Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2010 > Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 29. 6. 2010

Ke stažení: ikona souboruZápis ze zasedání ve formátu RTF

 

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 11085:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program svého 28. zasedání, konaného dne 29. 6. 2010 s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

K bodu 2. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období
Schváleno usnesení č. 11086:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období.

K bodu 2.1 Zpráva projektu Zdravé město Prostějov 2009
Schváleno usnesení č. 11087:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
zprávu projektu Zdravé město a místní Agenda 21 v Prostějově za rok 2009.

K bodu 2.2 Změna právní úpravy místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
Schváleno usnesení č. 11088:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
v y d á v á
Obecně závaznou vyhlášku města Prostějova o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí.

K bodu 3. Finanční dar obci Polom
Schváleno usnesení č. 11089:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1) poskytnutí finančního daru obci Polom, IČ 00850675, ve výši 500.000 Kč na zmírnění škod způsobených povodní v roce 2010,
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6399

5321

 

 

 

500.000,-

 

(Neinvestiční transfery obcím – dary obcím v souvislosti s živelnou pohromou)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

500.000,-

 

(Nerozdělená VFP)

K bodu 4. Vstup města Prostějova do zájmového sdružení právnických osob „OK4EU“
Schváleno usnesení č. 11090:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
I. s c h v a l u j e
a) vstup města Prostějova do zájmového sdružení právnických osob "OK4EU",
b) Zakladatelskou smlouvu a Stanovy zájmového sdružení právnických osob "OK4EU" podle předloženého návrhu,
c) Ing. Jana Tesaře, starostu města Prostějova jako zástupce města Prostějova na jednání valné hromady a do správní rady sdružení,
d) roční příspěvek města Prostějova do zájmového sdružení právnických osob "OK4EU" na rok 2010 ve výši Kč 30 000,
e) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

10

6409

5229

 

 

103800

30 000,00

(zvýšení položky 5229-ostatní neinvestiční transfery – členský příspěvek do sdružení „OK4EU“)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

30 000,00

Rezerva RMP pro ROZOP

II. p o v ě ř u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu města Prostějova, podepsáním Zakladatelské smlouvy a Stanov zájmového sdružení právnických osob "OK4EU".

K bodu 5. 5. Změna společenské smlouvy a delegování zástupců města Prostějova na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s. r. o.
Schváleno usnesení č. 11091:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
a) s c h v a l u j e
změnu společenské smlouvy obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 26 22 41 78, spočívající ve změně rozdělení zisku za rok 2009 v poměru 51% podílu na zisku pro společníka město Prostějov a 49% podílu na zisku pro společníka .A.S.A., spol. s r.o., se sídlem Praha 8, Ďáblická 791/89, IČ 458 09 712 takto:
V článku 12.5 bod 12.5.4 se na konci dosavadního textu tečka nahrazuje čárkou a vkládá se tento text: "pro rozdělení zisku pouze a jedině za účetní rok 2009 tak, že se zisk dosažený za rok 2009 rozděluje mezi společníky v poměru 51 % podílu na zisku pro společníka město Prostějov a 49 % podílu na zisku pro společníka .A.S.A., spol. s r.o."

b) d e l e g u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu města a Ing. Pavla Drmolu, místostarostu města, v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, jako zástupce společníka města Prostějova na nejbližší řádnou valnou hromadu obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 26 22 41 78 konanou dne 30. 6. 2010. Právo hlasovat na valné hromadě má Ing. Jan Tesař, starosta města, v případě jeho neúčasti Ing. Pavel Drmola, místostarosta města.

c) p o v ě ř u j e
delegované zástupce města Prostějova, aby na valné hromadě obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. , sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 26 22 41 78 hlasovali pro schválení změny společenské smlouvy společnosti podle písm. a) tohoto usnesení a tím i pro schválení návrhu na rozdělení zisku společnosti dosaženého za rok 2009.

K bodu 6. Přijetí daru od Olomouckého kraje
Schváleno usnesení č. 11092:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
I. s c h v a l u j e
přijetí daru od Olomouckého kraje dle předloženého návrhu,
II. p o v ě ř u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu města Prostějova, podpisem příslušné darovací smlouvy.

K bodu 7. Revokace usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 19253 ze dne 22.12.2009 a schválení pořízení IX. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov na základě návrhu společnosti Manthellan, a.s., které bude podmíněno úhradou nákladů navrhovatelem
Schváleno usnesení č. 11093:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
1. r e v o k u j e
usnesení ZMP č. 19253 ze dne 22.12.2009, kterým bylo schváleno pořízení IX. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov, která bude řešit nesoulad architektonicko - urbanistického návrhu rozvoje území části centra města Prostějova s územním plánem sídelního útvaru Prostějov a určilo Mgr. Vlastimila Uchytila, člena Zastupitelstva města Prostějova, který bude spolupracovat s pořizovatelem v jednotlivých fázích procesu pořizovaných změn územního plánu sídelního útvaru Prostějov dle důvodové zprávy,

2. s c h v a l u j e
pořízení IX. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov na návrh společnosti Manthellan, a.s., které bude podmíněno úhradou nákladů navrhovatelem a určit Mgr. Vlastimila Uchytila, člena Zastupitelstva města Prostějova, který bude spolupracovat s pořizovatelem v jednotlivých fázích procesu pořizovaných změn územního plánu sídelního útvaru Prostějov dle důvodové zprávy.

K bodu 8. Podnět k pořízení Regulačního plánu
Schváleno usnesení č. 11094:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pořízení Regulačního plánu "Polyfunkční dům" dle předloženého návrhu společnosti E-PROXIMA, s.r.o., které bude podmíněno úhradou nákladů na zpracování návrhu.

K bodu 9. Návrh pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov
Schváleno usnesení č. 11095:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pořízení X. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov, která bude zahrnovat návrh na změnu funkčního využití pozemku parc. č. 307/2 v k. ú. Čechovice u Prostějova, jejíž pořízení bude podmíněno úhradou nákladů navrhovatelem,
u r č u j e
Mgr. Vlastimila Uchytila, člena Zastupitelstva města Prostějova, který bude spolupracovat s pořizovatelem v jednotlivých fázích procesu pořízení změny, dle důvodové zprávy.

K bodu 10. Projekt regenerace panelového sídliště Šárka – schválení projektové dokumentace
Schváleno usnesení č. 11096:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
Projekt regenerace panelového sídliště Šárka v Prostějově.

K bodu 12. Přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje (Mezinárodní
sochařské sympozium Hany Wichterlové)
Schváleno usnesení č. 11097:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 50 000,- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s "Mezinárodním sochařským symposiem Hany Wichterlové" a současně smlouvu o přijetí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje dle přiloženého návrhu,

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

10

 

4122

 

 

 

50 000,--

(neinvestiční přijaté transfery od krajů - Mezinárodní sochařské symposium Hany Wichterlové)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

10

3319

6127

 

 

102400

35 000,00

(neinvestiční přijaté transfery od krajů – Mez. soch. symposium Hany Wichterlové – umělecká díla a předměty)

10

3319

5175

 

 

102400

15 000,00

(neinvestiční přijaté transfery od krajů – Mez. soch. symposium Hany Wichterlové – občerstvení)

K bodu 15.1 Veřejná finanční podpora - oblast kultury (nedoporučeno)
Schváleno usnesení č. 11098:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
n e s c h v a l u j e
poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 66.000,-- Kč video4net, s. r. o., Brněnská 1385/10, Prostějov, IČ 277 51 783 (poř. číslo žádosti 67) na přípravu a zpracování dokumentárního filmu v délce 8 min. o 53. ročníku festivalu divadla a poezie "Wolkrův Prostějov" a umístění dokumentu
na webových stránkách města Prostějova.

K bodu 15.2 Veřejná finanční podpora - oblast sociální (nedoporučeno)
Schváleno usnesení č. 11099:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova pro rok 2010

1. ve výši 150.000,-- Kč Domovu pro seniory Kostelec na Hané, příspěvkové organizaci, M. Ulického 882, Kostelec na Hané, IČ 709 43 010, (pořadové č. žádosti 68)
- na dofinancování neinvestičních nákladů na poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory Kostelec na Hané klientům z města Prostějova,

2. ve výši 2.500.000,-- Kč Charitě Prostějov, Sádky 14, Prostějov, IČ 441 59 854, (pořadové č. žádosti 56)
- na Charitní centrum Marta "A" - Domov Daliborka.

K bodu 16. Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města
Schváleno usnesení č. 11100:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

50

3612

3112

 

 

 

6.713.100

 

Příjmy z prodeje bytových domů

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

50

6171

5362

 

 

505037

200.000

 

Úhrada daně z převodu nemovitostí (prodej pozemků)

 

50

6171

5362

 

 

505042

650.000

 

Úhrada daně z převodu nemovitostí (prodej domů)

 

50

6171

5169

 

 

 

999.600

 

Náklady na zpracování prohlášení vlastníka na rozdělení bytových domů na ul. Dolní 2, 4 a 6 v Prostějově, na ul. Palackého 2, 2a v Prostějově, na ul. Wolkerova 31 v Prostějov a na ul. Netušilova 3 v Prostějově na bytové a nebytové prostory a zpracování znaleckých posudků na stanovení ceny obvyklé bytových prostor v těchto bytových domech

- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

7

 

4.863.500

 

Fond strategického rozvoje

K bodu 17. Dotace ze státního rozpočtu městu Prostějovu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2010 na obnovu kulturních památek
Schváleno usnesení č. 11101:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1. poskytnutí příspěvků na obnovu kulturních památek uvedených v Rozpisu účelové dotace poskytnuté městu Prostějovu ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2010

kulturní památka

vlastník kulturní památky

druh prací

částka

kostel sv.Jana Nepomuckého

Českomoravské provincie Hospitálského řádu sv.Jana z Boha - Milosrdných bratří

obnova (restaurování) nástěnných maleb kostela-levé poloviny 3. travé lodi, horní části k římsám

40 000,00 Kč

dům T.G.M. 21

 

repase oken a dveří včetně nátěru a další související práce

40 000,00 Kč

Národní dům

město Prostějov

celková obnova bočního schodiště, schodiště u předprodeje, vstupu do divadla a bočního dvouramenného schodiště a další související práce

120 000,00 Kč


2. uzavření smluv o poskytnutí účelového finančního příspěvku v rámci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2010 dle předloženého návrhu,

3. převedení části účelové dotace ze státního rozpočtu:
na kapitolu 60 (památky ve vlastnictví města) ve výši 120.000,- Kč na kapitolu 50 (památky v jiném vlastnictví) ve výši 80.000,- Kč.

17.1 Program regenerace městské památkové zóny Prostějov na období 2011 - 2020
Schváleno usnesení č. 11102:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
Program regenerace městské památkové zóny Prostějov na období 2011 - 2020 ve znění dle přílohy materiálu.

K bodu 18. 1 Schválení prodeje pozemku p.č. 562/2 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 11103:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 562/2 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Prostějov o výměře 11 m2 za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 700 Kč/m2 (celkem 7.700 Kč),
a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 18. 2 Schválení prodeje části pozemku p.č. 669/34 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 11104:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 669/34 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 25 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 700 Kč/m2 (celkem cca 17.500 Kč), a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 18. 3 Schválení prodeje částí pozemků na ulici Kralická
Schváleno usnesení č. 11105:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 7427/11 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 340 m2 a části pozemku p.č. 310/1 – orná půda v k.ú. Kralice na Hané o výměře cca 9.000 m2 (přesné výměry pozemků budou známy po zpracování geometrických plánů), na ulici Kralická, společnosti HOPI s.r.o., se sídlem Klášterec nad Ohří, Pražská 673, PSČ: 431 51, IČ: 468 87 695, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši 250,- Kč/m2 (celkem cca 2 335 000,- Kč) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě se společnost HOPI s.r.o., zaváže, že do 1 roku od uzavření kupní smlouvy zřídí na částech převáděných pozemků p.č. 7427/11 v k.ú. Prostějov a p.č. 310/1 v k.ú. Kralice na Hané bezúplatně věcné břemeno spočívající v právu umístit a provozovat středotlaké vedení plynovodu ve prospěch správce této inženýrské sítě s tím, že veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene ponese společnost HOPI s.r.o.; v případě nesplnění uvedeného závazku bude společnost HOPI s.r.o., povinna zaplatit městu Prostějovu smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a město Prostějov bude oprávněno od kupní smlouvy odstoupit; do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude společnost HOPI s.r.o. povinna umožnit správci uvedené inženýrské sítě bezúplatné užívání částí pozemků p.č. 7427/11 v k.ú. Prostějov a p.č. 310/1 v k.ú. Kralice na Hané pro umístění a užívání středotlakého vedení plynovodu,
c) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 18. 4 Schválení směny části pozemku p.č. 840/1 za část pozemku p.č. 841, oba v k.ú. Vrahovice
Schváleno usnesení č. 11106:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
směnu části pozemku p.č. 840/1 - orná půda v k.ú. Vrahovice o výměře 58 m2 (dle geometrického plánu pozemek p.č. 840/6 v k.ú. Vrahovice) ve vlastnictví města Prostějova za část pozemku p.č. 841 - orná půda v k.ú. Vrahovice o výměře 77 m2 (dle geometrického plánu pozemek p.č. 841/2 v k.ú. Vrahovice) za následujících podmínek:
a) směna bude provedena bez finančního vyrovnání,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckých posudků a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

K bodu 18. 5 Schválení bezúplatného převodu slavnostního praporu Sboru dobrovolných hasičů Krasice
Schváleno usnesení č. 11107:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
bezúplatný převod slavnostního praporu v celkové hodnotě 25.000 Kč z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Sboru dobrovolných hasičů Krasice, sdružení, se sídlem Na Brachlavě 60, Prostějov, PSČ: 796 04, IČ: 628 60 372.

K bodu 18. 6 Schválení bezúplatných převodů pozemků u okružní křižovatky na ulici Určická
Schváleno usnesení č. 11108:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1) bezúplatný převod dvou částí pozemku p.č. 7780/1 - ostatní plocha o celkové výměře 201 m2, části pozemku p.č. 2283/7 - ostatní plocha o výměře 2 m2, části pozemku p.č. 7835/1 - ostatní plocha o výměře 177 m2 a části pozemku p.č. 7781 - ostatní plocha o výměře 35 m2, vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí šesti částí pozemku p.č. 7779 - ostatní plocha o celkové výměře 991 m2 v k.ú. Prostějov, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, do vlastnictví města Prostějova. Správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Olomoucký kraj,
2) bezúplatné nabytí šesti částí pozemku p.č. 7779 - ostatní plocha o celkové výměře 991 m2 v k.ú. Prostějov, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, do vlastnictví města Prostějova. Správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

K bodu 18. 7 Schválení bezúplatného nabytí částí pozemku p.č. 417 k.ú.Žešov
Schváleno usnesení č. 11109:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí dvou částí pozemku p.č. 417 - silnice o celkové výměře 1624 m2 v k.ú. Žešov, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 753/120, IČ: 70960399, do vlastnictví města Prostějova. Správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

K bodu 18. 9 Schválení výkupu části pozemku p.č. 8118/1 v k.ú. Prostějov (ul. Sladkovského)
Schváleno usnesení č. 11110:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1) výkup části pozemku p.č. 8118/1 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov výměře 240 m2, od společnosti České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L.Svobody 1222, PSČ 110 15, IČ 709 94 226, do vlastnictví města Prostějova za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena dle znaleckého posudku v celkové výši 150. 000 Kč s tím, že kupní cena bude zaplacena do 20 dnů po podpisu kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné břemeno umístění inženýrských sítí a jízdy a chůze ve prospěch společnosti České dráhy, a.s.,
c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí společnost České dráhy, a.s.,

2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

 

281000000

150.000

Výkup části pozemku p.č. 8118/1– Sladkovského ul. (místní nádraží)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

6409

6901

 

 

 

150.000

Snížení položky „investice bez jmenovitého určení“

K bodu 18.10 Schválení změny podmínek Kupní smlouvy č. 2008/16/142 ze dne 23. 06. 2008
Schváleno usnesení č. 11111:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
změnu podmínek prodeje pozemků v sektoru A průmyslové zóny dle Kupní smlouvy č. 2008/16/142 ze dne 23. 06. 2008, uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Železárny-Annahütte, spol. s.r.o., se sídlem Prostějov, Dolní 100, IČ: 005 46 542, jako kupujícím, spočívající v udělení výjimky kupujícímu zřídit k převedeným pozemkům věcné břemeno v rámci stavební akce "Prostějov - zlepšení infrastruktury kanalizace", ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., se sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, IČ: 494 51 723. Změna podmínek prodeje pozemků bude provedena formou dodatku ke Kupní smlouvě č. 2008/16/142 ze dne 23. 06. 2008. Ostatní podmínky Kupní smlouvy č. 2008/16/142 ze dne 23. 06. 2008 zůstanou nezměněny.

K bodu 18.11 Revokace usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 19024 ze dne 17.02.2009
Schváleno usnesení č. 11112:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
r e v o k u j e
usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 19024 ze dne 17.02.2009 týkající se schválení prodeje pozemku p.č. 5984/7 v k.ú. Prostějov a spoluvlastnického podílu id. 1/11 na pozemku p.č. 5985/1 v k.ú. Prostějov.

K bodu 18.12 Schválení změny Pravidel prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova
Schváleno usnesení č. 11113:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1) změnu Pravidel prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválených Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 tak, že z přílohy obsahující seznam bytových domů určených k prodeji bude vypuštěn bytový dům na ul. Svatoplukova 15 v Prostějově,
2) postup při prodeji bytového domu na ul. Svatoplukova 15 v Prostějově tak, že nebytové prostory v tomto domě zůstanou v majetku města Prostějova a byty budou přednostně nabídnuty v souladu se zněním zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), v platném znění, jejich nájemcům.

K bodu 18.13 Schválení smlouvy o budoucích smlouvách se společností MANTHELLAN, a.s.
Schváleno usnesení č. 11114:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o budoucích smlouvách s vítězem soutěže o nejvhodnější architektonicko-urbanistický investorský návrh rozvoje území části centra města Prostějova, ve kterém se nachází obchodně-společenské centrum, se společností MANTHELLAN a.s., se sídlem Olomouc, tř. Svobody 956/31, PSČ: 779 00, IČ: 282 05 618, dle předloženého návrhu a s připomínkami v diskusi.

Ing. Jan T e s a ř , v. r.                            Miroslav P i š ť á k , v. r.
starosta města Prostějova                        místostarosta města Prostějova

Prostějov 29. 6. 2010

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 25.11.2010 10:24:33 | přečteno 365x | Richard Sedlák
load