Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2009 > Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 21. 4. 2009

ikona souboruZápis ke stažení

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 19030:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program svého 18. zasedání, konaného dne 21. 4. 2009 s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.
Schváleno usnesení č. 19031:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
p o v ě ř u j e
Lukáše Andrýska ověřením zápisu z 18. zasedání.
Schváleno usnesení č. 19032:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
p o v ě ř u j e
JUDr. Josefa Augustina ověřením zápisu z 18. zasedání.

K bodu 1.1 Informace o otevírání obálek s návrhy na zpracování architektonicko-urbanistického návrhu rozvoje části území města Prostějova (obchodně-společenské centrum)
Schváleno usnesení č. 19033:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
j m e n u j e
komisi pro otevírání obálek s návrhy na zpracování architektonicko-urbanistického návrhu rozvoje části území města Prostějova, ve kterém se nachází obchodně-společenské centrum, ve složení:
JUDr. Květa Olašáková, Mgr. Vlastimil Uchytil, RNDr. Alena Rašková, JUDr. Josef Augustin, Ing. Tomáš Chalánek, MUDr. Danuše Pelikánová.

K bodu 2. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období
Schváleno usnesení č. 19034:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období.

K bodu 3. Udělení Cen města Prostějova za rok 2008
Schváleno usnesení č. 19035:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
u d ě l u j e
Ceny města Prostějova za rok 2008:
PhDr. Miloši Kvapilovi
RNDr. Anně Švécarové
Alfredovi Jánskému, plk. v.v.
Ing. Karlovi Taberymu
Lubomírovi Studenému
RNDr. Jiřímu Prudkému
kapele LÉTAJÍCÍ RABÍN.

K bodu 4. Pojmenování nové ulice
Schváleno usnesení č. 19036:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
název ulice pro stávající komunikaci takto: Ořechová – (kód UVP 680) pro ulici v k.ú. Domamyslice.


K bodu 5. Delegování zástupců města na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti FTL - FIRST TRANSPORT LINES, a.s.
Schváleno usnesení č. 19037:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
d e l e g u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu a Miroslava Pišťáka, místostarostu, v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, jako zástupce akcionáře města Prostějova na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti FTL - FIRST TRANSPORT LINES, a.s. se sídlem Prostějov, Letecká 8, identifikační číslo 46 34 58 50, která se koná dne 7. května 2009 v sídle obchodní společnosti. Právo hlasovat na valné hromadě má starosta Ing. Jan Tesař, v případě jeho neúčasti místostarosta Miroslav Pišťák.

K bodu 5.1 Delegování zástupců města na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s.
Schváleno usnesení č. 19038:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
d e l e g u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu města a Miroslava Pišťáka, místostarostu města, v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, jako zástupce akcionáře města Prostějova na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, IČ 49 45 17 23, konanou dne 27. dubna 2009 v sídle společnosti. Právo hlasovat na valné hromadě má starosta Ing. Jan Tesař, v případě jeho neúčasti místostarosta Miroslav Pišťák.

K bodu 6. Smlouvy o dotaci z Regionálního operačního programu
Schváleno usnesení č. 19039:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
I. přijetí dotace ve výši 7,096.208,- Kč na realizaci projektu Zámek Prostějov - zřízení víceúčelových výstavních prostor z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava,
II. přijetí dotace ve výši 8,495.818,- Kč na realizaci projektu Umístění autobusových zastávek na ulici Janáčkova v Prostějově z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava,
III. přijetí dotace ve výši 4,185.645,- Kč na realizaci projektu Rozvoj MHD v Prostějově rozšířením zastávek "Nemocnice" z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava,
IV. smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekty z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava dle přiloženého návrhu.

K bodu 6.1 Přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí na obnovu lipové aleje na městském hřbitově
Schváleno usnesení č. 19040:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1. přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí na akci "Obnova lipové aleje na městském hřbitově v Prostějově" ve výši 1 666 481,40 Kč,
2. Smlouvu č. 08011976 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR dle přiloženého návrhu.

K bodu 7. Zadání IV. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov
Schváleno usnesení č. 19041:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
zadání IV. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov dle důvodové zprávy.

K bodu 8. Zadání V. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov
Schváleno usnesení č. 19042:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
zadání V. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov dle důvodové zprávy.


K bodu 9. Návrh pořízení změn územního plánu sídelního útvaru Prostějov
Schváleno usnesení č. 19043:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
n e s c h v a l u j e
pořízení změn územního plánu sídelního útvaru Prostějov dle návrhů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dle důvodové zprávy.

K bodu 10. Poskytnutí peněžité půjčky obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o.
Schváleno usnesení č. 19044:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1. poskytnutí návratné finanční výpomoci - peněžité půjčky pro obchodní společnost Lesy města Prostějova, s.r.o., se sídlem Školní 4, 796 01 Prostějov, IČ: 25321692 a uzavření smlouvy o půjčce z rozpočtu města Prostějova formou návratné finanční výpomoci (půjčky) ve výši 3,000.000,- Kč za těchto podmínek:
- půjčka je účelově vázaná na financování pěstební činnosti a zhotovení lesního hospodářského plánu,
- příjemce je oprávněn půjčku použít v kalendářním roce, v němž byla půjčka městem Prostějovem příjemci poskytnuta,
- půjčka bude poskytnuta jednorázově nejpozději do 8 dnů ode dne podpisu smlouvy v celkové výši 3,000.000,- Kč,
- příjemce je povinen půjčku splatit nejpozději do 10.12.2009 spolu s 3% úrokem, to je v celkové výši 3,090.000,- Kč,

2. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

3399

5613

 

1

 

3,000.000,-

 

(neinvestiční půjčené prostředky - poskytnutí půjčky Lesům města Prostějova, s.r.o.)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

3,000.000,-

 

(Fond rezerv a rozvoje)

K bodu 11. Prominutí poplatků z prodlení
Schváleno usnesení č. 19045:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prominutí poplatků z prodlení dle výkonu rozhodnutí č. j. 14E 78/2006  dle důvodové zprávy.

K bodu 13. 1 Veřejná finanční podpora - Sociální oblast
Schváleno usnesení č. 19046:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 21

1. ve výši 200.000,-- Kč Sociálním službám Prostějov, příspěvkové organizaci, Pod Kosířem 27, Prostějov, IČ 001 50 100, (pořadové č. žádosti 264)
- na pokrytí provozních nákladů organizace
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009
- termíny čerpání: do 31. 5. 2009 v částce 100.000,-- Kč a do 31. 7. 2009 v částce 100.000,-- Kč.

2. ve výši 200.000,-- Kč Občanskému sdružení Mateřské centrum Prostějov, Dvořákova 5, Prostějov, IČ 686 85 017, (pořadové č. žádosti 279)
- na provozní, materiálové a mzdové náklady
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009
- termíny čerpání: do 31. 5. 2009 v částce 100.000,-- Kč a do 31. 7. 2009 v částce 100.000,-- Kč.

3. ve výši 100.000,-- Kč Občanskému sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA, Tetín 1506/1, Prostějov, IČ 440 53 991, (pořadové č. žádosti 277)
- na Denní stacionář - provozní a mzdové náklady a aktivizační služby pro seniory - provozní a mzdové náklady
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

4. ve výši 100.000,-- Kč Písničkou ke slunci, Lidická 86, Prostějov, IČ 657 62 444, (pořadové č. žádosti 49)
- na náklady spojené s pořádáním 14. Mezinárodního hudebního festivalu pro děti a mládež se zdravotním postižením
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

5. ve výši 80.000,-- Kč Zdravotnické záchranné službě Olomouckého kraje, příspěvkové organizaci, Aksamitova 8, Olomouc, IČ 008 49 103, (pořadové č. žádosti 93)
- na pořízení radiostanice GP 360, 2 radiostanice GP 340, 1 NAS disk Synology DS 408 (včetně HDD), Rack 15U/60 cm nástěnný, 5 PC včetně monitoru, 1 tiskárna HP Laser Jet C, rozvody strukturované kabeláže včetně aktivních prvků
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

6. ve výši 200.000,-- Kč Sdružení Podané ruce, o.s., Francouzská 36, Brno, IČ 605 57 621, (pořadové č. žádosti 60)
- na provozní a mzdové náklady nově zřizující se služby - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Prostějově
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009
- termíny čerpání: do 31. 5. 2009 v částce 100.000,-- Kč a do 31. 7. 2009 v částce 100.000,-- Kč.

7. ve výši 80.000,-- Kč Sdružení Podané ruce, o.s., Francouzská 36, Brno, IČ 605 57 621, (pořadové č. žádosti 165)
- na provozní a mzdové náklady Kontaktního centra v Prostějov
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4359

5222

 

 

 

200.000,--

VFP - neinvestiční transfery občanským sdružením (OS Lipka, Písničkou ke slunci)

21

4351

5339

 

 

 

200.000,--

VFP – neinvestiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím (Sociální služby Prostějov)

21

4339

5222

 

 

 

200.000,--

VFP - neinvestiční transfery občanským sdružením (Mateřské centrum)

21

3513

5339

 

 

 

80.000,--

VFP – neinvestiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím (ZZS OK)

21

4375

5222

 

 

 

200.000,--

VFP - neinvestiční transfery občanským sdružením (Sdružení Podané ruce – Nízkoprahové zařízení)

21

4349

5222

 

 

 

80.000,--

VFP - neinvestiční transfery občanským sdružením (Sdružení Podané ruce – Kontaktní centrum)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

6409

5909

 

 

 

960.000,--

ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená VFP u kap. 21


K bodu 13. 2 Veřejná finanční podpora - Sociální oblast (nedoporučeno)
Schváleno usnesení č. 19047:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
n e s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 74.200,-- Kč Podané ruce, o. s. - Projekt OsA Frýdek-Místek, Zborovská 465, Frýdek-Místek, IČ 706 32 596, (pořadové č. žádosti 177)
- na mzdové náklady osobní asistence ve speciální škole,

2. ve výši 60.000,-- Kč Oblastnímu spolku ČČK Prostějov, Milíčova 3, Prostějov, IČ 004 26 369, (pořadové č. žádosti 18)
- na opravu podlahy, výměnu okna, spotřebu energií, mzdové náklady, kancelářské potřeby, hygienické potřeby, šicí potřeby,

3. ve výši 150.000,-- Kč Charitě Prostějov, Sádky 14, Prostějov, IČ 441 59 854, (pořadové č. žádosti 237)
- na provozní a mzdové náklady pečovatelské služby.

K bodu 13. 3 Veřejná finanční podpora - Azylové centrum
Schváleno usnesení č. 19048:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2009 ve výši 200.000,-- Kč Občanskému sdružení sociální pomoci Prostějov, Určická ul. 101, Prostějov, IČ 270 11 801, (pořadové č. žádosti 235)
- na provozní a mzdové náklady Azylového centra v Prostějově
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009
- termíny čerpání: do 31. 5. 2009 v částce 100.000,-- Kč a do 30. 6. 2009 v částce 100.000,-- Kč.

K bodu 13. 4 Veřejná finanční podpora - Oblast kultury
Schváleno usnesení č. 19049:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 80.000,-- Kč  (poř. č. žádosti 46)
- na uspořádání výstav a jejich propagaci v Galerii Metro 70 v Prostějově
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009,

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5493

 

 

 

80 000,--

(účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám) 

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

 

 

708000

80 000,--

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - nerozdělená VFP)


K bodu 13. 5 Veřejná finanční podpora - Oblast výchovy a vzdělávání
Schváleno usnesení č. 19050:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70

1. ve výši 80.000,- Kč Střední škole oděvní Prostějov, s. r. o., Palackého 150, 151/8-10, IČ 255 00 783, (poř. č. žádosti 285)
- na uspořádání 8. ročníku "Prostějovská zlatá jehla 2009"
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 6. 2009

2. ve výši 80.000,- Kč Střední průmyslové škole oděvní Prostějov, Vápenice 1, IČ 479 22 061, (poř. č. žádosti 78)
- na uspořádání 9. ročníku "Doteky módy"
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 6. 2009

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5213

 

 

 

80 000,--

(neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům – SŠ oděvní, s.r.o., Palackého 150, 151/8-10 - Prostějovská zlatá jehla)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5339

 

 

 

80 000,--

(neinv.příspěvky ostatním příspěv.organizacím – SPŠ oděvní, Vápenice 1 - Doteky módy)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

 

 

708000

160 000,--

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - nerozdělená VFP)


K bodu 13. 6 Veřejná finanční podpora - Oblast sportu
Schváleno usnesení č. 19051:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
r o z h o d l o
odložit na příští zasedání projednání veřejné finanční podpory TJ Pozemstav Prostějov, uvedené v návrhu usnesení písemného materiálu pod č. 5.

Schváleno usnesení č. 19052:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70

1. ve výši 200.000,-- Kč Aeroklubu Falcon Air Prostějov, Letecká 1, IČ 709 02 801 (poř. č. žádosti 233)
- na mistrovství Evropy a Světový pohár v parašutismu Prostějov 2009 (pronájmy, rozhodčí, opakovací seskoky závodníků, jízdné, cestovné, ubytování, ceny, diplomy, propagační materiály, doprava, PHM do el. centrál, hygienické a zdravotnické zabezpečení, reklama, ostraha, náklady spojené s ceremoniály, výroba televizních a reklamních spotů a panelů, kancelářské potřeby, poradenská činnost, tiskové konference)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání : do 31. 5. 2009 částku 100.000,--Kč, do 30. 6. 2009 částku 100.000,--Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

2. ve výši 280.000,-- Kč 1. SK PROSTĚJOV, o. s., Sportovní 1, IČ 266 21 916 (poř. č. žádosti 251)
- na zajištění činnosti mládežnických družstev fotbalového klubu (energie, nájmy, mzdy, odvody, výstroj
a výzbroj hráčů, doprava, cestovné, rozhodčí, poplatky ČMFS, ubytování, stravné, zdravotní služba a materiál, administrativa, údržba hřišť a technického zázemí)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání : do 31. 5. 2009 částku 180.000,--Kč, do 30. 6. 2009 částku 100.000,--Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

3. ve výši 200.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL II Prostějov, U Kalicha 2, IČ 479 20 653 (poř. č. žádosti 260)
- na zajištění činnosti oddílů (nájemné, energie, opravy, údržba, cestovné, doprava, stravné, startovné, reklama, licence, registrace, materiálně - technické vybavení, poštovné)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání : do 31. 5. 2009 částku 100.000,--Kč, do 30. 6. 2009 částku 100.000,--Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

4. ve výši 190.000,-- Kč Sportovnímu klubu cyklistů Prostějov, Kostelecká 49, IČ 155 27 395 (poř. č. žádostí 266, 267)
- na činnost cyklistického klubu a sportovního centra a pořádání závodů na velodromu (doprava, ubytování, soutěže, výcvikové tábory, doprovod při trénincích, materiálně - technické vybavení) ve výši 150.000,--Kč
- na cyklistické závody s mezinárodní účastí na velodromu (startovné, rozhodčí, pořadatelská služba, příprava areálu, ceny) ve výši 40.000,--Kč
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání do 31. 5. 2009 částku 100.000,--Kč, do 30. 6. 2009 částku 90.000,--Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

5. ve výši 400.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě OP Prostějov, Kostelecká 47, IČ 005 47 409 (poř. č. žádosti 269)
- na podporu činnosti mladých sportovců v oddílech košíkové, kanoistiky, lukostřelby, odbíjené, stolního tenisu, lyžování, turistiky a sportu pro všechny (cestovné, startovné, vklady, soustředění, licence, poplatky, energie, sportovní a režijní materiál, běžná údržba sportovišť, revize, odvoz odpadků, poštovné, pronájmy, odměny trenérům)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání: do 31. 5. 2009 částku 200.000,-- Kč; do 30. 9. 2009 částku 200.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

6. ve výši 120.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Haná Prostějov, Brněnská 10, IČ 163 67 995 ( poř. č. žádostí 12, 99)
- na zajištění celoroční sportovní činnosti oddílů dálkového a zimního plavání a fotbalového oddílu, pronájmy, energie, cestovné, startovné, registrační poplatky, propagace, ceny, školení, údržba a úpravy areálu, rozhodčí, materiálně - technické vybavení, praní dresů, občerstvení hráčů, přestupy a hostování hráčů, vklady do soutěží, trenéři, pořadatelé) ve výši 100.000,--Kč
- na 26. ročník " Vánoční koupele" (propagace, moderátor, ozvučení a hudební projekce, video a fotodokumentace, pamětní listy a upomínkové předměty, doprovodný program) ve výši 20.000,--Kč
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2010

7. ve výši 150.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol Čechovice, Čechovická 55, Prostějov, IČ 163 67 855 (poř. č. žádosti 13)
- na podporu činnosti sportovních oddílů (pronájmy, turnaje a soutěže, startovné, energie, opravy a údržba, pojištění, materiální vybavení, rozhodčí, cestovné, PHM, nákup zdravotnického materiálu, doprava aj.)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání: do 31. 5. 2009 částku 100.000,-- Kč; do 30. 6. 2009 částku 50.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

8. ve výši 160.000,-- Kč Atletickému klubu Prostějov, Sportovní 3924/1, IČ 479 20 866 (poř. č. žádosti 14)
- na činnost klubu (soutěže, startovné, cestovné, doprava, trenéři, nákup sportovního materiálu, pronájmy, ubytování, ceny, výcvikové tábory, odvody sociálního a zdravotního pojištění)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání: do 31. 5. 2009 částku 100.000,-- Kč; do 30. 6. 2009 částku 60.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

9. ve výši 100.000,-- Kč Českému tenisovému svazu vozíčkářů, Kounicova 79, Brno, IČ 638 31 180 (poř. č. žádosti 194)
- Wheelchair Czech Open 2009 - mezinárodní turnaj v tenise na vozíku (pronájmy, ubytování, strava, propagace, doprava, materiálně - technické vybavení)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2009

10. ve výši 350.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL Vrahovice, Mikoláše Alše 820, Prostějov, IČ 479 20 025, (poř. č. žádostí 253, 254)
- na činnost sportovních oddílů (pronájmy, startovné, energie, údržba, opravy, pojištění, materiální vybavení, rozhodčí, doprava na zápasy) v částce 150.000,--Kč
- na provoz koupaliště (energie, bazénová chemie, příprava na sezonu - revize, úprava dávkování chemie, oprava bazénu, předláždění ploch, mzdy provozních pracovníků, chemické rozbory vody, odvoz odpadků aj.) v částce 200.000,--Kč
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání do 31. 5. 2009 částku 200.000,--Kč, do 30. 6. 2009 částku 150.000,--Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

11. ve výši 150.000,-- Kč Svazu vodáků ČR, klub 109, Prostějov, Kravařova 1, IČ 657 62 274 (poř. č. žádosti 259)
- na celoroční činnost oddílu raftingu (účast na MS v raftingu, ME, EP, MR, ČP a Evropských pohárech)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání do 31. 05. 2009 částku 100.000,--Kč, do 30. 6. 2009 částku 50.000,--Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

12. ve výši 110.000,-- Kč Sportovnímu klubu Prostějov, Sportovní 3924/1, IČ 00544264 (poř.č.žádostí 87,4)
- oddílu orientačního běhu: na uspořádání závodů v orientačním běhu (vyhotovení map, materiálně - technické zajištění závodů, doprava, ubytování, nájemné, ceny, občerstvení) ve výši 70.000,--Kč
- horolezeckému oddílu: na podporu činnosti kroužku mládeže a horolezeckého oddílu (materiálně - technické zabezpečení, horolezecký výcvik, závody pro děti a mládež, ceny, diplomy, cestovné) ve výši 40.000,--Kč
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

13. ve výši 80.000,-- Kč Aeroklubu Josefa Františka Prostějov, Za Leteckou ulicí 119, IČ 005 44 051 (poř. č. žádosti 23)
- na nákup a opravy letecké techniky - motorových a bezmotorových letadel, nákup nových záchranných pilotních padáků, opravy areálu, renovace historické letecké techniky, zabezpečení a přípravy oslav u příležitosti 75. výročí Aeroklubu J. Františka Prostějov s leteckými ukázkami a setkání s bývalými členy; vydání brožury k výročí Aeroklubu v roce 2009
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

14. ve výši 80.000,-- Kč DELTAKLUBU Stichovice, o. s. , sídl. E. Beneše 15/21, Prostějov, IČ 652 68 954 (poř. č. žádosti 28)
- na celoroční činnost (propagace, seznamovací lety, náklady na výcvik, vyhlídkové lety, dětské atrakce, palivo pro ukázkové lety, strojní úprava letiště, doprava výsadkářů, PHM, řezivo na výrobu značení, nátěry, výsadba trávy, dostavba a vybavení zázemí letiště, revize motorů, náhradní díly a přístroje)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

15. ve výši 150.000,-- Kč KRASO-bruslení Prostějov, Za Kosteleckou 1, IČ 266 36 433 (poř. č. žádosti 113)
- na podporu činnosti krasobruslení a bruslení (nájem ledové plochy, ostatní nájem, účast v poháru ČKS, cestovné, trenéři, režijní náklady)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání do 31. 5. 2009 částku 100.000,--Kč, do 30. 6. 2009 částku 50.000,--Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

 

 

 

2.720.000

(neinvestiční transfery občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

 

 

708000

2.720.000

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - nerozdělená VFP)


 

K bodu 13. 7 Veřejná finanční podpora - Kulturní granty 2009
Schváleno usnesení č. 19053:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory (grantu) z prostředků ostatních neinvestičních výdajů - grantového systému

1. ve výši 100.000,-- Kč Gymnáziu Jiřího Wolkera, Kollárova 3, Prostějov, IČ 479 22 206
- na studentské divadlo POINT
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

2. ve výši 40.000,-- Kč 
- na přípravu a realizaci divadelního představení "Měsíční běs"
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

3. ve výši 75.000,-- Kč ADNOC EUROPE TRADING s.r. o., sídl. E. Beneše 69/30, Prostějov, IČ 262 53 101
- na realizaci videodokumentu "Historie prostějovského sportu"
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2010

4. ve výši 40.000,-- Kč 
- na realizaci natáčení a technické zajištění hraného filmu pro stacionář včetně propagace a účasti na festivalu
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

5. ve výši 90.000,-- Kč Jiřímu Svobodovi, IČ 494 29 990
- na knižní medailon "Napříč Atlantikem"
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

6. ve výši 100.000,-- Kč 
- na realizaci videodokumentu "Život samé psaní"
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

7. ve výši 50.000,-- Kč Theodoru Mojžíšovi - VIDEO THEO, Netušilova 15, Prostějov, IČ 440 49 668
- na dokončení videodokumentu "102. průzkumný prapor Prostějov a jeho bojové mise" s podmínkou zhotovení konečného díla - DVD
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

8. ve výši 60.000,-- Kč Miroslavu Novákovi, IČ 123 11 634
- na vydání básnické sbírky Miloslava Kubese a doplňkového DVD
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

9. ve výši 45.000,-- Kč Tomáši Vincencovi, IČ 491 46 416
- na výstavní projekt s doprovodným programem; na realizaci básnické sbírky Ivo Handla, tisk
a postprodukce
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

10. ve výši 100.000,-- Kč video4net, s. r. o., Brněnská 1385/10, Prostějov, IČ 277 51 783
- na videoarchiv významných událostí města Prostějova v roce 2009
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31.12. 2009

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5339

 

 

2035

100 000,--

(neinv. příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím - GJW)

20

3319

5213

 

 

2035

175 000,--

(neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

20

3319

5212

 

 

2035

245 000,--

(neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

20

3319

5493

 

 

2035

180 000,--

(účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5909

 

 

2035

700 000,--

(ostatní neinvestiční výdaje – grantový systém)


K bodu 13. 8 Veřejná finanční podpora - Odbor rozvoje a investic
Schváleno usnesení č. 19054:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
I. poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

I.I. ve výši 200 tis. Kč Římskokatolické farnosti Vrahovice, Majakovského 3, Prostějov, IČ 47922613;
- VFP bude použita na restaurování dvojice dřevěných soch sv. Petra a Pavla z průčelí farního kostela sv. Bartoloměje a výrobu a výměnu dřevěných oken kostela,
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu;
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30.11.2009 (ev. č. 3),

I.II. ve výši 60 tis. Kč Moravskoslezskému kynologickému svazu - základní organizaci kynologického klubu Prostějov, Za Kosteleckou ulicí, Prostějov, IČ 65763181;
- VFP bude použita na kompletní rekonstrukci sociálního zázemí;
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu;
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30.11.2009 (ev. č. 80),

II. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3330

5223

 

 

 

200 000

VFP Římskokatolické farnosti Vrahovice

60

3330

5222

 

 

 

60 000

VFP Moravskoslezskému kynologickému svazu – základní organizaci kynologického klubu Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

 

 

708000

260 000

Rezerva pro poskytování VFP (dosud nerozdělené)


K bodu 13. 9 Veřejná finanční podpora - Okresní hospodářská komora
Schváleno usnesení č. 19055:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 80.000,-- Kč Okresní hospodářské komoře, Lidická 6, Prostějov, IČ 485 32 517 (poř. č. žádosti 43)
- na náklady spojené s celkovým provozem informačního a internetového místa v Prostějově pro r. 2009
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009
- příjemce je povinen předložit vyúčtování do 31. 1. 2010

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3299

5229

 

 

 

80.000,-

(ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím – OHK v Prostějově)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

 

 

0000708000

80.000,-

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - nerozdělená VFP)

K bodu 13.10 Veřejná finanční podpora - ČSOP IRIS
Schváleno usnesení č. 19056:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise životního prostředí ve výši 79.000 Kč Českému svazu ochránců přírody - Regionálnímu sdružení IRIS, Husovo nám. 67, Prostějov, IČ: 001 16 670, (poř. č. žádosti 37)
- na péči o prostějovské handicapované živočichy
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2009

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5222

 

 

404003

79 000

(Neinvestiční dotace občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5909

 

 

404003

79 000

(Prostředky komise životního prostředí )


K bodu 12. Závěrečný účet města - 2008
Schváleno usnesení č. 19057:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1. vyúčtování rozpočtového hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací - závěrečný účet města Prostějova za rok 2008, které skončilo kladným saldem příjmů a výdajů ve výši 57.908.539,30 Kč, a to bez výhrad. Takto získané finanční zdroje převést v roce 2009 na krátkodobé prostředky na bankovních účtech města - Fond rezerv a rozvoje,

2. vyúčtování podnikatelské činnosti města Prostějova v roce 2008 v oblasti realizace digitálních map, které skončilo ztrátou ve výši 23.808,13 Kč, a to bez výhrad. Ztrátu podnikatelské činnosti uhradit z nerozděleného zisku minulých let, který vykazuje na účtu 932 částku plus 512.142,17 Kč,

3. odvod finančních prostředků zlepšených hospodářských výsledků příspěvkových organizací vytvořených ostatními vlivy na účet města, doporučených na základě výsledků kontrolních dnů k odvodu na účet města v rámci aktivního vypořádání s příspěvkovými organizacemi, jejichž zřizovatelem je město, představující celkovou sumu 1.978.129,- Kč (viz strana 7, 15 a strany s výsledky hospodaření příspěvkových organizací v kapitole 20 - Školství a kultura a 21 - Sociální věci) jednotlivými subjekty v plné navrhované výši. Takto získané finanční zdroje převést v roce 2009 na krátkodobé prostředky na bankovních účtech města - Fond rezerv a rozvoje,

4. rozpočtové opatření, kterým se:

Zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol.

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6402

2122

1

 

1.978.129,-

Odvod části ZHV příspěvkových organizací zřízených městem.

 

Zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol.

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

1

 

1.978.129,-

Fond rezerv a rozvoje.


5. finanční hospodaření - finanční vypořádání města Prostějova v roce 2008 tak, jak je uvedeno na straně 15 ve "Finančním hospodaření - návrhu finančního vypořádání roku 2008 v Kč",

6. rozpočtové opatření v celkové navrhované výši 2.311.620,- Kč (viz strana 4 a 15 - "Schválené a nerealizované nebo částečně realizované akce roku 2008 - požadavek zařadit do rozpočtu roku 2009". Zde je uvedena částka 2.447.160,- Kč; požadavek kapitoly 41 - Doprava ve výši 135.540,- Kč na pořízení PD rekonstrukce silnice III/0462 v Žešově na základě smlouvy o sdružení uzavřené mezi městem a Správou silnic OlK, byly do rozpočtu uvolněny schváleným usnesením RMP č. 9297 ze dne 31.3.2009 na základě předloženého rozpočtového opatření správcem kapitoly) dle předložených požadavků správců kapitol na akce, které byly finančně zajištěny rozpočtem roku 2008, ale prostředky nebyly plně čerpány a jsou nutné pro dokončení jmenovitých akcí v roce 2009, popř. jejich pokračování v letech následujících, kterým se:

Zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kap.

ODPA

Pol.

UZ

Org.

Částka v Kč

Název akce

15

6171

5169

1

 

476.000,-

Prostředky na úhradu plnění smlouvy na zpracování grantových projektů z dotačních programů EU - PNO Consultans, s.r.o.

20

3319

6112

1

4000000

1.600.000,-

Prostředky na blíže nespecifikovanou publikaci

61

3635

6119

1

155000000

235.620,-

Prostředky na zpracování IV a V. změny ÚP sídelního útvaru PV společností Knesl + Kynčl, s.r.o., Brno

 

 

 

 

 

 

 

Snižuje stav zdrojů Fondu rezerv a rozvoje

 

 

 

 

 

 

 

Kap.

ODPA

Pol.

UZ

Org.

Částka v Kč

Název akce

70

 

8115

1

 

2.311.620,-

Požadavky kapitol 15, 20, 617. rozpočtové opatření finančního vypořádání se SR ČR prostřednictvím Olomouckého kraje, kterým se:

Zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol.

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6402

5364

1

 

8.002.333,-

Vratky veř. rozpočtům ústřed. úrovně transferů poskyt. v min. rozpočtových obdobích – fin. vypořádání roku 2008 se SR ČR.

 

Snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol.

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

1

 

8.002.333,-

Fond rezerv a rozvoje.

 


 

Zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol.

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6402

2222

1

 

295.767,70

Ostat. příjmy z fin. vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů – fin. vypořádání roku 2008 se SR ČR.

 

Zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol.

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

1

 

295.767,70

Fond rezerv a rozvoje.


8. rozpočtová opatření za II. pololetí roku 2008 podléhající, na základě usnesení ZMP č. 17250 ze dne 18.12.2007, dodatečnému schválení ZMP při projednání závěrečného účtu města Prostějova po skončení kalendářního roku 2008, a kterými se v rámci upraveného rozpočtu zvyšují celkové příjmy a výdaje rozpočtu města roku 2008 o částku 94.131.357,76,- Kč tak, jak jsou uvedena v důvodové zprávě na straně 9 a 10,

9. upravený rozpočet města Prostějova pro rok 2008 na základě provedených rozpočtových opatření roku 2008, která jsou evidována na Finančním odboru MěÚ v Prostějově,

10. výsledky hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem bylo k 31.12.2008 město Prostějov,

11. příděl zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací zřízených městem Prostějovem nebo jeho části do peněžních fondů těchto organizací tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě při hodnocení hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací v roce 2008 u kapitoly 20 - Školství a kultura a 21
- Sociální věci (příděl realizovat v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),

b e r e n a v ě d o m í
1. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku za rok 2008 vyhotovenou auditorskou společností FIN - PARTNER, audit-daně-poradenství, s.r.o., Ostrava (přílohy - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí - Fin 2-12 M; Rozvaha - bilance organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad; Rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací - vedlejší hospodářská činnost; Výkaz zisku a ztráty organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad; Příloha účetní uzávěrky organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad - část 1., 2., 3.; - jsou uloženy, společně s originálem zprávy, na Finančním odboru MěÚ v Prostějově a jsou k nahlédnutí orgánům města), včetně uložených opatření,

2. pasivní vypořádání se SR ČR prostřednictvím Olomouckého kraje v celkovém objemu 8.002.333,- Kč (viz strana 4 a 15), které vzniklo nedočerpáním transferů na příspěvek na péči s ÚZ 13235 (6.827.000,- Kč), transferů na dávky pomoci v hmotné nouzi s ÚZ 13306 (1.169.481,- Kč) a převodem vymožených neoprávněně vyplacených sociálních dávek v minulých letech v celkové výši 5.852,- Kč. Finance byly, dle pokynů Olomouckého kraje, převedeny v řádných termínech na depozitní účet Olomouckého kraje z krátkodobých prostředků uložených na bankovních účtech města (Fond rezerv a rozvoje),

3. aktivní vypořádání se SR ČR prostřednictvím Olomouckého kraje ve výši 295.767,70 Kč (viz strana 4 a 15) jako kompenzace účelových prostředků výdajů na volby do zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR s ÚZ 98193, které byly dotací vykryty pouze částečně s nárokem celého krytí s tím, že prostředky budou po obdržení naúčtovány do krátkodobých prostředků uložených na bankovních účtech města (Fond rezerv a rozvoje). Fin. vypořádání dotace bylo zasláno na Olomoucký kraj,

4. zápis ústřední inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku a závazků města Prostějova k 31.12.2008 a stav majetkových účtů města Prostějova a zřízených příspěvkových organizací, s vykázanými zůstatky na základě účetních výkazů a řádné inventarizace finančních a hmotných hodnot k 31.12.2008, tak jak jsou uvedeny v předložené důvodové zprávě na straně 35 v "Majetku města Prostějova a jím zřízených příspěvkových organizací (vybrané rozvažné ukazatele)" a v "Inventarizačním zápisu o výsledku inventarizace majetku a závazků města Prostějova ke dni 31.12.2008" ze dne 19.2.2009,

u k l á d á
1. vedoucímu Finančního odboru MěÚ v Prostějově realizovat v roce 2009 převod finančních zdrojů získaných z přebytku hospodaření roku 2008 ve výši 57.908.539,30 Kč na krátkodobé prostředky na bankovních účtech města - Fond rezerv a rozvoje.

2. vedoucímu Finančního odboru MěÚ v Prostějově uhradit ztrátu z podnikatelské činnosti města Prostějova v roce 2008 v oblasti realizace digitálních map ve výši 23.808,13 Kč v roce 2009 ve prospěch nerozděleného zisku let minulých, který vykazuje k 31.12.2008 hodnotu 512.142,17 Kč,

3. vedoucímu Finančního odboru MěÚ v Prostějově realizovat v roce 2009 převod finančních zdrojů získaných ze zlepšených hospodářských výsledků příspěvkových organizací, doporučených na základě výsledků kontrolních dnů k odvodu na účet města v rámci aktivního vypořádání s příspěvkovými organizacemi, jejichž zřizovatelem je město, představující celkovou sumu 1.978.129,- Kč (viz strana 7, 15
a strany s výsledky hospodaření příspěvkových organizací v kapitole 20 - Školství a kultura a 21 - Sociální věci) na krátkodobé prostředky na bankovních účtech města - Fond rezerv a rozvoje,

4. vedoucím odborů MěÚ v Prostějově - správcům kapitol a ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Prostějov, k zabezpečení úkolů v roce 2009, důsledně realizovat opatření přijatá na základě poznatků z rozborů hospodaření za rok 2008 a pravidelně kontrolovat a vyhodnocovat jejich plnění v průběhu roku 2009,

5. vedoucímu Finančního odboru MěÚ v Prostějově, v součinnosti s příslušným vedoucím řídícího odboru, kontrolovat během roku 2009 oprávněnost prováděných úprav finančních plánů příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Prostějov a v případě zjištění porušení rozpočtové kázně, dát návrh na odvod neinvestičního, popř. investičního příspěvku o částku neoprávněného užití,

6. vedoucím odborů, kteří metodicky řídí příspěvkové organizace zřízené městem, seznámit písemnou formou ředitele těchto organizací s finanční částkou zlepšeného hospodářského výsledku roku 2008 pro příděl do peněžních fondů a jejich konkrétní dotaci jednotlivým peněžním fondům v roce 2009 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, popř. s odvodem finančních prostředků, v rámci aktivního finančního vypořádání zřizovatele s organizací, dle pravidel uvedených v důvodové zprávě, na základě usnesení Zastupitelstva města Prostějova a částek doporučovaných ve zprávě,

7. ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Prostějov přidělit schválené finanční prostředky zlepšeného hospodářského výsledku roku 2008, celého nebo jeho části, ve prospěch peněžních fondů dle usnesení Zastupitelstva města Prostějova a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Tento příděl, popř. odvod finančních prostředků na ZBÚ zřizovatele, v rámci aktivního finančního vypořádání zřizovatele s organizací, provést do jednoho týdne od písemného oznámení finančních částek příslušným vedoucím řídícího odboru.

K bodu 14. 1 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (Sportcentrum)
Schváleno usnesení č. 19058:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3421

5331

 

1

20399

300.000,-

(navýšení neinvestičního příspěvku Sportcentru DDM Prostějov, příspěvková organizace)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

41

2223

5222

 

 

 

220.000,-

(odbor dopravy – neinvestiční transfery občanským sdružením)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

80.000,-

(fond rezerv a rozvoje)


K bodu 14. 2 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (příspěvkové organizace)
Schváleno usnesení č. 19059:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3314

5331

 

1

 

77.900,-

(navýšení neinvestičního příspěvku Městské knihovně Prostějov, PO – navýšení mzdových prostředků)

20

3319

5331

 

1

202030

303.300,-

(navýšení neinvestičního příspěvku DUZE KK u hradeb v Prostějově, PO – navýšení mzdových prostředků)

20

3311

5331

 

1

 

235.000,-

(navýšení neinvestičního příspěvku Městskému divadlu v Prostějově, PO – navýšení mzdových prostředků)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

616.200,-

(fond rezerv a rozvoje)

K bodu 14. 3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (kruhová křižovatka u nemocnice)
Schváleno usnesení č. 19060:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

1

268000000

5 000 000

Kruhová křižovatka u nemocnice

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

5 000 000

FRR

K bodu 14. 4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Fond reinvestic nájemného)
Schváleno usnesení č. 19061:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

3122

6121

 

5

607027

500 000

Střední zdravotnická škola - rekonstrukce soc. zařízení a příprava TUV

60

3123

6121

 

5

607032

120 000

Střední odborné učiliště stavební - vstupní branka s kódovým přístupem a rekonstrukce elektroinstalace

60

3123

6121

 

5

607030

500 000

SPŠ a SOU Lidická - repase oken východní strana

60

3122

6121

 

5, 1

607008

1 100 000

Střední průmyslová škola oděvní – výměna oken II.etapa

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

5

 

1 738 000

Fond reinvestic nájemného

70

 

8115

 

1

 

482 000

Fond rezerv a rozvoje

K bodu 14. 5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Kostelecká)
Schváleno usnesení č. 19062:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

1

185000000

6 600 000

CS Kostelecká

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

6 600 000

Fond rezerv a rozvoje

K bodu 14. 6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Šmeralova - Vodní)
Schváleno usnesení č. 19063:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

1

170000000

4 600 000

CS Šmeralova - Vodní

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

4 600 000

Fond rezerv a rozvoje


K bodu 14. 7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Krasice)
Schváleno usnesení č. 19064:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

1

171000000

4 500 000

CS Krasice : Západní ul. – Čechovická ul.

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

4 500 000

Fond rezerv a rozvoje

K bodu 14. 8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (regenerace Sídliště Svobody)
Schváleno usnesení č. 19065:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

1

88000000

2 500 000

Regenerace Sídliště svobody V. etapa

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

2 500 000

FRR

 


K bodu 14. 9 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby
Schváleno usnesení č. 19066:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

 

 

900400

2 935 000,-

Komunální služby – údržba zeleně v majetku města Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

 

 

2 935 000,-

Fond rezerv a rozvoje


K bodu 14.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (energeticky úsporná opatření na ZŠ J.Železného)
Schváleno usnesení č. 19067:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

 

1

181000000

6 500 000

Energeticky úsporná opatření – ZŠ J. Železného

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

6 500 000

Fond rezerv a rozvoje


K bodu 14.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Husovo nám.)
Schváleno usnesení č. 19068:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

3211

6121

 

1

186000000

1 650 000

Rekonstrukce budovy Husovo nám. – dokončení

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

1 650 000

Fond rezerv a rozvoje


K bodu 14.12 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (oprava komunikace na městském hřbitově)
Schváleno usnesení č. 19069:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

2219

5171

 

 

900100

4 486 000,-

Komunální služby – oprava komunikace na městském hřbitově

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

 

 

4 486 000,-

Fond rezerv a rozvoje

K bodu 15. 0 Petice za změnu usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 18089 ze dne 22. 4. 2008
Schváleno usnesení č. 19070:
Zastupitelstvo města Prostějova
p r o j e d n a l o
Petici za změnu usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 18089 ze dne 22. 4. 2008 o pravidlech prodeje bytových domů, která byla doručena Městskému úřadu v Prostějově dne 17. 4. 2009,
r o z h o d l o
nadále postupovat při prodeji bytových domů uvedených v příloze Pravidel prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválených usnesením Zastupitelstva města Prostějova č. 18089 ze dne 22. 4. 2008 dle uvedených Pravidel.

K bodu 15. 1 Schválení prodeje objektu – Jihoslovanská 7, 9 a Trávnická 1 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 19071:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

bytového domu č.p. 3343 (Jihoslovanská ul. č. 7 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4420/3, bytového domu č.p. 3344 (Jihoslovanská ul. č. 9 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č.4420/2, bytového domu č.p. 3345 ( Trávnická ul. č. 1 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4420/1 a pozemků p.č. 4420/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 158 m2, 4420/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 155m2 a 4420/1- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 165 m2 a dále pozemku p.č. 4421 - ostatní-manipulační plocha o výměře 556 m2 , vše v k.ú. Prostějov,

Bytovému družstvu JITRO se sídlem Prostějov, Jihoslovanská č. 7, PSČ 796 01, IČO 283 35 414 za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 4 881 600,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 2/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 15. 2 Schválení prodeje objektu - Křížkovského 18 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 19072:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

bytového domu č.p. 58 (Křížkovského ul. 18 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 89 a pozemku p.č. 89 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 386 m2, vše v k.ú. Prostějov

Bytovému družstvu Křížkovského 18 se sídlem Prostějov, Křížkovského 18, PSČ 796 01, IČO 283 34 906, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 3 192 300,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 15. 3 Schválení prodeje objektu - Studentská 8 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 19073:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

bytového domu č.p. 4300 ( Studentská 8 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 3453/12 a pozemku p.č. 3453/12 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 570 m2, vše k.ú. Prostějov

Bytovému družstvu Studentská 8, družstvo, se sídlem Prostějov, Studentská 4300/8, PSČ 796 01, IČO 283 31 044, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 15 171 300,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 15. 4 Schválení prodeje objektu - Studentská 10 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 19074:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

bytového domu č.p. 4301 ( Studentská 10 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 3453/11 a pozemku p.č. 3453/11 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 569 m2, vše k.ú. Prostějov

Bytovému družstvu Prostějov, Studentská 10, se sídlem Prostějov, Studentská 4301/10, PSČ 796 01, IČO 283 20 417, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 15 171 300,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 15. 5 Schválení prodeje objektu - Studentská 17 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 19075:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

bytového domu č.p. 1696 ( Studentská 17 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 3053 a pozemku p.č. 3053 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 345 m2, vše v k.ú. Prostějov

Bytovému družstvu Studentská 17, Prostějov, se sídlem Prostějov, Studentská 17, PSČ 796 01, IČO 283 35 643, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 2 839 500,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 15. 6 Schválení prodeje objektu - Šafaříkova 47 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 19076:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

bytového domu č.p. 2909 ( Šafaříkova ul. 47 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 5336 a pozemku p.č. 5336 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 306 m2 a dále pozemku p.č. 5337 - ostatní plocha - zahrada o výměře 113 m2, vše v k.ú. Prostějov

Bytovému družstvu Šafaříkova 47, Prostějov, se sídlem Prostějov, Šafaříkova 47, PSČ 796 01, IČO 283 34 299, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 2 873 700,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 15. 7 Schválení prodeje objektu - Újezd 5 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 19077:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

bytového domu č.p. 2178 ( Újezd 5 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 3964 a pozemku p.č. 3964 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 047 m2, vše v k.ú. Prostějov

Bytovému družstvu Újezd, bytové družstvo, se sídlem Prostějov, Újezd 2178/5, PSČ 796 01, IČO 283 30 226, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 931 500,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 15. 8 Schválení prodeje objektu - Sladkovského 26 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 19078:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

bytového domu č.p. 3319 ( Sladkovského ul. 26 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 5312/2 a pozemku p.č. 5312/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 463 m2 a dále pozemku p.č. 5312/1 - zahrada o výměře 261 m2, vše k.ú. Prostějov

Bytovému družstvu Sladkovského 26, se sídlem Prostějov, Sladkovského 26, PSČ 796 01, IČO 283 36 143, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 1 758 600,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 15. 9 Schválení prodeje objektu - Okružní 183 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 19079:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

bytového domu č.p. 1367 ( Okružní ul. 183 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 2499/3 a pozemku p.č. 2499/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 93 m2a dále pozemku p.č. 2499/2 zahrada o výměře 386 m2, vše k.ú. Prostějov


- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 1 044 000,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 15.10 Schválení prodej objektu - Vápenice 5 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 19080:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

bytového domu č.p. 2981 ( Vápenice 5 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 5473/1 a pozemku p.č. 5473/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 811 m2, vše v k.ú. Prostějov


- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 1 741 500,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 15.11 Schválení prodeje objektu - E. Husserla 16 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 19081:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

bytového domu č.p. 1625 (nám. E. Husserla 16 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 2937/1 a pozemku p.č. 2937/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 512 m2, vše v k.ú. Prostějov

Bytovému družstvu Jaro, se sídlem Prostějov, nám. E. Husserla 16, PSČ 796 01, IČO 283 35 287, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 3 190 500,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 15.12 Schválení prodeje objektu - Belgická 2-4 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 19082:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

bytového domu č.p. 4163 (Belgická 2 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 6082/7, pozemku p.č. 6082/7 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 274 m2
a bytového domu č.p. 4164 (Belgická 4 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 6082/12, pozemku p.č. 6082/12 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 280 m2 , vše v k.ú. Prostějov,

Bytovému družstvu BD Belgická 2,4 Prostějov, družstvo, se sídlem Prostějov, Belgická 4163/2, , PSČ 796 04, IČO 283 33 675, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 11 185 200,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 2/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 15.13 Schválení prodeje objektu - nám. Spojenců 21 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 19083:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

bytového domu č.p. 2597 ( nám. Spojenců 21 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4665/2 a pozemku p.č. 4665/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 174 m2, v k.ú. Prostějov

Bytovému družstvu Prostějov, Nám. Spojenců 21, se sídlem Prostějov, nám. Spojenců 2597/21, PSČ 796 01, IČO 283 31 435, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 2 460 600,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 15.14 Schválení prodeje objektu - nám. Spojenců 5 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 19084:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

bytového domu č.p. 3367 ( nám. Spojenců 5 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4744 a pozemku p.č. 4744 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 282 m2 , v k.ú. Prostějov

Bytovému družstvu SPOJENCI, družstvo, se sídlem Prostějov, Nám. Spojenců 5/3367, PSČ 796 01, IČO 283 32 253, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 3 192 300,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 16. 1 Schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 6701/7 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 19085:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemku p.č. 6701/7 - ost. plocha o výměře 146 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníka České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ 128 00, IČ: 697 97 111, do vlastnictví města Prostějova ve veřejném zájmu s tím, že veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví k pozemku uhradí město Prostějov.

K bodu 16. 2 Schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 829 v k.ú. Vrahovice
Schváleno usnesení č. 19086:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemku p.č. 829 - orná půda o výměře 4.041 m2 v k.ú. Vrahovice z vlastnictví České republiky - Pozemkového fondu České republiky, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha, IČ 457 97 072, do vlastnictví města Prostějova s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

K bodu 16. 3 Schválení bezúplatného převodu pozemku st. p.č. 1156 v k.ú. Vrahovice
Schváleno usnesení č. 19087:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
bezúplatný převod pozemku st. p.č. 1156 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 195 m2 v k.ú. Vrahovice, na ulici M. Alše, ve vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Tělocvičné jednoty Sokol Prostějov - Vrahovice, se sídlem Prostějov, Vrahovice, PSČ: 798 11, IČ: 479 20 025, za následujících podmínek:
a) v darovací smlouvě se obdarovaný zaváže k tomu, že převáděný pozemek bude využívaný pro sportovní a rekreační účely a k tomu, že tento pozemek neprodá, nebo jinak nezcizí, v případě porušení uvedených závazků bude město Prostějov oprávněno od darovací smlouvy odstoupit,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí Tělocvičná jednota Sokol Prostějov - Vrahovice.

K bodu 16. 4 Schválení prodeje pozemku p.č. 62/14 v k.ú. Krasice
Schváleno usnesení č. 19088:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 62/14 - ostatní plocha o výměře 23 m2 v k.ú. Krasice, na ulici Zahradní,  za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku, tj. 550 Kč/m2 (celkem 12.650 Kč), a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděnému pozemku tak, že se kupující zaváže tento pozemek nebo jeho část v případě svého úmyslu tento prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemku z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupující; předkupní právo bude zrušeno poté, co bude možné na převáděném pozemku užívat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, dokončenou stavbu garáže,
c) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,
d) kupující se bude svým nákladem podílet na zajištění zaplocení areálu garáží s uzamykatelnou bránou a na celoroční údržbě příjezdové komunikace a osvětlení.

K bodu 16. 5 Schválení prodeje částí pozemků p.č. 7559/2 a p.č. 7560/1 a pozemků p.č. 7559/23 a p.č. 7559/24, vše v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 19089:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 7559/2 - ostatní plocha o výměře cca 350 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu), části pozemku p.č. 7560/1 - orná půda o výměře cca 110 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu), pozemku p.č. 7559/23 - ostatní plocha o výměře 21 m2 a pozemku p.č. 7559/24 - ostatní plocha o výměře 21 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 300 Kč/m2 (celkem cca 150.600 Kč), a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.


K bodu 16. 6 Schválení prodeje částí pozemků p.č. 1612 a p.č. 1613 a pozemku p.č. 1617, vše v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 19090:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 1612 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře cca 1.600 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu), části pozemku p.č. 1613 - zahrada o výměře cca 300 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) a pozemku p.č. 1617 - zahrada o výměře 175 m2, vše v k.ú. Prostějov, občanskému sdružení "Centrum zdraví o.s.", se sídlem Prostějov, Brněnská 70, PSČ: 796 01, IČ: 226 93 181, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 1.500 Kč/m2 (celkem cca 3.112.500 Kč), a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se občanské sdružení "Centrum zdraví o.s." zaváže tyto pozemky nebo jejich části v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví občanského sdružení "Centrum zdraví o.s."; předkupní právo zanikne dnem vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání objektu polyfunkčního domu (centra zdraví) na převáděných pozemcích,
c) v kupní smlouvě se občanské sdružení "Centrum zdraví o.s." zaváže provést na převáděných pozemcích výstavbu objektu polyfunkčního domu (centra zdraví) včetně vydaného kolaudačního souhlasu nejpozději do 3 let po uzavření kupní smlouvy (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu prodloužena); pro případ prodlení kupujícího se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 50.000 Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba objektu polyfunkčního domu (centra zdraví) nebude v daném termínu kupujícím vůbec zahájena, možnost města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,
d) kupní smlouva bude uzavřena do 4 měsíců po schválení změny územního plánu města Prostějova, která umožní výstavbu objektu polyfunkčního domu (centra zdraví) na předmětných pozemcích a po vydání příslušného územního rozhodnutí a stavebního povolení, na základě kterých bude povolena výstavba objektu polyfunkčního domu (centra zdraví) na předmětných pozemcích,náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 16. 7 Předkupní právo k částem pozemků p.č. 325/1, p.č. 905/1 a p.č. 906/3, vše v k.ú. Kralice na Hané
Schváleno usnesení č. 19091:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
r o z h o d l o
nevyužít předkupního práva města Prostějova k částem pozemků p.č. 325/1 - orná půda o výměře cca 13.515 m2, p.č. 905/1 - orná půda o výměře cca 350 m2 a p.č. 906/3 - orná půda o výměře cca 15 m2, vše v k.ú. Kralice na Hané (přesné výměry budou známy po zpracování geometrického plánu), ve vlastnictví společnosti MORAGRO, a.s. v Prostějově, se sídlem Prostějov, Za Drahou 4332/4, IČ: 499 68 157, za kupní cenu ve výši 350 Kč/m2 (celkem cca 4.858.000 Kč).

K bodu 16. 8 Schválení prodloužení lhůty k uzavření kupní smlouvy (pozemek pro 50 RD u nové
nemocnice)
Schváleno usnesení č. 19092:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
vítězi aukce pozemku p. č. 318/52 v k. ú. Čechovice u Prostějova prodloužení lhůty k uzavření kupní smlouvy a k doplacení kupní ceny a podílu na ostatních nákladech (geometrický plán, znalecký posudek, správní poplatek) včetně jejich připsání na účet města Prostějova stanovené aukčním řádem a aukční vyhláškou schválených usnesením Zastupitelstva města Prostějova č. 18189 ze dne 16.09.2008, a to do 31.05.2009.

K bodu 16. 9 Revokace usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 16297 ze dne 19. 12. 2006 a schválení výkupu částí pozemků p.č. 6676/1 a p.č. 6676/9, oba v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 19093:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
1) r e v o k u j e
usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 16297 ze dne 19. 12. 2006 (schválení výkupu části pozemku p.č. 6676/1 v k.ú. Prostějov),
2) s c h v a l u j e
výkup části pozemku p.č. 6676/1 - orná půda o výměře 129 m2 a části pozemku p.č. 6676/9 - ostatní plocha o výměře 43 m2, oba v k.ú. Prostějov, od podílových spoluvlastníků těchto pozemků do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu ve výši 400 Kč/m2, tj. celkem 68.800 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladů o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
b) náklady na zpracování geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,
3) s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

 

 

68.800,-

Výkup pozemků v k.ú. Prostějov – Brněnská ul.

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

68.800,-

Snížení Fondu rezerv a rozvoje


K bodu 16.10 Revokace usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 16198 ze dne 10.10.2006
Schváleno usnesení č. 19094:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
o d k l á d á
materiál č. 16.10 Revokace usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 16198 ze dne 10.10.2006.

K bodu 17. Výroční zpráva projektu Zdravé město Prostějov
Schváleno usnesení č. 19095:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
výroční zprávu projektu "Zdravé město a místní Agenda 21" v Prostějově za rok 2008.

Ing. Jan Tesař, v. r.                                                   Miroslav Pišťák, v. r.
starosta města Prostějova                                          místostarosta města Prostějova

Prostějov 21. 4. 2009
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 20.12.2010 7:49:31 | přečteno 348x | Věra Krejčí
load