Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2010 > Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 27. 4. 2010

Ke stažení: ikona souboruZápis ze zasedání ve formátu RTF

 

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 11036:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program svého 27. zasedání, konaného dne 27. 4. 2010 s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

K bodu 2. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období
Schváleno usnesení č. 11037:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období.

K bodu 3. Udělení Cen města Prostějova za rok 2009
Schváleno usnesení č. 11038:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
u d ě l u j e
Ceny města Prostějova za rok 2009 těmto osobnostem:
Jiří Hubený,
PhDr. Karel Kavička,
prof. PhDr. et PaedDr. Pavel Marek, Dr.,
František Novák,
PhDr. Dagmar Roháčková,
Věra Vrtalová.

K bodu 4. Delegování zástupců města na řádnou valnou hromadu společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.
Schváleno usnesení č. 11039:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
d e l e g u j e
Miroslava Pišťáka, místostarostu a Ing. Pavla Drmolu, místostarostu, v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, jako zástupce společníka města Prostějova na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 26 22 41 78 konanou dne 9. 6. 2010. Právo hlasovat na valné hromadě má místostarosta Miroslav Pišťák, v případě jeho neúčasti místostarosta Ing. Pavel Drmola.

K bodu 5. Delegování zástupců města do orgánů a na valnou hromadu obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s.
Schváleno usnesení č. 11040:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
1) d e l e g u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu města a Miroslava Pišťáka, místostarostu města, v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, jako zástupce akcionáře města Prostějova na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, IČ 494 51 723, konanou dne 21. května 2010. Právo hlasovat na valné hromadě má starosta Ing. Jan Tesař, v případě jeho neúčasti místostarosta Miroslav Pišťák.

2) p o v ě ř u j e
delegované zástupce, aby na valné hromadě Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, IČ 494 51 723 konané dne 21. 5. 2010 navrhli do orgánů obchodní společnosti zástupce města Prostějova takto:
1. představenstvo: Ing. Miroslav Hanák, Mgr. Vlastimil Uchytil, Ing. Jaroslav Faltýnek,
2. dozorčí rada: Ing. Radek Zacpal, JUDr. Jiří Pudil.

3) p o v ě ř u j e
delegované zástupce, aby na valné hromadě Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, IČ 494 51 723 konané dne 21. 5. 2010 hlasovali pro volbu navržených zástupců města Prostějova do orgánů obchodní společnosti v souladu s tímto usnesením.

K bodu 6. Odkup akcií společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s.
Schváleno usnesení č. 11041:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
n e s c h v a l u j e
odkup akcií společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., IČ: 494 51 723, Krapkova 26, Prostějov na základě nabídky správce konkurzní podstaty úpadce společnosti Masna Kroměříž, a. s.

K bodu 7. Rozhodnutí o námitce podané k návrhu IV. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov a pořízení IV. A změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov
Schváleno usnesení č. 11069:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
n e v y h o v u j e
námitce podané k návrhu IV. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov.

K bodu 8. IV. změna územního plánu sídelního útvaru Prostějov
Schváleno usnesení č. 11042:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
v y d á v á
IV. změnu územního plánu sídelního útvaru Prostějov dle důvodové zprávy.

K bodu 10. Závěrečný účet města Prostějova za rok 2009
Schváleno usnesení č. 11043:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1. vyúčtování rozpočtového hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací - závěrečný účet města Prostějova za rok 2009, které skončilo záporným saldem příjmů a výdajů ve výši 53.081.109,82 Kč, a to bez výhrad,
2. vyúčtování podnikatelské činnosti města Prostějova v roce 2009 v oblasti realizace digitálních map, které skončilo ztrátou ve výši 95.104,52 Kč, a to bez výhrad. Ztrátu podnikatelské činnosti uhradit z nerozděleného zisku minulých let, který vykazuje na účtu 932 částku plus 488.334,04 Kč,
3. užití prostředků Fondu rezerv a rozvoje nad aktuální schválené saldo rozpočtu roku 2009 na krytí nenaplněných daňových příjmů ve výši 15.538.707,50 Kč,
4. v roce 2010 převod nepřevedených finančních prostředků roku 2009 mezi základním běžným účtem a účtem peněžních fondů ve výši 64.771.706,71 Kč,
5. odvod finančních prostředků zlepšených výsledků hospodaření příspěvkových organizací vytvořených ostatními vlivy na účet města, doporučených na základě výsledků kontrolních dnů k odvodu na účet města v rámci aktivního vypořádání s příspěvkovými organizacemi, jejichž zřizovatelem je město, představující celkovou sumu 1.358.032,- Kč (viz strana 8, 16 a strany s výsledky hospodaření příspěvkových organizací v kapitole 20 - Školství a kultura a 21 - Sociální věci) jednotlivými subjekty v plné navrhované výši. Takto získané finanční zdroje převést v roce 2010 na krátkodobé prostředky na bankovních účtech města - Fond rezerv a rozvoje,

6. rozpočtové opatření, kterým se:

Zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kap.

ODPA

Pol.

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6402

2122

1

 

1.358.032,-

Odvod části ZVH příspěvkových organizací zřízených městem.

 

Zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol.

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

1

 

1.358.032,-

Fond rezerv a rozvoje.


7. finanční hospodaření - finanční vypořádání města Prostějova v roce 2009 tak, jak je uvedeno na straně 16 ve "Finančním hospodaření - návrhu finančního vypořádání roku 2009 v Kč",
8. rozpočtové opatření v celkové navrhované výši 2.641.648,- Kč (viz strana 4 a 16 - "Schválené a nerealizované nebo částečně realizované akce roku 2009 - požadavek zařadit do rozpočtu roku 2010") dle předložených požadavků správců kapitol na akce, které byly finančně zajištěny rozpočtem roku 2009, ale prostředky nebyly plně čerpány a jsou nutné pro dokončení jmenovitých akcí v roce 2010, popř. jejich pokračování v letech následujících, kterým se:

Zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kap

ODPA

Pol.

UZ

Org.

Částka v Kč

Název akce

20

3319

6127

1

 

192.500,-

Nákup uměleckých děl

40

2533

6119

1

 

120.000,-

Pasport Mlýnského náhonu

50

3639

6121

1

 

604.730,-

Vybudování přípojek IS pro objekt závodní kuchyně na Západní ul.

50

6409

5169

1

 

618.988,-

Úhrada odměny spl. OMEGA za akce pozemků u nové nemocnice a spol. DSP, s.r.o. za prodeje BD

50

6409

6130

1

 

98.880,-

Výkup pozemků na ul. Brněnská a dořešení majetkových vztahů se spol. Shell na Petrském nám.

61

3635

6119

1

155000000

29.750,-

IV. změna ÚP sídelního útvaru Prostějov

61

3635

6119

1

239000000

904.800,-

ÚP - I. etapa

61

3635

6119

1

240000000

72.000,-

VII. změna ÚP sídelního útvaru Prostějov

 

 

 

 

 

 

 

Snižuje stav zdrojů Fondu rezerv a rozvoje

 

 

 

 

 

 

 

Kap

ODPA

Pol.

UZ

Org.

Částka v Kč

Název akce

70

 

8115

1

 

2.641.648,-

Požadavky kapitol 20, 40, 50, 61


9. rozpočtové opatření finančního vypořádání se SR ČR prostřednictvím Olomouckého kraje, kterým se:

Zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol.

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6402

5366

1

 

2.339.176,-

Výdaje fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi – fin. vypořádání roku 2009

 

Snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol.

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

1

 

2.339.176,-

Fond rezerv a rozvoje.

 

Zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol.

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6402

2222

1

 

305.954,38

Ostat. příjmy z fin. vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů – fin. vypořádání roku 2009 se SR ČR.

 

Zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol.

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

1

 

305.954,38

Fond rezerv a rozvoje.


10. rozpočtová opatření za II. pololetí roku 2009 podléhající, na základě usnesení ZMP č. 18254 ze dne 16.12.2008, dodatečnému schválení ZMP při projednání závěrečného účtu města Prostějova po skončení kalendářního roku 2009, a kterými se v rámci upraveného rozpočtu zvyšují celkové příjmy a výdaje rozpočtu města roku 2009 o částku 105.857.962,42,- Kč tak, jak jsou uvedena v důvodové zprávě na straně 9 a 10,
11. upravený rozpočet města Prostějova pro rok 2009 na základě provedených rozpočtových opatření roku 2009, která jsou evidována na Finančním odboru MěÚ v Prostějově,
12. výsledky hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem bylo k 31.12.2009 město Prostějov,
13. příděl zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Prostějovem nebo jeho části, popř. zisku z doplňkové činnosti do peněžních fondů těchto organizací tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě při hodnocení hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací v roce 2009 u kapitoly 20 - Školství a kultura a 21 - Sociální věci (příděl realizovat v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),

b e r e n a v ě d o m í
1. zprávu o ověření "Rozpočtového hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací - závěrečného účtu města Prostějova za rok 2009" vyhotovenou auditorskou společností FIN - PARTNER, audit-daně-poradenství, s.r.o., Ostrava (přílohy - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí - Fin 2-12 M; Rozvaha - bilance organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad; Rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací - vedlejší hospodářská činnost; Výkaz zisku a ztráty organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad; Příloha účetní uzávěrky organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad - tabulková část část 1., 2., textová část 3.; - jsou uloženy, společně s originálem zprávy, na Finančním odboru MěÚ Prostějov a jsou k nahlédnutí orgánům města),
2. pasivní vypořádání se SR ČR prostřednictvím Olomouckého kraje a Olomouckým krajem v celkovém objemu 2.339.176,- Kč (viz strana 4 a 16), které vzniklo nedočerpáním transferů na bezpečnostní dělící ostrůvky s ÚZ 608 (95.941,- Kč), na příspěvek na péči s ÚZ 13235 (1.875.000,- Kč), transferů na dávky pomoci v hmotné nouzi s ÚZ 13306 (79.415,- Kč) a převodem vymožených neoprávněně vyplacených sociálních dávek v minulých letech v celkové výši 288.820,- Kč. Finance byly, dle pokynů Olomouckého kraje, převedeny v řádných termínech na depozitní účet Olomouckého kraje z krátkodobých prostředků uložených na bankovních účtech města (Fond rezerv a rozvoje),
3. aktivní vypořádání se SR ČR prostřednictvím Olomouckého kraje ve výši 305.954,38 Kč (viz strana 4 a 16) jako kompenzace účelových prostředků výdajů na volby do Evropského parlamentu s ÚZ 98348 (301.111,38 Kč) a na volby do Zastupitelstva obce Tvorovice s ÚZ 98074 (4.843,- Kč), které byly dotacemi vykryty pouze částečně s nárokem celého krytí s tím, že prostředky budou po obdržení zaúčtovány do krátkodobých prostředků uložených na bankovních účtech města (Fond rezerv a rozvoje). Fin. vypořádání dotací bylo zasláno na Olomoucký kraj,
4. zápis ústřední inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku a závazků města Prostějova k 31.12.2009 a stav majetkových účtů města Prostějova a zřízených příspěvkových organizací, s vykázanými zůstatky na základě účetních výkazů a řádné inventarizace finančních a hmotných hodnot k 31.12.2009, tak jak jsou uvedeny v předložené důvodové zprávě na straně 36 v "Majetku města Prostějova a jím zřízených příspěvkových organizací (vybrané rozvažné ukazatele)" a v "Inventarizačním zápisu o výsledku inventarizace majetku a závazků města Prostějova ke dni 31.12.2009 " ze dne 22.2.2010,

u k l á d á
1. vedoucímu Finančního odboru MěÚ Prostějov převést v roce 2010 nepřevedené finanční prostředky roku 2009 mezi základním běžným účtem a účtem peněžních fondů ve výši 64.771.706,71 Kč,
2. vedoucímu Finančního odboru MěÚ Prostějov uhradit ztrátu z podnikatelské činnosti města Prostějova v roce 2009 v oblasti realizace digitálních map ve výši 95.104,52 Kč v roce 2010 ve prospěch nerozděleného zisku let minulých, který vykazuje k 31.12.2009 hodnotu 488.334,04 Kč,
3. vedoucímu Finančního odboru MěÚ Prostějov realizovat v roce 2010 převod finančních zdrojů získaných ze zlepšených hospodářských výsledků příspěvkových organizací, doporučených na základě výsledků kontrolních dnů k odvodu na účet města v rámci aktivního vypořádání s příspěvkovými organizacemi jejichž zřizovatelem je město, představující celkovou sumu 1.358.032,- Kč (viz strana 8, 16 a strany s výsledky hospodaření příspěvkových organizací v kapitole 20 - Školství a kultura a 21 - Sociální věci) na krátkodobé prostředky na bankovních účtech města - Fond rezerv a rozvoje,
4. vedoucím odborů MěÚ Prostějov - správcům kapitol a ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Prostějov, k zabezpečení úkolů v roce 2010, důsledně realizovat opatření přijatá na základě poznatků z rozborů hospodaření za rok 2009 a pravidelně kontrolovat a vyhodnocovat jejich plnění v průběhu roku 2010,
5. vedoucímu Finančního odboru MěÚ Prostějov, v součinnosti s příslušným vedoucím řídícího odboru, kontrolovat během roku 2010 oprávněnost prováděných úprav finančních plánů příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Prostějov a v případě zjištění porušení rozpočtové kázně, dát návrh na odvod neinvestičního, popř. investičního příspěvku o částku neoprávněného užití,
6. vedoucím odborů, kteří metodicky řídí příspěvkové organizace zřízené městem, seznámit písemnou formou ředitele těchto organizací s finanční částkou zlepšeného výsledku hospodaření roku 2009, popř. zisku z doplňkové činnosti pro příděl do peněžních fondů a jejich konkrétní dotaci jednotlivým peněžním fondům v roce 2010 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, popř. s odvodem finančních prostředků zlepšeného výsledku hospodaření, v rámci aktivního finančního vypořádání zřizovatele s organizací, dle pravidel uvedených v důvodové zprávě, na základě usnesení Zastupitelstva města Prostějova a částek doporučovaných ve zprávě,
7. ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Prostějov přidělit schválené finanční prostředky zlepšeného výsledku hospodaření roku 2009, celého nebo jeho části, popř. zisku z doplňkové činnost ve prospěch peněžních fondů dle usnesení Zastupitelstva města Prostějova a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Tento příděl, popř. odvod finančních prostředků na ZBÚ zřizovatele, v rámci aktivního finančního vypořádání zřizovatele s organizací, provést do jednoho týdne od písemného oznámení finančních částek příslušným vedoucím řídícího odboru.

K bodu 11.1 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (stavební investice)
Schváleno usnesení č. 11044:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
doplnění rozpočtu města Prostějova (stavební investice) pro rok 2010 s těmito závaznými ukazateli:
Investiční výdaje v celkovém objemu:                  Kč 31 800 000,-
Kapitola 60 - rozvoj a investice, jmenovitě takto:
1. Komunikace Slunečná                                          Kč 2 900 000,-
2. Výměna oken - Finská 9                                       Kč 5 200 000,-
3. Přechod Újezd, bezbariérovost                          Kč 1 000 000,-
4. Husserlovo nám. - dokončení PD + realizace    Kč 8 000 000,-
5. Sídliště svobody - blok 1, parkoviště                   Kč 1 000 000,-
6. Knihovna dispoziční úpravy                                  Kč 4 000 000,-
7. CS Olomoucká - Havlíčkova                                  Kč 2 000 000,-
8. Smetanovy sady                                                    Kč 1 000 000,-
9. Čechůvky kanalizace - doplnění                          Kč 600 000,-
10. Energ. úsporná opatření ZŠ Dr. Horáka          Kč 4 000 000,-
11. CS Dolní (Petrské nám.)                                    Kč 1 500 000,-
12. ZŠ Dr. Horáka solární zařízení                          Kč 600 000,-.

K bodu 11.2 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice a kapitoly 70 - finanční
Schváleno usnesení č. 11045:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

60

2212

6121

 

1

247000000

2.900.000,-

 

Komunikace Slunečná

 

60

3612

6121

 

1

293000000

5.200.000,-

 

Výměna oken – Finská 9

 

60

2212

6121

 

1

173000000

1.000.000,-

 

Přechod Újezd, bezbariérovost

 

60

2212

6121

 

1

95000000

8.000.000,-

 

Husserlovo nám. – dokončení PD + realizace

 

60

2219

6121

 

1

288000000

1.000.000,-

 

Sídliště svobody – blok 1, parkoviště

 

60

3314

6121

 

1

251000000

4.000.000,-

 

Knihovna – dispoziční úpravy

 

60

2219

6121

 

1

303000000

2.000.000,-

 

CS Olomoucká – Havlíčkova

 

60

3745

6121

 

1

77000000

1.000.000,-

 

Smetanovy sady

 

60

2321

6121

 

1

307000000

600.000,-

 

Čechůvky – kanalizace (doplnění)

 

60

3113

6121

 

1

194000000

4.000.000,-

 

EÚO ZŠ Dr. Horáka

 

60

2219

6121

 

1

304000000

1.500.000,-

 

CS Dolní (Petrské nám.)

 

60

3113

6121

 

1

244000000

600.000,-

 

ZŠ Dr. Horáka – solární zařízení

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

31.800.000,-

 

Fond rezerv a rozvoje

K bodu 11.3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (vnější okruh Brněnská – Plumlovská)
Schváleno usnesení č. 11046:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

1

55000000

16 800 000

Vnější okruh Brněnská – Plumlovská

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

16 800 000

Fond rezerv a rozvoje

K bodu 11.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (hřbitov Vrahovice – kolumbárium)
Schváleno usnesení č. 11047:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3632

6121

 

4

262000000

380 000

Hřbitov Vrahovice výstavba kolumbária 33 míst

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

4

 

380 000

Fond městských hřbitovů

K bodu 11.5 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (Fond zeleně)
Schváleno usnesení č. 11048:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) použití finančních prostředků z Fondu zeleně na výsadbu dřevin na pozemcích v majetku města Prostějova ve výši Kč 800 000,

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

 

6

900400

800 000

(údržba veřejné zeleně)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

6

 

800 000

(Fond zeleně)

K bodu 11.6 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (náklady na zimní údržbu 2009/2010)
Schváleno usnesení č. 11049:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

90

2219

5171

 

1

900100

2 800 000,-

 

Komunikace – opravy komunikací

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

2 800 000,-

 

Fond rezerv a rozvoje

K bodu 11.7 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení a kapitoly 60 – rozvoj a investice
Schváleno usnesení č. 11050:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

3313

6122

 

7

306000000

2.100.000

kino Metro 70 – digitalizace – projektor a příslušenství

60

3313

6121

 

7

306000000

300.000

kino Metro 70 – digitalizace – stavební úpravy

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

7

 

2.400.000

Fond strategického rozvoje

K bodu 11.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (městský hřbitov – rozšíření parkoviště)
Schváleno usnesení č. 11051:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3632

6121

 

4

44000000

1 830 000

Městský hřbitov – rozšíření parkoviště

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

4

 

1 830 000

Fond městských hřbitovů

K bodu 12. Příspěvek Olomouckého kraje na provoz MHD
Schváleno usnesení č. 11052:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1. Přijetí finančního příspěvku Olomouckého kraje městu Prostějov ve výši 363.361,- Kč, určeného na úhradu ztráty tržeb městské hromadné dopravy v Prostějově vzniklé v roce 2010 uznáváním jízdenek jiných dopravců začleněných do Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje;

2. Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku městu Prostějov Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ 60609460;

3. Rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

41

 

4122

 

 

 

363.661,--

 

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

41

2221

5193

 

 

4107

363.661,--

 

Výdaje na dopravní územní obslužnost
Částka je určena krytí propadu tržeb v MHD, vzniklému uznáváním jízdenek zakoupených v autobusech příměstské dopravy

K bodu 13. Obecně závazná vyhláška města Prostějova o místním poplatku za užívání veřejného prostranství – změna právní úpravy místního poplatku za užívání veřejného prostranství
Schváleno usnesení č. 11053:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
v y d á v á
Obecně závaznou vyhlášku města Prostějova o místním poplatku za užívání veřejného prostranství dle předloženého návrhu.

K bodu 14. Prominutí poplatku z prodlení
Schváleno usnesení č. 11054:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prominutí poplatku z prodlení z exekuce vedené pod č.j. 25 E 312/2007 u Okresního soudu v Prostějově po uhrazení soudních výloh.

K bodu 15. Schválení prodeje objektu Kollárova ul. 5 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 11055:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 prodej:

bytového domu č.p. 2603 (Kollárova ul. 5 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4714 a pozemku p.č. 4714 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 681 m2, k.ú. Prostějov

Bytovému družstvu Kollárova 5, se sídlem Prostějov, Kollárova 5, PSČ 796 01, IČO 291 94 521,

za následujících podmínek:
- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 2 123 000,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/49 , náklady na zpracování kupní smlouvy a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 16. Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov, Olympijská 4
Schváleno usnesení č. 11056:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Sportcentrum - dům dětí a mládeže Prostějov, Olympijská 4 s účinností od 1. 5. 2010 takto:

Článek 3
Hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace
v bodě 3. V souladu s hlavním účelem je předmětem činnosti příspěvkové organizace výkon nebo organizování těchto činností:
se doplňuje písmeno i) v rámci sportovní činnosti provozovat a spravovat zařízení pro regeneraci a rekondici;

b) Přílohu č. 1 Zřizovací listiny organizace Sportcentrum - dům dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace, kde je vymezen majetek, který se příspěvkové organizaci předává do výpůjčky k hospodaření
s účinností od 1. 5. 2010, kterou se nahrazuje Příloha č. 1 ze dne 29. 12. 2008.

K bodu 17. Změna Přílohy č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52
Schváleno usnesení č. 11057:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
změnu Přílohy č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52, kde je vymezen majetek, který se příspěvkové organizaci předává do výpůjčky k hospodaření s účinností od 1. 5. 2010, kterou se nahrazuje Příloha č. 1 ze dne 30. 9. 2008 takto:
- objekt č. p. 3970 umístěný na pozemku parc. č. 5722/61,
- pozemek parc. č. 5722/61 - zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek parc. č. 5722/62 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- pozemek parc. č. 5722/65 - ostatní plocha, zeleň,
- pozemek parc. č. 5722/67 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha,
vše v k. ú. Prostějov.

K bodu 18. Poskytnutí grantů na projekty Zdravé město Prostějov
Schváleno usnesení č. 11058:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory (grantů) z prostředků projektu Zdravé město Prostějov v kapitole 10

1. ve výši 30.000,-- Kč Střední zdravotnické škole v Prostějově, Vápenice 3, 796 01 Prostějov, IČ 005 99 212
- na úhradu nákladů spojených s organizací projektu Činnost v rámci projektu Zdravé město - přednášky o první pomoci, materiály pro přípravu testů, kancelářské potřeby, atd., lektorné, nájemné, služby
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 12. 2010;

2. ve výši 10.000,-- Kč Klubu přátel školy při ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, IČ 266 59 158
- na úklid parčíku na ul. Čs. arm. sboru ve Vrahovicích, na nákup rostlinného materiálu, drobné odměny, zajištění výletu a občerstvení pro děti, materiál pro zajištění soutěže, admin. materiál pro soutěž
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 11. 2010;

3. ve výši 10.000,--Kč Sportovnímu klubu cyklistů, Kostelecká 49/4468, Prostějov, IČ 155 27 395
- cyklistické závody, soutěže a motivační nábory ke sportu a pohybové aktivitě, na nákup pohárů pro školy a jednotlivce, věcné ceny jednotlivci, na organizaci: doprava-PHM, pronájem doplňkového materiálu, občerstvení závodníků a dopravu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2010;

4. ve výši 5.000,--Kč Českému svazu ochránců přírody, Regionálnímu sdružení IRIS, Husovo nám. 67, Prostějov, IČ 001 16 670
- na zajištění akce "Pochod všech generací"
- občerstvení, drobné věcné ceny, na nákup materiálu na přípravu soutěží, věcné odměny pro účastníky, zajištění pohybových aktivit (Nízkoprahové centrum, ČSOP, ICM)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 12. 2010;

5. ve výši 5.000,-- Kč Střední odborné škole podnikání a obchodu, spol. s r. o. v Prostějově, Rejskova 2987/4, IČ 253 48 418
- na úhradu nákladů spojených s organizací projektu Zdravé město - na tvorbu dotazníku, zpracování a sběr dat pro závěrečnou zprávu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 12. 2010;

6. ve výši 5.000,-- Kč Oblastnímu spolku ČČK Prostějov, v Prostějově 796 01, Milíčova 3, IČ 004 26 369
- na úhradu nákladů spojených s organizací projektu Zdravé město - soutěže Hlídky mladých zdravotníků pro děti
- nákup zdravotnického materiálu, dezinfekce figurín, hyg. potřeb, dárků pro děti, propagaci přednášek a nákup kancelářských potřeb
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 12. 2010;

7. ve výši 10.000,-- Kč Hepaoutfitu, Určice 399, v Určicích 798 04, IČ 751 72 127
- na úhradu nákladů spojených s organizací projektu Zdravé město - Vyjížďky na kolečkových bruslích večerním Prostějovem
- nákup občerstvení, odměn a dárků pro děti, na propagaci akce a nákup kancelářských potřeb
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 11. 2010;

8. ve výši 10.000,-- Kč Střední škole, základní škole a mateřské škole JISTOTA, o. p. s.;Tetín, v Prostějově 796 01, IČ 253 42 924
- na úhradu nákladů spojených s organizací projektu Zdravé město - Škola podporující zdraví handicapovaných dětí
- nákup a montáž zahradních laviček a stolu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 11. 2010;

9. ve výši 10.000,-- Kč Škole plné pohybu o. s., Dr. Horáka 24, v Prostějově 796 01, IČ 227 31 121
- na úhradu nákladů spojených s organizací projektu Zdravé město
- na nákup venkovního posezení pro žáky do venkovních prostor atria školy
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 10. 2010;

10. ve výši 10.000,--Kč Obchodní akademii, Palackého 18, v Prostějově 796 01, IČ 479 22 117
- na úhradu nákladů spojených s organizací projektu Zdravé město - O penězích bez peněz
- na nákup kancelářských potřeb, propagačních materiálů, propagaci projektu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 11. 2010;

11. ve výši 10.000—Kč SORII relaxačnímu studiu, Školní 34a, v Prostějově 796 01, IČ 743 40 841
- na úhradu nákladů spojených s organizací projektu Zdravé město
- na nákup kancelářských potřeb, propagačních materiálů, pronájem místností
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 12. 2010;

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

10

6409

5222

 

 

101400

115 000,--

(zvýšení položky – neinv. přísp. ost. příspěvk. org.-Klub přátel školy při ZŠ Majakovského, Sportovní klub cyklistů, Reg. sdružení IRIS, Střední zdravotnická škola, Obchodní akademie, SORIA relaxační studio, Škola plná pohybu o. s., Střední škole, základní škole a mateřské škole JISTOTA, o. p. s.; Hepaoutfitu, Určice 39, Oblastnímu spolku ČČK Prostějov, Střední odborné škole podnikání a obchodu, spol. s r. o. v Prostějově )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

10

6409

5909

 

 

101400

115 000,--

(projekt Zdravé město – Komise ZM a MA21)

c) navýšení neinvestičního příspěvku z prostředků projektu "Zdravé město Prostějov"

1. ve výši 10.000,--Kč Městské knihovně Prostějov, Skálovo nám. 6, Prostějov, IČ 670 08 976
- na celoživotní vzdělávání, na organizaci přednášek a besed
- na úhradu cestovného, nákup kancelářských potřeb, tréninkových DVD a CD a společenských her, nákup materiálu k aktivitám spojených s projektem
- nákup odměn a občerstvení pro soutěžící, pomůcky papírenského charakteru

2. ve výši 10.000,--Kč Sportcentru - DDM, Olympijská 4, Prostějov 796 01, IČ 008 40 173
- na zajištění Soutěžního a dopravního odpoledne v reji dopravních značek
- na nákup bezpečnostních prvků, vesty, reflexní předměty, drobné odměny a občerstvení pro soutěžící, zajištění administrativních potřeb

3. ve výši 3.000—Kč ZŠ a MŠ Prostějov, Kolárova ul. 4, Prostějov 796 01, IČ 479 24 494
- na úhradu nákladů spojených s organizací projektu Zdravé město - Cestou ke zdraví
- na zajištění a organizaci výletu pro děti (autobus, drobné dárečky a občerstvení)

4. ve výši 2.000—Kč Mateřské škole Prostějov, Partyzánská 34, Prostějov 796 01, IČ 479 22 427
- na úhradu nákladů spojených s organizací projektu Zdravé město - Veselé závody
- na zajištění a organizaci závodu, nákup odměn a drobných dárků pro děti

5. ve výši 10.000,-- Kč MŠ a ZŠ Jana Železného, Sídliště svobody 24/79, Prostějov 796 01, IČ 479 22 770
- na úhradu nákladů spojených s organizací projektu Zdravé město - Štafeta přátelství a zdraví
- nákup občerstvení, odměn a dárků pro děti, na propagaci akce a nákup kancelářských potřeb

d) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

20

3314

5331

 

 

 

10 000,00

(navýšení neinv. přísp. příspěvk. org - Městská knihovna Prostějov)

20

3421

5331

 

 

20399

10 000,00

(navýšení neinv. přísp. příspěvk. org – Sportcentrum DDM)

20

3113

5331

 

 

20337

10 000,00

(navýšení neinv. přísp. příspěvk. org - MŠ a ZŠ Jana Železného, Sídliště svobody 24/79 Prostějov 9)

20

3113

5331

 

 

20336

3 000,00

(navýšení neinv. přísp. příspěvk. org – ZŠ a MŠ Prostějov, Kolárova ul. 4)

20

3111

5331

 

 

20327

2 000,00

(navýšení neinv. přísp. příspěvk. org - Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 9)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

10

6409

5909

 

 

101400

35 000,00

(snížení položky projektu Zdravé město – Komise ZM a MA21)

K bodu 19. Kulturní granty 2010 – veřejná finanční podpora
Schváleno usnesení č. 11059:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) navýšení neinvestičního příspěvku z prostředků ostatních neinvestičních výdajů - grantového systému ve výši 69.000,-- Kč Městské knihovně Prostějov, příspěvkové organizaci, Skálovo nám. 6, IČ 670 08 976 (poř. číslo žádosti neuvedeno)
- na podporu literární tvorby mládeže - vytvoření zvukové knihy (audiobook);

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3314

5331

 

 

2035

69 000,--

 

navýšení neinvestičního příspěvku Městské knihovně Prostějov, příspěvkové organizaci – vytvoření zvukové knihy

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5909

 

 

2035

69 000,--

 

(ostatní neinvestiční výdaje – grantový systém)

K bodu 20.1 Veřejná finanční podpora - oblast kultury
Schváleno usnesení č. 11060:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova
1. ve výši 100.000,-- Kč Hit trade s. r. o., Svatoplukova 46, Prostějov, IČ 253 19 973 (poř. číslo žádosti 442) na uspořádání Hudebního léta na Plumlovské přehradě 2010;

2. ve výši 150.000,-- Kč Heleně Kostelníkové,  IČ 494 29 868 (poř. číslo žádostí 476, 477) na podporu projektu „Slavnosti zvyků, obyčejů a pomoci na počest manželů Vojáčkových“ v částce 100.000 Kč a na Dny otevřených dveří zvyků a tvořivosti v částce 50.000,-- Kč.

K bodu 20.2 Veřejná finanční podpora - oblast sportu (SKC)
Schváleno usnesení č. 11061:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 160.000,-- Kč Sportovnímu klubu cyklistů Prostějov, Kostelecká 49, IČ 155 27 395 (poř. č. žádosti 324) na pořádání cyklistických závodů s mezinárodní účastí na prostějovském velodromu.

K bodu 20.3 Veřejná finanční podpora - sociální oblast (Podané ruce)
Schváleno usnesení č. 11062:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 190.000,-- Kč Podané ruce, o. s. - Projekt OsA Frýdek-Místek, Zborovská 465, Frýdek-Místek, IČ 706 32 596, (pořadové č. žádosti 363), na poskytování služeb osobní asistence - mzdové náklady.

K bodu 20.4 Veřejná finanční podpora - sociální oblast
Schváleno usnesení č. 11063:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků Komise sociální a zdravotní RMP

1. ve výši 80.000,-- Kč Občanskému sdružení "Pomocná ruka" na pomoc starým, chronicky nemocným, zdravotně postiženým a handicapovaným občanům, IČ 697 46 338, (pořadové č. žádosti 289)
- na zajištění služeb osobní asistence starým, chronicky nemocným, zdravotně postiženým a handicapovaným občanům - provozní náklady;
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu;
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010;

2. ve výši 70.000,-- Kč Písničkou ke slunci, Lidická 86, Prostějov, IČ 657 62 444, (pořadové č. žádosti 352)
- na úhradu části nákladů spojených s pořádáním 15. Mezinárodního hudebního festivalu pro děti a mládež se zdravotním postižením (služby, pronájmy, honoráře umělců);
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu;
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010;

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4351

5222

 

 

210100

80.000,--

VFP – neinvestiční transfery občanským sdružením (Pomocná ruka)

21

4359

5222

 

 

210100

70.000,--

VFP - neinvestiční transfery občanským sdružením (Písničkou ke slunci)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5909

 

 

210100

150.000,--

Ostatní neinvestiční výdaje, prostředky Komise sociální a zdravotní RMP

K bodu 20.5 Veřejná finanční podpora – Okresní hospodářská komora Prostějov
Schváleno usnesení č. 11064:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 70.000,-- Kč Okresní hospodářské komoře, Lidická 6, Prostějov, IČ 485 32 517 (poř. č. žádosti 398),
- VFP bude použita na náklady spojené s celkovým provozem informačního a internetového místa v Prostějově pro r. 2010,
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010,
- příjemce je povinen předložit vyúčtování do 31. 1. 2011;

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

10

3299

5229

 

 

 

70 000,--

 

(5229 - ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím – OHK v Prostějově, na provozování Informačního a internetového místa pro rok 2010)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

70 000,--

 

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - nerozdělená VFP )


K bodu 20.6 Veřejná finanční podpora - odbor rozvoje a investic
Schváleno usnesení č. 11065:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
n e s c h v a l u j e
poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1) ve výši 800 tis. Kč TJ Sokol II Prostějov, se sídlem U Kalicha 2, Prostějov, IČ 47920653 (ev. č. 287) na rekonstrukci odpadů splaškových vod a rekonstrukce střech budovy tělocvičny;

2) ve výši 250 tis. Kč Římskokatolické farnosti Vrahovice, se sídlem Majakovského 3, Prostějov, IČ 47922613 (ev. č. 376) na nátěr věží kostela, výrobu a výměnu 5 dřevěných oken v přístavcích kostela, na opravu a restaurování vnějších kamenných prvků kostela;

3) ve výši 650 tis. Kč Náboženské obci Církve československé husitské, se sídlem Demelova 1, Prostějov, IČ 47922737 (ev. č. 428) na opravu fasády Husova sboru CČSH a výměnu oken;

4) ve výši 280 tis. Kč  osobní údaje žadatele jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí na městském úřadě  (ev. č. 52) na opravu střechy a novou fasádu celého domu.

K bodu 20.7 Veřejná finanční podpora - ČSOP IRIS
Schváleno usnesení č. 11066:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise životního prostředí ve výši 75.500 Kč Českému svazu ochránců přírody, Regionálnímu sdružení IRIS, Husovo nám. 2299/67, Prostějov, IČ: 001 16 670, (poř.č. 411)
- na péči o prostějovské handicapované živočichy;
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu;
- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010;

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5222

 

 

404003

75.500

(Neinvestiční dotace občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5909

 

 

404003

75.500

(Prostředky komise životního prostředí)

K bodu 20.8 Veřejná finanční podpora - FOIBOS, a. s.
Schváleno usnesení č. 11067:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků kapitoly 10 - kancelář starosty:

1. ve výši 100.000,-- Kč FOIBOS a. s., Bartoškova 26, Praha 4, IČ 25053728 (poř. čís. žádosti 42) na dokončení publikace Slavné stavby města Prostějova - 2. část,

2. ve výši 100.000,-- Kč FOIBOS a. s., Bartoškova 26, Praha 4, IČ 25053728 (poř. čís. žádosti 41) na výstavní expozici Slavné stavby města Prostějova.


K bodu 20.9 Veřejná finanční podpora - oblast sportu
Schváleno usnesení č. 11068:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70

1. ve výši 230.000,-- Kč 1. SK Prostějov, Sportovní 1, IČ 266 21 916 (poř. č. žádosti 321)
- na podporu činnosti mládežnických družstev (provoz a údržba areálu, trenéři, asistenti, vedoucí mužstev, doprava, rozhodčí, registrační poplatky, materiální zajištění);
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu;
- termíny čerpání: do 31. 5. 2010 částku 130.000,-- Kč; do 30. 6. 2010 částku 100.000,-- Kč;
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010;

2. ve výši 80.000,-- Kč Českému tenisovému svazu vozíčkářů, Kounicova 79, Brno, IČ 63831180 (poř.č.žádosti 45)
- na mezinárodní turnaj v tenise na vozíku "Wheelchair Czech Open 2010";
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu;
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2010;

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5222

 

 

 

310 000

 

(neinvestiční transfery občanským sdružením)
1. SK Prostějov, Český tenisový svaz vozíčkářů

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

310 000

 

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená VFP)

K bodu 21. 1 Schválení prodeje pozemku p.č. 69 v k.ú. Žešov
Schváleno usnesení č. 11070:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 69 - orná půda o výměře 1772 m2 v k.ú. Žešov, 
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 150 Kč/m2 (celkem 265.800 Kč) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděnému pozemku tak, že se kupující zaváže tento pozemek nebo jeho část v případě svého úmyslu tento prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu tohoto pozemku z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo zanikne po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání stavby rodinného domu na převáděném pozemku,
c) kupující se zaváže provést výstavbu rodinného domu na převáděném pozemku včetně vydaného kolaudačního souhlasu nejpozději do 3 let od uzavření kupní smlouvy; pro případ prodlení kupujícího se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 10.000 Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,
d) kupující se zaváže zajistit přípojky inženýrských sítí a zřízení příjezdové komunikace k převáděnému pozemku na své náklady,
e) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

osobní údaje kupujícího jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí na městském úřadě

za následujících podmínek:

K bodu 21. 2 Schválení prodeje části pozemku p.č. 7676/1 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 11071:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 7676/1- ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Prostějov o výměře 11 m2 
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 800 Kč/m2 (celkem 8.800 Kč), a bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení kladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

osobní údaje kupujícího jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí na městském úřadě

za následujících podmínek:

K bodu 21. 3 Schválení prodeje částí pozemků v k.ú. Krasice
Schváleno usnesení č. 11072:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prodej částí pozemků p.č. 105/4 - orná půda o výměře cca 695 m2, p.č. 106/1 - orná půda o výměře cca 360 m2 a p.č. 106/2 - orná půda o výměře cca 400 m2 (přesné výměry budou známy po vyhotovení geometrického plánu), vše v k.ú. Krasice, společnosti PFAFF - SERVIS spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Bohumíra Šmerala 3773/19, PSČ: 796 01, IČ: 494 47 408, za těchto podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 800 Kč/m2, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě se kupující zaváže provést na převáděných pozemcích výstavbu patrových garáží v provedení obdobném objektu patrových garáží na pozemku p.č.st. 508 v k.ú. Krasice včetně vydaného kolaudačního souhlasu, kterým bude umožněno užívání předmětného objektu na převáděných pozemcích, a to nejpozději do 3 let ode dne uzavření kupní smlouvy (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu prodloužena); pro případ prodlení kupujícího se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 10.000 Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba předmětného objektu nebude v daném termínu kupujícím vůbec zahájena, možnost města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,
c) plochu příjezdové komunikace bude kupující užívat na základě smlouvy o nájmu pozemku, tj. plocha příjezdové komunikace nebude předmětem převodu vlastnictví,
d) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se kupující zaváže nabídnout tyto pozemky nebo jejich části v případě svého úmyslu je prodat nebo jinak zcizit ke koupi prodávajícímu za kupní cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo zanikne dnem vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude umožněno užívání předmětného objektu na převáděných pozemcích,
e) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 21. 4 Schválení prodej pozemků p.č. 2490/2 a p. č. 2490/3 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 11073:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prodeje pozemků p.č. 2490/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2 a p.č. 2490/3 - zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 16 m2, oba v k.ú. Prostějov, 
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 500 Kč/m2 (celkem cca 17.500 Kč), a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující
c) kupní smlouva bude uzavřena po předložení souhlasného prohlášení kupujícího s prodejem předmětných pozemků do vlastnictví J.M.

osobní údaje kupujícího jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí na městském úřadě

za následujících podmínek:

K bodu 21. 5 Schválení prodeje částí pozemků v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 11074:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prodej části p.č. 7543/2 - zahrada o výměře cca 210 m2 a p.č. 7544/1 - orná půda o výměře cca 250 m2, oba v k.ú. Prostějov (přesné výměry pozemků budou známy po zpracování geometrického plánu), 
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 400 Kč/m2 (celkem cca 184.000 Kč), a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
c) kupující bere na vědomí, že na předmětných pozemcích je uloženo vedení VTL plynovodu včetně jeho ochranného pásma a s tím spojená omezení vyplývající z této skutečnosti.

osobní údaje kupujícího jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí na městském úřadě

za následujících podmínek:

K bodu 21. 6 Schválení prodeje stavby garáže umístěné na pozemku p.č. 5362/14 a pozemku p.č. 5362/14, vše v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 11075:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prodej stavby garáže umístěné na pozemku p.č. 5362/14 a pozemku p.č. 5362/14 - zastavěná plocha o výměře 25 m2, vše v k.ú. Prostějov, 
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 120.000 Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

osobní údaje kupujícího jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí na městském úřadě

za následujících podmínek:

K bodu 21. 7 Schválení bezúplatného převodu částí pozemků pod stavbou silnice na ulici Dolní
Schváleno usnesení č. 11076:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
bezúplatný převod části pozemku p.č. 7890/1 - ostatní plocha o výměře 13 m2 a dvou částí pozemku p.č. 3631/44 - ostatní plocha o celkové výměře 56 m2, oba v k.ú. Prostějov, a stavby pozemní komunikace umístěné na částech pozemků p.č. 7890/1 a p.č. 3631/44, oba v k.ú. Prostějov, z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, do správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace. Správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Olomoucký kraj, vyšší územně samosprávný celek.

K bodu 21. 8 Revokace bodu 2) usnesení ZMP č. 19148 ze dne 23.06.2009 a schválení bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 11077:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
1) r e v o k u j e
bod 2) usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 19148 ze dne 23.06.2009 týkající se schválení bezúplatného nabytí pozemků v k.ú. Prostějov od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
2) s c h v a l u j e
bezúplatný převod pozemků p.č. 6002/3 - ostatní plocha o výměře 2012 m2, p.č. 6002/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4744 m2, p.č. 6002/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 576 m2, p.č. 6002/6 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1017 m2, p.č. 6002/7 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 455 m2, p.č. 6002/8 - ostatní plocha o výměře 228 m2 a p.č. 6002/14 - ostatní plocha o výměře 448 m2, vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha - Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví města Prostějova za podmínek dle přiložené Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/BPV/3316/2009-BPVM.

K bodu 21. 9 Schválení výkupu nemovitostí v k.ú. Prostějov - Sladkovského ul.
Schváleno usnesení č. 11078:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1) výkup objektu bez čp./č.e. na pozemku p.č. 8120 v k.ú. Prostějov, objektu bez čp/č.e. složeného z 26 ks obezděných UNIMO buněk, včetně sociálního zařízení a objektu kotelny na pozemku p.č. 8118/1 v k.ú. Prostějov, 3 částí pozemku p.č. 8118/1 - ostatní plocha o celkové výměře 17.155 m2 (nově označeny jako pozemky p.č. 8118/22, p.č. 8118/23 a p.č. 8118/24 vše v k.ú. Prostějov) a pozemku p.č. 8118/3 - ostatní plocha o výměře 193 m2, vše v k.ú. Prostějov, od společnosti České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L.Svobody 1222, PSČ 110 15, IČ 709 94 226, do vlastnictví města Prostějova za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena dle znaleckého posudku v celkové výši 11. 600 000 Kč s tím, že kupní cena bude zaplacena do 20 dnů po podpisu kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné břemeno umístění inženýrských sítí a jízdy a chůze ve prospěch společnosti České dráhy, a.s.,
c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí společnost České dráhy, a.s.,


2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

 

281000000

10.132.000

Výkup pozemků p.č. 8118/1 a p.č. 8113/1 v k.ú. Prostějov – Sladkovského ul. (místní nádraží)

50

6409

6121

 

 

281000000

1.468.000

Výkup objektů – Sladkovského ul. (místní nádraží)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

11.600.000

Snížení Fondu rezerv s rozvoje

K bodu 21.10 Schválení výkupu dvou spoluvlastnických podílů pozemků p.č. 101/1 a p.č. 101/2, oba v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 11079:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1) výkup dvou spoluvlastnických podílů pozemků p.č. 101/1 a p.č. 101/2, oba v k.ú. Prostějov, a to id. 2/20 a id. 1/10, od jejich vlastníků za podmínek dle důvodové zprávy,

2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

 

 

494.450

Výkup 2 spoluvlastnických podílů pozemků p.č. 101/1 a p.č. 101/2, oba v k.ú. Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

494.450

Snížení Fondu rezerv s rozvoje

K bodu 21.11 Schválení výjimky z Pravidel prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova
Schváleno usnesení č. 11080:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
výjimku z Pravidel prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválených Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 spočívající v rozšíření účastníků prodeje bytových domů o nájemce nebytových prostor pronajatých za účelem provozování ateliéru pro uměleckou tvůrčí činnost.

K bodu 21.12 Schválení výjimky z regulativů pro výstavbu 50 RD u nové nemocnice
Schváleno usnesení č. 11081:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
udělení výjimky z regulativů pro výstavbu 50 RD u nové nemocnice (posun stavební čáry při splnění stanovených podmínek zástavby dle důvodové zprávy).

K bodu 21.13 Schválení změny usnesení ZMP č. 16198 ze dne 10.10.2006
Schváleno usnesení č. 11082:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
změnu usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 16198 ze dne 10.10.2006, kterým byl schválen prodej části pozemku p.č. 606/1 v k.ú. Prostějov o výměře cca 2.000 m2 do vlastnictví České republiky - České správy sociálního zabezpečení, v části týkající se podmínek prodeje následovně:
- kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 1.200 Kč/m2 (celkem cca 2.400.000 Kč),
- v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděnému pozemku tak, že se kupující zaváže nabídnout převáděný pozemek, nebo jeho část, v případě svého úmyslu tento prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za cenu 1.200 Kč/m2 pozemku; předkupní právo zanikne po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání nového objektu na převáděném pozemku,
- náklady na zpracování znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 21.14 Revokace usnesení ZMP č. 18088 ze dne 22.04.2008 a schválení prodeje objektu na ul. Újezd 23 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 11083:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
r e v o k u j e
usnesení ZMP č. 18088 ze dne 22.04.2008, kterým byl schválen prodej objektu občanské vybavenosti č.p. 2167 (Újezd 23 v Prostějově) na pozemku p.č. 3948 a pozemku p.č. 3948 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 589 m2, vše v k.ú. Prostějov, společnosti SIaP s.r.o., se sídlem Brno, Třída Generála Píky 9, PSČ: 613 00, IČ: 263 02 403,

s c h v a l u j e
prodej objektu občanské vybavenosti č.p. 2167 (Újezd 23 v Prostějově) na pozemku p.č. 3948 a pozemku p.č. 3948 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 589 m2, vše v k.ú. Prostějov, společnosti D&T company, s.r.o., se sídlem Praha 2, Nové Město, Ječná 550/1, PSČ: 120 00, IČ: 279 45 545, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši 5.000.000 Kč a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 21.15 Schválení prodloužení lhůty k uzavření kupní smlouvy (pozemky pro 50 RD u nové nemocnice)
Schváleno usnesení č. 11084:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prodloužení lhůty k uzavření kupní smlouvy a k doplacení kupní ceny a podílu na ostatních nákladech (geometrický plán, znalecký posudek, správní poplatek) včetně jejich připsání na účet města Prostějova stanovené aukčním řádem a aukční vyhláškou schválených usnesením Zastupitelstva města Prostějova č. 18189 ze dne 16.09.2008, a to na tři měsíce.

Ing. Jan T e s a ř , v. r.                      Miroslav P i š ť á k , v. r.
starosta města Prostějova                místostarosta města Prostějova

Prostějov 27. 4. 2010
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 25.11.2010 10:23:01 | přečteno 735x | Richard Sedlák
load