Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2009 > Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 23. 6. 2009

ikona souboruZápis ke stažení

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 19105:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program svého 21. zasedání, konaného dne 23. 6. 2009 s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

K bodu 2. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období
Schváleno usnesení č. 19106:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období.

K bodu 2.1 Zvýšení vkladu města Prostějova do obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o.
Schváleno usnesení č. 19107:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
1. s c h v a l u j e
převzetí závazku ke zvýšení vkladu jediného společníka města Prostějova do obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o., IČ: 27716333 se sídlem Komenského 4142/6, Prostějov, PSČ 796 01 peněžitým vkladem ve výši 2.500.000 Kč, slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých,

2. s c h v a l u j e
zvýšení peněžitého vkladu města Prostějova do obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o., IČ: 27716333 se sídlem Komenského 4142/6, Prostějov, PSČ 796 01 o 2.500.000 Kč, slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých,

3. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6202

 

 

 

2.500.000

(Nákup majetkových podílů)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

2.500.000

(Fond rezerv a rozvoje)

4. p o v ě ř u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu, podpisem prohlášení o závazku ke zvýšení peněžitého vkladu města Prostějova do obchodní společnosti podle bodu 1 shora,

5. u k l á d á
Bc. Radimu Cardovi, vedoucímu Finančního odboru Městského úřadu v Prostějově,
převést částku odpovídající zvýšení vkladu jediného společníka města Prostějova do obchodní společnosti v souladu s tímto usnesením.

K bodu 3. Návrhy na pořízení změn územního plánu sídelního útvaru Prostějov
Schváleno usnesení č. 19108:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
n e s c h v a l u j e
pořízení změn územního plánu sídelního útvaru Prostějov dle návrhů č. 1, 2, 3, 4 dle důvodové zprávy.


K bodu 4. Odkup akcií společnosti VaK Prostějov, a.s.
Schváleno usnesení č. 19109:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
n e s c h v a l u j e
odkup akcií společnosti VaK Prostějov, a.s.

K bodu 4.1 Odkup akcie společnosti VaK Prostějov, a.s.
Schváleno usnesení č. 19110:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) odkup akcie společnosti VaK Prostějov, a.s., formou přihlášení do obchodní veřejné soutěže, vyhlášené Ministerstvem financí ČR a pověřuje Ing. Jana Tesaře, starostu města Prostějova stanovením výše nabídkové ceny,
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

70

6399

6201

 

1

 

1 100,-

 

(Nákup akcie VaK Prostějov, a.s.)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

1 100,-

 

(Fond rezerv a rozvoje)

K bodu 5. Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Národní dům Prostějov, o. p. s. za rok 2008
Schváleno usnesení č. 19111:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
Výroční zprávu obecně prospěšné společnosti Národní dům Prostějov, o. p. s. za rok 2008.

K bodu 6. Schválení přijetí investičního příspěvku a schválení smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje
Schváleno usnesení č. 19112:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
I. přijetí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 41.500,- Kč pro JSDH města Prostějova,

II. spolufinancování města Prostějova ve stejné výši jako je výše příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje,

III. smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje dle předloženého návrhu,

p o v ě ř u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu města Prostějova, podpisem této smlouvy.

K bodu 7. Přijetí finančních příspěvků z rozpočtu Olomouckého kraje na částečné pokrytí nákladů na zvýšení bezpečnosti dopravy v roce 2009
Schváleno usnesení č. 19113:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1. přijetí finančních příspěvků z rozpočtu Olomouckého kraje na částečné pokrytí nákladů na zvýšení bezpečnosti dopravy v roce 2009,

2. Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na akci "Bezpečnostní dělící ostrůvky na ul. Dolní, Prostějov" dle přiloženého návrhu,

3. Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na akci "Zvýšení bezpečnosti chodců na ul. Olomoucká a Plumlovská, město Prostějov" dle přiloženého návrhu,

4. Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na akci "Technické zabezpečení přechodů pro chodce pro zvýšení bezpečnosti chodců, město Prostějov" dle přiloženého návrhu.

K bodu 8. Přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje (Mezinárodní sochařské symposium Hany Wichterlové)
Schváleno usnesení č. 19114:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 60 000,- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s "Mezinárodním sochařským symposiem Hany Wichterlové",

b) smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje dle přiloženého návrhu,

c) rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

10

 

4122

 

 

 

60 000,00

Neinvestiční přijaté transfery od krajů – Mezinárodní sochařské symposium Hany Wichterlové

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

10

3319

5139

 

 

102400

30 000,00

Neinvestiční přijaté transfery od krajů – Mez. soch. symposium – nákup materiálu

10

3319

5169

 

 

102400

30 000,00

Neinvestiční přijaté transfery od krajů – Mez. soch. symposium – nákup služeb

p o v ě ř u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu města Prostějova, podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

K bodu 9. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov
Schváleno usnesení č. 19115:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
nové znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov - dodatek č. 1 ke zřizovací listině.

K bodu 10. Zrušení právnické osoby DUHA – Kulturní klub u hradeb v Prostějově, příspěvková organizace
Schváleno usnesení č. 19116:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
I. r u š í
právnickou osobu DUHA - Kulturní klub u hradeb v Prostějově, příspěvková organizace, IČ: 00 40 23 54, sídlem Prostějov, Školní 4, PSČ 797 42 dnem 30. června 2009 s tím, že činnost zanikající právnické osoby DUHA - Kulturní klub u hradeb v Prostějově, příspěvková organizace, jakož i majetek a práva a povinnosti včetně práv a povinností z pracovně-právních vztahů zanikající příspěvkové organizace přecházejí na zřizovatele město Prostějov,

II. u k l á d á
Radě města Prostějova,
zajistit potřebné právní a organizačně - administrativní úkony vyplývající ze zrušení právnické osoby Duha - Kulturní klub u hradeb v Prostějově, příspěvková organizace.

K bodu 11. Zamítnutí žádosti HK Jestřábi o změnu užití veřejné finanční podpory
Schváleno usnesení č. 19117:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
n e s c h v a l u j e
žádost o změnu užití účelu veřejné finanční podpory čl. III sml. č. OŠK/Cás/1 - 09 HK Jestřábům Prostějov, Ke stadionu 1, IČ 266 68 947.

K bodu 12. Poskytnutí grantů na projekty Zdravé město Prostějov
Schváleno usnesení č. 19118:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory (grantů) prostředků projektu Zdravé město Prostějov v kapitole 10

1. ve výši 10.000,- Kč Klubu přátel školy při ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, IČ 266 591 58 (poř. č. žádosti 241)
- na úklid parčíku na ul. Čs. arm. sboru ve Vrahovicích, na nákup rostlinného materiálu, drobné odměny
a občerstvení pro děti, materiál pro zajištění soutěže, admin. materiál pro soutěž
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 12. 2009

2. ve výši 30.000,--Kč Sportovnímu klubu cyklistů, Kostelecká 49/4468, Prostějov, IČ 155 27 395 (poř. č. žádosti 240)
- cyklistické závody, soutěže a motivační nábory ke sportu a pohybové aktivitě, na nákup pohárů pro školy
a jednotlivce, věcné ceny jednotlivci, na organizaci: doprava-PHM, ozvučení-obsluha aparatury, pronájem doplňkového materiálu, stupně vítězů, občerstvení závodníků a dopravu
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2009

3. ve výši 13.000,--Kč Českému svazu ochránců přírody, Regionálnímu sdružení IRIS, Husovo nám. 67, Prostějov, IČ 001 16 670 (poř. č. žádostí 167, 168)
- na zajištění akce "Pochod všech generací"; občerstvení, drobné věcné ceny, na nákup materiálu na přípravu soutěží, věcné odměny pro účastníky, zajištění aktivit (SOSN, Vozíčkáři, ČSOP, ICM) v celkové výši 9.000,--Kč
- na zajištění setkání dobrovolníků v neziskových organizacích se zástupci Zdravého města PV, na lektorné
a věcné odměny pro zúčastněné v celkové výši 4.000,--Kč
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 10. 12. 2009

b)rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

10

6409

5222

 

 

101400

10 000,00

10

6409

5222

 

 

101400

30.000,00

10

6409

5222

 

 

101400

9 000,00

10

6409

5222

 

 

101400

4 000,00

10

3122

5339

 

 

101400

40 000,00

(zvýšení položky – neinv. přísp. ost. příspěvk. org.- Klub přátel školy při ZŠ Majakovského, Sportovní klub cyklistů, Reg. sdružení IRIS, Střední zdravotnická škola)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

10

6409

5909

 

 

101400

93 000,00

(projekt Zdravé město – Komise ZM a MA21)

c) navýšení neinvestičního příspěvku z prostředků projektu "Zdravé město Prostějov" ve výši 35.000,--Kč Městské knihovně Prostějov, Skálovo nám. 6, Prostějov, IČ 670 08 976 (poř. č. žádostí 226, 227)
- na celoživotní vzdělávání, organizace konzultací a setkání pro začínající autory s profesionálními tvůrci,
na organizaci soutěže Hlava roku a materiální zajištění v celkové výši 15.000,--Kč
- na uspořádání Cyklu vzdělávacích akcí pro děti - dovednosti a vědomosti formou hry, propagační materiál, plakáty, letáky, záznam, pracovní pomůcky, materiál do soutěží, drobné odměny a pomůcky papírenského charakteru a drobné občerstvení v celkové ve výši 20.000,--Kč,

d) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3314

5331

 

 

101400

35 000,00

(navýšení neinv. přísp. příspěvk. org - Městská knihovna PV)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6409

5909

 

 

101400

35 000,00

(snížení položky projektu Zdravé město Prostějov – Komise ZM a MA21)


 

K bodu 13.1 Veřejná finanční podpora - Sdružení Podané ruce
Schváleno usnesení č. 19119:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 70.000,-- Kč Sdružení Podané ruce, o.s., Francouzská 36, Brno, IČ 605 57 621, (pořadové č.žádosti 165)
- na provozní a mzdové náklady Kontaktního centra v Prostějově
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009,

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

21

4349

5222

 

 

 

70.000,--

VFP - neinvestiční transfery občanským sdružením (Sdružení Podané ruce – Kontaktní centrum)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

 

 

708000

70.000,--

nerozdělená VFP

K bodu 13.2 Veřejná finanční podpora - sociální oblast (nedoporučeno)
Schváleno usnesení č. 19120:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 100.000,-- Kč Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s., Kostelecká 17, Prostějov, IČ 628 58 645, (pořadové č. žádosti 262) na rekondiční, rehabilitační ozdravné pobyty, odborné edukační programy, rehabilitační cvičení a plavání a další činnosti spojené se zaměřením na udržení a zlepšení zdravotního stavu vnitřně postižených spoluobčanů v našem okrese.

K bodu 13.3 Veřejná finanční podpora - Komise pro mládež a tělovýchovu
Schváleno usnesení č. 19121:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro mládež a tělovýchovu ve výši 100.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě OP Prostějov, Kostelecká 47, IČ 005 47 409 (poř. č. žádostí 84, 85, 188)
- oddílu kanoistiky na 25. ročník "Vodácký trojboj Hloučela," 6. ročník "Veřejný závod ve sjezdu na Hloučele" ve výši 40.000,-- Kč
- oddílu basketbalu na pořádání mistrovství ČR v minibasketbalu dívek (nájem tělocvičen a bazénu, ceny, rozhodčí, startovné, zapůjčení basketbalových konstrukcí, jízdné, náklady na ubytování a stravování, sportovní vybavení, nářadí), na mistrovství ČR - žačky ve výši 40.000,-- Kč
- oddílu lukostřelby na zabezpečení účasti na halovém mistrovství v lukostřelbě (startovné, ubytování, stravné, doprava) ve výši 20.000,-- Kč
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009,

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5222

 

 

2039

100.000

 

(neinv. transfery občanským sdružením) TJ OP Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5909

 

 

2039

100.000

 

(ostatní neinvestiční výdaje)


 

K bodu 13.4 Veřejná finanční podpora - Oblast sportu
Schváleno usnesení č. 19122:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70

1. ve výši 100 000,- Kč Plaveckému oddílu Prostějov, Nerudova 27, IČ 265 63 355 (poř. č. žádosti 217)
- na výuku a trénink plavání (pronájem bazénu, odměny trenérům a lektorům)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009,

2. ve výši 300 000,-- Kč TJ Pozemstav Prostějov, Krasická ulice 936/6, IČ 441 59 919 (poř. č. žádosti 268)
- na činnost oddílů (nákup sportovního vybavení, nářadí, opravy, údržba, podpůrná výživa, věcné dary pro soutěže, PHM, energie, nájmy, soustředění, cestovné, ubytování, stravné, spoje, daně, startovné, pojištění, doprava)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání: do 31. 7. 2009 částku 150.000,-- Kč; do 30. 9. 2009 částku 150.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009,

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5222

 

 

 

400.000

 

(neinvestiční transfery občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

400.000

 

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - nerozdělená VFP)

K bodu 13.5 Veřejná finanční podpora - Oblast kultury (nedoporučeno)
Schváleno usnesení č. 19123:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 70.000,-- Kč Janu Hájkovi, IČ 644 89 353 (poř. číslo žádosti 62) na podporu zajištění provozu výstavní galerie Eufrasio (nájem, energie, rámy, vitríny, propagace, úpravy a opravy zařízení, osvětlení),

2. ve výši 65.000,-- Kč Ing. Bohumilu Moudrému, IČ 404 35 644 (poř. číslo žádosti 112) na 11. ročník pěvecké soutěže "Hanácký skřivan" - děti do 15 let (v částce 20.000,-- Kč); na 6. ročník pěvecké soutěže "Hanácký skřivan" - mládež 15 - 20 let (v částce 20.000,-- Kč); na 5. ročník pěvecké soutěže "Zpívající rodina" - 2 generace (v částce 25.000,-- Kč),

3. ve výši 155.000,-- Kč Občanskému sdružení "Chvála dřeva", Čechy pod Kosířem 308, IČ 266 81 994 (poř. číslo žádosti 208) na 5. ročník řezbářské dílny pro handicapované (strava, ubytování, nákup nových sad dlát a dřeva),

4. ve výši 250.000,-- Kč VIDEOSTUDIO EVIS Jiřímu Dittmanovi, IČ 133 83 230 (poř. číslo žádosti 144) na zpracování videodokumentu s pracovním názvem "20 let ve svobodné zemi",

5. ve výši 70.000,-- Kč Římskokatolické farnosti Povýšení sv. Kříže, Filipcovo nám. 20/4, IČ 441 59 994 (poř. číslo žádosti 193) na zpracování publikace "Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Prostějově" (grafické zpracování a tisk, pořízení a zpracování fotodokumentace, ostatní náklady),

6. ve výši 95.000,-- Kč Tomáši Frausovi, IČ 746 81 338 (poř. číslo žádosti neuvedeno) na zpracování videodokumentu " Příběhy spící v mramoru".


K bodu 13.6 Veřejná finanční podpora - Video Theo (nedoporučeno)
Schváleno usnesení č. 19124:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 90.000,-- Kč
Mgr. Theodoru Mojžíšovi - Video Theo, IČ 440 49 668 (poř. číslo neuvedeno) na vytvoření videodokumentu "Wolkrův Prostějov žije".

K bodu 13.7 Veřejná finanční podpora – Cyrilometodějské gymnázium (nedoporučeno)
Schváleno usnesení č. 19125:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 80.000,-- Kč Cyrilometodějskému gymnáziu v Prostějově, Komenského 17, IČ 440 53 916 (poř. číslo žádosti 205) na projekt Divadlem pomáháme růst (cestovné - letecká doprava do Kanady na mezinárodní festival v Trois du Riviéres - 18. 7. až 25. 7. 2009).

K bodu 14.1 Rozpočtové opatření kapitoly 40 – životní prostředí (revitalizace Plumlovské přehrady)
Schváleno usnesení č. 19126:
Zastupitelstvu města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu města Prostějova z prostředků fondu rezerv a rozvoje ve výši 1.500.000,- Kč Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČ 70 89 00 13 na revitalizaci Plumlovské přehrady,

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

40

2334

5311

 

1

 

1.500.000,-

 

Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu – Povodí Moravy, s.p.

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

1.500.000,-

 

Fond rezerv a rozvoje

K bodu 14.2 Rozpočtové opatření kapitoly 40 – životní prostředí (péče o toulavé psy)
Schváleno usnesení č. 19127:
Zastupitelstvu města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

40

1014

5169

 

1

 

500 000

(ozdravování hosp. zvířat , zajištění péče o toulavé psy-služby)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

500 000

(Fond rezerv a rozvoje)


K bodu 14.3 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města (vybudování inženýrských sítí Západní 75)
Schváleno usnesení č. 19128:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3639

6121

 

 

 

755.900,--

Vybudování inženýrských sítí – Západní 75, Prostějov (objekt závodní kuchyně)

 


- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

755.900,--

Snížení Fondu rezerv a rozvoje

K bodu 14.4 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města (půdní vestavby)
Schváleno usnesení č. 19129:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

3612

6121

 

 

 

425.000 Kč

vypořádání technického zhodnocení bytové jednotky č. 10 v bytovém domě na ul. Křížkovského 18

50

3612

6121

 

 

 

413.000 Kč

vypořádání technického zhodnocení bytové jednotky č. 11 v bytovém domě na ul. Křížkovského 18

50

3612

6121

 

 

 

494.290 Kč

vypořádání technického zhodnocení bytové jednotky č. 7 v bytovém domě na ul. Jihoslovanská 7

50

3612

6121

 

 

 

455.700 Kč

vypořádání technického zhodnocení bytové jednotky č. 7 v bytovém domě na ul. Trávnická 1

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

1.787.990 Kč

snížení Fondu rezerv a rozvoje

K bodu 14.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (veřejné osvětlení)
Schváleno usnesení č. 19130:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

3631

6121

 

1

190000000

1 043 000

VO Prešovská, Kyjevská, Sokolovská

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

1043 000

FRR

K bodu 14.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD rekonstrukce nové radnice)
Schváleno usnesení č. 19131:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

 

1

51000000

900 000

PD rekonstrukce nové radnice

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

900 000

FRR

K bodu 14.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (regenerace sídliště Dolní)
Schváleno usnesení č. 19132:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

1

161000000

2 400 000

Regenerace sídliště Dolní

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

2 400 000

FRR

K bodu 15. 1 Prodej části pozemku p.č. 100/3 v k.ú. Krasice
Schváleno usnesení č. 19133:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 100/3 - ost. plocha v k. ú. Krasice o výměře 17 m2 (dle zpracovaného geometrického plánu označen jako p.č. 100/25 v k.ú. Krasice) vlastníkům pozemku p.č. 100/24 v k.ú. Krasice, za těchto podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši 1.300 Kč/m2, tj. celkem 22.100 Kč, a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděné části pozemku tak, že se kupující zaváží nabídnout tento pozemek nebo jeho část v případě svého úmyslu ho prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu tohoto pozemku z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujících; předkupní právo bude zrušeno po vydání souhlasu Stavebního úřadu Městského úřadu v Prostějově s užíváním rodinného domu na pozemku p.č. 100/24 v k.ú. Krasice,
c) v kupní smlouvě bude sjednána možnost prodávajícího od kupní smlouvy odstoupit v případě, že v termínu do 19.12.2011 nebude na pozemku p.č. 100/24 v k.ú. Krasice zahájena kupujícími výstavba rodinného domu (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu prodloužena),
d) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu
na povolení vkladu práv dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 15. 2 Prodej části pozemku p.č. 61/1 v k.ú. Krasice
Schváleno usnesení č. 19134:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 61/1 - trvalý travní porost v k.ú. Krasice o výměře 216 m2 (dle zpracovaného geometrického plánu označena jako p.č. 61/10 v k.ú. Krasice) za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. ve výši 400 Kč/m2 (celkem 86.400 Kč), a bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený
s podáním návrhu na povolení kladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 15. 3 Prodej pozemku p.č. 781/1 v k.ú. Vrahovice
Schváleno usnesení č. 19135:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 781/1 - orná půda o výměře 239 m2 v k.ú. Vrahovice za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. ve výši 75.290 Kč
(cca 315 Kč/m2), a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 15. 4 Prodej pozemků p. č. 3887 a p. č. 3888 v k. ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 19136:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prodej pozemků p. č. 3887 - ost.plocha o výměře 238 m2 a p. č. 3888 - zahrada o výměře 298 m2, oba v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (ceny obvyklá), tj. ve výši 900 Kč/m2 pozemku p.č. 3887 v k.ú. Prostějov a ve výši 600 Kč/m2 pozemku p.č. 3888 v k.ú. Prostějov (celkem 393.000 Kč), a bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě se kupující zaváže provést na převáděných pozemcích výstavbu polyfunkčního domu včetně vydaného kolaudačního souhlasu nejpozději do 5 let ode dne podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu prodloužena); pro případ nesplnění uvedeného závazku kupujícím bude stanovena smluvní pokuta ve výši 10.000 Kč za každý měsíc prodlení a možnost města Prostějova odstoupit od smlouvy,
c) bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se kupující zaváže nabídnout převáděné pozemky nebo jejich část v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo bude zrušeno po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání stavby nového polyfunkčního domu na převáděných pozemcích,
d) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

15. 5 Schválení prodeje plynovodů a plynovodní přípojky v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 19137:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prodej:
1) STL plynovodu pro průmyslovou zónu sektor G ul.U Spalovny,k.ú. Prostějov,v délce 961 m,
2) STL plynovodu ulice Valašská, k.ú. Prostějov, v délce 131,7 m,
3) STL přípojky 47 b.j. DPS ulice Polišenského, k.ú. Prostějov, v délce 61,3 m
i s příslušenstvím (armatury, uzávěry, odvodňovače) a veškerou dokumentací související s uvedenými plynárenskými zařízeními do vlastnictví společnosti JMP Net, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, PSČ 657 02, IČ 276 89 841, za kupní cenu ve výši 3.411.730 Kč včetně DPH s tím, že kupní cena bude zaplacena do 30 dnů od oboustranného podpisu kupní smlouvy a náklady na zpracování znaleckého posudku na ocenění předmětu převodu uhradí město Prostějov.

K bodu 15. 6 Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 406/2 v k. ú. Čechovice u Prostějova
Schváleno usnesení č. 19138:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemku p.č. 406/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 814 m2 v k.ú. Čechovice u Prostějova od vlastníka České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví města Prostějova ve veřejném zájmu s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

K bodu 15. 7 Schválení bezúplatného nabytí pozemků, komunikace a veřejného osvětlení v k.ú. Domamyslice
Schváleno usnesení č. 19139:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemků p.č. 168/27 - ostatní plocha o výměře 51 m2, p.č. 169/3 - ostatní plocha o výměře 632 m2 a p.č. 169/2 - ostatní plocha o výměře 671 m2, vše v k.ú. Domamyslice, včetně stavby komunikace a veřejného osvětlení připojujícího rodinné domy v ulicích Lísková a Akátová k hlavnímu řadu v ul. Šeříková umístěných na pozemcích p.č. 168/27, p.č. 169/3 a p.č. 169/2, vše v k.ú. Domamyslice, od jejich vlastníků do vlastnictví města Prostějova s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva k převáděným pozemkům do katastru nemovitostí uhradí dárci.

K bodu 15. 8 Schválení bezúplatných převodů pozemků a staveb s Olomouckým krajem
Schváleno usnesení č. 19140:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1) bezúplatný převod částí pozemků p.č. 3007 - ostatní plocha o výměře cca 210 m2, p.č. 3008 - ostatní plocha o výměře cca 1 m2, p.č. 7890/1 - ostatní plocha o výměře cca 32 m2, p.č. 7892/1 - ostatní plocha o výměře cca 102 m2, p.č. 7894 - ostatní plocha o výměře cca 69 m2, p.č. 7895/2 - ostatní plocha o výměře cca 3 m2, p.č. 7897 - ostatní plocha o výměře cca 176 m2, p.č. 7924 - ostatní plocha o výměře cca 6 m2, p.č. 7926 - ostatní plocha o výměře cca 1 m2, p.č. 7930/1 - ostatní plocha o výměře cca 98 m2, p.č. 7930/6 - ostatní plocha o výměře cca 22 m2 a p.č. 7898/1 - ostatní plocha o výměře cca 1 m2 (přesné výměry pozemků budou známy po zpracování geometrického plánu), vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ 606 09 460, do správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11, IČ 709 60 399, za následujících podmínek:
a) darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude umožněno užívání stavby "II/150 a II/367 Prostějov - okružní křižovatka"; do této doby bude mezi městem Prostějovem a Olomouckým krajem - Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Olomoucký kraj,

2) bezúplatné nabytí tří částí pozemku p.č. 7895/1 - ostatní plocha o celkové výměře cca 182 m2, části pozemku p.č. 7895/3 - ostatní plocha o výměře cca 100 m2, části pozemku p.č. 7899/1 - ostatní plocha o výměře cca 3 m2, části pozemku p.č. 7899/2 - ostatní plocha o výměře cca 1 m2, tří částí pozemku p.č. 7929/1 - ostatní plocha o celkové výměře cca 313 m2 a dvou částí pozemku p.č. 7929/2 - ostatní plocha o celkové výměře cca 4 m2 (přesné výměry pozemků budou známy po vyhotovení geometrického plánu), vše v k.ú. Prostějov, včetně staveb na nich umístěných, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ 606 09 460, ze správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11, IČ 709 60 399, do vlastnictví města Prostějova za následujících podmínek:
a) darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude umožněno užívání stavby "II/150 a II/367 Prostějov - okružní křižovatka"; do této doby bude mezi Olomouckým krajem - Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, a městem Prostějovem uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

K bodu 15. 9 Schválení bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 19141:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
bezúplatný převod pozemku p.č. 7610/5 - ostatní plocha o výměře 9 m2, části pozemku p.č. 7610/7 - ostatní plocha o výměře cca 124 m2, pozemku p.č. 7610/9 - ostatní plocha o výměře 5 m2, pozemku p.č. 7610/10 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m2, části pozemku p.č. 7610/11 - ostatní plocha o výměře cca 60 m2, pozemku p.č. 7610/12 - ostatní plocha o výměře 1 m2, tří částí pozemku p.č. 7610/16 - ostatní plocha o celkové výměře cca 290 m2, části pozemku p.č. 7611/3 - ostatní plocha o výměře cca 1 m2, pozemku p.č. 7611/4 - ostatní plocha o výměře 58 m2, části pozemku p.č. 7618 - ostatní plocha o výměře cca 143 m2, dvou částí pozemku p.č. 7622 - ostatní plocha o celkové výměře cca 30 m2, části pozemku p.č. 7623 - ostatní plocha o výměře cca 145 m2 a dvou částí pozemku p.č. 7626/1 - orná půda o celkové výměře cca 142 m2 (přesné výměry pozemků budou známy po zpracování geometrických plánů), vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 606 09 460, za následujících podmínek:
a) darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude umožněno užívání stavby "Přeložka silnice II/366 Prostějov - sever"; do této doby bude mezi městem Prostějovem a Olomouckým krajem uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě,
b) náklady na zpracování geometrických plánů a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Olomoucký kraj.

K bodu 15.10 Schválení bezúplatného převodu movitých věcí ZŠ a MŠ Prostějov, Rejskova tř. 4, příspěvkové organizace

Schváleno usnesení č. 19142:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) bezúplatný převod movitých věcí v celkové hodnotě 2.587.720,46 Kč z vlastnictví města Prostějova
do vlastnictví Základní školy Prostějov, Kollárova ul., příspěvkové organizace, se sídlem Prostějov, Kollárova ul. 4, IČ: 479 22 494,
b) bezúplatný převod movitých věcí v celkové hodnotě 3.551.669,58 Kč z vlastnictví města Prostějova
do vlastnictví Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty 52, příspěvkové organizace, se sídlem Prostějov,
E. Valenty 52, IČ: 479 22 303,
c) bezúplatný převod movitých věcí v celkové hodnotě 111.871,90 Kč z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60, příspěvkové organizace, se sídlem Prostějov, Melantrichova 60, IČ: 628 60 500,
d) bezúplatný převod movitých věcí v celkové hodnotě 168.577,93 Kč z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, příspěvkové organizace, se sídlem Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČ: 479 22 516.

K bodu 15.11 Výkup části pozemku p.č. 5861/1 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 19143:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souvislosti s akcí "Cyklistická stezka Prostějov - Kostelec na Hané" (investor město Prostějov) výkup části pozemku p.č. 5861/1 - orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 60 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši 600 Kč/m2, tj. celkem cca 36.000 Kč, s tím, že část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu
na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

K bodu 15.12 Schválení výkupu pozemku p.č. 5985/10 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 19144:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1. výkup pozemku p.č. 5985/10 - orná půda o výměře 603 m2 v k.ú. Prostějov, od podílových spoluvlastníků za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 600 Kč/m2 (celkem 361.800 Kč), s tím, že část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady na zpracování znaleckého posudku uhradí město Prostějov,

2. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

 

 

361.800,--

výkup pozemku p.č. 5985/10 k.ú. Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

361.800,--

snížení Fondu rezerv a rozvoje

K bodu 15.13 Schválení výkupu pozemku p.č. 5752/1 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 19145:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1. výkup pozemku p.č. 5752/1 - ostatní plocha o výměře 19 m2 v k.ú. Prostějov za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši 100.000 Kč s tím, že část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávající,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady na zpracování znaleckého posudku uhradí město Prostějov,


2. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

 

 

100.000,--

výkup pozemku p.č. 5752/1 k.ú. Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

100.000,--

snížení Fondu rezerv a rozvoje

K bodu 15.15 Schválení opětovného prodloužení lhůty k uzavření kupní smlouvy (pozemek u nové nemocnice)
Schváleno usnesení č. 19146:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
vítězi aukce pozemku p. č. 318/52 v k. ú. Čechovice u Prostějova prodloužení lhůty k uzavření kupní smlouvy a k doplacení kupní ceny a podílu na ostatních nákladech (geometrický plán, znalecký posudek, správní poplatek) včetně jejich připsání na účet města Prostějova stanovené aukčním řádem a aukční vyhláškou schválených usnesením Zastupitelstva města Prostějova č. 18189 ze dne 16.09.2008, a to do 30.10.2009.

K bodu 15.16 Podmínky prodeje pozemků pro 50 RD u nové nemocnice
Schváleno usnesení č. 19147:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
r o z h o d l o
neměnit výši prodejní ceny, stavební regulativy ani ostatní podmínky prodeje pozemků pro výstavbu 50 RD
v lokalitě u nové nemocnice v k.ú. Krasice a k.ú. Čechovice u Prostějova.

K bodu 15.17 Revokace části usnesení ZMP č. 15103 ze dne 26. 4. 2005, schválení bezúplatného nabytí pozemků v k. ú. Prostějov

 

Schváleno usnesení č. 19148:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
1) r e v o k u j e
usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 15103 ze dne 26.04.2005 v části týkající se schválení výkupu pozemků v k.ú. Prostějov od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
2) s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemků p.č. 6002/2 - ostatní plocha o výměře 1542 m2, p.č. 6002/3 - ostatní plocha o výměře 2012 m2, p.č. 6002/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4744 m2, p.č. 6002/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 576 m2, p.č. 6002/6 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1017 m2, p.č. 6002/7 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 455 m2, p.č. 6002/8 - ostatní plocha o výměře 228 m2, p.č. 6002/10 - ostatní plocha o výměře 120 m2, p.č. 6002/14 - ostatní plocha o výměře 448 m2 a p.č. 6003/4 - ostatní plocha o výměře 567 m2, vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha - Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví města Prostějova, s tím, že náklady spojené se zpracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

K bodu 15.18 Revokace usnesení ZMP č. 18219 ze dne 04.11.2008 (směna a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Stichovice, k.ú. Mostkovice a k.ú. Prostějov)
Schváleno usnesení č. 19149:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
r e v o k u j e
usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 18219 ze dne 04.11.2008 (schválení směny a bezúplatného nabytí pozemků v k.ú. Stichovice, k.ú. Mostkovice a k.ú. Prostějov mezi městem Prostějovem a Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje).

K bodu 15.19 Revokace usnesení ZMP č. 18034 ze dne 26.02.2008 (prodej zámku Ptení)
Schváleno usnesení č. 19150:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
r e v o k u j e
usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 18034 ze dne 26.02.2008 (schválení prodeje objektu zámku Ptení č.p. 60 na p.č. st. 59 a pozemků p.č. st. 59, p.č. 82/1, p.č. 82/2, p.č. 82/3, p.č. 83/1, p.č. 83/2, p.č. 81/5 a části p.č. 3630/1, vše v k.ú. Ptení, včetně rozpočtového opatření).

K bodu 15.20 Revokace usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 18029 ze dne 26.02.2008 (prodej části pozemku p.č. 6406/1 v k.ú. Prostějov)
Schváleno usnesení č. 19151:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
r e v o k u j e
usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 18029 ze dne 26.02.2008 týkající se prodeje části pozemku p.č. 6406/1 v k.ú. Prostějov.

K bodu 16. Informace o prodeji bytových domů
Schváleno usnesení č. 19152:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o prodeji domů dle důvodové zprávy.

K bodu 17. 1 Schválení prodeje objektu Západní č. 69 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 19153:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

bytového domu č.p. 155 ( Západní ul. 69 v Prostějově - Krasicích) umístěného na pozemku p.č. 160 a pozemku p.č. 160 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 959 m2, v k.ú. Krasice

Bytovému družstvu Západní 69, se sídlem Prostějov, Západní 69, PSČ 796 04, IČO 283 38 855, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 1 940 400,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 17. 2 Schválení prodeje objektu Husovo nám. č. 85 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 19154:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

bytového domu č.p. 2035 (Husovo nám. 85 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 3739 a pozemku p.č. 3739 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 315 m2,k.ú. Prostějov

Bytovému družstvu Husovo nám. 85 Prostějov, se sídlem Prostějov, Husovo nám. 85, PSČ 796 01, IČO 283 41 791, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 1 925 100,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 17. 3 Schválení prodeje objektu Husovo nám. č. 87 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 19155:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

bytového domu č.p. 2033 (Husovo nám. 87 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 3737 a pozemku p.č. 3737 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 163 m2, k.ú. Prostějov

Bytovému družstvu Husovo 87, se sídlem Prostějov, Husovo nám. 87, PSČ 796 01, IČO 283 36 852,
za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 1 447 200,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 17. 4 Schválení prodeje objektu Joštovo nám. č. 4 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 19156:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

bytového domu č.p. 2032 ( Joštovo nám. 4 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 3736 a pozemku p.č. 3736 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 508 m2, k.ú. Prostějov

Bytovému družstvu Prostějov, Joštovo,bytové družstvo, se sídlem Prostějov, Joštovo nám. 4, PSČ 796 01,
IČO 283 29 945, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 2 481 300,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 17. 5 Schválení prodeje objektu Kollárova č. 7 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 19157:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

bytového domu č.p. 2604 (Kollárova ul. 7 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4716/1 a pozemku p.č. 4716/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 404 m2, k.ú. Prostějov

Bytovému družstvu Kollárova 7, Prostějov, se sídlem Prostějov, Kollárova 7, PSČ 796 01, IČO 283 38 723,
za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 2 457 000,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 17. 6 Schválení prodeje objektu Křížkovského č. 16 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 19158:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

bytového domu č.p. 57 (Křížkovského ul. 16 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 88 , pozemku p.č. 88 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 450 m2 a vedlejší stavby ve dvoře, užívané jako kolárna, rovněž na pozemku p.č. 88, k.ú. Prostějov

Bytovému družstvu Křížkovského 16, se sídlem Prostějov, Křížkovského 16, PSČ 796 01, IČO 283 40 116,
za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 2 761 200,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.
- na pozemku p.č. 88 zřídí kupující věcné břemeno ve prospěch nemovitosti Křížkovského 18 na p.č. 89,
a to právo chůze a jízdy.

K bodu 17. 7 Schválení prodeje objektu Okružní ul. č. 89, 91, 93 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 19159:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

bytového domu č.p. 3213 (Okružní ul. 89 v Prostějově) umístěného na části pozemku p.č. 6700/13 (dle geometrického plánu nově označen jako pozemek p.č. 6700/13), bytového domu č.p. 3212 (Okružní ul. 91 v Prostějově) umístěného na části pozemku p.č. 6700/14 (dle geometrického plánu nově označen jako pozemek p.č. 6700/14), bytového domu č.p. 3211 (Okružní ul. 93 v Prostějově) umístěného na části pozemku p.č. 6700/15 (dle geometrického plánu nově označen jako pozemek p.č. 6700/15), části pozemku p.č. 6700/13 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 141 m2 (dle geometrického plánu nově označen jako pozemek p.č. 6700/13), části pozemku p.č. 6700/14 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 136 m2 (dle geometrického plánu nově označen jako pozemek p.č. 6700/14) a části pozemku p.č. 6700/15 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 153 m2 (dle geometrického plánu nově označen jako pozemek p.č. 6700/15), vše k.ú. Prostějov

Bytovému družstvu Okružní 89,91,93, se sídlem Prostějov, Okružní 91, PSČ 796 01, IČO 283 38 952,
za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 3 505 500,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 17. 8 Schválení prodeje objektu Plumlovská ul. č. 33 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 19160:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

bytového domu č.p. 852 ( Plumlovská ul. 33 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 1397 a pozemku p.č. 1397 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 303 m2, k.ú. Prostějov

Bytovému družstvu Plumlovská 33 , se sídlem Prostějov, Plumlovská 33, PSČ 796 01, IČO 283 43 620,
za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 3 229 200,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 17. 9 Schválení prodeje objektu Plumlovská ul. č. 43 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 19161:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

bytového domu č.p. 837 ( Plumlovská ul. 43 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 1372 a pozemku p.č. 1372 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 514 m2 a dále pozemku p.č. 1373 - zahrada o výměře 1 011 m2, k.ú. Prostějov

Bytovému družstvu BD Plumlovská 43 družstvo, se sídlem Prostějov, Plumlovská 837/43, PSČ 796 01,
IČO 283 42 160, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 2 475 000,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 17.10 Schválení prodeje objektu na ul. Pod Kosířem č. 41 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 19162:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

bytového domu č.p. 307 (Pod Kosířem 41 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 421 a pozemku p.č. 421 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 331 m2, k.ú. Prostějov

Občanskému sdružení bytového domu Pod Kosířem 41, se sídlem Prostějov, Pod Kosířem 307/41, PSČ 796 01, IČO 265 67 377, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 2 035 800,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 17.11 Schválení prodeje objektu Přikrylovo nám. č. 2 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 19163:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

bytového domu č.p. 244 ( Přikrylovo nám. 2 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 320 a pozemku p.č. 320 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 535 m2, k.ú. Prostějov

Bytovému družstvu Dr. Přikryla, se sídlem Prostějov, Přikrylovo nám. 244/2, PSČ 796 01, IČO 283 41 465,
za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 4 488 300,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.


K bodu 17.12 Schválení prodeje objektu Rejskova ul. č. 9 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 19164:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

bytového domu č.p. 251 ( Rejskova ul. 9 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 331 a pozemku p.č. 331 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 362 m2 a dále pozemku p.č. 332 - zahrada o výměře 252 m2, vše k.ú. Prostějov

Bytovému družstvu Rejskova 9, se sídlem Prostějov, Rejskova 251/9 , PSČ 796 01, IČO 283 28 051,
za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 4 644 900,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 17.13 Schválení prodeje objektu Slovenská ul. č. 12 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 19165:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

bytového domu č.p. 2546 ( Slovenská ul. 12 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4618 a pozemku p.č. 4618 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 227 m2 a dále pozemku p.č. 4619 - zahrada o výměře 205 m2, vše k.ú. Prostějov

Bytovému družstvu Slovenská 12, se sídlem Prostějov, Slovenská 12, PSČ 796 01, IČO 283 39 282,
za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 1 611 000,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 17.14 Schválení prodeje objektu Svatoplukova ul. č. 39 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 19166:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

bytového domu č.p. 2475 ( Svatoplukova ul. 39 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4463/1 a pozemku p.č. 4463/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 957 m2 a dále pozemku p.č. 4464 - ostatní plocha - zeleň o výměře 129 m2, vše k.ú. Prostějov

Bytovému družstvu Svatoplukova 39, se sídlem Prostějov, Svatoplukova 39, PSČ 796 01, IČO 283 37 557,
za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 4 889 700,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.
- k pozemku 4463/1 se váže věcné břemeno práva průchodu a jízdy ve prospěch nemovitosti na p.č. 4460/2 a 4463/2 – sklad,
- na pozemku p.č. 4464 / předzahrádka/ kupující zřídí věcné břemeno ve prospěch nemovitostí Svatoplukova 41, 43 a 45 na p.č. 4465, 4467 a 4469, a to právo chůze a jízdy, a dále na p.č. 4463/1 věcné břemeno práva průchodu a jízdy, dále užívání stání na nádoby na komunální odpad ve prospěch nemovitostí Svatoplukova 41, 43 a 45 na p.č. 4465, 4467 a 4469 .

K bodu 17.15 Schválení prodeje objektu Svatoplukova ul. č. 41 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 19167:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

bytového domu č.p. 2476 ( Svatoplukova ul. 41 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4465 a pozemku p.č. 4465 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 655m2 a dále pozemku p.č. 4466 - ostatní plocha - zeleň o výměře 273 m2, vše k.ú. Prostějov

Bytovému družstvu Svatoplukova 41, družstvo, se sídlem Prostějov, Svatoplukova 2476/41, PSČ 796 01,
IČO 283 41 279, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 3 419 100,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.
- k části pozemku 4465 se váže věcné břemeno práva chůze a jízdy ve prospěch nemovitosti na p.č. 4460/2,
- na pozemku p.č. 4466 / předzahrádka/ a části p.č. 4465 kupující zřídí věcné břemeno ve prospěch nemovitostí Svatoplukova 39, 43 a 45 na p.č. 4463/1, 4467 a 4469, a to právo chůze a jízdy.

K bodu 17.16 Schválení prodeje objektu Svatoplukova ul. č. 43 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 19168:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

bytového domu č.p. 2477 ( Svatoplukova ul. 43 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4467 a pozemku p.č. 4467 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 750 m2 a dále pozemku p.č. 4468 - ostatní plocha - zeleň o výměře 321 m2, vše k.ú. Prostějov

Bytovému družstvu Svatoplukova 43, se sídlem Prostějov, Svatoplukova /43, PSČ 796 01, IČO 283 39 827,
za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 4 047 300,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující
- na pozemku p.č. 4468 / předzahrádka/ a části p.č. 4467 kupující zřídí věcné břemeno ve prospěch nemovitostí Svatoplukova 39, 41a 45 na p.č. 4463/1, 4467 a 4469, a to právo chůze a jízdy.

K bodu 17.17 Schválení prodeje objektu Svatoplukova ul. č. 74 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 19169:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

bytového domu č.p. 2390 ( Svatoplukova ul. č. 74 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4320 a pozemku p.č. 4320 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 474 m2, k.ú. Prostějov

Bytovému družstvu Karlov, se sídlem Prostějov, Svatoplukova 74, PSČ 796 01, IČO 283 33 101, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 4 067 100,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 17.18 Schválení prodeje objektu Třebízského ul. č. 8 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 19170:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

bytového domu č.p. 2468 ( Třebízského ul. 8 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4448 a pozemku p.č. 4448 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 289 m2 a dále pozemku p.č. 4449 - ostatní plocha - zahrada o výměře 59 m2, vše k.ú. Prostějov

Bytovému družstvu TŘEBÍZ, se sídlem Prostějov, Třebízského 2468/8, PSČ 796 01, IČO 283 37 352,
za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 1 962 900,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 17.19 Schválení prodeje objektu Vodní č. 3 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 19171:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

bytového domu č.p. 981 ( Vodní ul. 3 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 1589 a pozemku p.č. 1589 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 461 m2, v k.ú. Prostějov

Bytovému družstvu Vodní 3, se sídlem Prostějov, Vodní 3, PSČ 796 01, IČO 283 36 054, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 2 887 200,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 17.20 Schválení prodeje objektu Vodní č. 26 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 19172:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

bytového domu č.p. 962 ( Vodní ul. 26 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 1560 a pozemku p.č. 1560 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 807 m2 , k.ú. Prostějov

do podílového spoluvlastnictví (bližší údaje na MěÚ), za následujících podmínek:


- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 1 150 200,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 17.21 Schválení prodeje objektu Vodní č. 28 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 19173:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

bytového domu č.p. 898 ( Vodní ul. 28 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 1463 a pozemku p.č. 1463 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 574 m2, k.ú. Prostějov

Bytovému družstvu Vodní 28, se sídlem Prostějov, Vodní 28, PSČ 796 01, IČO 283 41 601, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 4 181 400,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 17.22 Prodej domu Studentská 17 – doplnění usnesení
Schváleno usnesení č. 19174:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
doplnění usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 19075 ze dne 21.4. 2009 / 18. zasedání / bod 15.5. - prodej bytového domu č.p. 1696 ( Studentská 17 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 3053, pozemku p.č. 3053 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 345 m2 a pozemku p.č. 3054 - zahrada o výměře 412 m2 vše v k.ú. Prostějov Bytovému družstvu Studentská 17, Prostějov, se sídlem Prostějov, Studentská 17, PSČ 796 01, IČO 283 35 643.

K bodu 18. Dotazy, připomínky a podněty členů Zastupitelstva města Prostějova
Schváleno usnesení č. 19175:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
v y s l o v u j e
poděkování Kulturnímu klubu u hradeb DUHA, příspěvkové organizaci, za dosavadní činnost.

Ing. Jan Tesař, v. r.                                      Miroslav Pišťák, v. r.
starosta města Prostějova                             místostarosta města Prostějova

Prostějov 23. 6. 2009
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 20.12.2010 7:52:17 | přečteno 383x | Věra Krejčí
load