Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2010 > Usnesení z 1. - ustavujícího - zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 1. - ustavujícího - zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 4. 11. 2010

ikona souboruKe stažení: Zápis z 1. - ustavujícího - zasedání Zastupitelstva města Prostějova

K bodu 3. Schválení programu
Schváleno usnesení č. 11174:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
program svého 1. – ustavujícího - zasedání, konaného dne 4. 11. 2010 s rozšířením o bod 13. Dotazy
a připomínky členů zastupitelstva s tím, že diskuse proběhne ke každému bodu programu zvlášť.

K bodu 4. Volba volební komise
Schváleno usnesení č. 11175:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
MUDr. Danuši Pelikánovou členkou volební komise.
Schváleno usnesení č. 11176:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
JUDr. Josefa Augustina členem volební komise.
Schváleno usnesení č. 11177:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
Mgr. Michala Müllera členem volební komise.
Schváleno usnesení č. 11178:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
Ing. Jiřího Pospíšila členem volební komise.
Schváleno usnesení č. 11179:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
Ing. Petra Kousala členem volební komise.

K bodu 5. Rozhodnutí o způsobu voleb
Schváleno usnesení č. 11180:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
volbu starosty města Prostějova, místostarostů a ostatních členů Rady města Prostějova veřejným hlasováním prostřednictvím hlasovacího zařízení.

K bodu 6. Stanovení počtu členů rady města a počtu uvolněných členů zastupitelstva města
Schváleno usnesení č. 11181:
Zastupitelstvo města Prostějova
s t a n o v í :
1. Rada města Prostějova bude mít 11 členů,
2. pro výkon funkce bude uvolněno pět členů Zastupitelstva města Prostějova.

K bodu 7. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni
Schváleno usnesení č. 11182:
Zastupitelstvo města Prostějova
s t a n o v í
funkce, pro které budou členové Zastupitelstva města Prostějova uvolněni takto:
- starosta města Prostějova
- čtyři místostarostové města Prostějova.


K bodu 8. Volba starosty, místostarostů a dalších členů rady
Schváleno usnesení č. 11183:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
v souladu s § 84 odst. 1, písm. m) zákona o obecním zřízení Miroslava Pišťáka starostou města Prostějova.

Schváleno usnesení č. 11184:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
v souladu s § 84 odst. 1, písm. m) zákona o obecním zřízení Mgr. Jiřího Pospíšila místostarostou města Prostějova.

Schváleno usnesení č. 11185:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
v souladu s § 84 odst. 1, písm. m) zákona o obecním zřízení Mgr. Ivanu Hemerkovou místostarostkou města Prostějova.

Schváleno usnesení č. 11186:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
v souladu s § 84 odst. 1, písm. m) zákona o obecním zřízení Ing. Zdeňka Fišera místostarostou města Prostějova.

Schváleno usnesení č. 11187:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
v souladu s § 84 odst. 1, písm. m) zákona o obecním zřízení RNDr. Alenu Raškovou místostarostkou města Prostějova.

Schváleno usnesení č. 11188:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
v souladu s § 84 odst. 1, písm. m) zákona o obecním zřízení Mgr. Miladu Galářovou další členkou Rady města Prostějova.

Schváleno usnesení č. 11189:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
v souladu s § 84 odst. 1, písm. m) zákona o obecním zřízení Ing.Jaroslava Faltýnka dalším členem Rady města Prostějova.

Schváleno usnesení č. 11190:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
v souladu s § 84 odst. 1, písm. m) zákona o obecním zřízení Mgr. Aloise Mačáka, MBA dalším členem Rady města Prostějova.

Schváleno usnesení č. 11191:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
v souladu s § 84 odst. 1, písm. m) zákona o obecním zřízení Ing. Miladu Sokolovou další členkou Rady města Prostějova.

Schváleno usnesení č. 11192:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
v souladu s § 84 odst. 1, písm. m) zákona o obecním zřízení Ing. Zdeňka Peichla dalším členem Rady města Prostějova

 

Schváleno usnesení č. 11193:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
v souladu s § 84 odst. 1, písm. m) zákona o obecním zřízení Pavla Smetanu dalším členem Rady města Prostějova

K bodu 9. Určení místostarosty, který zastupuje starostu města Prostějova
Schváleno usnesení č. 11194:
Zastupitelstvo města Prostějova
u r č u j e ,
že Mgr. Jiří Pospíšil, místostarosta města, zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny starostovi.

K bodu 10. Rozdělení pravomocí místostarostů v samostatné působnosti města Prostějova
Schváleno usnesení č. 11195:
Zastupitelstvo města Prostějova
r o z h o d l o
v souladu s § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, svěřit místostarostům zabezpečování záležitostí patřících do samostatné působnosti města Prostějova, s výjimkou záležitostí vyhrazených nebo výslovně svěřených zákonem jinému orgánu města Prostějova, a rozdělit jejich působnost takto:

Ing. Zdeněk Fišer
1. příprava a realizace stavebních investic, dlouhodobý rozvoj města a dotace,
2. oblast regionálního rozvoje a jeho podpora;

Mgr. Jiří Pospíšil
1. nakládání s movitým a nemovitým majetkem města, včetně výkonu vlastnických práv,
2. péče o kulturní památky ve vlastnictví města,
3. oblast komunálních služeb, čistota města;

RNDr. Alena Rašková
1. sociální oblast, sociální péče a sociální služby, jejich rozvoj,
2. vytváření podmínek a uspokojování potřeby bydlení,
3. ochrana a rozvoj zdraví,
4. doprava a spoje;

Mgr. Ivana Hemerková
1. oblast školství, výchovy a vzdělávání,
2. kultura a kulturní rozvoj, sport,
3. ochrana a tvorba zdravého životního prostředí, jeho jednotlivých složek.

K bodu 11. Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Prostějova
Schváleno usnesení č. 11196:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
výši odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Prostějova podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, v maximální výši, tedy:

- člen rady                                                                                                     Kč 2.550,-
- předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady                              Kč 2.350,-
- člen výboru, komise rady nebo zvláštního orgánu                                Kč 2.010,-
- člen zastupitelstva                                                                                     Kč    870,-.

Měsíční odměna ve výši podle tohoto rozhodnutí se členům zastupitelstva města poskytuje od 1. listopadu 2010 v souhrnu odměn za jednotlivé funkce vykonávané členem zastupitelstva města.


K bodu 12. Pověření členů Zastupitelstva města Prostějova podle zákona o rodině
Schváleno usnesení č. 11197:
Zastupitelstvo města Prostějova
p o v ě ř u j e
v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, přijímat prohlášení snoubenců o uzavření manželství tyto členy Zastupitelstva města Prostějova:
JUDr. Josefa Augustina
Ing. Jaroslava Čížka
PhDr. Václava Koláře
Mgr. Aloise Mačáka, MBA
Boženu Sekaninovou
Ing. Miladu Sokolovou
PaedDr. Jaroslava Šlambora.

Miroslav P i š ť á k , v. r.                                      Mgr. Jiří P o s p í š i l , v. r.
starosta města Prostějova                                    místostarosta města Prostějova

Prostějov 4. 11. 2010
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 17.12.2010 13:19:11 | přečteno 452x | Věra Krejčí
load