření na ZŠ Melantrichova v Prostějově",
2. Smlouvu č. 07004703 o poskytnutí podpory ze SFŽP CŘ a Fondu soudržnosti EU dle přiloženého návrhu.

K bodu 12. Příspěvek na obnovu kulturních památek z rozpočtu města Prostějova v Programu regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2009

Schváleno usnesení č. 18245:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
1. s c h v a l u j e
dle návrhu Komise pro regeneraci městské památkové zóny ze dne 15. 10. 2008
a) zařazení obnovy níže uvedených objektů do Programu regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2009
b) poskytnutí příspěvků na obnovu kulturních památek v rámci Programu regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2009 (spoluúčast – závazný podíl města Prostějova na provedení obnovy kulturních památek v Programu regenerace MPR a MPZ ČR dle usnesení vlády č. 209/92 na rok 2009) u kulturních památek, kde není město Prostějov vlastníkem

kulturní památka

vlastník kulturní památky

druh prací

částka

Nová radnice

město Prostějov

-restaurování hořečnatých omítek v interiéru
-restaurování prosklené stěny ve vstupní hale
-restaurování vnitřních dveří s vitrážemi v hlavní chodbě

v rozpočtu města

kostel sv.Jana Nepomuckého

Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří

pokračování v obnově nástěnných maleb v kostele

100 000,00 Kč

kostel Povýšení sv.Kříže

Římskokatolická farnost Povýšení sv. Kříže Prostějov

konzervace kamen. prvků na pilířích a oknech severní fasády kostela

100 000,00 Kč

Národní dům

město Prostějov

-restaurování souboru dveří z vestibulu a chodeb
-soubor hlavních vstup. dveří
-nátěr krytiny na věži a věžičce nad divadel.sálem

v rozpočtu města


2. p o v ě ř u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu města Prostějova, podepsáním žádosti o poskytnutí účelové dotace ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2009.

K bodu 13.1 Schválení prodeje pozemku p.č. 2396/1 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 18246:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 2396/1 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 12 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 555 Kč/m2 (celkem cca 6.660 Kč), a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 13.2 Schválení prodeje pozemku p.č. 510/6 v k.ú. Domamyslice
Schváleno usnesení č. 18247:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 510/6 - zahrada o výměře 61 m2 v k.ú. Domamyslice za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 500 Kč/m2 (celkem 30 500 Kč), a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 13.3 Schválení prodeje pozemku p.č. 455/1 v k.ú. Žešov
Schváleno usnesení č. 18248:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 455/1 - orná půda o výměře 573 m2 v k.ú. Žešov společnosti IMK ENERGY, s.r.o., se sídlem Němčice nad Hanou, Zahradní 631, PSČ 798 27, IČ 282 89 722, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 200 Kč/m2 (celkem 114 600 Kč), a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 13.4 Schválení prodeje pozemků pod garážemi v ul. Wolfova
Schváleno usnesení č. 18249:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prodej pozemků pod stavbami garáží v ul. Wolfova v Prostějově p.č. 5718/19 - zastavěná plocha o výměře 17 m2, p.č. 5718/24 - zastavěná plocha o výměře 18 m2, p.č. 5718/35 - zastavěná plocha o výměře 19 m2 a p.č. 5718/50 - zastavěná plocha o výměře 20 m2, vše v k.ú. Prostějov, vlastníkům garáží stojících na těchto pozemcích za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. ve výši 950 Kč/m2, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 13.5 Prodej objektu na ul. J. Köhlera 2
Schváleno usnesení č. 18250:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
1) r e v o k u j e
usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 18033 ze dne 26.02.2008, kterým byl schválen prodej objektu na ul. Jano Köhlera 2 v Prostějově,
2) u k l á d á
Radě města Prostějova,
vyhlásit nový záměr prodeje objektu bydlení č.p. 180 (Jano Köhlera 2 v Prostějově) na pozemku st. p.č. 179 a pozemku st. p.č. 179 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 754 m2, vše v k.ú. Vrahovice.

K bodu 13.6 Schválení výkupu pozemků v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 18251:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
výkup pozemků par. č. 3700/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 28 m2, par. č. 3700/18 - ostatní plocha, zeleň o výměře 117 m2, par. č. 3700/21 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 43 m2, par. č. 3700/22 - ostatní plocha, zeleň o výměře 294 m2, par. č. 3700/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 43 m2, par. č. 3702/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 110 m2, par. č. 3710/9 - ostatní plocha, zeleň o výměře 143 m2, par. č. 3710/12 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 132 m2, par. č. 3710/13 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 m2, par. č. 3710/17 - ostatní plocha, zeleň o výměře 134 m2 a par. č. 3710/21 - ostatní plocha, zeleň o výměře 58 m2, vše v k.ú. Prostějov, od vlastníka těchto pozemků, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši 100 Kč/m2, tj. celkem ve výši 110.500 Kč,
b) město Prostějov zaplatí prodávajícímu bezdůvodné obohacení za užívání převáděných pozemků za období předcházejících 3 let ve výši 18 Kč/m2/rok, tj. celkem ve výši 59.670 Kč,
c) kupní cena a bezdůvodné obohacení budou zaplaceny prodávajícímu do 30 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
d) náklady spojené se zpracováním znaleckého posudku, správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitostí uhradí město Prostějov.


K bodu 13.7 Schválení bezúplatného převodu částí pozemků v k.ú. Ptení (Olomoucký kraj)

Schváleno usnesení č. 18252:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
bezúplatný převod části pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr p.č. 3613 o výměře cca 90 m2 a části pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr p.č. 1283/1 o výměře cca 530 m2, oba v k.ú. Ptení, z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ: 606 09 460, za následujících podmínek:
a) náklady na zpracování geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Olomoucký kraj,
b) darovací smlouva bude uzavřena po realizaci stavby obchvatu obce Ptení a jeho skutečném zaměření,
c) do doby vybudování obchvatu obce Ptení a zaměření částí pozemků, které mají být předmětem převodu, bude mezi městem Prostějovem a Olomouckým krajem uzavřena smlouva o budoucí smlouvě darovací.

K bodu 13.9 Zřízení zástavního práva k pozemku v areálu velodromu

Schváleno usnesení č. 18253:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1) uzavření smlouvy č. 20/233512/08 dle ustanovení § 51 a dále podle ustanovení § 50a občanského zákoníku s Českým svazem tělesné výchovy, se sídlem Zátopkova 100/2, Praha 6 - Břevnov, PSČ: 160 17, IČ: 004 69 548, ve znění dle přílohy,
2) zřízení zástavního práva k pozemku ve vlastnictví města Prostějova p.č. 5999/4 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 2.112 m2 v k.ú. Prostějov k zajištění pohledávky Českého svazu tělesné výchovy, se sídlem Zátopkova 100/2, Praha 6 - Břevnov, PSČ: 160 17, IČ: 004 69 548, v budoucnu podmíněně vzniklé na základě smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení ve výši 1.950.000 Kč včetně jejího příslušenství za následujících podmínek:
a) ČSTV doloží splnění podmínek dotačního titulu,
b) smlouva bude uzavřena na dobu 10 let ode dne vzniku zástavního práva,
c) město Prostějov bez souhlasu ČSTV zastavenou nemovitost nepřevede na třetí osobu a nezřídí k zastavené nemovitosti věcné břemeno ani předkupní právo, pokud má mít účinky věcného práva,
d) město Prostějov se zdrží všeho, čím se zástava zhoršuje k újmě ČSTV,
e) město Prostějov se zaváže zastavenou nemovitost pojistit a pojištění udržovat po celou dobu trvání zástavního práva,
f) město Prostějov ponese náklady spojené s vkladem zástavního práva do katastru nemovitostí.

K bodu 14. Návrh rozpočtu města Prostějova na rok 2009
Schváleno usnesení č. 18254:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1. rozpočet města Prostějova pro rok 2009 s těmito závaznými ukazateli:

A. Objem celkových příjmů rozpočtu: 1.163.943.810,- Kč
B. Objem celkových neinvestičních výdajů rozpočtu: 955.797.410,- Kč
C. Investiční výdaje v celkovém objemu: 203.250.800,- Kč
jmenovitě takto:

1. Vozidlo pro ORI Škoda Fabia.

330.000,-

2. Zastřešení parkovacích míst ve dvoře budovy MěÚ Školní 4.

173.000,-

3. Ohnivzdorný trezor na média pro OIT.

150.000,-

4. Výměna vadného kotle, budova radnice.

210.000,-

5. Repase 2 ks dveří pod zasedací místností ve dvoře radnice.

70.000,-

6. Rekonstrukce historického mobiliáře kanc. č. 22 a 27 - radnice.

487.000,-

7. Teplotní, vlhkostní, přepěťové a napěťové senzory do serveroven a telefonní ústředny k nahlášení v případě překročení mezních hodnot.


80.000,-

Celkem kapitola 11 - Správa a zabezpečení

1.500.000,-

8. Výměna nadzemních hydrantů na území města.

150.000,-

9. Rozšíření systému VISO (bezdrátové hlásiče na nám. T.G. Masaryka).

200.000,-

10.Záchranářský stan pro HZS Olomouckého kraje.

200.000,-

Celkem kapitola 12 - Krizové řízení

550.000,-

11.Služební vozidlo pro městskou policii včetně výstražného zařízení.

450.000,-

12.Digitální rádiová síť s GPS II. etapa.

450.000,-

13.1 kamerové místo - možnost dotace.

100.000,-

14.Rekonstrukce ovládání rádiové části dispečerského pracoviště.

200.000,-

15.Upgrade telefonní ústředny MP – Omni PCX Alcatel.

70.000,-

Celkem kapitola 13 - Městská policie Prostějov

1.270.000,-

16.Zálohovací zařízení HW a SW - nákup nového, spolehlivého zálohovacího zařízení včetně software.

1.200.000,-

17.Datové přepínače - obnova aktivních prvků LAN.

650.000,-

18.Server - SW Microsoft server 2008 a HW databázový server pro GIS.

350.000,-

19.Server - SW Microsoft server 2008 a HW server Backup.

300.000,-

20.Software - nákup SW a aplikací, rozšíření licencí pro postupný přechod na aktuální verze.

700.000,-

21.Záložní zdroje - pořízení nových, upgrade původních.

300.000,-

22.Postupná aktualizace verzí OS serverů a dokoupení licencí pro stanice.

450.000,-

23.Rozšíření diskové kapacity serverů.

980.000,-

24.Náhrada starých výkonově nedostačujících tiskáren.

70.000,-

Celkem kapitola 15 - Informační technologie

5.000.000,-

25.Cesta "Záhoří" - majetkové dořešení p.č. 415/2 - 1.198 m2, p.č. 415/3 - 252 m2, p.č. 415/4 - 5 m2 k.ú. Krasice (250 + 70 Kč/m2 - M.Mlčoch), p.č. 430/2 - 87 m2, p.č. 430/3 - 18 m2, p.č. 430/4 - 2 m2 k.ú.Krasice (250+70 Kč/m2 - M.Vránová).

340.570,-

26.Víceúčelová sportovní hala p.č. 6002/2 - 1.542 m2, p.č. 6002/4 - 4.744 m2, p.č. 6002/5 - 576 m2,
p.č. 6002/6 - 1.017 m2, p.č.6002/7 - 455 m2, p.č. 6002/14 - 448 m2, p.č. 6003/4 - 567 m2, p.č. 6002/3 - 1.440 m2, p.č. 6002/16 - 572 m2 - k.ú. Prostějov (500 Kč/m2 + náklady) - ÚZSVM.5.460.000,-

27.Překladiště TKO p.č. 6283/19 - 77 m2, část p.č. 6296/3 - 100 m2 k.ú. Prostějov (350 Kč/m2 +náklady) - ÚZSVM.25.000,-

28.MOSC Prostějov
p.č. 6231/40 - 139 m2, p.č. 6231/61 - 304 m2, p.č. 6231/64 - 161 m2 - k.ú. Prostějov (350 Kč/m2 + náklady) - ÚZSVM.215.000,-

29.Průmyslová zóna "G" p.č. 8312 - 1.180 m2, p.č. 8313 - 1.162 m2 k.ú. Prostějov (150 Kč+náklady) PF ČR.355.000,-

30.Výkup spoluvlast.podílu - pozemky na sídl.E.Beneše (Neubauerová, Sborowitz).

1.000.000,-

Celkem kapitola 50 - Správa majetku města

7.395.570,-

31.Nový Územní plán Prostějova - I. etapa.

1.000.000,-

32.Změny Územního plánu sídelního útvaru Prostějov.

500.000,-

Celkem kapitola 61 – Stavební úřad

1.500.000,-

33.Peněžitý vklad do společnosti MI PRO STAV, s.r.o.(dohoda o VPP do roku 2014).

26.300.000,-

34.Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení.

5.000.000,-

35.Peněžitý vklad do společnosti DSP s.r.o. (dohoda o navyšování ZKS do roku 2012).

4.089.230,-

Celkem kapitola 70 – Finanční

35.389.230,-

36.Národní dům - PD a restaurování,byt, stavební úpravy.

2.000.000,-

37.PD - Městský hřbitov - chodníky, informační systém.

500.000,-

38.Doprava - vnitřní okruh, radiály (osvětlení přechodů, informační systém).

100.000,-

39.Nová radnice - PD kan., ÚT, elektoinstalace, FO, věž, restaurování, EPS.

1.200.000,-

40.Vnější okruh Brněnská, Plumlovská vč. PD (jihozápadní kvadrant).

10.000.000,-

41.Autobusové čekárny.

800.000,-

42.Rejskova ulice - rekonstrukce chodníku a CS - koordinace JMP.

1.200.000,-

43.Plocha pro parkování u městského hřbitova.

500.000,-

44.Regenerace sídliště Tylova - Brněnská (Libušinka).

8.000.000,-

45.Husovo náměstí - rekonstrukce komunikací.

10.000.000,-

46.Husserlovo nám. – PD, dokončení.

300.000,-

47.Nám. Spojenců - komunikace chodníky, úprava hrací plochy.

1.000.000,-

48.Energ. úsporná opatření - ZŠ Melantrichova.

4.000.000,-

49.Energ. úsporná opatření - ZŠ Železného.

6.000.000,-

50.Rekonstrukce budovy Husovo nám.- dokončení.

4.500.000,-

51.Regenerace Sídliště Svobody -V. Etapa.

2.500.000,-

52.Regenerace Sídliště E. Beneše.

5.000.000,-

53.Regenerace Sídliště Dolní.

6.000.000,-

54.CS Vodní ul., Šmeralova ul.

1.500.000,-

55.CS Krasice: Západní ul. - Čechovická ul. ( včetně nezbytných komunikací).

2.500.000,-

56.CS Kostelecká.

2.000.000,-

57.Rekonstrukce komunikace Erbenova ul.- nám. Padlých hrdinů, vč. PD.

6.000.000,-

58.Doplnění komunikací., chodníky a parkoviště Sídl. Šárka - II. etapa.

2.000.000,-

59.Středisko mládeže kopané v Prostějově.

10.000.000,-

60.PD - Rekonstrukce a využití zámku.

8.000.000,-

61.PD - Rekonstrukce parku - Smetanovy sady.

2.000.000,-

62.Bezbariérová trasa.

200.000,-

63.Dostavba ZŠ Vrahovice.

1.000.000,-

64.PD zádlažba nám. TGM (kuželna).

500.000,-

65.Autobusové zastávky - Nemocnice.

2.000.000,-

66.Autobusové zastávky - Janáčkova ulice.

3.000.000,-

67.Komunikace Waitova.

2.000.000,-

68.CS Olomoucká.

2.000.000,-

69.PD - CS Sídliště Svobody.

100.000,-

70.PD - CS Hloučela - biokoridor.

200.000,-

71.Rekonstrukce komunikace Svolinského - sídliště Hlučela.

2.500.000,-

72.Energ. úsporná opatření ZŠ Dr. Horáka.

5.000.000,-

73.Muzeum - statika, fasáda.

4.000.000,-

74.VO Kyjevská, Sokolovská, Čechůvky.

600.000,-

75.Sportcentrum - Vápenice - rekonstrukce tělocvičny a oplocení dvora.

2.000.000,-

76. Sportcentrum – dostavba.

1.200.000,-

77. Budova ZŠ Husova - II. etapa.

1.200.000,-

78. ZŠ Dr. Horáka - sluneční kolektor.

700.000,-

79. PD RD - II. etapa.

1.000.000,-

80. ZŠ a RG Studentská - zázemí pro atlety.

1.200.000,-

81. Komunikace Slunečná.

996.000,-

82. VO Průchodní, Žitná.

300.000,-

83. Městské lázně - rekonstrukce zasklení bazénové haly, stropní konstrukce – DS.

3.500.000,-

84. Chodník Krasická ulice (jižní strana) k nové bytové výstavbě.

500.000,-

85. VO ulice Kojetínská vč. PD (OKS).

300.000,-

86. Knihovna - dispoziční úpravy.

1.000.000,-

87. MŠ Šárka – výkladce.

600.000,-

88. MŠ Partyzánská EÚO.

1.000.000,-

89. ZŠ Palackého - výměna oken (MŠ Mánesova).

600.000,-

90. ZŠ Palackého ul. (Skálovo nám.).

250.000,-

91. ZŠ Rejskova - výměna oken - VI. Etapa.

600.000,-

92. ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce dvorního traktu.

700.000,-

93. SPŠO Vápenice 1 - rekonstrukce kotelny.

500.000,-

94. Kolářovy sady – mlatová úprava.

2.000.000,-

95. IS a komunikace 50 RD - dokončovací práce.

1.000.000,-

96. PD řešení dopravní situace u škol.

500.000,-

97. Rekonstrukce mostu Vrahovice u hřiště včetně PD - havarijní stav.

1.500.000,-

98. Komunikace V. Nezvala.

1.000.000,-

99. Komunikace Rostislavova.

1.500.000,-

100. Autobusové zastávky, Na hrázi, Drozdovice.

2.600.000,-

101. Hřbitov Vrahovice - výstavba kolumbária - 33 míst.

500.000,-

102. Jezdecká 6a, 6b – 42 b.j. - stavební úpravy.

1.200.000,-

Celkem Výstavba

150.646.000,-


D. Dotace do Fondu národního domu: 1.000.000,- Kč
E. Dotace do Fondu městských lázní: 1.000.000,- Kč
F. Dotace do Fondu městských hřbitovů: 1.000.000,- Kč
G. Dotace do Fondu reinvestic nájemného: 1.364.000,- Kč
H. Příděl do Sociálního fondu z rozpočtu města (kromě příjmů kapitoly 71 – SF): 2.604.600,- Kč
I. Příděl do Sociálního fondu (předpokládaný zůstatek SF k 31.12.2008): 480.400,- Kč
J. Užití Sociálního fondu (včetně příjmů kapitoly 71 – SF a zůstatku účtu SF): 3.340.000,- Kč
K. Splátka půjčených prostředků ze SFŽP ČR (kanal. Vrahovice – Čechůvky): 1.012.000,- Kč
L. Neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v úhrnné sumě: 78.969.800,- Kč
jmenovitě takto:

1. MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23, PO

1.209.000,-

2. MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a, PO

2.234.000,-

3. MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34, PO

2.508.000,-

4. MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24, PO

2.261.000,-

5. MŠ Prostějov, Moravská ul. 30, PO

1.398.000,-

6. ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14

5.285.000,-

7. ZŠ a MŠ Prostějov, Rejskova tř. 4

3.422.000,-

8. ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4

3.155.000,-

9. ZŠ a MŠ JŽ Prostějov, Sídliště svobody 24/79

7.750.000,-

10. ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60

4.507.000,-

11. ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1

2.006.000,-

12. RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2

5.485.000,-

13. ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

6.591.000,-

14. ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52

4.689.000,-

15. Sportcentrum – DDM Prostějov, PO, Olympijská 4

4.542.800,-

16. ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov, Kravařova 14

1.137.000,-

17. Městské divadlo v Prostějově, PO, Vojáčkovo nám. 1

5.441.000,-

18. DUHA - kulturní klub u hradeb v Prostějově, PO, Školní. 4

6.046.000,-

19. Městská knihovna Prostějov, PO, Skálovo nám. 6

7.734.000,-

20. Jesle, sídliště Svobody, Prostějov

1.569.000,-


2. závazné ukazatele příspěvkovým organizacím zřízených městem tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 9.

s t a n o v u j e
1. výši osobních výdajů na činnost Městského úřadu v Prostějově a zvláštních orgánů města Prostějova v celkovém objemu 152.898.500,- Kč,
2. výši věcných výdajů na činnost Městského úřadu v Prostějově a zvláštních orgánů města Prostějova v celkovém objemu 64.089.800,- Kč,
s v ě ř u j e
1. v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a § 16 odst. 3 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Radě města Prostějova oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu a jedná-li se v jednotlivém případě změny rozpočtu o částku do 2.000.000,- Kč včetně,
2. v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a § 16 odst. 3 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Radě města Prostějova oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o přesun rozpočtových prostředků, mimo užití rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření a rezervy pro havarijní a krizové situace, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů a jedná-li se v jednotlivém případě změny rozpočtu o částku do 5.000.000,- Kč včetně, tzn. snížení neinvestičních výdajů jedné rozpočtové položky (případně její vyřazení z rozpočtu) a navýšení neinvestičních výdajů jiné rozpočtové položky (případně zařazení nové položky neinvestičních výdajů),
3. v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a § 16 odst. 3 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Radě města Prostějova oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o přesun rozpočtových prostředků, mimo užití rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření a rezervy pro havarijní a krizové situace, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů a jedná-li se v jednotlivém případě změny rozpočtu o částku do 5.000.000,- Kč včetně jde-li o:
- investiční výdaje, které nemají charakter nabytí nebo převodu nemovitého majetku města,
- snížení finančního objemu jedné stávající investiční akce nebo její úplné vypuštění z rozpočtu a navýšení finančního objemu jiné investiční akce nebo zařazení nové investiční akce do rozpočtu,
4. Radě města Prostějova oprávnění užít prostředky rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření takto:
- k pokrytí požadavků na navýšení neinvestičních výdajů jednotlivých kapitol rozpočtu k zajištění nezbytných potřeb kapitoly v průběhu rozpočtového roku 2009,
- k poskytnutí veřejné finanční podpory v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
- k zařazení nových investičních akcí včetně pořízení dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého nehmotného majetku do výše 5.000.000,- Kč včetně v jednotlivém případě,
5. Radě města Prostějova oprávnění užít prostředky rezervy pro havarijní a krizové situace k pokrytí neinvestičních i investičních výdajů souvisejících s likvidací havarijních stavů vzniklých na majetku města a vzniklých krizových situací,
6. v souladu s ust. § 16 odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů, vedoucímu finančního odboru MěÚ v Prostějově oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu a jedná-li se o úpravu dotace ze státního rozpočtu ČR v rámci tzv. souhrnného dotačního vztahu nebo o jiné účelové dotace ze státního rozpočtu, státních fondů a jiných veřejných rozpočtů, s následným schválením ZMP při pololetních rozborech hospodaření města Prostějova a při projednání závěrečného účtu města Prostějova po skončení kalendářního roku,
p o v ě ř u j e
1. vedoucí odborů, vykonávající funkci zřizovatele vůči příspěvkovým organizacím zřízeným městem, projednávat a schvalovat:
- řádně odůvodněné změny ve finančních plánech příspěvkových organizací předložených v průběhu roku 2009 a vést o těchto změnách finančních plánů úplnou evidenci v rámci každé příspěvkové organizace s údaji, kdy byla změna provedena (datum), o jakou finanční částku se jednalo (Kč), odůvodnění provedení změny (text) a kdy byla změna schválena vedoucím odboru vykonávajícím funkci zřizovatele (datum),
- odpisové plány příspěvkovým organizacím, zřízeným městem Prostějovem,

u k l á d á
1. vedoucímu finančního odboru MěÚ v Prostějově,
zaslat rozpis rozpočtu správcům kapitol v členění dle podrobné rozpočtové skladby s výší závazných ukazatelů rozpočtu města Prostějova pro rok 2009, kterými jsou povinni se řídit,
2. správcům kapitol,
zaslat písemnou formou řízeným organizacím – právnickým osobám, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem je město Prostějov a dalším subjektům - příjemcům dotací a příspěvků z rozpočtu města, rozpis rozpočtu v členění dle podrobné rozpočtové skladby s výší závazných ukazatelů rozpočtu města Prostějova pro rok 2009, kterými jsou povinny se řídit,
3. Radě města Prostějova a správcům kapitol,
krýt případné nově zjištěné výdaje rozpočtu města Prostějova pro rok 2009, které vyvstanou v průběhu rozpočtového období roku 2009:
- navýšením příjmové stránky rozpočtu o nově zjištěné příjmy běžného období,
- bez navýšení příjmové stránky o nově zjištěné příjmy běžného roku přesunem určitého objemu finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu mezi položkami v rámci jedné kapitoly nebo v rámci jednotlivých kapitol tak, aby nedošlo ke zvýšení celkových výdajů,
- bez navýšení příjmové stránky o nově zjištěné příjmy běžného roku využitím rezerv v rozpočtu města Prostějova pro rok 2009 (rezerva pro rozpočtová opatření prováděná Radou města Prostějova a rezerva pro krizové a havarijní situace) tak, aby nedošlo ke zvýšení celkových výdajů.
Tímto opatřením je sledována nutnost zamezit dalšímu zvyšování rozpočtového deficitu běžného období roku 2009 zapojováním rezervních zdrojů města.

K bodu 14.1 Veřejná finanční podpora 2009 - azylové centrum
Schváleno usnesení č. 18255:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2009 ve výši 250.000,-- Kč Občanskému sdružení sociální pomoci Prostějov, Určická ul. 101, Prostějov, IČ 270 11 801, (pořadové č. žádosti 235)
- na provozní a mzdové náklady Azylového centra v Prostějově
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009
- termíny čerpání: do 31. 1. 2009 v částce 150.000,-- Kč a do 31. 3. 2009 v částce 100.000,-- Kč.

K bodu 14.2 Veřejná finanční podpora 2009 - oblast sportu
Schváleno usnesení č. 18256:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2009

1. ve výši 5.000.000,-- Kč BK Prostějov, Za Kosteleckou 51, IČ 266 37 634, (poř. číslo žádosti 252)
- na sportovní vybavení; výzbroj a výstroj; cestovné; jízdné; PHM pro mládežnické týmy; stravné; ubytování; rekondiční a rehabilitační služby; lékařská vyšetření; soustředění; pitný režim; rozhodčí; výchovné; přestupy a hostování hráčů; poplatky ČBF a ALK; startovné; ceny; propagační materiál; tiskoviny; foto; letenky pro evropské poháry; nájmy a pronájmy; náklady na trenéry a na tělovýchovné projekty; služby a další náklady spojené se sportovní činností a chodem klubu
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání: do 31. 1. 2009 částku 4.000.000,-- Kč; částku 1.000.000,-- Kč v případě, že se tým BK probojuje do play-off Mattoni NBL 2008/2009
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

2. ve výši 4.000.000,-- Kč HK Jestřábi Prostějov o. s., Ke Stadionu 1, IČ 266 68 947, (poř. číslo žádosti 255)
- na pronájem ledové plochy a nebytových prostor pro mládež (v částce 3.500.000,-- Kč)
- na dopravu mládežnických žákovských družstev (v částce 500.000,-- Kč)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání: do 31. 1. 2009 částku 350.000,-- Kč (nájem), 50.000,-- Kč (doprava);
do 28. 2. 2009 částku 350.000,-- Kč (nájem), 50.000,-- Kč (doprava);
do 31. 3. 2009 částku 350.000,-- Kč (nájem), 50.000,-- Kč (doprava);
do 30. 4. 2009 částku 350.000,-- Kč (nájem), 50.000,-- Kč (doprava);
do 31. 5. 2009 částku 350.000,-- Kč (nájem), 50.000,-- Kč (doprava);
do 30. 6. 2009 částku 50.000,-- Kč (doprava);
do 31. 7. 2009 částku 50.000,-- Kč (doprava);
do 31. 8. 2009 částku 350.000,-- Kč (nájem), 50.000,-- Kč (doprava);
do 30. 9. 2009 částku 350.000,-- Kč (nájem), 50.000,-- Kč (doprava);
do 31. 10. 2009 částku 350.000,-- Kč (nájem), 50.000,-- Kč (doprava);
do 30. 11. 2009 částku 350.000,-- Kč (nájem);
do 31. 12. 2009 částku 350.000,-- Kč (nájem)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2010,

3. ve výši 1.000.000,-- Kč Dělnické tělocvičné jednotě Prostějov, Netušilova 7, IČ 709 18 309, (poř. číslo žádosti
243)
- na jízdné; stravné; ubytování; startovné; sportovní výstroj boxerů; podpůrná výživa; rehabilitace; cestovné,stravování a nocležné pro přespolní; propagační materiály a výchovné boxerů; soustředění boxerů; posilovací
nářadí; váhy; turnaje juniorů a kadetů - jízdné, stravné a výstroj
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- termíny čerpání: do 31. 1. 2009 částku 900.000,-- Kč; částku 100.000,-- Kč v případě, že se oddíl boxu umístí do
3. místa v extralize ČR v soutěži 2008/2009
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009,

4. ve výši 1.500.000,-- Kč VK Prostějov o. s., Za Kosteleckou 51, IČ 270 57 518, (poř. číslo žádosti 250)
- na poplatky ČVS; startovné; výchovné; odstupné; přestupy; rozhodčí; cestovné; pronájmy a nájemné;ubytování; propagační služby; propagační materiály; plakáty; tiskoviny; foto; PHM pro mládežnické týmy;
letenky pro evropské poháry; náklady na tělovýchovné projekty a služby; sportovní vybavení a výstroj; stravné;pitný režim; regenerace a rehabilitace; soustředění a další provozní náklady spojené se sportovní činností a chodem VK Prostějov
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání: do 31. 1. 2009 částku 900.000,-- Kč; částku 100.000,-- Kč v případě, že se tým probojuje do play-off Extraligy žen ČR 2008/2009; částku 500.000,-- Kč v případě, že se tým probojuje do Evropské ligy žen 2008/2009
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009.

Ing. Jan Tesař, v. r.                                                                                                                                                         Miroslav Pišťák, v. r.
starosta města Prostějova                                                                                                                                             místostarosta města Prostějova

Prostějov 16. 12. 2008
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:29:22 | přečteno 317x | Věra Krejčí
load