Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2010 > Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 23. 11. 2010

ikona souboruKe stažení: Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení 11198:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
program svého 2. zasedání uvedený na pozvánce s těmito změnami:
- přeřazení bodu 2. Slib členů Zastupitelstva města Prostějova do bodu 1.,
- rozšíření programu o body:
7.1 Dopis právního zástupce obce Držovice,
7.2 Etický kodex člena Zastupitelstva města Prostějova.

K bodu 3. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období
Schváleno usnesení č. 11199:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období.

K bodu 4. Záležitosti výborů a komisí Zastupitelstva města Prostějova (volby)
Schváleno usnesení č. 11205:
Zastupitelstvo města Prostějova
o d v o l á v á
1. předsedu a členy Finančního výboru Zastupitelstva města Prostějova,
2. předsedu a členy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Prostějova.

Schváleno usnesení č. 11206:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
veřejnou volbu předsedů a členů finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva města Prostějova.

Schváleno usnesení č.11207:
Zastupitelstvo města Prostějova
r o z h o d l o ,
že volby do výborů zastupitelstva bude řídit volební komise ve složení: předseda volební komise JUDr. Augustin a dále členové Mgr. Michal Müller, Ing. Jiří Pospíšil, MUDr. Danuše Pelikánová.

Schváleno usnesení č. 11208:
Zastupitelstvo města Prostějova
z ř i z u j e
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Prostějova s celkovým počtem 7 členů.

Schváleno usnesení č. 11209:
Zastupitelstvo města Prostějova
z ř i z u j e
Finanční výbor Zastupitelstva města Prostějova v počtu 9 členů.

Schváleno usnesení č. 11210:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
Ing. Jaroslava Čížka členem finančního výboru.
Schváleno usnesení č. 11211:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
Ing. Radka Zacpala předsedou finančního výboru.
Schváleno usnesení č. 11212:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
Ing. Pavla Buršu členem finančního výboru.
Schváleno usnesení 11213:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
Mgr. Dagmar Novákovou členkou finančního výboru.
Schváleno usnesení č. 11214:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
Ing. Jiřího Pospíšila členem finančního výboru.
Schváleno usnesení č. 11215:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
Petra Sedláčka členem finančního výboru.
Schváleno usnesení č. 11216:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
Ing. Rudolfa Rašku členem finančního výboru.
Schváleno usnesení č. 11217:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
Ing. Petra Šilhánka členem finančního výboru.
Schváleno usnesení č. 11218:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
Ing. Petra Kousala členem finančního výboru.
Poznámka: tajemnicí finančního výboru byla jmenována Miluše Šafandová, zaměstnankyně Finančního odboru Městského úřadu Prostějov.

Schváleno usnesení č. 11219:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
Mgr. Martinu Radkovičovou členkou kontrolního výboru.
Schváleno usnesení č. 11220:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
Renatu Kaprálovou členkou kontrolního výboru.
Schváleno usnesení č. 11221:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
Jiřího Schlesingera členem kontrolního výboru.
Schváleno usnesení č. 11222:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
JUDr. Ing. Jiřího Pudila členem kontrolního výboru.
Schváleno usnesení č. 11223:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
Ing. Václava Kopečného, CSc. členem kontrolního výboru.
Schváleno usnesení č. 11224:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
PaedDr. Jaroslava Šlambora předsedou kontrolního výboru.
Schváleno usnesení č. 11225:
Zastupitelstvo města Prostějova
v o l í
MVDr. Zuzanu Bartošovou členkou kontrolního výboru.
Poznámka: tajemnicí kontrolního výboru byla jmenována Jitka Volfová, zaměstnankyně Odboru občanských záležitostí Městského úřadu Prostějov.

Schváleno usnesení č. 11226:
Zastupitelstvo města Prostějova
o d v o l á v á
předsedy a členy komisí Zastupitelstva města Prostějova,
z ř i z u j e
Komisi Zastupitelstva města Prostějova pro Regeneraci městské památkové zóny s celkovým počtem 13 členů,
j m e n u j e
a) předsedou Komise pro Regeneraci městské památkové zóny Mgr. Miroslava Chytila, PhD.,
b) členy Komise pro Regeneraci městské památkové zóny
1. Petra Lepšu,
2. Jiřího Svatoše,
3. Ing. Miroslava Zikmunda,
4. Ing. Václava Šmída,
5. zástupce Památkového ústavu, pracoviště Olomouc,
6. zástupce Krajského úřadu Olomouckého kraje,
7. Ing. Antonína Zajíčka, vedoucího odboru rozvoje a investic MěÚ,
8. Ing. Radima Cardu, vedoucího finančního odboru MěÚ,
9. PaedDr. Františka Říhu, vedoucího odboru školství a kultury MěÚ,
10. Ing. Jana Košťála, vedoucího stavebního úřadu MěÚ,
11. Mgr. Daniela Zádrapu, vedoucího oddělení památkové péče odboru správy majetku města MěÚ,
12. Mgr. Jiřího Pospíšila, místostarostu města.
Poznámka: tajemnicí komise byla jmenována Vlasta Kroupová, zaměstnankyně Odboru správy majetku města Městského úřadu Prostějov.

K bodu 5. Určení uvolněné členky Zastupitelstva města Prostějova s odpovědností za realizaci Projektu Zdravé město a místní Agendu 21
Schváleno usnesení č. 11200:
Zastupitelstvo města Prostějova
u r č u j e
RNDr. Alenu Raškovou jako političku s odpovědností za realizaci Projektu Zdravé město a místní Agendy 21.

K bodu 6. Návrh na schválení určeného zastupitele pro pořizování nového územního plánu
Schváleno usnesení č. 11201:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
jako určeného zastupitele Ing. Zdeňka Fišera, který bude spolupracovat s pořizovatelem v jednotlivých fázích procesu pořizování územního plánu Prostějov dle důvodové zprávy.

K bodu 7. Návrh na schválení určeného zastupitele pro pořizování jednotlivých rozpracovaných změn územního plánu sídelního útvaru Prostějov
Schváleno usnesení č. 11202:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
jako určeného zastupitele Ing. Zdeňka Fišera, který bude spolupracovat s pořizovatelem v jednotlivých fázích procesu pořizování všech rozpracovaných změn územního plánu sídelního útvaru Prostějov (změna č. VIII, IX, X a XI) dle důvodové zprávy.

K bodu 7.1 Dopis právního zástupce obce Držovice
Schváleno usnesení 11203:
Zastupitelstvo města Prostějova
p o v ě ř u j e
Radu města Prostějova zahájením jednání s obcí Držovice o možnosti uzavření mimosoudního vyrovnání majetkových nároků obce Držovice, souvisejících se vznikem obce Držovice, s tím, že o konečné výši mimosoudního vyrovnání by jménem města Prostějova rozhodlo Zastupitelstvo města Prostějova.

K bodu 8. Návrh na zařazení návrhu na změnu ÚP do připravované XI. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov
Schváleno usnesení č. 11204:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
zařadit požadavek na změnu územního plánu podle předloženého návrhu do připravované XI. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov, která je podmíněna úhradou nákladů navrhovatelů jednotlivých dílčích změn dle důvodové zprávy.

K bodu 9. Změna organizační struktury Městské policie Prostějov
Schváleno usnesení č. 11227:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
organizační strukturu včetně systemizace pracovních míst a pracovních funkcí Městské policie Prostějov
s účinností ke dni 1. 1. 2011 dle předloženého návrhu.

K bodu 10. Závazek na vyčlenění finančních prostředků na financování projektu Rekonstrukce zámku
v Prostějově pro potřeby výuky ZUŠ V. Ambrose spolufinancovaného z ROP Střední Morava
Schváleno usnesení č. 11228:
Zastupitelstvo města Prostějov
s c h v a l u j e
závazek města, že na realizaci akce Rekonstrukce zámku v Prostějově pro potřeby výuky ZUŠ V. Ambrose vyčlení na spolufinancování projektu v rozpočtu města na rok 2011 finanční prostředky ve výši 9 304 329,- Kč a v rozpočtu města na rok 2012 finanční prostředky ve výši 10 557 777,- Kč a zajistí po dobu udržitelnosti projektu provozní výdaje z vlastních zdrojů.

K bodu 11. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku a o určení vzájemných práv a povinností při výstavbě výstavba CS Olomoucká - Havlíčkova
Schváleno usnesení č. 11229:
Zastupitelstvo města Prostějova
I. r e v o k u j e
usnesení č. 11128 Zastupitelstva města Prostějova ze dne 21. 9. 2010, kdy byla schválena Smlouva
o poskytnutí finančního příspěvku a o určení vzájemných práv a povinností při výstavbě (výstavba přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného v km 1,424 a v km 1,500 (1,524) trati Prostějov
- Chornice, 1. etapa - přejezd pro pěší a cyklisty v km 1,524),
II. s c h v a l u j e
Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku a o určení vzájemných práv a povinností při výstavbě (výstavba přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného v km 1,424 a v km 1,500 (1,524) trati Prostějov - Chornice, 1. etapa - přejezd pro pěší a cyklisty v km 1,524) dle předloženého návrhu v novém znění.

K bodu 12. Přijetí dotace ze Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie
Schváleno usnesení č. 11230:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. přijetí dotace ze Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie na akci "Digitalizace kina Metro 70 v Prostějově" ve výši 800 000,00 Kč,
2. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace ze Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie dle přiloženého návrhu.

K bodu 13. Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a zabezpečení
Schváleno usnesení č. 11231:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
1. zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

50

3612

3112

 

 

 

10.832.915

 

Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí (prodej bytových domů)

 

50

3639

2119

 

 

 

427.994

 

Ostatní příjmy z vlastní činnosti (platby za zřízení věcných břemen)

 

50

3639

2131

 

 

 

502.621

 

Příjmy z pronájmu pozemků

 

50

6171

2111

 

 

 

113.720

 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (reklamy)

 

50

6171

2329

 

 

 

84.658

 

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (přefakturace za GP, ZP)

 

50

3319

2132

 

 

190100

93.390

 

Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí (krátkodobé pronájmy – kino METRO)

 

50

3612

3112

 

 

505001

4.270.000

 

Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí (prodej domů)

2. snižuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

50

3412

2111

 

 

119000000

600.000

 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (Fotbal Prostějov)

3. zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

50

6171

5169

 

 

 

350.000

 

Nákup ostatních služeb (zejména náklady na dovoz a instalaci stánků)

 

50

6171

5171

 

 

 

150.000

 

Opravy, údržba

 

50

6171

5362

 

 

505042

150.000

 

Daň z převodu nemovitostí

4. zvyšuje stav finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

70

 

8112

 

1

 

15.075.298

 

Zvýšení fin. prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje

K bodu 14. Program regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2011
Schváleno usnesení č. 11232:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1. zařazení obnovy níže uvedených objektů do Programu regenerace městské památkové zóny Prostějov
v roce 2011

kulturní památka

vlastník kulturní památky

druh prací

Nová radnice

město Prostějov

obnova dveří s vitrážemi ve vestibulu radnice

kostel sv.Jana Nepomuckého

Českomoravské provincie Hospitálského řádu sv.Jana z Boha-Milosrdných bratří

obnova nástěnných maleb v kostele, horní část pravé poloviny 3.travé lodi

zámek

město Prostějov

obnova východního křídla zámku, východní a část jižní fasády

Národní dům

město Prostějov

obnova dveří do pokladny

Nový dům, T.G.M.18

 

osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí na městském úřadě

 

obnova portálu domu


2. poskytnutí příspěvků na obnovu kulturních památek v rámci Programu regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2011 (spoluúčast - závazný podíl města Prostějova na provedení obnovy kulturních památek v "Programu regenerace MPR a MPZ ČR dle usnesení vlády č. 209/92 na rok 2011")
u kulturních památek, kde není město Prostějov vlastníkem

a) vlastník kulturní památky: Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří, Vídeňská 7, Brno
statutární zástupce: Richard Martin Macek OH, provinciál
IČ: 44995776
kulturní památka: kostel sv.Jana Nepomuckého
akce obnovy: pokračování v obnově maleb v kostele, horní část pravé poloviny 3. travé lodi
závazný podíl města: 200 000,00 Kč
použití příspěvku do: 15.07.2011
vyúčtování poskytnutého příspěvku do: 29.07.2011

b)vlastník kulturní památky: 
kulturní památka: dům nám. T. G. Masaryka 18
akce obnovy: obnova, restaurování portálu domu
závazný podíl města: 30 000,00 Kč
použití příspěvku do: 15.07.2011
vyúčtování poskytnutého příspěvku do: 29.07.2011

3. p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, starostu města Prostějova, podepsáním žádosti o poskytnutí účelové dotace ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2011.

osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí na městském úřadě

 

K bodu 15. Veřejná finanční podpora - sociální oblast (nedoporučeno)
Schváleno usnesení č. 11233:
Zastupitelstvo města Prostějova
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova pro rok 2010

1. ve výši 73.000,-- Kč Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, o.s., oblastní odbočce Prostějov, Svatoplukova 15, IČ 653 99 447, (pořadové č. žádosti 364)
- na telefon, internet a kancelářské potřeby, služby, nájem

2. ve výši 50.194,-- Kč občanskému sdružení ADRA, Klikatá 1238/90c, Praha 5, IČ 613 88 122, (pořadové č. žádosti 430)
- na činnost Dobrovolnického centra ADRA Prostějov - dohody o pracovní činnost
(s odvody) koordinátor dobrovolníků, pronájem, telefon, poštovné, externí účetní, cestovné dobrovolníků, odměny pro seniory projektu

3. ve výši 86.000,-- Kč Centru pro zdravotně postižené Olomouckého kraje o.s., nám. Svobody 4, Přerov, IČ 265 94 064, (pořadové č. žádosti 298)
- na regionální pracoviště Prostějov, Kostelecká 17 - telefon, internet, spoje, elektrická energie, kancelářské potřeby, cestovné, vzdělávání

4. ve výši 200.000,-- Kč Charitě Prostějov, Sádky 14, Prostějov, IČ 441 59 854, (pořadové č. žádosti 361)
- na zajištění pečovatelské služby - provozní náklady, osobní náklady

5. ve výši 102.000,-- Kč Žebříku, o.s., Voskovcova 8, Olomouc, IČ 270 19 896, (pořadové č. žádosti 38)
- na provozní náklady Centra podpory cizinců v Prostějově - služby (nájemné, internet, účetní služby, telefonní služby, školení), materiální náklady.

K bodu 16.1 Odpis pohledávky v kapitole 50 – správa majetku města
Schváleno usnesení č. 11234:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
odpis pohledávky spočívající v nedoplatku nájemného za Josefem Pospíšilem - SAMA, místo podnikání Otaslavice 8, PSČ 798 06, IČ: 404 35 903 , ve výši 89.313 Kč.

K bodu 16.2 Vzdání se předkupního práva (nevyužití předkupního práva) k pozemku p.č. 318/46 v k.ú. Čechovice u Prostějova
Schváleno usnesení č. 11235:
Zastupitelstvo města Prostějova
r o z h o d l o
nevyužít předkupního práva k pozemku p.č. 318/46 - ostatní plocha o výměře 760 m2 v k.ú. Čechovice
u Prostějova s kupní cenou ve výši 1.030.000 Kč.

K bodu 17. Změna právní úpravy místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Schváleno usnesení č. 11236:
Zastupitelstvo města Prostějova
v y d á v á
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen "poplatek za komunální odpad") s tím, že sazba poplatku za komunální odpad na rok 2011 bude stanovena ve výši 492 Kč, z toho v článku 6 odst. 1 písm. a) ve výši 242 Kč, v článku 6 odst. 1 písm. b) ve výši 250 Kč.

K bodu 18. Změna právní úpravy místního poplatku ze psů
Schváleno usnesení č. 11237:
Zastupitelstvo města Prostějova
v y d á v á
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů.

K bodu 19. Změna právní úpravy místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
Schváleno usnesení č. 11238:
Zastupitelstvo města Prostějova
v y d á v á
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.

K bodu 20. Změna právní úpravy místního poplatku za užívání veřejného prostranství
Schváleno usnesení č. 11239:
Zastupitelstvo města Prostějova
v y d á v á
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Miroslav P i š ť á k , v. r.                            Mgr. Jiří P o s p í š i l , v. r.
starosta města Prostějova                          místostarosta města Prostějova

Prostějov 23. 11. 2010
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 17.12.2010 13:15:06 | přečteno 452x | Věra Krejčí
load