Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2009 > Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 7. 7. 2009

ikona souboruZápis ke stažení

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 19176:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program svého 22. zasedání, konaného dne 7. 7. 2009 s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

K bodu 2. Finanční pomoc obcím postiženým povodněmi
Schváleno usnesení č. 19177:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e

1) poskytnutí finančních darů na zmírnění škod způsobených přívalovými srážkami
a následnými povodněmi a uzavření darovacích smluv dle předloženého návrhu
s následujícími obcemi:
a) ve výši 500 000,- Kč obci Bernartice, IČO 00302325, sídlem 790 57 Bernartice,
b) ve výši 500 000,- Kč městu Javorník, IČO 00302708, sídlem 790 70 Javorník, nám. Svobody 134,

2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

70

6399

5321

 

1

 

1.000.000,-

 

(Neinvestiční transfery obcím – dary obcím v souvislosti s živelnou pohromou)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

1.000.000,-

 

(Fond rezerv a rozvoje)

Ing. Jan Tesař, v. r.                                        Miroslav Pišťák, v. r.
starosta města Prostějova                               místostarosta města Prostějova

Prostějov 7. 7. 2009
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 20.12.2010 7:53:33 | přečteno 291x | Věra Krejčí
load