Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2009 > Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 10. 11. 2009

ikona souboruZápis ke stažení

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 19219:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program svého 24. zasedání, konaného dne 10. 11. 2009 s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

K bodu 2. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období
Schváleno usnesení č. 19220:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období.

K bodu 3. Návrhy na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov
Schváleno usnesení č. 19221:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
a) s c h v a l u j e
zařazení předloženého návrhu č. 1 do VII. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov dle důvodové zprávy,
b) n e s c h v a l u j e
zařazení předloženého návrhu č. 2 a 3 do VII. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov dle důvodové zprávy.

K bodu 4. Návrh na pořízení VIII. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov
Schváleno usnesení č. 19222:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pořízení VIII. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov, která bude zahrnovat návrh na úpravu trasy přeložky silnice II/366 Prostějov-sever dle důvodové zprávy

K bodu 5. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 16/2004, ve znění vyhlášky č. 16/2006, kterou se stanoví spádové obvody základních škol v územním obvodu města Prostějova
Schváleno usnesení č. 19223:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
v y d á v á
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 16/2004, ve znění vyhlášky č. 16/2006, kterou se stanoví spádové obvody základních škol v územním obvodu města Prostějova dle předloženého návrhu.

K bodu 6. Změna právní úpravy místního poplatku za komunální odpad
Schváleno usnesení č. 19224:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
v y d á v á
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 9/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2008 s tím, že sazba poplatku za komunální odpad na rok 2010 se nemění a zůstává ve výši 492,- Kč, z toho v článku 7 odst. 1 písm. a) ve výši 242,- Kč, v článku 7 odst. 1 písm. b) ve výši 250,- Kč.

K bodu 7. Obecně závazná vyhláška o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Schváleno usnesení č. 19225:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
v y d á v á
Obecně závaznou vyhlášku města Prostějova o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností podle předloženého návrhu.

K bodu 8. Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
Schváleno usnesení č. 19226:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
v y d á v á
Obecně závaznou vyhlášku města Prostějov o zákazu konzumace alkoholických nápojů dle předloženého návrhu se změnami v příloze č. 1 v části Veřejná zeleň takto:
bod 4. zní: rybníka Na hrázi a jeho okolí do vzdálenosti 50 m po celém jeho obvodu,
bod 5. zní: rybníka na ulici Západní a jeho okolí do vzdálenosti 50 m po celém jeho obvodu.

K bodu 9. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotací na individuální projekty z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava
Schváleno usnesení č. 19227:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1. Dodatek č. 01 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na individuální projekt z ROP Střední Morava číslo ÚRR D-2009/0130/OKP
2. Dodatek č. 01 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na individuální projekt z ROP Střední Morava číslo ÚRR D-2009/0155/OKP
3. Dodatek č. 02 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na individuální projekt z ROP Střední Morava číslo ÚRR D-2008/0036/OKP
4. Dodatek č. 02 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na individuální projekt z ROP Střední Morava číslo ÚRR D-2008/0035/OKP
5. Dodatek č. 01 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na individuální projekt z ROP Střední Morava číslo ÚRR D-2009/0068/OKP
6. Dodatek č. 01 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na individuální projekt z ROP Střední Morava číslo ÚRR D-2009/0066/OKP
7. Dodatek č. 01 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na individuální projekt z ROP Střední Morava číslo ÚRR D-2009/0129/OKP
dle přiložených návrhů.

K bodu 9.1 Smlouva o závazku veřejné služby – úprava v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES)
Schváleno usnesení č. 19228:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
dodatek č. 1 Smlouvy o závazku veřejné služby a Smlouvy o úhradě ztráty z plnění závazku veřejné služby, uzavřené ve smyslu §19c zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a §269 odst. 2 obchodního zákoníku, uzavřené dne 6.1.2009 mezi městem Prostějovem a společností FTL - First Transport Lines, a.s., IČ: 46345850, sídlem Prostějov, Letecká 8, upravující tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70, a to na dobu určitou 5 let do 31. 12. 2014 s výpovědní dobou 12 měsíců pro obě smluvní strany bez uvedení důvodu.

K bodu 10. Zvýšení finančních prostředků v rezervě RMP pro rozpočtová opatření
Schváleno usnesení č. 19229:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

 

1

707100

20.000.000,-

 

Rezerva RMP pro rozpočtová opatření

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

20.000.000,-

 

Fond rezerv a rozvoje

K bodu 11. Veřejná finanční podpora - sociální oblast (nedoporučeno)
Schváleno usnesení č. 19230:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 190.000,-- Kč Charitě Prostějov, Sádky 14, Prostějov, IČ 441 59 854, (pořadové č. žádosti 263) na Denní stacionář pro psychicky nemocné - na pokrytí mzdových a provozních nákladů.

K bodu 12. Veřejná finanční podpora - oblast sportu (nedoporučeno)
Schváleno usnesení č. 19231:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 282.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol I Prostějov, Skálovo nám. 4, IČ 155 26 151 (poř. čísla žádostí 67, 69, 74, 101, 102, 103 )
- na podporu činnosti odd. zápasu - příprava k zápasům a přeborům, startovné, ubytování a další výdaje spojené s účastí na soutěžích (v částce 80.000,-- Kč)
- na Memoriál G. Frištenského v zápase a Memoriál A. Krupičky (v částce 20.000,-- Kč)
- na pořádání turnaje "Velká cena dětí v judu" (v částce 12.000,-- Kč)
- na podporu činnosti odd. nohejbal - náklady spojené s účastí na soutěžích, materiálně technické zabezpečení (v částce 150.000,-- Kč)
- na organizování III. kola Evropského poháru žáků v nohejbale (v částce 20.000,-- Kč),

2. ve výši 80.000,-- Kč Adrenalinsport klubu Prostějov, Floriánské nám. 206, IČ 266 60 865 (poř. č. žádosti 211)
- na organizaci parašutistické soutěže "LEGEND 2009",

3. ve výši 200.000,-- Kč Sport a věda, Českobratrská 35, Prostějově, IČ 269 99 757 (poř. číslo žádosti 127)
- na "Minitenis do prostějovských škol",

4. ve výši 176.000,-- Kč Oddílu boxu Prostějov, St. Manharda 6, IČ 265 81 736 (poř. číslo žádosti 135)
- na podporu činnosti (doprava, ubytování, stravné, startovné, registrace, lékařské prohlídky, vybavení sportovců, pomůcky na výuku, propagace),

5. ve výši 1.500.000,-- Kč HK Jestřábi Prostějov, Ke Stadionu 1, IČ 266 68 947 (poř. číslo žádosti 35)
- na podporu činnosti (pronájem ledové plochy, náklady na dopravu, odměny trenérů, náklady na rozhodčí, výzbroj a výstroj, pronájmy nebytových prostor),

6. ve výši 80.000,-- Kč Sportovnímu klubu Prostějov, Sportovní 1, IČ 005 44 264 (poř. číslo žádosti 4)
- na podporu činnosti horolezeckého oddílu (provoz, cestovné, ceny, diplomy, výstroj, výzbroj),

7. ve výši 75.000,-- Kč Horolezeckému oddílu Adrenalin Prostějov, Západní 93, IČ 227 33 655 (poř. č.žádosti 109)
- na podporu činnosti (výstroj, výzbroj, cestovné, startovné, propagace, ubytování, školení, přednášky),

8. ve výši 100.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol II Prostějov, U Kalicha 2, IČ 479 20 653 (poř. číslo žádosti 247 z roku 2008)
- na podporu činnosti mládežnického družstva odd. házené (doprava, cestovné, rozhodčí, soustředění, přípravné turnaje),

9. ve výši 193.000,-- Kč Sportovnímu klubu TAURUS plavání, Tylova 79, Prostějov, IČ 708 63 041 (poř. číslo žádosti 26)
- na podporu činnosti (účast na závodech, nákup materiálu, doprava, startovné, ubytování, pronájmy).

K bodu 12.1 Změna užití veřejné finanční podpory - HK Jestřábi
Schváleno usnesení č. 19232:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠK/Cás/1 - 09) o poskytnutí veřejné finanční podpory Hokejovému klubu JESTŘÁBI Prostějov o. s., Ke Stadionu 1, 796 01 Prostějov, IČ 266 68 947, který se týká změny článků uvedené smlouvy takto:

článek č. II - Předmět smlouvy
odst. 1
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci z rozpočtu města Prostějova na rok 2009 a 2010 veřejnou finanční podporu formou finančního příspěvku (dotace) ve výši 4.000.000,-Kč, slovy: čtyřimiliony korun českých dále jen "příspěvek" za níže uvedených podmínek.

článek č. III - Použití a účel příspěvku
odst. 1
Příspěvek je účelově vázán na: pronájem ledové plochy a nebytových prostor pro mládež (v částce 3.450.000,-- Kč), na dopravu mládežnických žákovských družstev (v částce 550.000,-- Kč), dále uváděno též jako "Projekt". Příjemce se zavazuje a je oprávněn příspěvek použít výhradně k uvedenému účelu.

odst. 2
Příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek v souladu se sjednaným účelem použít do 31. 3. 2010

článek č. IV - Poskytnutí příspěvku
odst. 2
Příspěvek bude poskytnut postupně takto:
do 31. 1. 2009 částku 350.000,-- Kč (nájem), 50.000,-- Kč (doprava);
do 28. 2. 2009 částku 350.000,-- Kč (nájem), 50.000,-- Kč (doprava);
do 31. 3. 2009 částku 350.000,-- Kč (nájem), 50.000,-- Kč (doprava);
do 30. 4. 2009 částku 350.000,-- Kč (nájem), 50.000,-- Kč (doprava);
do 31. 5. 2009 částku 350.000,-- Kč (nájem), 50.000,-- Kč (doprava);
do 30. 6. 2009 částku 50.000,-- Kč (doprava);
do 31. 7. 2009 částku 50.000,-- Kč (doprava);
do 31. 8. 2009 částku 350.000,-- Kč (nájem), 50.000,-- Kč (doprava);
do 30. 9. 2009 částku 350.000,-- Kč (nájem), 50.000,-- Kč (doprava);
do 31. 10. 2009 částku 350.000,-- Kč (nájem), 50.000,-- Kč (doprava);
do 30. 11. 2009 částku 300.000,-- Kč (nájem);
do 31. 1. 2010 částku 350.000,-- Kč (nájem); 50.000,-- Kč (doprava)

článek č. VI - Práva a povinnosti příjemce
odst. 4
Příjemce je povinen předložit poskytovateli vyúčtování poskytnutého příspěvku prostřednictvím Odboru školství a kultury Městského úřadu Prostějov v souladu se sjednaným účelem, a to nejpozději do 31. 3. 2010. Vyúčtováním se rozumí předložení kopií písemností majících náležitosti účetních dokladů podle zvláštních právních předpisů, s označením účetního dokladu a položky, která byla z poskytnutého příspěvku uhrazena, včetně výpisů z účtu příjemce prokazujících použití příspěvku, a které zajišťují úplný přehled o čerpání a použití příspěvku a vrácení nepoužitých prostředků z poskytnutého příspěvku.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

K bodu 13. 1 Rozpočtové opatření kapitoly 16 – občanské záležitosti
Schváleno usnesení č. 19233:
Zastupitelstvo města Prostějov po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

16

2229

2210

 

 

410000

4.500.000,-

 

Přijaté sankční platby – pokuty za přestupky zachycené stacionárními radary

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

16

2229

5169

 

 

410000

2.500.000,-

 

Nákup ostatních služeb – stacionární radary

- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

2.000.000,-

 

Fond rezerv a rozvoje

K bodu 13. 2 Rozpočtové opatření kapitoly 40 – životní prostředí
Schváleno usnesení č. 19234:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu, kterým se
- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

1.500.000,-

 

Fond rezerv a rozvoje

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

40

2334

5311

 

1

 

1.500.000,-

 

Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu – Povodí Moravy, s.p.

K bodu 13. 3 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města
Schváleno usnesení č. 19235:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3612

6121

 

 

 

287.656 Kč

vypořádání technického zhodnocení bytové jednotky č. 5 v objektu k bydlení na ul. Ruská 16

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

287.656 Kč

snížení Fondu rezerv a rozvoje

K bodu 13. 4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (středisko mládeže kopané)
Schváleno usnesení č. 19236:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

 

1

119000000

15 000 000

Středisko mládeže kopané

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

15 000 000

FRR

K bodu 13. 5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (autobusové zastávky na ul. Janáčkova)
Schváleno usnesení č. 19237:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

1

188000000

5 000 000

Autobusové zastávky – Janáčkova ulice

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

5 000 000

FRR


 

K bodu 13. 6 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (převod finančních prostředků do FRR)
Schváleno usnesení č. 19238:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3722

5169

 

 

900200

2 800 000,-

Komunální služby – zneškodnění komunálního odpadu

- zvyšuje stav rezerv

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

 

 

2 800 000,-

Fond rezerv a rozvoje

K bodu 13. 7 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (zabezpečení výsadby stromů)
Schváleno usnesení č. 19239:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

 

6

900400

400 000,-

Komunální služby – veřejná zeleň - zabezpečení výsadby stromů

- snižuje fond zeleně

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

6

 

400 000,-

Fond zeleně

K bodu 13. 8 Rozpočtové opatření kapitoly 91 – správa bytů a nebytových prostor
Schváleno usnesení č. 19240:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3419

2111

 

 

910300

5 008 000,-

Příjmy z tržeb městských lázní

- snižuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3419

2111

 

 

910400

3 353 000,-

Příjmy z tržeb HŽP Aréna

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3419

5169

 

 

910300

5 021 032,-

Správa městských lázní

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3419

5169

 

 

910400

2 930 894,-

Správa HŽP Aréna

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3619

5169

 

 

910200

409 074,-

Správa bytů a nebytových prostor


 

K bodu 13. 9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (investiční akce - převod finančních prostředků do FRR)
Schváleno usnesení č. 19241:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

 

55000000

8 000 000

Vnější okruh Brněnská, Plumlovská vč. PD (jihozápadní kvadrant)

60

2212

6121

 

 

73000000

9 000 000

Husovo náměstí – rekonstrukce komunikací

60

3113

6121

 

 

194000000

4 700 000

EÚO ZŠ Dr. Horáka

60

3113

6121

 

 

244000000

600 000

ZŠ Dr. Horáka – sluneční kolektor

60

3412

6121

 

 

246000000

1 000 000

ZŠ a RG Studentská – zázemí pro atlety

60

2212

6121

 

 

260000000

800 000

Komunikace V. Nezvala

60

2219

6121

 

 

261000000

2 500 000

Autobusové zastávky Na hrázi, Drozdovice

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

26 600 000

FRR

K bodu 14. 3 Schválení prodeje pozemku p.č. 5385 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 19242:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 5385 - zahrada v k.ú. Prostějov o výměře cca 9 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) společnosti ONE V s.r.o., se sídlem Javorová 360/1, Prostějov, Domamyslice, PSČ: 796 04, IČ: 283 30 714, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. ve výši 760 Kč/m2 (cca 6.840 Kč), a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 14. 4 Schválení výkupu pozemku p.č. 5764 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 19243:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souvislosti s akcí "Cyklistická stezka v biokoridoru Hloučela":
1) výkup pozemku p.č. 5764 - orná půda o výměře 1.853 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2, tj. celkem 370.600 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávající,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

 

 

370.600

výkup pozemku – Cyklistická stezka v biokoridoru Hloučela

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

 

 

370.600

snížení Fondu rezerv a rozvoje

K bodu 14. 5 Schválení výkupu pozemku p.č. 3911/3 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 19244:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
výkup pozemku p.č. 3911/3 - ostatní plocha o výměře 5 m2 v k.ú. Prostějov od společnosti Shell Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00, IČ 158 90 554, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši 1.456 Kč/m2, tj. celkem 7.280 Kč, a bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

K bodu 14. 6 Schválení výkupu nemovitostí v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 19245:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1) výkup budovy bez čp./č.e. na pozemku p.č. 5930/10 a pozemků p.č. 5930/10 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 55 m2, p.č. 5930/6 - ostatní plocha o výměře 153 m2, p.č. 5930/11 - ostatní plocha o výměře 8.110 m2, p.č. 5930/12 - ostatní plocha o výměře 8.475 m2, p.č. 5930/13 - ostatní plocha o výměře 1.007 m2, p.č. 5930/15 - ostatní plocha o výměře 852 m2, p.č. 5930/16 - ostatní plocha o výměře 6.250 m2, p.č. 5930/17 - ostatní plocha o výměře 146 m2, vše v k.ú. Prostějov, včetně všech jejich součástí a příslušenství, od společnosti INGA stavební společnost, a.s., se sídlem Brno, Příční 844/19a, PSČ 602 00, IČ 262 86 114, do vlastnictví města Prostějova za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena v celkové výši 17.533.600 Kč s tím, že celá kupní cena bude v termínu do 14 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy složena do advokátní úschovy u JUDr. Zdeňka Klapky, advokáta, se sídlem Prostějov, nám. T.G.Masaryka 8, který se složenými peněžními prostředky naloží následovně:
- část kupní ceny ve výši 12.000.000 Kč bude zaplacena na účet společnosti 1. Městská akciová společnost, a.s., se sídlem Olomouc, Krapkova 452/38, PSČ 779 00, IČ 607 93 597, do 5 dnů ode dne, kdy bude povolen vklad vlastnického práva k nemovitostem uvedeným výše ve prospěch města Prostějova do katastru nemovitostí a současně bude prokázáno, že byla odstraněna zástava váznoucí na těchto nemovitostech,
- část kupní ceny ve výši 5.007.592 Kč bude zaplacena na účet společnosti INGA stavební společnost, a.s., se sídlem Brno, Příční 844/19a, PSČ 602 00, IČ 262 86 114, do 5 dnů ode dne, kdy bude povolen vklad vlastnického práva k nemovitostem uvedeným výše ve prospěch města Prostějova do katastru nemovitostí a současně bude prokázáno, že byla odstraněna zástava váznoucí na těchto nemovitostech, a
- část kupní ceny ve výši 526.008 Kč (3 % z kupní ceny jako záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena na účet správce daně do 5 dnů ode dne, kdy bude ze strany společnosti INGA stavební společnost, a.s., předložen doklad o podání daňového přiznání k dani z převodu nemovitostí uvedených výše u příslušného správce daně,
b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,
2) rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

 

233000000

340.570

Pozemky – cesta Záhoří – maj.práv.dořešení

50

6409

6130

 

 

234000000

5.460.000

Pozemky – VSH

50

6409

6130

 

 

235000000

25.000

Pozemky – překladiště TKO

50

6409

6130

 

 

236000000

215.000

Pozemky – MOSC Prostějov

50

6409

6130

 

 

237000000

355.000

Pozemky – prům. zóna G

50

6409

6130

 

 

238000000

35.617

Pozemky – sídl.E.Beneše – výkup spoluvl.podílů

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

1

 

6.431.187

50

6409

6130

 

1

 

11.002.413

Výkup pozemků od společnosti INGA stavební společnost, a.s.

50

6409

6121

 

1

 

100.000

Výkup budovy od spol. INGA stavební společnost, a.s.

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

11.102.413

Snížení Fondu rezerv a rozvoje

K bodu 14. 7 Schválení změny usnesení ZMP č. 19158, č. 19166, č. 19167 a č. 19168 ze dne 23.06.2009
Schváleno usnesení č. 19246:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1) změnu usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 19158 ze dne 23.06.2009, kterým byl schválen prodej objektu na ul. Křížkovského 16 v Prostějově a souvisejícího pozemku tak, že se slova "na pozemku p.č. 88 zřídí kupující věcné břemeno ve prospěch nemovitosti Křížkovského 18 na p.č. 89, a to právo chůze a jízdy" nahrazují slovy "na části pozemku p.č. 88 v k.ú. Prostějov bude bezúplatně zřízeno věcné břemeno spočívající v právu chůze a jízdy ve prospěch vlastníka objektu k bydlení č.p. 58 (Křížkovského 18 v Prostějově) na pozemku p.č. 89 a pozemku p.č. 89, vše v k.ú. Prostějov, s tím, že náklady na zpracování geometrického plánu s vyznačením věcného břemene uhradí oprávněný z věcného břemene",

2) změnu usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 19166 ze dne 23.06.2009, kterým byl schválen prodej objektu na ul. Svatoplukova 39 v Prostějově a souvisejících pozemků tak, že se slova "k pozemku 4463/1 se váže věcné břemeno práva průchodu a jízdy ve prospěch nemovitosti na p.č. 4460/2 a 4463/2 - sklad," vypouští a slova "na pozemku p.č. 4464 /předzahrádka/ kupující zřídí věcné břemeno ve prospěch nemovitostí Svatoplukova 41, 43 a 45 na p.č. 4465, 4467 a 4469, a to právo chůze a jízdy, a dále na p.č. 4463/1 věcné břemeno práva průchodu a jízdy, dále užívání stání na nádoby na komunální odpad ve prospěch nemovitostí Svatoplukova 41, 43 a 45 na p.č. 4465, 4467 a 4469" se nahrazují slovy "na částech pozemku p.č. 4463/1 v k.ú. Prostějov bude bezúplatně zřízeno věcné břemeno spočívající v právu chůze a jízdy a v právu umístění nádob na komunální odpad ve prospěch vlastníka objektu k bydlení č.p. 2476 (Svatoplukova 41 v Prostějově) na pozemku p.č. 4465, pozemku p.č. 4465, objektu k bydlení č.p. 2477 (Svatoplukova 43 v Prostějově) na pozemku p.č. 4467 a pozemku p.č. 4467, vše v k.ú. Prostějov, a dále na části pozemku p.č. 4464 v k.ú. Prostějov bude bezúplatně zřízeno věcného břemeno spočívající v právu chůze a jízdy ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 4466, objektu k bydlení č.p. 2476 (Svatoplukova 41 v Prostějově) na pozemku p.č. 4465, pozemku p.č. 4465, pozemku p.č. 4468, objektu k bydlení č.p. 2477 (Svatoplukova 43 v Prostějově) na pozemku p.č. 4467 a pozemku p.č. 4467, vše v k.ú. Prostějov, s tím, že náklady na zpracování geometrického plánu s vyznačením věcného břemene nebude hradit město Prostějov",

3) změnu usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 19167 ze dne 23.06.2009, kterým byl schválen prodej objektu na ul. Svatoplukova 41 v Prostějově a souvisejících pozemků tak, že se slova "k části pozemku 4465 se váže věcné břemeno práva chůze a jízdy ve prospěch nemovitosti na p.č. 4460/2," vypouští a slova "na pozemku p.č. 4466 /předzahrádka/ a části p.č. 4465 kupující zřídí věcné břemeno ve prospěch nemovitostí Svatoplukova 39, 43 a 45 na p.č. 4463/1, 4467 a 4469, a to právo chůze a jízdy" se nahrazují slovy "na části pozemku p.č. 4465 v k.ú. Prostějov bude bezúplatně zřízeno věcné břemeno spočívající v právu chůze a jízdy ve prospěch vlastníka objektu k bydlení č.p. 2477 (Svatoplukova 43 v Prostějově) na pozemku p.č. 4467 a pozemku p.č. 4467, vše v k.ú. Prostějov, a dále na části pozemku p.č. 4466 v k.ú. Prostějov bude zřízeno bezúplatně věcného břemeno spočívající v právu chůze a jízdy ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 4468, objektu k bydlení č.p. 2477 (Svatoplukova 43 v Prostějově) na pozemku p.č. 4467 a pozemku p.č. 4467, vše v k.ú. Prostějov, s tím, že náklady na zpracování geometrického plánu s vyznačením věcného břemene nebude hradit město Prostějov",

4) změnu usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 19168 ze dne 23.06.2009, kterým byl schválen prodej objektu na ul. Svatoplukova 43 v Prostějově a souvisejících pozemků tak, že se vypouští slova "na pozemku p.č. 4468 /předzahrádka/ a části p.č. 4467 kupující zřídí věcné břemeno ve prospěch nemovitostí Svatoplukova 39, 41 a 45 na p.č. 4463/1, 4467 a 4469, a to právo chůze a jízdy".

K bodu 14. 8 Dohoda o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě (garážový dům Tylova ul.)
Schváleno usnesení č. 19247:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření dohody mezi městem Prostějovem a společností LAMPLOTA.EU s.r.o., se sídlem Rejskova 3081/30, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 276 96 430, o zrušení Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 2007/16/117 uzavřené mezi městem Prostějovem jako budoucím prodávajícím a společností LAMPLOTA.EU s.r.o. jako budoucím kupujícím dne 27.04.2007.

K bodu 14. 9 Výběr nejvhodnějšího uchazeče (obchodně-společenské centrum)
Schváleno usnesení č. 19248:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
v y b í r á
s ohledem na doporučení Komise pro posouzení nabídek jmenované Radou města Prostějova dne 05.05.2009 usnesením č. 9424 jako nejvhodnější architektonicko-urbanistický investorský návrh rozvoje území části centra města Prostějova, ve kterém se nachází obchodně-společenské centrum, nabídku uchazeče společnosti MANTHELLAN a.s., se sídlem Olomouc, tř. Svobody 956/31, PSČ: 779 00, IČ: 282 05 618.

K bodu 15. Prominutí poplatků z prodlení
Schváleno usnesení č. 19249:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prominutí poplatků z prodlení dle usnesení č.j. 018EX3916/08 dle důvodové zprávy.

Ing. Jan Tesař, v. r.                         Miroslav Pišťák, v. r.
starosta města Prostějova                místostarosta města Prostějova

Prostějov 10. 11. 2009
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 20.12.2010 7:55:08 | přečteno 359x | Věra Krejčí
load