Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2009 > Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 22. 12. 2009

ikona souboruZápis ke stažení

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 19250:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program svého 25. zasedání, konaného dne 22. 12. 2009 s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

K bodu 2. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období
Schváleno usnesení č. 19251:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti rady města za uplynulé období.

K bodu 3. Návrh odměn členům výborů a komisí zastupitelstva a osadních výborů za rok 2009
Schváleno usnesení č. 19252:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
výplatu odměn členům výborů a komisí Zastupitelstva města Prostějova a členům osadních výborů za rok 2009 dle důvodové zprávy.

K bodu 5. Návrh na pořízení IX. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov
Schváleno usnesení č. 19253:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pořízení IX. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov, která bude řešit nesoulad architektonicko
-urbanistického návrhu rozvoje území části centra města Prostějova s územním plánem sídelního útvaru Prostějov,
u r č u j e
Mgr. Vlastimila Uchytila, člena Zastupitelstva města Prostějova, který bude spolupracovat s pořizovatelem
v jednotlivých fázích procesu pořizovaných změn územního plánu sídelního útvaru Prostějov dle důvodové zprávy.

K bodu 6. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č.9/2004, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů na území města Prostějova, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2006
Schváleno usnesení č. 19254:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
v y d á v á
Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č.9/2004, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů na území města Prostějova, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2006.

K bodu 6.1 Obecně závazná vyhláška o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Schváleno usnesení č. 19255:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
v y d á v á
Obecně závaznou vyhlášku města Prostějova o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností podle předloženého návrhu.


K bodu 7. Přijetí grantu z Višegrádského fondu na pořádání Sportovních her mládeže v Prostějově v roce 2010
Schváleno usnesení č. 19256:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1. přijetí grantu z Višegrádského fondu na pořádání Sportovních her mládeže v Prostějově v roce 2010,
2. smlouvu o poskytnutí grantu z Višegrádského fondu dle předloženého návrhu.

K bodu 8.1 Veřejná finanční podpora - TJ Pozemstav Prostějov
Schváleno usnesení č. 19257:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 99.450,-- Kč T. J. Pozemstav Prostějov, Krasická 6, IČ 441 59 919 (poř. č. žádosti 272, 271)
- na kondiční soustředění závodníků ve sportovní gymnastice (v částce 49.800,-- Kč)
- na nábor dětí do plavecké přípravy (v částce 49.650,-- Kč)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5222

 

 

 

99 450

 

(neinvestiční transfery občanským sdružením) T. J. Pozemstav Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

99 450

 

(nerozdělená VFP)

K bodu 8.2 Veřejná finanční podpora - Charitní centrum Marta
Schváleno usnesení č. 19258:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 2.478.087,-- Kč Charitě Prostějov, Sádky 14, Prostějov, IČ 441 59 854, (pořadové č. žádosti 264)
- na projekt Charitní centrum Marta "A" v Prostějově - financování podílu z celkových nákladů připravovaného projektu, jedná se o investiční výdaje.

K bodu 8.3 Veřejná finanční podpora - Společenství Moravská
Schváleno usnesení č. 19259:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise životního prostředí ve výši 85.151 Kč Společenství Moravská 23-28, Moravská 3956/24, 796 01 Prostějov, IČ 282 99 876 (poř. č. žádosti 268)
- na revitalizaci panelového domu - ochranné sítě proti holubům.

K bodu 8.4 Veřejná finanční podpora - Slavné stavby města
Schváleno usnesení č. 19260:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků kapitoly 10 ve výši
120.000,-- Kč FOIBOS a. s., Bartoškova 26, Praha 4, IČ 25053728 (poř. čís. žádostí 275, 275a)
- veřejná finanční podpora bude použita v částce 100 000,- Kč na přípravu publikace Slavné stavby města Prostějova a v částce 20 000,- Kč na výstavní expozici Slavné stavby města Prostějova,
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,
- termín poskytnutí: 23. 12. 2009,
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 05. 2010,


b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

10

6409

5222

 

 

 

120 000,--

 

(nein. transfery občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

10

6171

5139

 

 

100300

120 000,--

 

Propagační materiál


K bodu 9.1 Dodatek ke smlouvě o VFP – Adnoc Europe Trading, s. r. o.
Schváleno usnesení č. 19261:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠK/Cás /39 - 09) o poskytnutí veřejné finanční podpory (grantu) Adnoc Europe Trading s. r. o., E. Beneše 69/30, Prostějov, IČ 262 53 101, který se týká změny termínu vyúčtování,
a to do 31. 12. 2010.

K bodu 9.2 Dodatek ke smlouvě o VFP - Sokol Vrahovice
Schváleno usnesení č. 19262:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠK/Cás-Dvo/56-09) o poskytnutí veřejné finanční podpory Tělocvičné jednotě SOKOL Vrahovice, M. Alše 820, Prostějov, IČ 479 20 025, který se týká změny termínu vyúčtování,
a to do 15. 2. 2010.

K bodu 11. Prodej 26 % obchodního podílu společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. a delegování zástupců města Prostějova na valnou hromadu společnosti
Schváleno usnesení č. 19263:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
I. s c h v a l u j e
1) rozdělení obchodního podílu města Prostějova na obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, PSČ 796 01, IČ: 262 24 178, na dvě části o velikosti 25 %, odpovídající vkladu do základního kapitálu ve výši 11.114.000 Kč a velikosti 26 %, odpovídající vkladu do základního kapitálu ve výši 11.559.000 Kč,

2) prodej 26 % obchodního podílu města Prostějova na obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, PSČ 796 01, IČ: 262 24 178, druhému společníku obchodní společnosti .A.S.A. spol. s r.o. se sídlem Praha 8, Ďáblická 791/89, Česká republika, IČ: 458 09 712 za kupní cenu ve výši 15.000.000 Kč,

3) uzavření Smlouvy o převodu obchodního podílu mezi městem Prostějovem jako převodcem a obchodní společností .A.S.A. spol. s r.o. se sídlem Praha 8, Ďáblická 791/89, Česká republika, IČ: 458 09 712 jako nabyvatelem podle předloženého návrhu,

4) změnu Společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. podle předloženého návrhu,

II. d e l e g u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu a Miroslava Pišťáka, místostarostu, v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, jako zástupce společníka města Prostějova na valnou hromadu obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 26 22 41 78, konanou dne 23. 12. 2009. Právo hlasovat na valné hromadě má starosta Ing. Jan Tesař, v případě jeho neúčasti místostarosta Miroslav Pišťák,

III. p o v ě ř u j e
delegované zástupce města Prostějova hlasovat na valné hromadě obchodní společnosti v souladu s tímto usnesením.


K bodu 12.1 Rozpočtové opatření kapitoly 91 – správa bytů a nebytových prostor
Schváleno usnesení č. 19264:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
odpis pohledávek za nájemné z bytů Domovní správy Prostějov, s.r.o. dle Příloh č. 1,2 a 3 v celkové výši
399 242 Kč.

K bodu 12.2 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města
Schváleno usnesení č. 19265:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
1. zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

50

3612

3112

 

 

 

39.830.780

 

Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí (prodej bytových domů)

 

50

3613

2324

 

 

 

67.850

 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (přefakturace plyn, el.energie)

 

50

3634

2132

 

 

 

70.300

 

Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí (tep.hosp. – DSP,s.r.o.)

 

50

3639

2119

 

 

 

348.659

 

Ostatní příjmy z vlastní činnosti (úhrady za zřízení věcných břemen)

 

50

3639

2131

 

 

 

287.009

 

Příjmy z pronájmu pozemků

 

50

3639

2132

 

 

 

726.017

 

Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí (nebytové prostory)

 

50

3639

2133

 

 

 

48.520

 

Příjmy z pronájmu movitých věcí

 

50

6171

2329

 

 

 

390.038

 

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (přefakturace za GP,ZP)

 

50

3122

2132

 

 

507027

12.500

 

Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí (SZŠ)

2. snižuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

50

2310

2111

 

 

 

150.000

 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (pitná voda)

 

50

3639

3111

 

 

 

24.820.422

 

Příjmy z prodeje pozemků

 

50

1031

2139

 

 

500000

810.000

 

Ostatní příjmy z pronájmu majetku (LMP, s.r.o.)

 

50

3612

3112

 

 

505001

2.030.000

 

Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí (prodej domů)

3. snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

50

3322

5166

 

 

 

285.000

 

Konzultační, poradenské a právní služby (odd.pam.péče)

 

50

3322

5223

 

 

 

900.000

 

Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem (odd.pam.péče – regenerace pam.zóny)

 

50

3329

5169

 

 

 

10.000

 

Nákup ostatních služeb

 

50

3612

5137

 

 

 

1.742

 

Drobný hmotný dlouhodobý majetek (vybavení DPS Polišenského, Finská)

 

50

3613

5153

 

 

 

19.109

 

Plyn

 

50

3613

5154

 

 

 

20.000

 

El.energie

 

50

6171

5151

 

 

 

262.818

 

Studená voda

 

50

6171

5166

 

 

 

19.238

 

Konzultační, poradenské a právní služby

 

50

6399

5149

 

 

 

44.650

 

Ostatní úroky, ostatní fin.výdaje (např. úhrady soudních poplatků)

 

50

6409

5169

 

 

 

341.100

 

Nákup ostatních služeb (odm.za vytipování soc.bydlení – nerealizováno)

 

50

6409

5192

 

 

 

100.000

 

Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady (úhrady za zříz.VB ve prospěch města)

 

50

6409

5901

 

 

507076

200.000

 

Nespecifikované rezervy (havarijní situace)

 

50

6171

5362

 

 

505053

52.382

 

Platby daní a poplatků stát.rozpočtu (daň z nemovitosti – mimo k.ú.)

1. zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

50

6171

5164

 

 

 

68.523

 

Nájemné

 

50

6171

5166

 

 

505031

590.000

 

Konzultační, poradenské a právní služby (GP, ZP)

 

50

6409

6130

 

 

 

7.280

 

Pozemky (dořešení maj.právních vztahů – Shell)

 

50

6171

5362

 

 

505037

149.296

 

Platby daní a poplatků stát.rozpočtu (daň z převodu nemovitostí – pozemky)

 

50

6171

5362

 

 

505042

458.163

 

Platby daní a poplatků stát.rozpočtu (daň z převodu nemovitostí – prodej byt.domů)

5. zvyšuje stav finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

70

 

8112

 

1

 

14.954.028

 

Zvýšení fin. prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje

K bodu 13. Rozpočet města Prostějova na rok 2010
Schváleno usnesení č. 19266:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1. rozpočet města Prostějova pro rok 2010 s těmito závaznými ukazateli:

A. Objem celkových příjmů rozpočtu: 1.048.184.650,- Kč
B. Objem celkových neinvestičních výdajů rozpočtu: 947.772.160,- Kč
C. Investiční výdaje v celkovém objemu: 160.859.230,- Kč
jmenovitě takto:

1. Vybavení prostor výstavní galerie a reg. infocentra v prostějovském zámku, vč. audiovizuální techniky

500.000,-

2. Investice bez jmenovitého určení (jmenovitě bude schvalováno orgány města v průběhu roku 2010)

400.000,-

Celkem kapitola 11 - Správa a zabezpečení

900.000,-

 

 

 

1. Investice bez jmenovitého určení (jmenovitě bude schvalováno orgány města v průběhu roku 2010)

350.000,-

Celkem kapitola 12 - Krizové řízení

350.000,-

 

 

 

1. Investice bez jmenovitého určení (jmenovitě bude schvalováno orgány města v průběhu roku 2010)

270.000,-

Celkem kapitola 13 - Městská policie Prostějov

270.000,-

 

 

 

1. Vybavení prostor výstavní galerie a reg. infocentra v prostějovském zámku výpočetní technikou

160.000,-

2. Investice bez jmenovitého určení (jmenovitě bude schvalováno orgány města v průběhu roku 2010)

2.840.000,-

Celkem kapitola 15 - Informační technologie

3.000.000,-

 

 

 

1. Investice bez jmenovitého určení (jmenovitě bude schvalováno orgány města v průběhu roku 2010)

100.000,-

Celkem kapitola 40 – Životní prostředí

100.000,-

 

 

 

1. Investice bez jmenovitého určení (jmenovitě bude schvalováno orgány města v průběhu roku 2010)

8.100.000,-

Celkem kapitola 50 - Správa majetku města

8.100.000,-

 

 

 

1. Investice bez jmenovitého určení (jmenovitě bude schvalováno orgány města v průběhu roku 2010)

1.650.000,-

Celkem kapitola 61 - Stavební úřad

1.650.000,-

1. Peněžitý vklad do společnosti MI PRO STAV, s.r.o.(dohoda o VPP do roku 2014)

26.300.000,-

2. Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

5.000.000,-

3. Peněžitý vklad do společnosti DSP s.r.o. (dohoda o navyšování ZKS do roku 2012)

4.089.230,-

Celkem kapitola 70 – Finanční

35.389.230,-

1. Národní dům - stavební úpravy

1.200.000,-

4. Nová radnice - dokončení PD kan., ÚT, elektroinstalace, FO, věž, bezbariérovost EPS

2.000.000,-

5. Vnější okruh Brněnská, Plumlovská, vč. PD (jihozápadní kvadrant)

20.000.000,-

6. Autobusové čekárny

500.000,-

10. Husovo náměstí - rekonstrukce komunikací

10.000.000,-

11. Husserlovo nám. - dokončení PD + realizace

2.000.000,-

13. Regenerace Sídliště E. Beneše

3.000.000,-

15. Doplnění komunikací, chodníky a parkoviště Sídl. Šárka - II. etapa

2.000.000,-

16. Středisko mládeže kopané v Prostějově

1.000.000,-

17. PD rekonstrukce a využití zámku

10.000.000,-

19. Bezbariérová trasa

200.000,-

20. Dostavba ZŠ Vrahovice

2.000.000,-

24. CS Hloučela – biokoridor

5.000.000,-

27. Muzeum - statika, fasáda, výtah

4.000.000,-

28. Sportcentrum – Vápenice

5.000.000,-

29. Sportcentrum – dostavba

6.000.000,-

31. Budova ZŠ Husova - II. etapa

11.500.000,-

32. Petrské nám. - příspěvek KÚ OlK

4.000.000,-

35. ZŠ a RG Studentská - zázemí pro atlety

1.000.000,-

50. Výměna oken - Finská 9

2.700.000,-

54. EÚO MŠ Hanačka

3.000.000,-

55. EÚO ZŠ Dr. Valenty

10.000.000,-

64. PD a stavební úpravy - místní nádraží

5.000.000,-

Celkem kapitola 60 - Rozvoj a investice

111.100.000,-


D. Dotace do Fondu národního domu: 1.000.000,- Kč
E. Dotace do Fondu městských lázní: 1.000.000,- Kč
F. Dotace do Fondu městských hřbitovů: 1.000.000,- Kč
G. Dotace do Fondu reinvestic nájemného: 1.394.000,- Kč
H. Příděl do Sociálního fondu z rozpočtu města
(kromě příjmů kapitoly 71 – SF): 2.503.000,- Kč

I. Příděl do Sociálního fondu
(předpokládaný zůstatek SF k 31.12.2009): 360.000,- Kč

J. Užití Sociálního fondu
(včetně příjmů kapitoly 71 – SF a zůstatku účtu SF): 3.123.000,- Kč

K. Splátka půjčených prostředků ze SFŽP ČR
(kanal. Vrahovice – Čechůvky): 1.012.000,- Kč

L. Užití rezerv města (Fond rezerv a rozvoje)
– stavební investice: 65.492.740,- Kč

M. Neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v úhrnné sumě: 66.429.800,- Kč
jmenovitě takto:

1. MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23, PO

1.105.000,-

2. MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a, PO

2.075.600,-

3. MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34, PO

3.284.000,-

4. MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24, PO

2.061.000,-

5. MŠ Prostějov, Moravská ul. 30, PO

1.125.000,-

6. ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14

4.817.500,-

7. ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4

3.018.000,-

8. ZŠ a MŠ JŽ Prostějov, Sídliště svobody 24/79

6.724.000,-

9. ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60

4.350.000,-

10. ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1

1.807.400,-

11. RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2

4.967.000,-

12. ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

5.967.000,-

13. ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52

4.261.000,-

14. Sportcentrum – DDM Prostějov, PO, Olympijská 4

5.539.000,-

15. ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov, Kravařova 14

1.169.300,-

16. Městské divadlo v Prostějově, PO, Vojáčkovo nám. 1

5.153.000,-

17. Městská knihovna Prostějov, PO, Skálovo nám. 6

7.405.000,-

18. Jesle, sídliště Svobody, Prostějov

1.601.000,-


2. závazné ukazatele příspěvkovým organizacím zřízených městem tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 8.

s t a n o v u j e
1. výši osobních výdajů na činnost Městského úřadu Prostějov a zvláštních orgánů města Prostějova v celkovém objemu 165.137.200,- Kč,
2. výši věcných výdajů na činnost Městského úřadu Prostějov a zvláštních orgánů města Prostějova v celkovém objemu 63.256.350,- Kč,

s v ě ř u j e
1. v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a § 16 odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Radě města Prostějova oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu a jedná-li se v jednotlivém případě změny rozpočtu o částku do 2.000.000,- Kč včetně,

2. v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a § 16 odst. 3 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Radě města Prostějova oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o přesun rozpočtových prostředků, mimo užití rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření a rezervy pro havarijní a krizové situace, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů a jedná-li se v jednotlivém případě změny rozpočtu o částku
do 5.000.000,- Kč včetně, tzn. snížení neinvestičních výdajů jedné rozpočtové položky (případně její vyřazení z rozpočtu) a navýšení neinvestičních výdajů jiné rozpočtové položky (případně zařazení nové položky neinvestičních výdajů),

3. v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a § 16 odst. 3 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Radě města Prostějova oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o přesun rozpočtových prostředků, mimo užití rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření a rezervy pro havarijní a krizové situace, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů a jedná-li se v jednotlivém případě změny rozpočtu o částku
do 5.000.000,- Kč včetně jde-li o:

- investiční výdaje, které nemají charakter nabytí nebo převodu nemovitého majetku města,
-
snížení finančního objemu jedné stávající investiční akce nebo její úplné vypuštění z rozpočtu a navýšení finančního objemu jiné investiční akce nebo zařazení nové investiční akce do rozpočtu,

4. Radě města Prostějova oprávnění užít prostředky rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření takto:
- k pokrytí požadavků na navýšení neinvestičních výdajů jednotlivých kapitol rozpočtu k zajištění nezbytných potřeb kapitoly v průběhu rozpočtového roku 2010,
- k poskytnutí veřejné finanční podpory v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

- k zařazení nových investičních akcí včetně pořízení dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého nehmotného majetku do výše 5.000.000,- Kč včetně v jednotlivém případě,

5. Radě města Prostějova oprávnění užít prostředky rezervy pro havarijní a krizové situace k pokrytí neinvestičních i investičních výdajů souvisejících s likvidací havarijních stavů vzniklých na majetku města
a vzniklých krizových situací,

6. v souladu s ust. § 16 odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů, vedoucímu Finančního odboru MěÚ Prostějov oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu a jedná-li se o úpravu transferu ze státního rozpočtu ČR v rámci tzv. souhrnného dotačního vztahu nebo o jiné účelové transfery ze státního rozpočtu, státních fondů, zvláštních fondů ústřední úrovně, Národního fondu a jiných veřejných rozpočtů, s následným schválením ZMP při pololetních rozborech hospodaření města Prostějova a při projednání závěrečného účtu města Prostějova po skončení kalendářního roku,

p o v ě ř u j e
1. vedoucí odborů, vykonávající funkci zřizovatele vůči příspěvkovým organizacím zřízeným městem, projednávat a schvalovat:

- řádně odůvodněné změny ve finančních plánech příspěvkových organizací předložených v průběhu roku 2010 a vést o těchto změnách finančních plánů úplnou evidenci v rámci každé příspěvkové organizace
s údaji, kdy byla změna provedena (datum), o jakou finanční částku se jednalo (Kč), odůvodnění provedení změny (text) a kdy byla změna schválena vedoucím odboru vykonávajícím funkci zřizovatele (datum),

- odpisové plány příspěvkovým organizacím, zřízeným městem Prostějovem.


u k l á d á
1. vedoucímu Finančního odboru MěÚ Prostějov zaslat rozpis rozpočtu správcům kapitol v členění dle podrobné rozpočtové skladby s výší závazných ukazatelů rozpočtu města Prostějova pro rok 2010, kterými jsou povinni se řídit,

2. správcům kapitol zaslat písemnou formou řízeným organizacím – právnickým osobám, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem je město Prostějov a dalším subjektům - příjemcům dotací a příspěvků z rozpočtu města, rozpis rozpočtu v členění dle podrobné rozpočtové skladby s výší závazných ukazatelů rozpočtu města Prostějova pro rok 2010, kterými jsou povinny se řídit,

3. Radě města Prostějova a správcům kapitol krýt případné nově zjištěné výdaje rozpočtu města Prostějova pro rok 2010, které vyvstanou v průběhu rozpočtového období roku 2010:
- navýšením příjmové stránky rozpočtu o nově zjištěné příjmy běžného období,
- bez navýšení příjmové stránky o nově zjištěné příjmy běžného roku přesunem určitého objemu finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu mezi položkami v rámci jedné kapitoly nebo v rámci jednotlivých kapitol tak, aby nedošlo ke zvýšení celkových výdajů,
- bez navýšení příjmové stránky o nově zjištěné příjmy běžného roku využitím rezerv v rozpočtu města Prostějova pro rok 2010 (rezerva pro rozpočtová opatření prováděná Radou města Prostějova a rezerva pro krizové a havarijní situace) tak, aby nedošlo ke zvýšení celkových výdajů.
Tímto opatřením je sledována nutnost zamezit dalšímu zvyšování rozpočtového deficitu běžného období roku 2010 zapojováním rezervních zdrojů města.

K bodu 14. Veřejná finanční podpora 2010
Schváleno usnesení č. 19267:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2010

1. ve výši 3.000.000,-- Kč BK Prostějov, Za Kosteleckou 51, IČ 266 37 634, (poř. číslo žádosti 280)
- na sportovní vybavení; výzbroj a výstroj; cestovné; jízdné; PHM pro mládežnické týmy; stravné; ubytování; rekondiční a rehabilitační služby; lékařská vyšetření; soustředění; pitný režim; rozhodčí; výchovné; přestupy
a hostování hráčů; poplatky ČBF a ALK; startovné; ceny; propagační materiál; tiskoviny; foto; letenky pro evropské poháry; nájmy a pronájmy; náklady na trenéry a na tělovýchovné projekty; služby a další provozní náklady spojené se sportovní činností a chodem klubu
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání: do 31. 1. 2010 částku 2.000.000,-- Kč; do 28. 2. 2010 částku 1.000.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

2. ve výši 3.500.000,-- Kč HK Jestřábi Prostějov o. s., Ke Stadionu 1, IČ 266 68 947, (poř. číslo žádosti 279)
- na pronájem ledové plochy a nebytových prostor pro mládež i dospělé (v částce 3.100.000,-- Kč)
- na dopravu mládežnických žákovských družstev (v částce 400.000,-- Kč)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání:
do 31. 1. 2010 částku 350.000,-- Kč (pronájem), 60.000,-- Kč (doprava);
do 28. 2. 2010 částku 350.000,-- Kč (pronájem), 40.000,-- Kč (doprava);
do 31. 3. 2010 částku 350.000,-- Kč (pronájem), 40.000,-- Kč (doprava);
do 30. 4. 2010 částku 350.000,-- Kč (pronájem),40.000,-- Kč (doprava);
do 31. 5. 2010 částku 350.000,-- Kč (pronájem), 40.000,-- Kč (doprava);
do 30. 9. 2010 částku 350.000,-- Kč (pronájem), 60.000,-- Kč (doprava);
do 31. 10. 2010 částku 350.000,-- Kč (pronájem), 40.000,-- Kč (doprava);
do 30. 11. 2010 částku 350.000,-- Kč (pronájem), 40.000,-- Kč (doprava);
do 31. 12. 2010 částku 300.000,-- Kč (pronájem), 40.000,-- Kč (doprava)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2011

3. ve výši 800.000,-- Kč Dělnické tělocvičné jednotě Prostějov, Netušilova 7, IČ 709 18 309, (poř. číslo žádosti 278)
- na jízdné; stravné; ubytování; startovné boxerů; sportovní výstroj boxerů; podpůrná výživa; rehabilitace; cestovné, stravné a nocležné pro přespolní; propagační materiály a výchovné boxerů; soustředění boxerů; nájem tělocvičny, stav. ringu, rozhlas; turnaje juniorů a kadetů - jízdné, stravné; doktor, rozhodčí; praní dresů
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání: do 31. 1. 2010 částku 700.000,-- Kč; do 28. 2. 2010 částku 100.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010


4. ve výši 3.000.000,-- Kč VK Prostějov o. s., Za Kosteleckou 51, IČ 270 57 518, (poř. číslo žádosti 281)
- na poplatky ČVS, CEV; startovné; výchovné; odstupné; přestupy; rozhodčí; trenéři; cestovné a doprava; pronájmy a nájemné; ubytování; propagační služby; propagační materiály; plakáty; tiskoviny; foto; PHM
pro mládežnické týmy; letenky pro evropské poháry; náklady na tělovýchovné projekty a služby; sportovní vybavení a výstroj; stravné; pitný režim; regenerace a rehabilitace; soustředění a další provozní náklady spojené se sportovní činností a chodem VK Prostějov
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání: do 31. 1. 2010 částku 2.000.000,-- Kč; do 28. 2. 2010 částku 1.000.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

K bodu 14.1 Příspěvek na obnovu kulturních památek
Schváleno usnesení č. 19268:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
1. s c h v a l u j e
dle návrhu Komise pro regeneraci městské památkové zóny ze dne 03. 11. 2009
a) zařazení obnovy níže uvedených objektů do Programu regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2010
b) poskytnutí příspěvků na obnovu kulturních památek v rámci Programu regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2010 (spoluúčast - závazný podíl města Prostějova na provedení obnovy kulturních památek v Programu regenerace MPR a MPZ dle usnesení vlády č. 209/92 na rok 2009) u kulturních památek, kde není město Prostějov vlastníkem

kulturní památka

vlastník kulturní památky

druh prací

částka

Nová radnice

město Prostějov

restaurování vstupních dveří a zádveří na finanční odbor MěÚ

návrh rozpočtu

kostel sv.Jana Nepomuckého

Českomoravské provincie Hospitálského řádu sv.Jana z Boha - Milosrdných bratří

restaurování nástěnných maleb kostela-levé poloviny 3. travé lodi, horní části k římsám

200 000,00 Kč

dům T.G.M. 21

dle důvodové zprávy

repase oken a dveří domu

80 000,00 Kč

Národní dům

město Prostějov

oprava bočního schodiště

návrh rozpočtu

 

 

oprava schodiště u předprodeje

 

 

 

oprava vstupu do divadla

 

 

 

oprava bočního dvouramenného schodiště

 

Stará radnice

město Prostějov

restaurování vstup.dveří z lodžie

návrh rozpočtu

součet

 

 

280 000,00 Kč


2. p o v ě ř u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu města Prostějova, podepsáním žádosti o poskytnutí účelové dotace ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2010.

K bodu 15. 1 Schválení prodeje pozemku p.č. 5736/14 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 19269:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 5736/14 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 369 m2 v k.ú. Prostějov společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Křížkovského 36/7, PSČ: 796 01, IČ: 262 59 893, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 252.670 Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.


K bodu 15. 2 Schválení prodeje pozemků p.č. 6018/2 a p. č. 6016/3 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 19270:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prodej pozemků p.č. 6018/2 - ostatní plocha o výměře 610 m2 a p.č. 6016/3 - ostatní plocha o výměře 200 m2, oba v k.ú. Prostějov, na ulici Krapkova, do podílového spoluvlastnictví vlastníků bytových domů č.p. 2024, č.p. 2025 a č.p. 2450 na pozemcích p.č. 6018/3, p.č. 6018/4 a p.č. 6018/5, vše v k.ú. Prostějov (velikost nabývaných spoluvlastnických podílů kupujících na převáděných pozemcích bude stanovena dle velikosti jejich spoluvlastnických podílů na bytových domech č.p. 2024, č.p. 2025 a č.p. 2450 na pozemcích p.č. 6018/3, p.č. 6018/4 a p.č. 6018/5, vše v k.ú. Prostějov), za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši nižší než je obvyklá cena převáděných pozemků, a to 140 Kč/m2, tj. celkem 113.400 Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
c) na pozemku p.č. 6018/2 v k.ú. Prostějov bude bezúplatně zřízeno věcné břemeno spočívající v právu chůze a jízdy ve prospěch vlastníků garáží na pozemcích p.č. 6018/6, p.č. 6018/7, p.č. 6018/8, p.č. 6018/9, p.č. 6018/10, p.č. 6018/11, p.č. 6018/12, p.č. 6018/13 a p.č. 6018/14, vše v k.ú. Prostějov, a na pozemku p.č. 6016/3 v k.ú. Prostějov bude bezúplatně zřízeno věcné břemeno spočívající v právu chůze a jízdy ve prospěch vlastníků garáží na pozemcích p.č. 6018/15, p.č. 6018/16, p.č. 6018/17, p.č. 6018/18, p.č. 6018/19, p.č. 6018/21 a p.č. 6018/22, vše v k.ú. Prostějov.

K bodu 15. 3 Schválení prodeje dvou částí pozemku p.č. 854/7 v k.ú. Vrahovice
Schváleno usnesení č. 19271:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prodej 2 částí pozemku p.č. 854/7 - orná půda v k.ú. Vrahovice o celkové výměře cca 300 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) společnosti KAJA s.r.o., se sídlem Prostějov, Vrahovická 711, PSČ: 798 11, IČ: 253 32 244, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) takto:
- za část předmětného pozemku o výměře cca 15 m2, na které se nachází přístavba, 800 Kč/m2, tj. celkem cca 12.000 Kč,
- za část předmětného pozemku o výměře cca 285 m2, na které se nachází komunikace, 375 Kč/m2, tj. celkem cca 106.875 Kč,
b) celková kupní cena ve výši cca 118.875 Kč bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
c) kupující se ve smlouvě zaváže, že do 6 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy zřídí na části předmětného pozemku, na které se nachází komunikace, bezúplatně věcné břemeno spočívající v právu chůze a jízdy ve prospěch vlastníků pozemků st. p.č. 1100 v k.ú. Vrahovice a st. p.č. 1197 v k.ú. Vrahovice (veškeré náklady spojené se zřízením věcných břemen ponese kupující); v případě nesplnění uvedeného závazku bude kupující povinna zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč a město Prostějov bude oprávněno od smlouvy odstoupit,
d) kupující se ve smlouvě zaváže, že do doby zřízení věcného břemene dle bodu c) předmětné pozemky neprodá, jinak nezcizí ani nezatíží; v případě nesplnění uvedeného závazku bude kupující povinna zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč a město Prostějov bude oprávněno od smlouvy odstoupit,
e) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený
s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 15. 4 Schválení prodeje dvou částí pozemku p.č. 223/47 v k.ú. Domamyslice
Schváleno usnesení č. 19272:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prodej 2 částí pozemku p.č. 223/47 - zahrada v k.ú. Domamyslice o celkové výměře cca 30 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu)  za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 700 Kč/m2
(celkem cca 21.000 Kč), a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený
s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.


K bodu 15. 5 Schválení bezúplatného nabytí pozemků v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 19273:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemků p.č. 3700/6 - ostatní plocha o výměře 153 m2, p.č. 3700/10 - ostatní plocha o výměře 384 m2 a p.č. 3700/37 - ostatní plocha o výměře 2 m2, vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví města Prostějova s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

K bodu 15. 6 Schválení směny pozemků v k.ú. Prostějov a v k. ú. Krasice
Schváleno usnesení č. 19274:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1) směnu pozemků p.č. 5941/2 - orná půda o výměře 1.063 m2 v k.ú. Prostějov a p.č. st. 638/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m2 v k.ú. Krasice ve vlastnictví města Prostějova za pozemek p.č. 5932/1 - orná půda o výměře 1.388 m2 v k.ú. Prostějov  za následujících podmínek:
a) směna bude provedena s finančním vyrovnáním ve výši rozdílu obvyklých cen směňovaných pozemků stanovených znaleckým posudkem, tj. ve výši 323.750 Kč, ve prospěch manželů Kuciánových,
b) náklady spojené s vypracováním znaleckých posudků a správní poplatek spojený s podáním návrhu
na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

 

 

323.750,-

směna pozemků v k.ú. Prostějov a k.ú. Krasice s manželi Kuciánovými (finanční vyrovnání)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

323.750,-

snížení Fondu rezerv a rozvoje


K bodu 15. 7 Schválení výkupu pozemku p.č. 5979/2 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 19275:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1) výkup pozemku p.č. 5979/2 - ostatní plocha o výměře 1.902 m2 v k.ú. Prostějov od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova za kupní cenu ve výši 550,- Kč/m2, tj. celkem 1.046.100,- Kč,
za následujících podmínek:
- část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
- správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

50

6409

6130

 

1

 

1.046 100,--

 

výkup pozemku p.č. 5979/2 v k.ú. Prostějov

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

1.046 100,--

 

snížení Fondu rezerv a rozvoje


 

K bodu 15. 8 Schválení výkupu pozemku p.č. 7394/1 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 19276:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
výkup pozemku p.č. 7394/1 - ostatní plocha o výměře 2.141 m2 v k.ú. Prostějov od společnosti Strojírny Prostějov, a.s., se sídlem Prostějov, Kojetínská 5, PSČ 797 47, IČ 469 00 331, za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2, tj. celkem ve výši 214.100 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

K bodu 15. 9 Schválení výkupu pozemků v k.ú. Žešov
Schváleno usnesení č. 19277:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
výkup části pozemku p.č. 253/1 - orná půda o výměře cca 175 m2, části pozemku p.č. 254/1 - orná půda o výměře cca 152 m2, části pozemku p.č. 255/1 - orná půda o výměře cca 243 m2 a části pozemku p.č. 455/1 - orná půda o výměře cca 30 m2 (přesné výměry pozemků budou známy po vyhotovení geometrického plánu), vše v k.ú. Žešov, z vlastnictví společnosti IMK ENERGY, s.r.o., se sídlem Němčice nad Hanou, Zahradní 631, IČ: 282 89 722, do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 180.000 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) náklady na zpracování geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

K bodu 15.11 Revokace usnesení ZMP č. 16201 ze dne 10.10.2006, nabytí pozemku v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 19278:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
1) r e v o k u j e
usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 16201 ze dne 10.10.2006 týkající se schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 174/3 v k.ú. Prostějov od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
2) s c h v a l u j e
bezúplatný nebo úplatný (maximálně za cenu obvyklou stanovenou dle znaleckého posudku) převod pozemku p.č. 174/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 238 m2 v k.ú. Prostějov, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví města Prostějova s tím, že náklady spojené se zpracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

K bodu 15.12 Revokace usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 19209 ze dne 15. 09. 2009
Schváleno usnesení č. 19279:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
r e v o k u j e
usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 19209 ze dne 15. 09. 2009 (schválení prodeje pozemku p.č. 318/57 v k.ú. Čechovice u Prostějova).

K bodu 15.13 Odpis pohledávek DSP, p. o.
Schváleno usnesení č. 19280:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
odpis pohledávky za nájemné z bytu za Domovní správou Prostějov, přísp. org., ve výši 84.243 Kč.


K bodu 15.14 Schválení prodeje bytových domů (tzv. druhá vlna)
Schváleno usnesení č. 19281:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1) změnu Pravidel prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválených Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 spočívají v rozšíření přílohy obsahující seznam bytových domů určených k prodeji o bytové domy uvedené v příloze tohoto materiálu,
2) postup při prodeji bytových domů na ul. Dolní 2, 4 a 6 v Prostějově, na ul. Palackého 2, 2a v Prostějově, na ul. Wolkerova 31 a na ul. Netušilova 3 v Prostějově tak, že nebytové prostory v těchto domech zůstanou v majetku města Prostějova a byty budou přednostně nabídnuty v souladu se zněním zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), v platném znění, jejich nájemcům.

K bodu 16.1 Záležitosti obecně prospěšné společnosti NÁRODNÍ DŮM Prostějov, o.p.s.
Schváleno usnesení č. 19282:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
I. o d v o l á v á
JUDr. Josefa Augustina z funkce člena dozorčí rady obecně prospěšné společnosti NÁRODNÍ DŮM Prostějov o.p.s. , IČ: 25 57 63 13, sídlem Prostějov, Vojáčkovo nám. 1, PSČ 796 01,
II. j m e n u j e
členem Správní rady obecně prospěšné společnosti NÁRODNÍ DŮM Prostějov o.p.s.
1. JUDr. Josefa Augustina, 

2. Pavla Smetanu,
III. j m e n u j e
členem Dozorčí rady obecně prospěšné společnosti NÁRODNÍ DŮM Prostějov o.p.s. Mgr. Ivanu Hemerkovou.

Ing. Jan Tesař, v. r.                                        Miroslav Pišťák, v. r.
starosta města Prostějova                               místostarosta města Prostějova

Prostějov 22. 12. 2009
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 20.12.2010 7:57:35 | přečteno 312x | Věra Krejčí
load