Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2009 > Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 12. 5. 2009

ikona souboruZápis ke stažení

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 19096:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program svého 19. zasedání, konaného dne 12. 5. 2009 s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

Schváleno usnesení č. 19097:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
p o v ě ř u j e
Františka Liznu ověřením zápisu z 19. zasedání.

Schváleno usnesení č. 19098:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
p o v ě ř u j e
Mgr. Ivanu Hemerkovou ověřením zápisu z 19. zasedání.

K bodu 2. Schválení prodeje bytového domu Okružní 125 – 131
Schváleno usnesení č. 19099:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

bytového domu č.p. 1447 (Okružní ul. 125 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 2686/11, bytového domu č.p. 1448 (Okružní ul. 127 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 2686/10, bytového domu č.p. 1449 (Okružní ul. 129 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 2686/9, bytového domu č.p. 1450 (Okružní ul. 131 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 2686/8, pozemků p.č. 2686/11 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 175 m2, 2686/10 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 173 m2 , 2686/9 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 174 m2 a 2686/8 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 176 m2, vše k.ú. Prostějov

Bytovému družstvu Prostějov, Okružní 125 – 131,bytové družstvo, se sídlem Prostějov, Okružní 125, , PSČ 796 01, IČO 283 06 503, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 7 164 900,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

Ing. Jan Tesař, v. r.                                        Miroslav Pišťák, v. r.
starosta města Prostějova                               místostarosta města Prostějova

Prostějov 12. 5. 2009
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 20.12.2010 7:50:23 | přečteno 327x | Věra Krejčí
load