Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2009 > Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 17. 2. 2009

ikona souboruZápis ke stažení

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 19001:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program svého 17. zasedání, konaného dne 17. 2. 2009 s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.
Schváleno usnesení č. 19002:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
p o v ě ř u j e
MUDr. Pavla Navrátila, CSc. ověřením zápisu ze 17. zasedání.
Schváleno usnesení č. 19003:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
p o v ě ř u j e
MUDr. Danuši Pelikánovou ověřením zápisu ze 17. zasedání.

K bodu 2. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období
Schváleno usnesení č. 19004:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
b e r e   n a   v ě d o m í
zprávu o činnosti rady města za uplynulé období.

K bodu 2.1 Pověření člena Zastupitelstva města Prostějova podle zákona o rodině
Schváleno usnesení č. 19005:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
p o v ě ř u j e
Mgr. Aloise Mačáka, člena Zastupitelstva města Prostějova, přijímat prohlášení snoubenců o uzavření manželství v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.

K bodu 3. Odměna za výkon funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Prostějova a rozpočtové opatření
kapitoly 14 – právní a personální
Schváleno usnesení č. 19006:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
A) výši odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Prostějova podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 20/2009 Sb.,
v maximální výši, tedy:
- člen rady Kč 2.550,-
- předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady Kč 2.350,-
- člen výboru, komise rady nebo zvláštního orgánu Kč 2.010,-
- člen zastupitelstva Kč 870,-.
Měsíční odměna ve výši podle tohoto rozhodnutí se členům zastupitelstva města poskytuje od 1. února 2009 v souhrnu odměn za jednotlivé funkce vykonávané členem zastupitelstva města.

B) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

14

6112

5023

 

 

 

169.000,-

 

(odměny členům zastupitelstev obcí a krajů)

 

14

6112

5031

 

 

 

29.000,-

 

(odvody sociálního pojištění)

 

14

6112

5032

 

 

 

15.500,-

 

(odvody zdravotního pojištění)

 

14

6112

5038

 

 

 

500,-

 

(ostatní povinné pojištění)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

214.000,-

 

(FRR)

K bodu 4. Změna Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Prostějova
Schváleno usnesení č. 19007:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
Změnu Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Prostějova formou Dodatku č. 2 podle předloženého návrhu.

K bodu 5. Delegování zástupců města na řádnou valnou hromadu společnosti A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.
Schváleno usnesení č. 19008:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
d e l e g u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu a Miroslava Pišťáka, místostarostu, v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, jako zástupce společníka města Prostějova na nejbližší řádnou valnou hromadu obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 26 22 41 78. Právo hlasovat na valné hromadě má starosta Ing. Jan Tesař, v případě jeho neúčasti místostarosta Miroslav Pišťák.

K bodu 6. Peněžitý vklad města Prostějova do obchodní společnosti Domovní správa Prostějov,s.r.o.
Schváleno usnesení č. 19009:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
1) s c h v a l u j e
peněžitý vklad města Prostějova do obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Křížkovského 36/7, PSČ 796 01, IČ: 262 59 893 ve výši 4.921.000,- Kč (slovy: čtyři miliony devět set dvacet jedna tisíc korun českých),
2) p o v ě ř u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu, podpisem prohlášení o závazku ke zvýšení peněžitého vkladu města Prostějova do obchodní společnosti dle bodu 1) tohoto usnesení,
3) s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6202

 

1

 

831.770,-

(Nákup majetkových podílů – zvýšení základního kapitálu společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o.)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

831.770,-

(FRR)

K bodu 7. Zvýšení peněžitého vkladu města Prostějova do obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o.
Schváleno usnesení č. 19010:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
1) s c h v a l u j e
peněžitý vklad města Prostějova do obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o., IČ: 269 65 186 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01 ve výši 26,300.000 Kč (slovy dvacet šest milionů tři sta tisíc korun českých), kterým město Prostějov získá obchodní podíl a rozhodovací (hlasovací) práva odpovídající 66 % základního kapitálu obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o.,
2) p o v ě ř u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu,
1) podpisem prohlášení o závazku ke zvýšení peněžitého vkladu města Prostějova do obchodní společnosti dle bodu 1 tohoto usnesení,
2) svoláním valné hromady obchodní společnosti společníkem městem Prostějovem v souladu s článkem VIII. bod A. Valná hromada Společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným MI PRO STAV s.r.o. nebo zasláním žádosti o svolání valné hromady některému z jednatelů společnosti,
3) d e l e g u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu města, a v případě jeho nepřítomnosti Miroslava Pišťáka, místostarostu, v souladu s § 84 odst. 1 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), jako zástupce společníka města Prostějova na valnou hromadu obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o. Prostějov IČ: 269 65 186 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01. Právo hlasovat na valné hromadě má starosta Ing. Jan Tesař, v případě jeho neúčasti místostarosta Miroslav Pišťák.
4) p o v ě ř u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu města jako zástupce města Prostějova, hlasovat na valné hromadě obchodní společnosti pro zvýšení základního kapitálu o dalších 26,300.000 Kč (slovy dvacet šest milionů tři sta tisíc korun českých) a tím i změnu Společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným společnosti MI PRO STAV s.r.o., IČ: 26 96 51 86 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01 podle předloženého návrhu, kterým město Prostějov získá obchodní podíl a rozhodovací (hlasovací) práva odpovídající 66 % základního kapitálu obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o.

K bodu 8. Návrhy na pořízení změn územního plánu sídelního útvaru Prostějov
Schváleno usnesení č. 19011:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
n e s c h v a l u j e
pořízení změn územního plánu sídelního útvaru Prostějov dle návrhů č. 1, 2, 3, 4, dle důvodové zprávy.

K bodu 9. Pořízení nového územního plánu Prostějova
Schváleno usnesení č. 19012:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pořízení nového Územního plánu Prostějova,
u r č u j e
členem Zastupitelstva města Prostějova, který bude spolupracovat s pořizovatelem v jednotlivých fázích procesu pořizování územního plánu, Mgr. Vlastimila Uchytila, místostarostu města, dle důvodové zprávy.

K bodu 10. Pojmenování nové ulice
Schváleno usnesení č. 19013:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
název ulice pro stávající komunikaci takto: Vřesová - (kód UVP 650) pro ulici v k.ú. Čechovice.

K bodu 11. Zpráva o výsledcích činnosti Městské policie Prostějov za rok 2008
Schváleno usnesení č. 19014:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
Zprávu o výsledcích činnosti Městské policie Prostějov za rok 2008.

K bodu 12. Prevence kriminality 2009
Schváleno usnesení č. 19015:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
Program prevence kriminality ve městě Prostějově pro rok 2009.

K bodu 13. Záměr zřízení Charitního centra Marta v Prostějově
Schváleno usnesení č. 19016:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
n e d o p o r u č u j e
podílet se na záměru zřízení Charitního centra Marta s následnou žádostí Marie Schwarzerové, ředitelky Charity Prostějov, o spolufinancování projektu ze strany města v celkové částce 6.912.002,--Kč.

K bodu 14.1 Veřejná finanční podpora - HK Jestřábi (nedoporučená žádost)
Schváleno usnesení č. 19017:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 1.000.000,-- Kč HK Jestřábi Prostějov o. s., Ke Stadionu 1, IČ 266 68 947, (poř. číslo žádosti 255)na účast "A" týmu v Play off.

K bodu 14.2 Veřejná finanční podpora – podpora lesních porostů v biokoridoru Hloučela
Schváleno usnesení č. 19018:
Zastupitelstvu města Prostějova po projednání
s c h v a l u je
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 120.000 Kč Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody - Hloučela, Husovo nám. 67, Prostějov, IČ 670 27 237, (poř. č. žádosti 248)
- na výchovu lesních porostů v biokoridoru Hloučela pro zajištění všech funkcí lesa-2009,
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009,
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5222

 

 

404003

120.000

(Neinvestiční dotace občanským sdružením )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

 

 

7016000

120.000

(Výtěžek z VHP )

K bodu 15. Informace o provedených rozpočtových opatřeních schválených Radou města Prostějova v roce 2008 v souladu s usnesením Zastupitelstva města Prostějova č. 18148 ze dne 16. 9. 2008
Schváleno usnesení č. 19019:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
b e r e   n a   v ě d o m í
Informaci o provedených rozpočtových opatřeních schválených Radou města Prostějova v roce 2008 v souladu s usnesením Zastupitelstva města Prostějov č. 18148 ze dne 16. 9. 2008.

K bodu 16.1 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura
Schváleno usnesení č. 19020:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

20

3113

6351

 

1

20338

2.979.795,-

 

(navýšení investičního příspěvku ZŠ a MŠ PV, Melantrichova ul. 60 - projekt modernizace učeben)

 

20

3113

5331

 

1

20338

167.195,-

 

(navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ PV, Melantrichova ul. 60 – projekt modernizace učeben)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

3.146.990,-

 

(Fond rezerv a rozvoje)

K bodu 16.2 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města
Schváleno usnesení č. 19021:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

 

 

110.500,--

Výkup pozemků v k.ú. Prostějov – lokalita ul. Šárka

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

5192

 

 

 

59.670,--

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

170.170,--

Snížení Fondu rezerv a rozvoje

K bodu 16.3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice
Schváleno usnesení č. 19022:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

1

263000000

3 000 000

Cyklistická stezka Žešov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

3 000 000

FRR

K bodu 17.1 Schválení změny podmínky prodeje nemovitostí v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 19023:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
změnu podmínky prodeje objektu č.p. 954 (Mlýnská 27 v Prostějově) na pozemku p.č. 1546 a pozemku p.č. 1546, vše v k.ú. Prostějov, uvedené v čl. VI. kupní smlouvy č. 2004/16/081 uzavřené dne 31. 03. 2004, a to následovně:
- kupující budou povinni v termínu do 30. 09. 2009 dokončit výstavbu nového objektu k bydlení na pozemku p.č. 1546/1 v k.ú. Prostějov (původně označen jako pozemek p.č. 1546 v k.ú. Prostějov) včetně pravomocného kolaudačního rozhodnutí; pro případ nesplnění této podmínky bude v kupní smlouvě stanovena smluvní pokuta ve výši 100.000 Kč,
- změna podmínky prodeje nemovitostí v k.ú. Prostějov bude provedena formou dodatku ke kupní smlouvě č. 2004/16/081 uzavřené dne 31. 03. 2004.

K bodu 17.2 Schválení prodeje pozemku p.č. 5984/7 v k.ú. Prostějov a spoluvlastnického podílu id. 1/11 na pozemku p.č. 5985/1 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 19024:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 5984/7 - orná půda o výměře 952 m2 v k.ú. Prostějov a spoluvlastnického podílu id. 1/11 na pozemku p.č. 5985/1 - orná půda o výměře 1.228 m2 v k.ú. Prostějov Igoru Hrabovi, bytem Prostějov, Ovesná 3, č.p. 118, Prostějov, PSČ 798 01, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši 1.250.000 Kč a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 17.3 Revokace usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 18136 ze dne 24. 06. 2008 a schválení prodeje pozemku st. p.č. 508 v k.ú. Krasice

Schváleno usnesení č. 19025:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
1) r e v o k u j e
usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 18136 ze dne 24. 06. 2008 (schválení prodeje pozemků st. p.č. 508, p.č. 110/39 a p.č. 110/41, vše v k.ú. Krasice),
2) s c h v a l u j e
prodej pozemku st. p.č. 508 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1131 m2 v k.ú. Krasice, na ulici Karla Svolinského, podílovým spoluvlastníkům stavby garáže na pozemku st. p.č. 508 v k.ú. Krasice (velikost spoluvlastnických podílů kupujících bude stanovena dle velikosti jejich spoluvlastnických podílů na stavbě garáže na pozemku st. p.č. 508 v k.ú. Krasice), za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. ve výši 800 Kč/m2 pozemku, tj. celkem 904.800 Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) kupující budou povinni zaplatit městu Prostějovu bezdůvodné obohacení za užívání pozemku st. p.č. 508
v k.ú. Krasice za období 3 let předcházejících podpisu kupní smlouvy, ve výši obvyklého nájemného stanoveného znaleckým posudkem (bezdůvodné obohacení bude kupujícími uhrazeno poměrně dle velikosti jejich spoluvlastnických podílů na stavbě garáže na pozemku st. p.č. 508 v k.ú. Krasice),
c) náklady spojené se zpracováním znaleckých posudků a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující společně a nerozdílně.

K bodu 17.4 Směna pozemků v sektoru G průmyslové zóny
Schváleno usnesení č. 19026:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1) směnu pozemků p.č. 7358/4 - orná půda o výměře 30291 m2 a p.č. 7358/7 - ostatní plocha o výměře 181 m2, oba v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví společnosti DULWICH TRADE a.s., se sídlem Olomouc, Neředín, Letců 108/32, IČ: 276 82 439, za části pozemků p.č. 7338 - orná půda o výměře cca 3203 m2, p.č. 7337 - orná půda o výměře cca 9549 m2, p.č. 7336 - orná půda o výměře cca 3348 m2, p.č. 7335 - orná půda o výměře cca 3135 m2, p.č. 7334 - orná půda o výměře cca 3586 m2, p.č. 7333 - orná půda o výměře cca 3334 m2 a p.č. 7332 o výměře cca 4317 m2 (přesné výměry pozemků budou známy po vyhotovení geometrického plánu), vše v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví města Prostějova, za následujících podmínek:
a) směna pozemků bude provedena bez finančního vyrovnání,
b) ve směnné smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným částem pozemků p.č. 7338, p.č. 7337, p.č. 7336, p.č. 7335, p.č. 7334, p.č. 7333 a p.č. 7332, vše v k.ú. Prostějov, tak, že se společnost DULWICH TRADE a.s., zaváže tyto pozemky v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za kupní cenu ve výši 340,- Kč/m2; předkupní právo bude zrušeno nejdříve po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání fotovoltaické elektrárny na těchto pozemcích,
c) náklady na zpracování znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí společnost DULWICH TRADE a.s.,
2) uzavření dohody o zrušení závazku společnosti DULWICH TRADE a.s. vyplývajícího z čl. VII kupní smlouvy č. 2007/16/003 ze dne 01.02.2007, tj. závazku, že v termínu do 3 let ode dne vkladu vlastnického práva k pozemkům převáděným kupní smlouvou ze dne 01.02.2007 do katastru nemovitostí bude na pozemcích převáděných touto smlouvou pravomocně zkolaudována stavba sídla společnosti DULWICH TRADE a.s.
a výrobního a skladového areálu.

K bodu 17.5 Prodej pozemků v sektoru G průmyslové zóny
Schváleno usnesení č. 19027:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1) prodej pozemků p.č. 309/13 - orná půda o výměře 16 272 m2, p.č. 309/2 - orná půda o výměře 9 776 m2 a p.č. 309/34 - orná půda o výměře 854 m2, vše v k.ú. Kralice na Hané, společnosti SOLARIS Tech, s.r.o., se sídlem Prostějov, Wolkerova 1584/5a, IČ: 283 06 881, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. celkem 7.484.040 Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se společnost SOLARIS Tech, s.r.o., zaváže tyto pozemky nebo jejich části v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví společnosti SOLARIS Tech, s.r.o.; předkupní právo zanikne po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání fotovoltaické elektrárny na převáděných pozemcích,
c) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,
d) kupní smlouva bude uzavřena do 4 měsíců ode dne schválení prodeje pozemků Zastupitelstvem města Prostějova,
2) prodej části pozemku p.č. 7345 - orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 2 830 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), společnosti SOLARIS Tech, s.r.o., se sídlem Prostějov, Wolkerova 1584/5a, IČ: 283 06 881, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 400 Kč/m2 (celkem cca 1.132.000 Kč) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděnému pozemku tak, že se společnost SOLARIS Tech, s.r.o., zaváže tento pozemek nebo jeho část v případě svého úmyslu tento prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu tohoto pozemku z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví společnosti SOLARIS Tech, s.r.o.; předkupní právo zanikne po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání fotovoltaické elektrárny na převáděném pozemku,
c) do doby zpracování geometrického plánu na oddělení části pozemku p.č. 7345 v k.ú. Prostějov bude mezi městem Prostějov a společností SOLARIS Tech, s.r.o., uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě na prodej této části pozemku,
d) náklady na zpracování znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,
e) kupní smlouva bude uzavřena do 4 měsíců po předložení geometrického plánu na oddělení převáděné části pozemku p.č. 7345 v k.ú. Prostějov společnosti SOLARIS Tech, s.r.o.,
3) uzavření dohody mezi městem Prostějovem a společností SOLARIS Tech, s.r.o., se sídlem Prostějov, Wolkerova 1584/5a, IČ: 283 06 881, o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 2009/16/035 uzavřené dne
16. 02. 2009 mezi městem Prostějovem jako budoucím prodávajícím a společností SOLARIS Tech, s.r.o., jako budoucím kupujícím.

18. Smlouvy o dotaci z Regionálního operačního programu
Schváleno usnesení č. 19028:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1) přijetí dotace ve výši 7,912.390,02 Kč na realizaci projektu Cyklistická stezka Prostějov - Kostelec na Hané z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava,
2) přijetí dotace ve výši 33,017.319,21 Kč na realizaci projektu Středisko mládeže kopané - Sportovní areál E. Beneše, Prostějov z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava,
3) smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekty z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava dle přiloženého návrhu,.
4) dodatky č. 1 smluv o poskytnutí dotace na individuální projekty z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D-2008/0035/OKP a ÚRR D-2008/0036/OKP dle přiloženého návrhu.

K bodu 19. Dotazy a připomínky členů Zastupitelstva města Prostějova
Schváleno usnesení č. 19029:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
u k l á d á
Radě města Prostějova,
dohodnout podmínky zápůjčky pozemku o rozloze 4 m2 na Neumannově náměstí v Prostějově za účelem zkušebního umístění hodin v rámci projektu „Přijdu včas“.

Ing. Jan Tesař, v. r.                                                                                                                                                 Miroslav Pišťák, v. r.
starosta města Prostějova                                                                                                                                     místostarosta města Prostějova

Prostějov 17. 2. 2009
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 20.12.2010 7:47:29 | přečteno 369x | Věra Krejčí
load