Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2009 > Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 15. 9. 2009

ikona souboruZápis ke stažení

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 19178:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program svého 23. zasedání, konaného dne 15. 9. 2009 s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu
programu zvlášť.

K bodu 2. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období
Schváleno usnesení č. 19179:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti rady města za uplynulé období.

K bodu 2.1 Nabytí (nákup) akcií společnosti VaK Prostějov, a.s.
Schváleno usnesení č. 19180:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1) nabytí (nákup) 2 ks listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,- Kč a 1 000 ks listinných akcií
o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., IČ: 494 51 723, Krapkova 1635/26, Prostějov od akcionáře PENAM, a.s., IČ: 469 67 851, se sídlem Brno, Cejl 38, a tím i zvýšení vkladu akcionáře města Prostějova do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., IČ: 494 51 723, Krapkova 1635/26, Prostějov v částce rovnající se součtu jmenovitých hodnot nabývaných akcií,
2) nabídkovou cenu za odkup 2 ks listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,- Kč a 1 000 ks listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., IČ: 494 51 723, Krapkova 1635/26, Prostějov v celkové výši 250.000,- Kč,
3) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6399

6201

 

1

 

250.000,-

 

(Nákup akcií VaK Prostějov, a.s.)

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

250.000,-

 

(Fond rezerv a rozvoje)

K bodu 3. Pojmenování nových ulic
Schváleno usnesení č. 19181:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
názvy ulic pro stávající a nově vznikající komunikace takto:
1. Legionářská - (kód UVP 651) pro ulici v k.ú. Čechovice
2. Wichterlova - (kód UVP 652) pro ulici v k.ú. Čechovice a Krasice
3. gen. Sachera - (kód UVP 653) pro ulici v k.ú. Čechovice
4. gen. Dudy - (kód UVP 654) pro ulici v k.ú. Čechovice.

K bodu 4. Volby přísedících Okresního soudu v Prostějově
Schváleno usnesení č. 19182:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
v o l í
navržené kandidáty uvedené v přiloženém seznamu do funkce přísedících Okresního soudu v Prostějově
s doplněním v rozpravě. Seznam kandidátů zvolených do funkce přísedících Okresního soudu v Prostějově tvoří nedílnou součást zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva města.

K bodu 5. Změna právní úpravy místního poplatku ze psů
Schváleno usnesení č. 19183:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
v y d á v á
Obecně závaznou vyhlášku města Prostějova, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2005 o místním poplatku ze psů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2007.

K bodu 6. Obecně závazná vyhláška města Prostějova o trvalém označování psů
Schváleno usnesení č. 19184:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
v y d á v á
Obecně závaznou vyhlášku města Prostějova o trvalém označování psů.

K bodu 7. Dodatek ke zřizovací listině příspěvkových organizací
Schváleno usnesení č. 19185:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
dodatek ke zřizovací listině všech příspěvkových organizací města Prostějova s účinností od 1. 10. 2009 takto:

Článek 5
Vymezení majetku příspěvkové organizace
Příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele a ve vymezených případech uvedených v Čl. 6 odst. 2, i do svého vlastnictví. Majetek ve vlastnictví zřizovatele, který zřizovatel bezúplatně předává do výpůjčky příspěvkové organizaci k hospodaření, je vymezen v příloze č. 1 této zřizovací listiny.

Článek 6
Vymezení majetkových práv a povinností příspěvkové organizace
2. Práva a povinnosti příspěvkové organizace spojená s nakládáním s majetkem ve svém vlastnictví:
a) do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, a to
- bezúplatným převodem od svého zřizovatele
- darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, kdy zřizovatel uděluje předchozí souhlas k přijetí peněžitého daru účelově neurčeného do výše 50.000 Kč v jednom případě
- děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
- z příspěvku státu, zřizovatele nebo z výsledku doplňkové činnosti je oprávněna do svého vlastnictví nabývat movitý majetek do výše 100.000 Kč v jednom případě, nejvýše však do 500.000 Kč ročně. Movitý majetek převyšující uvedenou výši může příspěvková organizace nabýt do svého vlastnictví pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.

Článek 8
(v případě organizace Jesle sídliště Svobody v Prostějově, příspěvková organizace Článek 7)
Finanční vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací
4. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití příspěvku nebo zadržení peněžních prostředků patřících zřizovateli. Zřizovatel je oprávněn uložit příspěvkové organizaci odvod ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků do svého rozpočtu.

K bodu 8. Návrhy na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov
Schváleno usnesení č. 19186:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
n e s c h v a l u j e
zařazení návrhu č. 1 do změny územního plánu dle důvodové zprávy,
s c h v a l u j e
pořízení VII. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov, která bude zahrnovat návrhy č. 2 a 3 dle důvodové zprávy.

K bodu 9. V. změna územního plánu sídelního útvaru Prostějov
Schváleno usnesení č. 19187:
Zastupitelstvu města Prostějova po projednání
v y d á v á
V. změnu územního plánu sídelního útvaru Prostějov.

K bodu 10. Povolení výjimky z regulativů pro výstavbu 50 RD u nové nemocnice
Schváleno usnesení č. 19188:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
udělení výjimky z regulativů pro výstavbu 50 RD u nové nemocnice spočívající v umístění garáží ve vzdálenosti
0 m od uliční čáry. Výjimka se uděluje pro pozemky č. 22 - 26, tj. parc.č. 318/52, 318/53, 318/54, 318/55 a 318/56 k.ú. Čechovice u Prostějova. Výjimka bude udělena při splnění následujících podmínek:
1. výjimku je možné povolit za podmínky souhlasu vlastníků všech dotčených pozemků;
2. výjimka z regulativů se bude týkat všech pěti pozemků;
3. prostorové řešení garáží (stavební čára, výška stavby, zastřešení) bude jednotné;
4. na každém pozemku bude řešeno samostatné odstavné stání pro osobní automobil.

K bodu 11. Schválení přijetí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury
Schváleno usnesení č. 19189:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1. přijetí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na realizaci akce "Prostějov cyklostezka Olomoucká I, II, III" ve výši 3,120.000,- Kč,
2. přijetí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na realizaci akce "Prostějov cyklostezka Žešov" ve výši 5,353.000,- Kč,
3. smlouvu č. 401/2009 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2009 dle přiloženého návrhu.

K bodu 12. Schválení příspěvku Olomouckého kraje na provoz MHD
Schváleno usnesení č. 19190:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1. přijetí finančního příspěvku Olomouckého kraje městu Prostějov ve výši 183.821,- Kč, určeného na úhradu ztráty tržeb městské hromadné dopravy v Prostějově vzniklé začleněním jižní části Prostějovska do Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje,
2. Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku městu Prostějov Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ 60609460,
3.Rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

41

 

4122

 

 

 

183.821,--

 

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

41

2221

5193

 

 

4107

183.821,--

 

Výdaje na dopravní územní obslužnost
Částka je určena na krytí propadu tržeb v MHD, vzniklému uznáváním jízdenek zakoupených v autobusech příměstské dopravy

K bodu 13. Granty - Zdravé město (doplnění usnesení č.19118 ze dne 23. 6. 2009)
Schváleno usnesení č. 19191:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
doplnění usnesení č.19118 ze dne 23. 6. 2009, a to v bodě a) o odstavec:
4. ve výši 40.000,-- Kč Střední zdravotnické škole, Vápenice 3, Prostějov, IČ 005 99 212, (poř. č. žádosti 184)
- na úhradu nákladů spojených s organizací projektu Zdravé město - přednášky o první pomoci, materiály pro přípravu testů (kancelářské potřeby), atd.,
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 10.12.2009.

K bodu 14. Finanční hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací za I. pololetí roku 2009
Schváleno usnesení č. 19192:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o finančním hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací za I. pololetí roku 2009,
s c h v a l u j e
rozpočtová opatření za I. pololetí 2009 podléhající na základě usnesení ZMP č. 18254 ze dne 16.12.2008 dodatečnému schválení ZMP při pololetních rozborech hospodaření města Prostějova v roce 2009, kterými se
v rámci schváleného a upraveného rozpočtu snižují celkové příjmy a výdaje o částku 46.891.325,13 Kč tak, jak jsou uvedena v důvodové zprávě na straně č. 8.

K bodu 15. Zvýšení finančních prostředků v rezervě Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření
Schváleno usnesení č. 19193:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

 

1

707100

20.000.000

 

Rezerva RMP pro rozpočtová opatření

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

20.000.000

K bodu 16.1 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města (úprava příjmů)
Schváleno usnesení č. 19194:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

50

3612

3112

 

 

 

95 366 319,--

 

Příjmy z prodeje bytových domů

- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

95 366 319,--

 

Fond rezerv a rozvoje

K bodu 16.2 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města (půdní vestavby)
Schváleno usnesení č. 19195:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3612

6121

 

 

 

297.804,50 Kč

vypořádání technického zhodnocení bytové jednotky č. 7 v objektu na ul. Křížkovského 16

50

3612

6121

 

 

 

535.511,50 Kč

vypořádání technického zhodnocení bytové jednotky č. 8 v objektu na ul. Křížkovského 16

50

3612

6121

 

 

 

389.760 Kč

vypořádání technického zhodnocení bytové jednotky č. 7 v objektu na ul. Plumlovská 33

50

3612

6121

 

 

 

511.907,50 Kč

vypořádání technického zhodnocení bytové jednotky č. 8 v objektu na ul. Plumlovská 33

50

3612

6121

 

 

 

405.600 Kč

vypořádání technického zhodnocení bytové jednotky č. 7 v bytovém domě na ul. Kollárova 7

50

3612

6121

 

 

 

802.760 Kč

vypořádání technického zhodnocení bytové jednotky č. 8 v objektu na Přikrylově nám. 2

50

3612

6121

 

 

 

488.000 Kč

vypořádání technického zhodnocení bytové jednotky č. 9 v objektu na Přikrylově nám. 2

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

3.431.343,50 Kč

snížení Fondu rezerv a rozvoje

K bodu 16.3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (středisko kopané mládeže)
Schváleno usnesení č. 19196:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

 

1

119000000

15 000 000

Středisko mládeže kopané

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

15 000 000

FRR

K bodu 16.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD a realizace „Odvedení dešťových
a splaškových vod od budovy zámku v Prostějově“)
Schváleno usnesení č. 19197:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3631

6121

 

1

52000000

2 400 000

PD – Rekonstrukce a využití zámku

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

2 400 000

FRR

K bodu 16.5 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby
Schváleno usnesení č. 19198:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3631

5154

 

 

900800

2 639 000,-

Veřejné osvětlení - elektrická energie

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

2 639 000,-

Fond rezerv a rozvoje

K bodu 16.6 Rozpočtové opatření kapitoly 91 – správa bytů a nebytových prostor
Schváleno usnesení č. 19199:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3619

5171

 

 

910100

4 302 726

Správa a údržba bytů a nebytových prostor (Kostelecká 17)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

4 302 726

Fond rezerv a rozvoje

K bodu 17.1 Schválení prodeje objektu na Husově nám. č. 83 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 19200:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

bytového domu č.p. 2034 ( Husovo nám. č. 83 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 3738 a pozemku p.č. 3738 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 512 m2, k.ú. Prostějov

Baráčnickému spolku domu č. 83 na náměstí Husovo v Prostějově, se sídlem Prostějov, Husovo nám. 2034/83, PSČ 796 01 Prostějov, IČO 228 38 384 za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 3 934 800,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy .

K bodu 17.2 Schválení prodeje objektu Ruská ul. č. 16 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 19201:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

bytového domu č.p. 673 (Ruská ul. 16 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 1116/1 a pozemku p.č. 1116/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 491 m2 a dále pozemku p.č. 1117 - zahrada o výměře 241 m2, vše k.ú. Prostějov

Bytovému družstvu Ruská 16, družstvo, se sídlem Prostějov, Ruská 673/16, PSČ 796 01, IČO 283 38 987, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 2 024 100,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy.

K bodu 17.3 Schválení prodeje objektu Pražská ul. č. 5 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 19202:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

bytového domu č.p. 2318 ( Pražská ul. 5 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4190 a pozemku p.č. 4190 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 276 m2 a dále pozemku p.č. 4191 zahrada o výměře 156 m2, vše k.ú. Prostějov

Bytovému družstvu Pražská 5, družstvo, se sídlem Prostějov, Pražská 5, PSČ 796 01, IČO 283 46 483 za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 1 393 200,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy.

K bodu 17.4 Schválení prodeje objektu Tylova ul. č. 2 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 19203:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

bytového domu č.p. 1576 ( Tylova č. 2 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 2869 a pozemku p.č. 2869 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 400 m2, v k.ú. Prostějov

Bytovému družstvu Tylova 2, družstvo, se sídlem Prostějov, Tylova 1576/2, PSČ 796 01, IČO 283 44 570, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 1 539 900,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy.

K bodu 17.5 Schválení prodeje objektu ul. Vápenice č. 23 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 19204:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

bytového domu č.p. 2955 ( Vápenice č. 23 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 5427 a pozemku p.č. 5427 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 382 m2, k.ú. Prostějov

Bytovému družstvu Vápenice 23, se sídlem Prostějov, Vápenice 23, PSČ 796 01, IČO 283 47 315, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 2 165 400,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy.

K bodu 17.6 Schválení prodeje objektu nám. Spojenců č. 4 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 19205:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

bytového domu č.p. 2619 ( nám. Spojenců 4 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4743 a pozemku p.č. 4743 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 258 m2, k.ú. Prostějov

Občanskému sdružení Spojenci 2619, Prostějov, se sídlem Prostějov, Náměstí Spojenců č.2619/4, PSČ 796 01, IČO 228 38 724 za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 1 821 600,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy .

K bodu 18. Dotace ze státního rozpočtu městu Prostějovu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2009 na obnovu kulturních památek
Schváleno usnesení č. 19206:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1. poskytnutí příspěvků na obnovu kulturních památek uvedených v Rozpisu účelové dotace poskytnuté městu Prostějovu ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2009

kulturní památka

vlastník kulturní památky

druh prací

částka

Nová radnice

město Prostějov

obnova (restaurování) pevné stěny s vitrážemi ve vstupní hale a další související práce

85 000,00 Kč

kostel Povýšení sv.Kříže

Římskokatolická farnost Povýšení sv. Kříže Prostějov

obnova (restaurování) kamenných prvků severní fasády a další související práce

30 000,00 Kč

Národní dům

město Prostějov

obnova (restaurování) dvou párů dveří v prostoru oddělujícím schodiště a chodbu v 1. patře divadelní části objektu

85 000,00 Kč

2. uzavření smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku v rámci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2009 s Římskokatolickou farností Povýšení sv. Kříže, dle předloženého návrhu,

3. převedení části účelové dotace ze státního rozpočtu:
na kapitolu 60 (památky ve vlastnictví města) ve výši 170.000,- Kč na kapitolu 50 (památky v jiném vlastnictví) ve výši 30.000,- Kč.

K bodu 19.1 Schválení prodeje části pozemku p.č. 7558/1 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 19207:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 7558/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 30 m2 (dle geometrického plánu pozemek p.č. 7558/9 v k.ú. Prostějov) za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 300 Kč/m2 (celkem 9.000 Kč), a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 19. 2 Schválení prodeje pozemku p.č. 318/43 v k.ú. Čechovice u Prostějova
Schváleno usnesení č. 19208:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 318/43 - ostatní plocha o výměře 733 m2 v k.ú. Čechovice u Prostějova za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši 1.300 Kč/m2, tj. celkem 952.900 Kč, a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděnému pozemku tak, že se kupující zavážou nabídnout jej nebo jeho část v případě svého úmyslu tento pozemek prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu tohoto pozemku z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujících; předkupní právo bude zrušeno po vydání souhlasu Stavebního úřadu Městského úřadu Prostějov s užíváním rodinného domu na převáděném pozemku,
c) v kupní smlouvě se kupující zavážou provést na převáděném pozemku výstavbu rodinného domu (včetně souhlasu Stavebního úřadu Městského úřadu Prostějov s jeho užíváním) nejpozději do 3 let ode dne podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu prodloužena); pro případ nedodržení tohoto závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 20.000 Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že stavba rodinného domu nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,
d) při výstavbě rodinného domu na převáděném pozemku budou dodržena kriteria pro výstavbu rodinných domů uvedená v příloze materiálu,
e) 1/50 nákladů spojených s vypracováním geometrických plánů na oddělení pozemků pro výstavbu 50 rodinných domů v lokalitě u nové nemocnice, 1/50 nákladů na zpracování znaleckého posudku na ocenění pozemků pro výstavbu 50 rodinných domů v lokalitě u nové nemocnice a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 19. 3 Schválení prodeje pozemku p.č. 318/57 v k.ú. Čechovice u Prostějova
Schváleno usnesení č. 19209:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 318/57 - ostatní plocha o výměře 748 m2 v k.ú. Čechovice u Prostějova za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši 1.300 Kč/m2, tj. celkem 972.400 Kč, a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděnému pozemku tak, že se kupující zaváže nabídnout jej nebo jeho část v případě svého úmyslu tento pozemek prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu tohoto pozemku z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupující; předkupní právo bude zrušeno po vydání souhlasu Stavebního úřadu Městského úřadu Prostějov s užíváním rodinného domu na převáděném pozemku,
c) v kupní smlouvě se kupující zaváže provést na převáděném pozemku výstavbu rodinného domu (včetně souhlasu Stavebního úřadu Městského úřadu Prostějov s jeho užíváním) nejpozději do 3 let ode dne podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu prodloužena); pro případ nedodržení tohoto závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 20.000 Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že stavba rodinného domu nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,
d) při výstavbě rodinného domu na převáděném pozemku budou dodržena kriteria pro výstavbu rodinných domů uvedená v příloze materiálu,
e) 1/50 nákladů spojených s vypracováním geometrických plánů na oddělení pozemků pro výstavbu 50 rodinných domů v lokalitě u nové nemocnice, 1/50 nákladů na zpracování znaleckého posudku na ocenění pozemků pro výstavbu 50 rodinných domů v lokalitě u nové nemocnice a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 19. 4 Schválení prodeje nemovitostí v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 19210:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prodej pozemků p.č. 5477 - ostatní plocha o výměře 125 m2, p.č. 5481/1 - zahrada o výměře 1.060 m2 a p.č. 5481/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 96 m2 a objektu občanské vybavenosti bez č.p. a č.e. na pozemku p.č. 5481/2, vše v k.ú. Prostějov, společnosti DATOM Service s.r.o., se sídlem Praha 5, Malátova 17, PSČ: 150 00, IČ: 279 45 545, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši 1.750.000 Kč a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 19. 5 Schválení prodeje objektu ul. Jano Köhlera č. 2 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 19211:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prodej stavby občanského vybavení č.p. 180 (Jano Köhlera 2 v Prostějově) na pozemku st. p.č. 179 a pozemku st. p.č. 179 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 754 m2, vše v k.ú. Vrahovice, Občanskému sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA, se sídlem Prostějov, Tetín 1, PSČ: 796 01, IČ: 440 53 991, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši 900.000 Kč a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným nemovitostem tak, že se kupující zaváže tyto nemovitosti v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu nemovitostí z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího,
c) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,
d) kupní smlouva bude uzavřena v termínu do 4 měsíců po schválení prodeje nemovitostí Zastupitelstvem města Prostějova v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

K bodu 19. 6 Schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 8036/8 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 19212:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
1) r e v o k u j e
bod 2) usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 17142 ze dne 26.06.2007 (schválení výkupu pozemku p.č. 8036/8 - ostatní plocha o výměře 14 m2 v k.ú. Prostějov z vlastnictví ČR, správy Pozemkového fondu České republiky),
2) s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemku p.č. 8036/8 - ostatní plocha o výměře 14 m2 v k.ú. Prostějov z vlastnictví České republiky, správy Pozemkového fondu České republiky, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, IČ 457 97 072, do vlastnictví města Prostějova s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

K bodu 19. 7 Schválení odkupu částí pozemků p.č. 6676/1 a p.č. 6676/9, oba v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 19213
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1) výkup části pozemku p.č. 6676/1 - orná půda o výměře cca 219 m2 a části pozemku p.č. 6676/9 - ostatní plocha o výměře cca 10 m2, oba v k.ú. Prostějov (přesné výměry pozemků budou známy po zpracování geometrického plánu), od podílových spoluvlastníků těchto pozemků do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu ve výši
400 Kč/m2, tj. celkem cca 91.600 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladů o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
b) náklady na zpracování geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

50

6409

6130

 

 

 

91.600,-

 

Výkup pozemků v k.ú. Prostějov – Brněnská ul.

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

 

 

91.600,-

 

Snížení Fondu rezerv a rozvoje


K bodu 19. 8 Schválení výkupu pozemků p.č. 5767/1 a p.č. 5760/1, oba v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 19214:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souvislosti s akcí "Cyklistická stezka v biokoridoru Hloučela":
1. výkup pozemku p.č. 5767/1 - orná půda o výměře 2.486 m2 v k.ú. Prostějov od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem 745.800 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

2. výkup pozemku p.č. 5760/1 - orná půda o výměře 750 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem 225.000 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávající,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

3. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

 

 

970.800

výkup pozemků – Cyklistická stezka v biokoridoru Hloučela

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

 

 

970.800

snížení Fondu rezerv a rozvoje


K bodu 19. 9 Zrušení předkupního práva k pozemkům v k.ú. Krasice
Schváleno usnesení č. 19215:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o zániku předkupního práva města Prostějova k pozemkům p.č. 54/9 - orná půda o výměře 2.216 m2 a st. p.č. 700 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 238 m2, oba v k.ú. Krasice (původně označeny jako pozemek p.č. 54/9 - orná půda o výměře 2.454 m2 v k.ú. Krasice), na ulici Zahradní.

K bodu 19.10 Předkupní právo k pozemkům p.č. 134/1 a p.č. 134/3, oba v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 19216:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
s převzetím veškerých závazků kupujících, vyplývajících z čl. VI. Kupní smlouvy č. 2008/16/052 ze dne 26.03.2008 společností Židovské uličky s.r.o., se sídlem SNP 9/6, Držovice, PSČ 796 07, IČ 283 53 374. Převzetí závazků bude provedeno formou dodatku ke Kupní smlouvě č. 2008/16/052 ze dne 26.03.2008.

K bodu 19.11 Změna podmínek směny pozemků v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 19217:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
změnu podmínek směny pozemků v k.ú. Prostějov dle usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 17145 ze dne 26. 06. 2007, a to následovně: podmínka c) se vypouští.

K bodu 19.12 Schválení změny a doplnění usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 19027 ze dne 17. 02. 2009
Schváleno usnesení č. 19218:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1) změnu usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 19027 ze dne 17. 02. 2009 v bodě 1) písm. d) následovně:
d) kupní smlouva bude uzavřena do 4 měsíců od doby schválení změny územního plánu městyse Kralice na Hané, která umožní výstavbu fotovoltaické elektrárny na převáděných pozemcích, a po vydání příslušného územního rozhodnutí a stavebního povolení, na základě kterých bude povolena výstavba fotovoltaické elektrárny na převáděných pozemcích,
2) doplnění usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 19027 ze dne 17. 02. 2009 v bodě 1) o písmeno e) následovně:
e) do doby schválení změny územního plánu městyse Kralice na Hané, která umožní výstavbu fotovoltaické elektrárny na převáděných pozemcích a vydání příslušného územního rozhodnutí a stavebního povolení, na základě kterých bude povolena výstavba fotovoltaické elektrárny na převáděných pozemcích, bude mezi městem Prostějovem a společností SOLARIS Tech, s.r.o., uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě na prodej převáděných pozemků, nejdéle do 31. 12. 2011.

Ing. Jan Tesař, v. r.                                              Miroslav Pišťák, v. r.
starosta města Prostějova                                     místostarosta města Prostějova

Prostějov 15. 9. 2009
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 20.12.2010 7:54:21 | přečteno 385x | Věra Krejčí
load