Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2010 > Usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 16. 2. 2010

Ke stažení: ikona souboruZápis ze zasedání ve formátu RTF

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 11001:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program svého 26. zasedání, konaného dne 16. 2. 2010 s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

K bodu 2. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období
Schváleno usnesení č. 11002:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období.

K bodu 2.1 Přijetí dotací z Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj
Schváleno usnesení č. 11003:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s ch v a l u j e
přijetí dotací z Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj na investiční akce:
1. Město Prostějov - II. etapa, Rekonstrukce Základní školy, Husovo nám. 3 ve výši 5 mil. Kč,
2. Město Prostějov - rekonstrukce Sportcentra - Dům dětí a mládeže, Olympijská 4 ve výši 11 mil. Kč,
3. RPS - Prostějov, Regenerace panelového sídliště Dolní I. etapa ve výši 4 mil. Kč,
4. RPS - Prostějov, Regenerace Sídliště E. Beneše I. etapa ve výši 4 mil. Kč.

K bodu 3. Zvýšení peněžitého vkladu města Prostějova do obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o.
Schváleno usnesení č. 11004:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
1) s c h v a l u j e
peněžitý vklad města Prostějova do obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o., IČ: 269 65 186 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01 ve výši 26,300.000 Kč (slovy dvacet šest milionů tři sta tisíc korun českých), kterým město Prostějov získá obchodní podíl a rozhodovací (hlasovací) práva odpovídající 71 % základního kapitálu obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o.,

2) p o v ě ř u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu,
1) podpisem prohlášení o závazku ke zvýšení peněžitého vkladu města Prostějova do obchodní společnosti dle bodu 1 tohoto usnesení,
2) svoláním valné hromady obchodní společnosti společníkem městem Prostějovem v souladu s článkem VIII. bod A. Valná hromada Společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným MI PRO STAV s.r.o. nebo zasláním žádosti o svolání valné hromady některému z jednatelů společnosti,

3) d e l e g u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu města, a v případě jeho nepřítomnosti Miroslava Pišťáka, místostarostu, v souladu s § 84 odst. 1 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), jako zástupce společníka města Prostějova na valnou hromadu obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o. Prostějov, IČ: 269 65 186 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01. Právo hlasovat na valné hromadě má starosta Ing. Jan Tesař, v případě jeho neúčasti místostarosta Miroslav Pišťák.

4) p o v ě ř u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu města jako zástupce města Prostějova, hlasovat na valné hromadě obchodní společnosti pro zvýšení základního kapitálu o dalších 26,300.000 Kč (slovy dvacet šest milionů tři sta tisíc korun českých) a tím i změnu Společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným společnosti MI PRO STAV s.r.o., IČ: 26 96 51 86 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01 podle předloženého návrhu, kterým město Prostějov získá obchodní podíl a rozhodovací (hlasovací) práva odpovídající 71 % základního kapitálu obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o.

K bodu 4. Peněžitý vklad města Prostějova do obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.
Schváleno usnesení č. 11005:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
1) s ch v a l u j e
peněžitý vklad města Prostějova do obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Křížkovského 36/7, PSČ 796 01, IČ: 262 59 893 ve výši 4.089.000,- Kč (slovy: čtyři miliony osmdesát devět tisíc korun českých),

2) p o v ě ř u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu města, podpisem prohlášení o závazku ke zvýšení peněžitého vkladu města Prostějova do obchodní společnosti dle bodu 1) tohoto usnesení.

K bodu 5. Zpráva o činnosti Městské policie Prostějov za rok 2009
Schváleno usnesení č. 11006:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
Zprávu o činnosti Městské policie Prostějov za rok 2009.

K bodu 6. Prevence kriminality 2010
Schváleno usnesení č. 11007:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
Program prevence kriminality ve městě Prostějově pro rok 2010

K bodu 7. Návrhy na pořízení změn územního plánu sídelního útvaru Prostějov
Schváleno usnesení č. 11008:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
a) s c h v a l u j e
zařazení předloženého návrhu č. 1 do pořizované VII. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov dle důvodové zprávy.
b) n e s c h v a l u j e
zařazení předložených návrhů č. 2, 3, 4 do změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov dle důvodové zprávy.

K bodu 8. Ukončení pořizování dokumentu “VI. změna územního plánu sídelního útvaru Prostějov“
Schváleno usnesení č. 11009:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
ukončení pořizování dokumentu "VI. změna územního plánu sídelního útvaru Prostějov" včetně odstoupení od smlouvy o dílo dle důvodové zprávy.

K bodu 9. Zadání VII. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov
Schváleno usnesení č. 11010:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
zadání VII. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov dle důvodové zprávy.

K bodu 10. Zadání VIII. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov
Schváleno usnesení č. 11011:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
zadání VIII. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov dle důvodové zprávy.


K bodu 11.1 Veřejná finanční podpora - výchova lesních porostů v biokoridoru Hloučela pro zajištění všech funkcí lesa
Schváleno usnesení č. 11012:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 120.000 Kč Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody Hloučela, Husovo nám. 2299/67, Prostějov, IČ 670 27 237, (poř. č. žádosti 312)
- na výchovu lesních porostů v biokoridoru Hloučela pro zajištění všech funkcí lesa
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5222

 

 

404003

120.000

(Neinvestiční dotace občanským sdružením )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

 

 

7080000

120.000

(Nerozdělená VFP )

K bodu 11.2 Veřejná finanční podpora - oblast výchovy a vzdělávání
Schváleno usnesení č. 11013:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70

1. ve výši 70.000,- Kč Střední škole oděvní Prostějov, s. r. o., Za Drahou 4239/2, IČ 255 00 783, (poř.č. žádosti 20)
- na uspořádání 9. ročníku "Prostějovská zlatá jehla 2010" (pronájem sálu Společenského domu, moderování soutěže, osvětlení, ozvučení sálu, poplatek za autorská práva, taneční vystoupení, hudební vystoupení, dekorace, pozvánky, vstupenky, propagační materiály, odměny, upomínkové předměty, kancelářské potřeby, občerstvení)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 6. 2010

2. ve výši 100.000,- Kč Střední průmyslové škole oděvní Prostějov, Vápenice 1, IČ 47922 061, (poř. č. žádosti 18)
- na uspořádání 10. jubilejního ročníku "Doteky módy" (pronájem techniky, kulturní vystoupení, moderace, cestovní náklady, video, TV záznam, výzdoba sálu, reklama, plakáty)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 6. 2010

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

20

3299

5213

 

 

 

70 000,--

 

(neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám) Střední škola oděvní, s.r.o.

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

20

3299

5339

 

 

 

100 000,--

 

(neinv. transfery cizím příspěv. organizacím) SPŠ oděvní

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

170 000,--

 

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - nerozdělená VFP)

K bodu 11.3 Veřejná finanční podpora - oblast kultury
Schváleno usnesení č. 11014:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 80.000,-- Kč (poř. číslo žádosti 420)
- na zajištění výstav v Galerii Metro 70 s plnohodnotnou propagací a realizací výstavních tiskovin
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5493

 

 

 

80 000

 

(účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

80 000

 

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená VFP)

K bodu 11.4 Veřejná finanční podpora - oblast sportu
Schváleno usnesení č. 11015:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70

1. ve výši 150.000,-- Kč Svazu vodáků ČR, klub 109, Prostějov, Kravařova 1, IČ 657 62 274 (poř. č. žádosti 284)
- na podporu činnosti (účast na MS v raftingu, ME, EP, MR, ČP a Evropských pohárech)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání: do 31. 3. 2010 částku 100.000,-- Kč; do 30. 4. 2010 částku 50.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

2. ve výši 175.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL II Prostějov, U Kalicha 2, IČ 479 20 653 (poř. č. žádosti 286)
- na podporu činnosti (nájemné, cestovné, doprava, licence, rozhodčí, startovné, materiálně - technické vybavení, energie)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání: do 31. 03. 2010 částku 100.000,-- Kč, do 30. 4. 2010 částku 75.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

3. ve výši 80.000,-- Kč Aeroklubu Josefa Františka Prostějov, Letiště Prostějov p. p. 119, IČ 005 44 051 (poř. č. žádosti 293)
- na podporu činnosti (opravy letecké a parašutistické techniky, zabezpečení letního a zimního soustředění, opravy a údržba areálu)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

4. ve výši 440.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě OP Prostějov, Kostelecká 47, IČ 005 47 409 (poř. č. žádostí 302, 327)
- na podporu činnosti mladých sportovců v oddílech košíkové, kanoistiky, lukostřelby, volejbalu, stolního tenisu, lyžování, turistiky a sportu pro všechny (cestovné, startovné, vklady, soustředění, licence, poplatky, energie, sportovní a režijní materiál, běžná údržba sportovišť, revize, odvoz odpadků, poštovné, pronájmy, odměny trenérům) v částce 400.000,-- Kč
- na přípravu a účast na soutěžích a MČR v basketbalu dívek a žaček (nájmy, ceny, odměny pro účastníky, rozhodčí, startovné, jízdné, ubytování, stravování, sportovní materiál a vybavení) v částce 40.000,-- Kč
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání: do 31. 3. 2010 částku 240.000,-- Kč; do 30. 4. 2010 částku 200.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

5. ve výši 175.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Čechovice, Čechovická 55, Prostějov, IČ 163 67 855 (poř. č. žádosti 316)
- na podporu činnosti sportovních oddílů (údržba fotbalového hřiště, doprava, startovné, pronájmy, energie, pohonné hmoty, nákup zdravotnického materiálu, materiálně-technické vybavení aj.)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání: do 31. 3. 2010 částku 100.000,-- Kč; do 30. 4. 2010 částku 75.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

6. ve výši 180.000,-- Kč Sportovnímu klubu Prostějov, Sportovní 3924/1, IČ 005 44 264 (poř. č. žádostí 322, 335, 421, 422)
- šachovému oddílu na podporu činnosti (startovné, cestovné, rozhodčí, pronájmy, materiálně-technické vybavení, ceny) v částce 10.000,-- Kč
- horolezeckému oddílu na podporu činnosti (materiálně - technické zabezpečení, horolezecký výcvik, závody pro děti a mládež, ceny, diplomy, cestovné) v částce 50.000,-- Kč
- oddílu orientačního běhu na uspořádání závodů v orientačním běhu (vyhotovení map, materiálně - technické zajištění závodů, doprava, ubytování, nájemné, ceny, pitný režim) v částce 80.000,-- Kč
- korfbalovému oddílu na podporu činnosti (cestovné, pronájmy, rozhodčí, soustředění, materiál, turnaje, administrativní náklady) v částce 40.000,-- Kč
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání: do 31. 3. 2010 částku 100.000,-- Kč; do 30. 4. 2010 částku 80.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

7. ve výši 300.000,-- Kč Sportovnímu klubu cyklistů Prostějov, Kostelecká 49, IČ 155 27 395 (poř. č. žádosti 326)
- na podporu činnosti (doprava, ubytování, strava, soutěže, výcvikové tábory, doprovod při trénincích, materiálně - technické vybavení)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání do 31. 3. 2010 částku 150.000,-- Kč, do 30. 4. 2010 částku 150.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

8. ve výši 100.000,-- Kč Sportovnímu klubu plavání Taurus, Tylova 79, IČ 708 63 041 (poř. č. žádosti 337)
- na podporu činnosti (pronájem bazénu, doprava, startovné, ubytování, nákup materiálu, účast na mezinárodních závodech)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

9. ve výši 475.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Pozemstav Prostějov, Krasická ul. 936/6, IČ 441 59 919 (poř. č. žádosti 344)
- na podporu činnosti (nájmy, nákup sportovního vybavení a nářadí, pojištění majetku, energie, ceny, doprava, cestovné, ubytování, stravné, startovné, soustředění)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání: do 31. 3. 2010 částku 275.000,-- Kč; do 30. 4. 2010 částku 200.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

10. ve výši 100.000,-- Kč VEUS klubu Vyškov, U Jandovky 128/5, IČ 474 12 011 (poř. č. žádosti 426)
- na pořádání mezinárodního etapového cyklistického závodu "HANÁ Tour"
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010

11. ve výši 200.000,-- Kč Tenisovému klubu Prostějov, o. s., Sportovní 1, IČ 002 05 061 (poř. č. žádosti 362)
- na podporu činnosti (poplatky, startovné, výchovné, odstupné, přestupy, rozhodčí, trenéři, cestovné, doprava, nájmy, ubytování, propagace, soustředění, rehabilitace, regenerace)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání: do 31. 3. 2010 částku 100.000,-- Kč; do 30. 4. 2010 částku 100.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

12. ve výši 80.000,-- Kč FbC Playmakers Prostějov, o. s., B. Šmerala 9, IČ 266 58 658 (poř. č. žádosti 379)
- na rozvoj florbalu (pronájmy, výstroj, výzbroj, doprava, rozhodčí, administrativa, startovné, propagace)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

13. ve výši 455.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL Vrahovice, M. Alše 85, Prostějov, IČ 479 20 025, (poř. č. žádostí 387, 388)
- na činnost sportovních oddílů (pronájmy, turnaje a soutěže, energie, revize, údržba, opravy, připojení vodovodu, pojištění, materiální vybavení, praní, úklidy, rozhodčí, doprava na zápasy) v částce 175.000,-- Kč
- na provoz koupaliště (energie, revize, bazénová chemie, příprava na sezonu, oprava bazénu, mzdy provozních pracovníků, chemické rozbory vody, odvoz odpadků aj.) v částce 280.000,--Kč
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání do 31. 3. 2010 částku 255.000,-- Kč, do 30. 4. 2010 částku 200.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

14. ve výši 70.000,-- Kč DELTAKLUBU Stichovice, o.s., sídl. E. Beneše 15/21, Prostějov, IČ 652 68 954 (poř. č. žádosti 394)
- na podporu činnosti (propagace, seznamovací lety, náklady na výcvik, vyhlídkové lety, dětské atrakce, palivo pro ukázkové lety, strojní úprava letiště, doprava výsadkářů, pořadatelská služba, PHM pro stroje, řezivo na výrobu značení, barvy, výsadba trávy, postřiky, dostavba a vybavení zázemí areálu letiště, revize motorů, náhradní díly a přístroje)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

15. ve výši 150.000,-- Kč Atletickému klubu Prostějov, Sportovní 3924/1, IČ 479 20 866 (poř. č. žádosti 433)
- na podporu činnosti (nákup sportovního materiálu, soutěže, stravné, startovné, cestovné, doprava, trenéři, pronájmy, ubytování, ceny, výcvikové tábory)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání: do 31. 3. 2010 částku 100.000,-- Kč; do 30. 4. 2010 částku 50.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

16. ve výši 150.000,-- Kč Volejbalovému klubu PVK Prostějov, o. s., Krátká 9, IČ 266 40 520 (poř. č. žádosti 439)
- na podporu činnosti (dresy, sportovní zdravotní prohlídky, zdravotnický materiál, pronájmy, sportovní vybavení, startovné, cestovné, ubytování, licenční poplatky, rehabilitace, soustředění, ceny, rozhodčí, úklid)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání: do 31. 3. 2010 částku 100.000,-- Kč; do 30. 4. 2010 částku 50.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

17. ve výši 100.000,-- Kč KRASO-bruslení Prostějov, Za Kosteleckou 1, IČ 266 36 433 (poř. č. žádosti 455)
- na podporu činnosti (nájem ledové plochy)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

18. ve výši 100.000,-- Kč Plaveckému oddílu Prostějov, o. s., Nerudova 27, IČ 265 63 355 (poř. č. žádosti 19)
- na podporu činnosti (pronájem bazénu)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

19. ve výši 250.000,-- Kč VK Prostějov o. s., Za Kosteleckou 51, IČ 270 57 518 (poř. č. žádosti 33)
- na náklady spojené s postupem ze základní skupiny Ligy mistrů mezi 12 nejlepších evropských týmů (poplatky ČVS, CEV, rozhodčí, cestovné, doprava, pronájmy, nájemné, ubytování, propagační služby, propagační materiály, plakáty, tiskoviny, foto, letenky pro evropské poháry)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- termíny čerpání: do 31. 3. 2010 částku 150.000,-- Kč; do 30. 4. 2010 částku 100.000,-- Kč
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

20. ve výši 100.000,-- Kč BK Prostějov, Za Kosteleckou 51, IČ 266 37 634, (poř. číslo žádosti 35)
- na sportovní vybavení; výzbroj a výstroj; cestovné; jízdné; PHM pro mládežnické týmy; stravné; ubytování; rekondiční a rehabilitační služby; lékařská vyšetření; soustředění; pitný režim; rozhodčí; výchovné; přestupy a hostování hráčů; poplatky ČBF a ALK; startovné; ceny; propagační materiál; tiskoviny; foto; letenky pro evropské poháry; nájmy a pronájmy; náklady na trenéry a na tělovýchovné projekty; služby a další provozní náklady spojené se sportovní činností a chodem klubu
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5222

 

 

 

3 830 000

 

(neinv. transfery občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

3 830 000

 

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená VFP)

K bodu 11.5 Veřejná finanční podpora - oblast sociální
Schváleno usnesení č. 11016:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků zařazených v rozpočtu města Prostějova pro rok 2010 v kapitole 21

1. ve výši 100.000,-- Kč Sociálním službám Prostějov, příspěvkové organizaci, Pod Kosířem 27, Prostějov, IČ 001 50 100, (pořadové č. žádosti 372)
- na zajištění provozu Sociálních služeb Prostějov, p. o., pečovatelská služba - pokrytí provozních nákladů organizace
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

2. ve výši 200.000,-- Kč Občanskému sdružení Mateřské centrum Prostějov, Dvořákova 5, Prostějov, IČ 686 85 017, (pořadové č. žádosti 380)
- na provoz Mateřského centra Cipísek a vzdělávací aktivity pro rodiče - na provozní, materiálové a mzdové náklady
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010
- termíny čerpání: do 31. 3. 2010 v částce 100.000,-- Kč a do 31. 7. 2010 v částce 100.000,-- Kč.

3. ve výši 150.000,-- Kč Občanskému sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA, Tetín 1506/1, Prostějov, IČ 440 53 991, (pořadové č. žádosti 351)
- na Centrum denních služeb - provozní a mzdové náklady
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010
- termíny čerpání: do 31. 3. 2010 v částce 100.000,-- Kč a do 31. 7. 2010 v částce 50.000,-- Kč.

4. ve výši 100.000,-- Kč Sdružení Podané ruce, o.s., Francouzská 36, Brno, IČ 605 57 621, (pořadové č. žádosti 359)
- na Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Prostějově - na provozní a mzdové náklady
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

5. ve výši 200.000,-- Kč Sdružení Podané ruce, o.s., Francouzská 36, Brno, IČ 605 57 621, (pořadové č. žádosti 371)
- na Kontaktní centrum Prostějov - provozní a mzdové náklady
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010
- termíny čerpání: do 31. 3. 2010 v částce 100.000,-- Kč a do 31. 7. 2010 v částce 100.000,-- Kč.

6. ve výši 80.000,-- Kč Charitě Prostějov, Sádky 14, Prostějov, IČ 441 59 854, (pořadové č. žádosti 360)
- na provozní a mzdové náklady Denního stacionáře pro osoby psychicky nemocné
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

7. ve výši 70.000,-- Kč Fondu ohrožených dětí, Na Poříčí 6, Praha 1, IČ 004 99 277, (pořadové č. žádosti 349)
- na pomoc sociálně ohroženým dětem a rodinám v regionu Prostějov - podpora sociálně slabých rodin s dětmi, jejichž případy řeší pobočka FOD v Prostějově s cílem poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a pomoci zajistit potřebnou péči o děti, dovybavení pracoviště pobočky FOD
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4351

5339

 

 

 

100.000,--

VFP – neinvestiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím (Sociální služby Prostějov)

21

4339

5222

 

 

 

200.000,--

VFP - neinvestiční transfery občanským sdružením (Mateřské centrum)

21

4359

5222

 

 

 

150.000,--

VFP - neinvestiční transfery občanským sdružením (OS Lipka)

21

4375

5222

 

 

 

100.000,--

VFP - neinvestiční transfery občanským sdružením (Sdružení Podané ruce – Nízkoprahové zařízení)

21

4349

5222

 

 

 

200.000,--

VFP - neinvestiční transfery občanským sdružením (Sdružení Podané ruce – Kontaktní centrum)

21

4356

5223

 

 

 

80.000,--

VFP – neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem (Charita Prostějov)

21

4339

5222

 

 

 

70.000,--

VFP – neinvestiční transfery občanským sdružením (Fond ohrožených dětí)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

6409

5909

 

 

 

900.000,--

ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

K bodu 11.6 Veřejná finanční podpora - Občanské sdružení sociální pomoci Prostějov (Azylové centrum)
Schváleno usnesení č. 11017:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků zařazených v rozpočtu města Prostějova pro rok 2010 v kapitole 21 ve výši 500.000,-- Kč Občanskému sdružení sociální pomoci Prostějov, Určická ul. 101, Prostějov, IČ 270 11 801, (pořadové č. žádosti 288)
- na provozní a mzdové náklady Azylového centra Prostějov
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010
- termíny čerpání: do 31. 3. 2010 v částce 250.000,-- Kč a do 30. 6. 2010 v částce 250.000,-- Kč.

K bodu 12.1 Kulturní granty 2010 – veřejná finanční podpora
Schváleno usnesení č. 11018:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory (grantu) z prostředků ostatních neinvestičních výdajů - grantového systému

1. ve výši 150.000,-- Kč Gymnáziu Jiřího Wolkera, Kollárova 3, Prostějov, IČ 479 22 206
- na studentské divadlo POINT
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

2. ve výši 76.000,-- Kč 
- na zhotovení " Prostějov ve fotografiích Václava Ševčíka"
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2011

3. ve výši 35.000,-- Kč Jiřímu Dittmannovi - studio EVIS, IČ 133 83 230
- na realizaci videodokumentu o církevních památkách města Prostějov
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010

4. ve výši 150.000,-- Kč ADNOC EUROPE TRADING s. r. o., sídl. E. Beneše 69/30, Prostějov, IČ 262 53 101
- na zhotovení videodokumentu " Historie a současnost prostějovské industrie"
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2011

5. ve výši 80.000,-- Kč Tomáši Frausovi, IČ 746 81 338
- na zhotovení videodokumentu "Příběhy spící v mramoru"
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 4. 2011

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5339

 

 

2035

150 000,--

 

(neinv. transfery cizím příspěvkovým organizacím) GJW

 

20

3319

5213

 

 

2035

150 000,--

 

(neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům–právnickým osobám) ADNOC EUROPE TRADING

 

20

3319

5212

 

 

2035

115 000,--

 

(neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám) 

 

20

3319

5493

 

 

2035

76 000,--

 

(účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5909

 

 

2035

491 000,--

 

(ostatní neinvestiční výdaje – grantový systém)

K bodu 12.2 Kulturní granty 2010 – nedoporučené žádosti
Schváleno usnesení č. 11019:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory (grantu) z prostředků ostatních neinvestičních výdajů - grantového systému
1. ve výši 267.000,-- Kč

- na videofilm Prostějov versus Nordurjfordur v částce 115.000,-- Kč
- na publikaci "Fantazie" v částce 152.000,-- Kč,

2. ve výši 160.000,-- Kč Mgr. Theodoru Mojžíšovi - Video Theo,  IČ 440 49 668
- na zhotovení videodokumentu " Prostějov - interaktivní DVD".

K bodu 13. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory - Video Theo
Schváleno usnesení č. 11020:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠK/Cás/43 - 09) o poskytnutí veřejné finanční podpory - grantu Mgr. Theodoru Mojžíšovi - Video Theo, IČ 440 49 668, který se týká termínu vyúčtování, a to do 30. 6. 2010.

K bodu 14. Rozpočtová opatření schválená Radou města Prostějova v roce 2009 v souladu s usnesením Zastupitelstva města Prostějova č. 18148 ze dne 16.9.2008 a č. 18254 (Rozpočet města Prostějova pro rok 2009) ze dne 16.12.2008 - informace
Schváleno usnesení č. 11021:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
informaci o provedených rozpočtových opatřeních schválených RMP v roce 2009 v souladu s usnesením ZMP č. 18148 ze dne 16.9.2008 a usnesením ZMP č. 18254 (Rozpočet města Prostějova pro rok 2009) ze dne 16.12.2008.

K bodu 15. Rozpočtové opatření kapitoly 70 - finanční
Schváleno usnesení č. 11022:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se

1. Zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

70

6399

3202

 

1

 

15.000.000,-

 

Příjmy z prodeje majetkových podílů - prodej 26% obchodního podílu města Prostějova na obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.

2. Zvyšuje finanční rezervy města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

15.000.000, -

 

Zvýšení finančních rezerv města – Fond rezerv a rozvoje

K bodu 16. 1 Bezúplatné převody pozemků a staveb v k.ú. Prostějov s Olomouckým krajem
Schváleno usnesení č. 11023:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1. bezúplatný převod dvou částí pozemku p.č. 7416/11 - ostatní plocha o celkové výměře 144 m2, části pozemku p.č. 7416/6 - ostatní plocha o výměře 116 m2, části pozemku p.č. 7416/7 - ostatní plocha o výměře 13 m2, části pozemku p.č. 7418/9 - ostatní plocha o výměře 64 m2, části pozemku p.č. 8015/3 - ostatní plocha o výměře 706 m2 a části pozemku p.č. 8020/3 - ostatní plocha o výměře 19 m2, vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ 60609640, do správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí dvou částí pozemku p.č. 7412/9 - ostatní plocha o celkové výměře 107 m2, čtyř částí pozemku p.č. 7415/1 - ostatní plocha o celkové výměře 664 m2, části pozemku p.č. 7415/4 - ostatní plocha o výměře 1 m2, části pozemku p.č. 7415/5 - ostatní plocha o výměře 2 m2, pěti částí pozemku p.č. 8021/1 - ostatní plocha o celkové výměře 405 m2, části pozemku p.č. 8021/2 - ostatní plocha o výměře 193 m2 a části pozemku p.č. 8021/3 - ostatní plocha o výměře 5 m2, vše v k.ú. Prostějov, a pěti těles dopravních ostrůvků na částech pozemků p.č. 7416/11, p.č. 8021/1, p.č. 7416/6, p.č. 7415/4, p.č. 7415/1, p.č. 7412/9, p.č. 8021/3, p.č. 8015/3, p.č. 8063/1 a p.č. 8062/1, vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ 60609460, do vlastnictví města Prostějova. Správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Olomoucký kraj,

2. bezúplatné nabytí dvou částí pozemku p.č. 7412/9 - ostatní plocha o celkové výměře 107 m2, čtyř částí pozemku p.č. 7415/1 - ostatní plocha o celkové výměře 664 m2, části pozemku p.č. 7415/4 - ostatní plocha o výměře 1 m2, části pozemku p.č. 7415/5 - ostatní plocha o výměře 2 m2, pěti částí pozemku p.č. 8021/1 - ostatní plocha o celkové výměře 405 m2, části pozemku p.č. 8021/2 - ostatní plocha o výměře 193 m2 a části pozemku p.č. 8021/3 - ostatní plocha o výměře 5 m2, vše v k.ú. Prostějov, pěti těles dopravních ostrůvků na částech pozemků p.č. 7416/11, p.č. 8021/1, p.č. 7416/6, p.č. 7415/4, p.č. 7415/1, p.č. 7412/9, p.č. 8021/3, p.č. 8015/3, p.č. 8063/1 a p.č. 8062/1, vše v k.ú. Prostějov, chodníku pro pěší a cyklostezky na částech pozemků p.č. 7412/9, p.č. 7415/5, p.č. 7415/1, p.č. 7416/5, p.č. 7416/10, p.č. 7418/9, p.č. 8015/2, p.č. 8015/3, p.č. 8020/3, p.č. 8021/2, p.č. 8021/1, vše v k.ú. Prostějov, a kabelu veřejného osvětlení umístěného na částech pozemků p.č. 7412/9, p.č. 7412/13, p.č. 7415/1, p.č. 7416/5, p.č. 7416/7, p.č. 7416/9, p.č. 7416/10, p.č. 7416/11, p.č. 7418/9, p.č. 8015/2, p.č. 8021/1, p.č. 8021/2 a p.č. 8021/3, vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ 60609460, do vlastnictví města Prostějova. Správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

K bodu 16. 2 Revokace usnesení ZMP č. 14279 ze dne 09.11.2004, schválení bezúplatného nabytí pozemků v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 11024:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
1) r e v o k u j e
usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 14279 ze dne 09.11.2004 týkající se schválení bezúplatného nabytí pozemků v k.ú. Prostějov od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
2) s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemků p.č. 3631/36 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 544 m2, p.č. 3631/42 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 959 m2, p.č. 6169/151 - ostatní plocha, zeleň o výměře 490 m2 p.č. 6169/152 - ostatní plocha, zeleň o výměře 1626 m2, p.č. 6169/206 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 38 m2, p.č. 6169/154 - ostatní plocha, zeleň o výměře 1243 m2, p.č. 6169/204 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 52 m2, p.č. 6169/156 - ostatní plocha, zeleň o výměře 2654 m2, p.č. 6169/158 - ostatní plocha, zeleň o výměře 475 m2, p.č. 6169/159 - ostatní plocha, zeleň o výměře 1399 m2, p.č. 6169/160 - ostatní plocha, zeleň o výměře 1417 m2, p.č. 6169/161 - ostatní plocha, zeleň o výměře 1551 m2, p.č. 6169/162 - ostatní plocha, zeleň o výměře 1677 m2, p.č. 6169/199 - ostatní plocha, zeleň o výměře 105 m2, p.č. 6169/163 - ostatní plocha, zeleň o výměře 1058 m2, p.č. 6169/164 - ostatní plocha, zeleň o výměře 1062 m2, p.č. 6169/166 - ostatní plocha, zeleň o výměře 2323 m2, p.č. 6169/168 - ostatní plocha, zeleň o výměře 576 m2, p.č. 6169/200 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m2, p.č. 6169/169 - ostatní plocha, zeleň o výměře 270 m2, p.č. 6169/171 - ostatní plocha, zeleň o výměře 1717 m2, p.č. 6169/172 - ostatní plocha, zeleň o výměře 1373 m2, p.č. 6169/173 - ostatní plocha, zeleň o výměře 801 m2, p.č. 6169/175 - ostatní plocha, zeleň o výměře 2026 m2, p.č. 6169/177 - ostatní plocha, zeleň o výměře 539 m2, p.č. 6169/178 - ostatní plocha, zeleň o výměře 351 m2, p.č. 6169/198 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 104 m2, p.č. 6330/3 - ostatní plocha, zeleň o výměře 1591 m2 v k.ú. Prostějov, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví města Prostějova, s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

K bodu 16. 3 Schválení bezúplatného nabytí pozemků v k.ú. Krasice a k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 11025:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemků:
1) p. č. 110/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 545 m2, p. č. 110/31 - ostatní plocha, zeleň o výměře 442 m2, p. č. 110/32 - ostatní plocha, zeleň o výměře 105 m2, p. č. 110/33 - ostatní plocha, zeleň o výměře 102 m2, vše v k. ú. Krasice, p.č. 6037/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 666 m2, p. č. 6037/10 - ostatní plocha, zeleň o výměře 2 064 m2, p.č. 6037/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 219 m2, p. č. 6037/16 - ostatní plocha, zeleň o výměře 899 m2, p. č. 6037/21 - ostatní plocha, zeleň o výměře 148 m2, vše v k.ú. Prostějov (lokalita ul. A.Fišárka),

2) p. č. 6231/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 408 m2, p. č. 6231/4 - ostatní plocha, zeleň o výměře 2 197 m2, vše v k.ú. Prostějov (lokalita ul. Krasická),

3) p.č. 6752/6 - ostatní plocha, zeleň o výměře 92 m2, p.č. 6752/7 - ostatní plocha, zeleň o výměře 100 m2, vše v k.ú. Prostějov (lokalita ul. Okružní),

z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví města Prostějova za následujících podmínek:
a) smlouva o bezúplatném převodu pozemků bude uzavřena po provedení vkladu vlastnického práva města Prostějova k pozemkům p.č. 6002/2 - ostatní plocha o výměře 1 542 m2, p.č. 6002/3 - ostatní plocha o výměře 2 012 m2, p.č. 6002/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 744 m2, p.č. 6002/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 576 m2, p.č. 6002/6 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 017 m2, p.č. 6002/7 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 455 m2, p.č. 6002/8 - ostatní plocha o výměře 228 m2, p.č. 6002/10 - ostatní plocha o výměře 120 m2, p.č. 6002/14 - ostatní plocha o výměře 448 m2, p.č. 6003/4 - ostatní plocha o výměře 567 m2, vše v k.ú. Prostějov (pozemky pod zimním stadionem a pozemky k němu přiléhající) a pozemku p.č. 174/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 238 m2 v k.ú. Prostějov (pozemek pod objektem ve dvoře radnice) do katastru nemovitostí,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

K bodu 16. 4 Schválení bezúplatného nabytí částí pozemků p.č. 7927 a p.č. 7983, oba v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 11026:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 7927 - silnice o výměře cca 50 m2 a části pozemku p.č. 7983 - silnice o výměře cca 45 m2 (přesné výměry pozemků budou známy po vyhotovení geometrického plánu), oba v k.ú. Prostějov, a stavby pozemní komunikace umístěné na částech pozemků p.č. 7927 a p.č. 7983, oba v k.ú. Prostějov, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, ze správy Správy silnice Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 753/120, IČ: 70960399, do vlastnictví města Prostějova, za následujících podmínek:
a) darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude umožněno užívání stavby "Úprava přechodu na ul. Újezd v Prostějově"; do této doby bude mezi Olomouckým krajem a městem Prostějovem uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě,
b) náklady na zpracování geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

K bodu 16. 5 Schválení bezúplatných převodů pozemků s Olomouckým krajem
Schváleno usnesení č. 11027:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1. bezúplatný převod pozemku p.č. 8028 - ostatní plocha o výměře 284 m2, pozemku p.č. 7892/1 - ostatní plocha o výměře 5085 m2, části pozemku p.č. 7892/2 o výměře cca 1188 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) a části pozemku p.č. 7820 - ostatní plocha o výměře cca 248 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), vše v k.ú. Prostějov, pozemku p.č. 521 - ostatní plocha o výměře 3866 m2 a pozemku p.č. 522 - ostatní plocha o výměře 1880 m2, oba v k.ú. Domamyslice a pozemku p.č. 129/2 - ostatní plocha o výměře 32 m2 v k.ú. Čechůvky, z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, do správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemků p.č. 7737/4 - ostatní plocha o výměře 24 m2, p.č. 7808/2 - ostatní plocha o výměře 128 m2, p.č. 7808/4 - ostatní plocha o výměře 17 m2 a p.č. 8063/6 - trvalý travní porost o výměře 13 m2, vše v k.ú. Prostějov a pozemku p.č. 64/11 - ostatní plocha o výměře 55 m2 v k.ú. Čechůvky, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, ze správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 753/120, IČ: 70960399, do vlastnictví města Prostějova. Náklady na zpracování geometrických plánů a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Olomoucký kraj,

2. bezúplatné nabytí pozemku p.č. 7737/4 - ostatní plocha o výměře 24 m2, p.č. 7808/2 - ostatní plocha o výměře 128 m2, p.č. 7808/4 - ostatní plocha o výměře 17 m2 a p.č. 8063/6 - trvalý travní porost o výměře 13 m2, vše v k.ú. Prostějov a pozemku p.č. 64/11 - ostatní plocha o výměře 55 m2 v k.ú. Čechůvky, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, ze správy Správy silnice Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 753/120, IČ: 70960399, do vlastnictví města Prostějova. Správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

K bodu 16. 6 Schválení prodeje pozemku p.č. 4716/2 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 11028:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prodeje pozemku p.č. 4716/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 v k.ú. Prostějov  za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 900 Kč/m2 (celkem 19.800 Kč), a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 16. 7 Schválení prodeje pozemků p.č. 6087, p.č. 6088 a části pozemku p.č. 6089, vše v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 11029:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prodeje pozemků p.č. 6087 - ostatní plocha o výměře 597 m2, p.č. 6088 - zahrada o výměře 164 m2 a části pozemku p.č. 6089 - ostatní plocha o výměře cca 305 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), vše v k.ú. Prostějov, za těchto podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. u pozemku p.č. 6087 v k.ú. Prostějov 746.250 Kč (1.250 Kč/m2), u pozemku p.č. 6088 v k.ú. Prostějov 205.000 Kč (1.250 Kč/m2) a u části pozemku p.č. 6089 v k.ú. Prostějov ve výši cca 274.500 Kč (900 Kč/m2, přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), tj. celkem cca 1.225.750 Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě se kupující zaváží provést na převáděných pozemcích výstavbu sídla společnosti Znalecký a oceňovací ústav, s.r.o., IČ: 255 99 186, v provedení dle popisu žadatelů o prodej včetně vydaného kolaudačního souhlasu, kterým bude umožněno užívání předmětného objektu na převáděných pozemcích, a to nejpozději do 3 let ode dne uzavření kupní smlouvy (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu prodloužena); pro případ prodlení kupujícího se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 10.000 Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba předmětného objektu nebude v daném termínu kupujícím vůbec zahájena, možnost města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,
c) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se kupující zaváží nabídnout tyto pozemky nebo jejich části v případě svého úmyslu je prodat nebo jinak zcizit ke koupi prodávajícímu za kupní cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujících; předkupní právo zanikne dnem vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude umožněno užívání předmětného objektu na převáděných pozemcích,
d) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 16. 8 Schválení prodeje pozemků v k.ú. Prostějov – sektor G průmyslové zóny
Schváleno usnesení č. 11030:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prodej pozemků p.č. 7358/4 - orná půda o výměře 30.291 m2 a p.č. 7358/7 - ostatní plocha o výměře 181 m2, oba v k.ú. Prostějov, společnosti Saint-Gobain Weber Terranova, a.s., se sídlem Radiová 3, Praha 10, PSČ: 102 00, IČ: 250 29 673, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. ve výši 13.712.400 Kč (450 Kč/m2) snížená o nájemné zaplacené městu Prostějovu za užívání předmětných pozemků společností Saint-Gobain Weber Terranova, a.s., do doby převodu vlastnictví předmětných pozemků,
b) kupní cena bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
c) kupující se v kupní smlouvě zaváže, že v termínu do 3 let ode dne vkladu práv dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí provede na převáděných pozemcích výstavbu výrobního závodu kupujícího včetně vydaného kolaudačního souhlasu (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu prodloužena); pro případ prodlení kupujícího se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 50.000 Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba výrobního závodu nebude v daném termínu kupujícím vůbec zahájena, možnost města Prostějova odstoupit od smlouvy,
d) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se kupující zaváže nabídnout tyto pozemky nebo jejich části v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo zanikne dnem vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude umožněno užívání výrobního závodu kupujícího na převáděných pozemcích,
e) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,
f) kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 4 měsíců po nabytí právní moci územního rozhodnutí na stavbu výrobního závodu kupujícího na předmětných pozemcích, nejpozději však do 2 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy o nájmu pozemků p.č. 7358/4 a p.č. 7358/7, oba v k.ú. Prostějov, uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností Saint-Gobain Weber Terranova, a.s., jako nájemcem, a to za podmínky platnosti a účinnosti smlouvy o nájmu uvedených pozemků.

K bodu 16. 9 Schválení prodeje části pozemku p.č. 7363/1 a pozemku p.č. 7372, oba v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 11031:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 7363/1 - orná půda o výměře 7275 m2 a pozemku p.č. 7372 - zastavěná plocha o výměře 208 m2, oba v k.ú. Prostějov, na ulici U Spalovny, společnosti MARTEK MEDICAL a.s., se sídlem Třinec, Konská čp. 198, PSČ 739 61, IČ: 476 75 934, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 427 Kč/m2 (celkem 3.195.241 Kč) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se společnost MARTEK MEDICAL a.s., zaváže tyto pozemky nebo jejich části v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví společnosti MARTEK MEDICAL a.s.; předkupní právo zanikne po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání obchodního a logistického centra na převáděných pozemcích,
c) v kupní smlouvě se společnost MARTEK MEDICAL a.s., zaváže provést výstavbu obchodního a logistického centra na převáděných pozemcích včetně vydaného kolaudačního souhlasu nejpozději do 3 let po uzavření kupní smlouvy; pro případ prodlení se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba obchodního a logistického centra nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,
d) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 16.10 Schválení prodeje pozemku p.č. 50/6 v k.ú. Čechovice u Prostějova
Schváleno usnesení č. 11032:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 50/6 - zahrada o výměře 122 m2 v k.ú. Čechovice u Prostějova za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 300 Kč/m2 (celkem 36 600 Kč), a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 16.11 Schválení prodeje částí pozemku p.č. 597/1 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 11033:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1. prodej části pozemku p.č. 597/1 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 9 m2,  za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 800 Kč/m2 (celkem 7 200 Kč) a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

2. prodeje části pozemku p.č. 597/1 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 7 m2, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 800 Kč/m2 (celkem 5 600 Kč) a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 16.12 Schválení výkupu částipozemků p.č. 406/1 a p.č. 407/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova
Schváleno usnesení č. 11034:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1) výkup části pozemku p.č. 406/1 - orná půda, o výměře 8 m2, v k.ú. Čechovice u Prostějova od spoluvlastníků tohoto pozemku za kupní cenu ve výši 1.000 Kč/m2, tj. celkem ve výši 8.000 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,
c) kupní cena bude uhrazena z finančních prostředků schválených v rozpočtu kapitoly 50 - správa majetku města na rok 2010,

2) výkup části pozemku p.č. 407/1 - orná půda, o výměře 25 m2, v k.ú. Čechovice u Prostějova od spoluvlastníků tohoto pozemku za kupní cenu ve výši 1.000 Kč/m2, tj. celkem ve výši 25.000 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,
c) kupní cena bude uhrazena z finančních prostředků schválených v rozpočtu kapitoly 50 - správa majetku města na rok 2010.


K bodu 16.13 Schválení změny podmínek Kupní smlouvy č. 2008/16/142 ze dne 23. 06. 2008
Schváleno usnesení č. 11035:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
změnu podmínek prodeje pozemků v sektoru A průmyslové zóny dle Kupní smlouvy č. 2008/16/142 ze dne 23. 06. 2008, uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Železárny-Annahütte, spol. s r.o, se sídlem Prostějov, Dolní 100, IČ: 005 46 542, jako kupujícím, spočívající ve vypuštění závazku kupujícího zajistit nejpozději do tří let ode dne uzavření kupní smlouvy vydání pravomocného stavebního povolení na realizaci železniční vlečky a v doplnění článku IV odstavce 5 Kupní smlouvy č. 2008/16/142 ze dne 23. 06. 2008 o ustanovení, že případné prodloužení lhůty pro vydání pravomocného stavebního povolení na napojení výrobního areálu na převedených pozemcích na energetická média nebude mít vliv na termín dokončení výstavby výrobního areálu. Změna podmínek prodeje pozemků bude provedena formou dodatku ke Kupní smlouvě č. 2008/16/142 ze dne 23. 06. 2008. Ostatní podmínky Kupní smlouvy č. 2008/16/142 ze dne 23. 06. 2008 zůstanou nezměněny, tzn. i lhůta pro dokončení výstavby výrobního areálu na převedených pozemcích.

Ing. Jan T e s a ř , v. r.                        Miroslav P i š ť á k , v. r.
starosta města Prostějova                    místostarosta města Prostějova

Prostějov 16. 2. 2010
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 25.11.2010 10:20:57 | přečteno 387x | Richard Sedlák
load