Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2010 > Usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 21. 9. 2010

ikona souboruKe stažení: Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

 

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 11115:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program svého 29. zasedání, konaného dne 21. 9. 2010 s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

K bodu 2. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období
Schváleno usnesení č. 11116:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období.

K bodu 3. Pojmenování nových ulic
Schváleno usnesení č. 11117:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
názvy ulic pro stávající komunikace takto:
1. Werichova - (kód UVP 476) pro ulici v k.ú. Prostějov,
2. Rovná - (kód UVP 356) pro ulici v k.ú. Prostějov,
3. Třískova - (kód UVP 186) pro ulici v k.ú. Prostějov,
4. Říční - (kód UVP 184) pro ulici v k.ú. Prostějov a Vrahovice,
5. Košická - (kód UVP 280) pro ulici v k.ú. Vrahovice,
6. Kopečného - (kód UVP 285) pro ulici v k.ú. Vrahovice,
7. Střížova - (kód UVP 286) pro ulici v k.ú. Vrahovice,
8. Tylšarova - (kód UVP 287) pro ulici v k.ú. Vrahovice,
9. Krumlovského - (kód UVP 288) pro ulici v k.ú. Vrahovice,
10. Poláčkova - (kód UVP 289) pro ulici v k.ú. Vrahovice.

K bodu 4. Finanční hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací za I. pololetí roku 2010
Schváleno usnesení č. 11118:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o finančním hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací za I. pololetí roku 2010,
s c h v a l u j e
rozpočtová opatření za I. pololetí 2010 podléhající na základě usnesení ZMP č. 19266 ze dne 22.12.2009 dodatečnému schválení ZMP při pololetních rozborech hospodaření města Prostějova v roce 2010, kterými se v rámci schváleného a upraveného rozpočtu zvyšují celkové příjmy a výdaje o částku 2.810.534,35,- Kč tak, jak jsou uvedena v důvodové zprávě na straně č. 8.

K bodu 5. Návrh odměn členům výborů a komisí Zastupitelstva města Prostějova a členům osadních výborů
za rok 2010
Schváleno usnesení č. 11119:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
výplatu odměn členům výborů a komisí Zastupitelstva města Prostějova a členům osadních výborů za rok 2010 dle důvodové zprávy.

K bodu 6. Poskytnutí věcného daru Městskému divadlu v Prostějově
Schváleno usnesení č. 11120:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
poskytnutí věcného daru Městskému divadlu v Prostějově dle důvodové zprávy.

K bodu 6.1 Přijetí příspěvku od Olomouckého kraje na zajištění oslav státního svátku
Schváleno usnesení č. 11121:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
přijetí příspěvku od Olomouckého kraje ve výši Kč 192.000,-- na zajištění oslav státního svátku 28. října,
p o v ě ř u j e
starostu města Prostějova Ing. Jana Tesaře podepsáním smlouvy o přijetí finančního příspěvku.

K bodu 7. Zadání IX. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov
Schváleno usnesení č. 11122:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
zadání IX. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov dle důvodové zprávy.

K bodu 8. Návrhy na pořízení změn územního plánu sídelního útvaru Prostějov
Schváleno usnesení č. 11123:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
pořízení XI. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov podle předložených návrhů č. 3, 4 a 5, které bude podmíněno úhradou nákladů navrhovateli,
u r č u j e
Mgr. Vlastimila Uchytila, člena Zastupitelstva města Prostějova, který bude spolupracovat s pořizovatelem
v jednotlivých fázích procesu pořizování XI. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov,
n e s c h v a l u j e
pořízení změn územního plánu sídelního útvaru Prostějov podle předložených návrhů č. 1 a 2, ale schvaluje ponechat řešení návrhů 1 a 2 do nového územního plánu Prostějov
dle důvodové zprávy.

K bodu 9. Zadání územního plánu Prostějov
Schváleno usnesení č. 11124:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
zadání územního plánu Prostějov dle důvodové zprávy.

K bodu 9.1 VII. změna územního plánu sídelního útvaru Prostějov
Schváleno usnesení č. 11125:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
v y d á v á
VII. změnu územního plánu sídelního útvaru Prostějov dle důvodové zprávy.

K bodu 10. Zvýšení peněžitého vkladu města Prostějova do obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.
Schváleno usnesení č. 11126:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
1. s c h v a l u j e
převzetí závazku ke zvýšení vkladu jediného společníka města Prostějova do obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o., IČ: 27716333 se sídlem Komenského 4142/6, Prostějov, PSČ 796 01 peněžitým vkladem ve výši 2.200.000 Kč, slovy: dva miliony dvě stě tisíc korun českých,
2. s c h v a l u j e
zvýšení peněžitého vkladu města Prostějova do obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o., IČ: 27716333 se sídlem Komenského 4142/6, Prostějov, PSČ 796 01 o 2.200.000 Kč, slovy: dva miliony dvě stě tisíc korun českých,
3. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6202

 

 

 

2.200.000

(Nákup majetkových podílů)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

2.200.000

(Fond rezerv a rozvoje)


4. p o v ě ř u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu, podpisem prohlášení o závazku ke zvýšení peněžitého vkladu města Prostějova do obchodní společnosti podle bodu 1 shora,

5. u k l á d á
Bc. Radimu Cardovi, vedoucímu Finančního odboru Městského úřadu Prostějov,
převést částku odpovídající zvýšení vkladu jediného společníka města Prostějova do obchodní společnosti
v souladu s tímto usnesením.

K bodu 11. Navýšení podílu akcionáře města Prostějov v obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., nepeněžitým vkladem
Schváleno usnesení č. 11127:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
r o z h o d l o
navýšit podíl města Prostějova v obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., upsáním příslušného počtu akcií na jméno nepeněžitým vkladem, tedy převodem nemovitostí uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu - staveb kanalizačních a vodovodních řadů a dalších staveb, tvořících uvedený nepeněžitý vklad, do vlastnictví obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., se sídlem Prostějov, Krapkova 26, IČ: 494 51 723. Nemovitosti budou specifikovány ve znaleckém posudku znalce nebo znalců, jmenovaných pro tyto účely Krajským soudem v Brně.

K bodu 12. Cyklistická stezka Olomoucká – Havlíčkova – Smlouva o poskytnutí příspěvku
Schváleno usnesení č. 11128:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku a o určení vzájemných práv a povinností při výstavbě (výstavba přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného v km 1,424 a v km 1,500 (1,524) trati Prostějov - Chornice, 1. etapa - přejezd pro pěší a cyklisty v km 1,524) dle předloženého návrhu.

K bodu 13. Schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s FTL – First Transport Lines, a.s.
Schváleno usnesení č. 11169:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, kterou by se město Prostějov zavázalo uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících v městské hromadné dopravě v Prostějově s dopravcem FTL - First Transport Lines,a.s., IČ: 46345850, sídlem Prostějov, Letecká 8, na období 10 let po ukončení stávající smlouvy o závazku veřejné smlouvy, a to pro případ, že dopravce uspěje v řízení o poskytnutí dotace na pořízení vozidel MHD podle výzvy ROP Střední Morava dle předloženého návrhu s tímto doplněním:
1) V čl. II. smlouvy o budoucí smlouvě je nový odstavec 2, který zní:
2. Podmínkou uzavření smlouvy o závazku veřejné služby je získání dotace dopravcem z Regionálního operačního programu Střední Morava ve výši cca 25.000.000 Kč na pořízení 10 autobusů během 3 let (do konce roku 2013).
Ostatní odstavce budou přečíslovány.

2) V čl. VII., jehož nový nadpis je „Výpověď smlouvy“, odst. 2 zní: Město je oprávněno smlouvu písemně vypovědět z důvodů, že dopravce přestal plnit provozní, přepravní nebo tarifní podmínky této smlouvy, nebo pokud se město a dopravce nedohodnou na výši kompenzace na následující rok.

3) Ve Smlouvě o závazku veřejné služby nový odstavec 3 v čl. 8. zní:
Dopravce se zavazuje, že bude do zvýšení nákladů, ze kterých vychází stanovení kompenzace dle § 23 zákona č. 194/2010 Sb. započítávat pouze případné navýšení spotřební daně, DPH a inflace.
Další odstavce budou přečíslovány.


K bodu 14. Novelizace Zásad poskytování veřejné finanční podpory
Schváleno usnesení č. 11129:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
předložené navrhované znění nových Zásad poskytování veřejné finanční podpory.

K bodu 15. Smlouva o poskytnutí příspěvku od Olomouckého kraje na pořádání Prostějovských hanáckých slavností 2010
Schváleno usnesení č. 11130:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Olomouckým krajem (jako poskytovatelem) a městem Prostějovem (jako příjemcem) ve výši 150.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů na přípravu a pořádání folklorního festivalu "Prostějovské hanácké slavnosti 2010".

K bodu 16. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace na individuální projekt „Rozvoj volnočasové aktivity ve městě Prostějov – sportovní areál sídliště E. Beneše“
Schváleno usnesení č. 11131:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
Dodatek č. 02 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D-2009/0066/OKP ze dne 10. 3. 2009 dle přiloženého návrhu.

K bodu 17. Závazek na vyčlenění finančních prostředků na financování akce Prostějov – Historie a současnost města z radniční věže spolufinancované z ROP Střední Morava
Schváleno usnesení č. 11132:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
závazek města, že na realizaci akce Prostějov - Historie a současnost města z radniční věže vyčlení v rozpočtu města na rok 2011 finanční prostředky na spolufinancování ve výši 4 204 878 Kč a zajistí po dobu udržitelnosti projektu provozní výdaje z vlastních zdrojů.

K bodu 18. Vyúčtování VFP 2009 HK Jestřábi Prostějov o. s.
Schváleno usnesení č. 11133:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s o u h l a s í
se změnou účelu použití části poskytnuté veřejné finanční podpory Hokejovému klubu Jestřábi Prostějov o. s., Ke Stadionu 1, 796 01 Prostějov, IČ 266 68 947 (č. sml. OŠK/Cás/1-09 ze dne 9. 1. 2009, doplněnou dodatkem č. 1 ze dne 23. 11. 2009) tak, že u části poskytnuté veřejné finanční podpory ve výši 194.606,-- Kč se dosavadní účel poskytnutí VFP na pronájem ledové plochy a nebytových prostor pro mládež mění na poskytnutí VFP na dopravu mládežnických žákovských družstev,
n e s o u h l a s í
se změnou účelu použití části poskytnuté veřejné finanční podpory Hokejovému klubu Jestřábi Prostějov, o. s., Ke Stadionu 1, 796 01 Prostějov, IČ 266 68 947 (č. sml. OŠK/Cás/1-09 ze dne 9. 1. 2009, doplněnou dodatkem č. 1 ze dne 23. 11. 2009) ve výši 21.623 Kč, což činí 10% nevyúčtované veřejné finanční podpory.

K bodu 19. Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpora LHK Jestřábi Prostějov o. s.
Schváleno usnesení č. 11134:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
smlouvu o poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory ve výši 2. 020. 000,-- Kč mezi městem Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14 a LHK Jestřábi Prostějov o. s., Ke Stadionu 1, IČ 228 66 388 (OŠK/Cás/147-010) podle návrhu v příloze č. 1.

K bodu 20. Veřejná finanční podpora 2010 – nedoporučené žádosti – oblast sportu
Schváleno usnesení č. 11135:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
n e s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 150.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Haná Prostějov, Brněnská 10, IČ 163 67 995 (poř. č. žádosti 463, 464, 465, 466, 58)
- na zajištění celoroční činnosti oddílů dálkového a zimního plavání v částce 80.000,-- Kč
- na 20. ročník soutěže Českého poháru v zimním plavání - Plumlovská přehrada v částce 15.000,-- Kč
- na 27. ročník "Vánoční koupele" v částce 20.000,-- Kč
- na14. ročník soutěže Českého poháru v zimním plavání - Stražisko - Čertovy rybníky v částce 15.000,-- Kč
- na Mistrovství České republiky v zimním plavání v částce 20.000,-- Kč

2. ve výši 2.500.000,-- Kč Fotbalu Prostějov o. s., Skálovo nám. 2a, IČ 228 27 536 (poř. č. žádosti 447)
- na podporu činnosti (doprava, občerstvení, nájemné, rozhodčí, ubytování, stravování, diety, cestovné, materiální vybavení, míče, teplákové soupravy, zdravotní služba, propagační materiály, odměny trenérům
a funkcionářům).

K bodu 21. Dokument Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Prostějově pro období let 2010
– 2013
Schváleno usnesení č. 11136:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
Dokument Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Prostějově pro období let 2010 - 2013.

K bodu 22.1 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení (kino Metro 70 – digitalizace)
Schváleno usnesení č. 11137:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

11

3313

6122

 

 

306000000

3.373.000

Kino Metro 70 – digitalizace

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

7

 

3.373.000

Fond strategického rozvoje

K bodu 22.2 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Městský hřbitov – rekonstrukce parkoviště před hlavním vstupem)
Schváleno usnesení č. 11138:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

3632

6121

 

4

44000000

400 000

Městský hřbitov – rekonstrukce parkoviště před hlavním vstupem

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

4

 

400 000

Fond městských hřbitovů

K bodu 22.3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Husserlovo nám. – dokončení PD a realizace)
Schváleno usnesení č. 11139:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

7

95000000

3 200 000

Husserlovo nám. – dokončení PD a realizace

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

7

 

3 200 000

Fond strategického rozvoje

K bodu 22.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (převod finančních prostředků z Fondu reinvestic nájemného do Fondu rezerv a rozvoje)
Schváleno usnesení č. 11140:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

482 000

Fond rezerv a rozvoje

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

5

 

482 000

Fond reinvestic nájemného

K bodu 22.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Návrh užití prostředků z Fondu reinvestic nájemného)
Schváleno usnesení č. 11141:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

60

3123

6121

 

5

607030

340 000

SPŠ a SOU Lidická - repase oken východní strana

 

3122

6121

 

5

607008

72 000

Střední průmyslová škola oděvní – elektroinstalace počítačové učebny

 

3122

6121

 

5

607027

0

Střední zdravotnická škola – vzdává se čerpání finančních prostředků

 

3123

6121

 

5

607032

500 000

Střední odborné učiliště stavební - elektroinstalace, podlahy a zastínění učeben, rekonstrukce dlažby dvora

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

5

 

912 000

Fond reinvestic nájemného

K bodu 22.6 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (komunikace - opravy chodníků)
Schváleno usnesení č. 11142:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

90

2219

5171

 

1

900100

1 500 000,-

 

Komunikace – opravy komunikací

- snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

1 500 000,-

 

Fond rezerv a rozvoje

K bodu 23. 1 Schválení prodeje pozemku p.č. 2380/2 v k.ú. Dětkovice u Prostějova
Schváleno usnesení č. 11143:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 2380/2 - ost.plocha o výměře 4.884 m2 v k.ú. Dětkovice u Prostějova 
a) kupní cena je stanovena ve výši 20 Kč/m2, tj. celkem 97.680 Kč (cena obvyklá), a bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené se zpracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

osobní údaje kupujícího jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí na městském úřadě

za následujících podmínek:

K bodu 23. 2 Schválení prodeje části pozemku p.č. 7427/5 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 11144:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 7427/5 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 180 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) družstvu Mechanika Prostějov 97, družstvo, se sídlem Prostějov, Na Příhoně 20, PSČ 796 01, IČ 253 44 731, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 350 Kč/m2 (celkem cca
63.000 Kč), a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený
s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 23. 3 Schválení prodeje části pozemku p.č. 6055/126 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 11145:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 6055/126 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 30 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), na ulici Fanderlíkova, společnosti R & G ZESTA, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Brněnská 4498/67, PSČ 796 01, IČ: 634 86 270, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 650,- Kč/m2 (celkem cca 19.500,- Kč) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 23. 4 Schválení prodeje objektů na nám. Sv. Čecha 1 a 2 a Demelova 4 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 11146:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
prodej objektu k bydlení č.p. 51 (nám. Sv. Čecha 1 v Prostějově) na pozemku p.č. 62/2, pozemku p.č. 62/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 119 m2, objektu k bydlení č.p. 34 (nám. Sv. Čecha 2 v Prostějově) na pozemku p.č. 63/1, pozemku p.č. 63/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 195 m2, objektu občanské vybavenosti č.p. 4213 (Demelova 4 v Prostějově) na pozemku p.č. 63/2 a pozemku p.č. 63/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 124 m2, vše v k.ú. Prostějov,

 

za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši 600.000 Kč a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě se kupující zaváže provést nejpozději do 5 let ode dne podpisu kupní smlouvy rekonstrukci převáděných objektů včetně vydaného kolaudačního souhlasu, kterým bude umožněno jejich užívání dle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění; pro případ nedodržení uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána možnost prodávajícího od kupní smlouvy odstoupit,
c) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným nemovitostem tak, že se kupující zaváže nabídnout převáděné nemovitosti nebo jejich části v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu, a to za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto nemovitostí z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupující; předkupní právo zanikne dnem vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude umožněno užívání předmětných, nově zrekonstruovaných objektů,
d) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,
e) kupní smlouva bude uzavřena do 4 měsíců po schválení prodeje nemovitostí Zastupitelstvem města Prostějova.


K bodu 23. 5 Schválení bezúplatného nabytí částí pozemků p. č. 100/3 a p. č. 100/4, oba v k. ú. Čechovice
u Prostějova
Schváleno usnesení č. 11147:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 100/3 v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře cca 45 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) a části pozemku p.č. 100/4 v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře cca 45 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) od jejich vlastníků do vlastnictví města Prostějova za následujících podmínek:
a) město Prostějov se v darovací smlouvě zaváže zajistit ve lhůtě do 31.12.2011:
- opravu veřejného chodníku, který se nachází na předmětných pozemcích,
- dobudování vjezdu a vchodu k domu na ul. Čechovická 12 v Prostějově,
- rozšíření vjezdu před domem na ul. Čechovická 8 v Prostějově,
b) náklady na zpracování geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

K bodu 23. 6 Schválení bezúplatného nabytí pozemku p. č. 307/2 v k. ú. Domamyslice
Schváleno usnesení č. 11148:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemku p.č. 307/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 875 m2 v k.ú. Domamyslice od vlastníka České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha - Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví města Prostějova ve veřejném zájmu s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

K bodu 23. 7 Schválení bezúplatného nabytí částí pozemků p. č. 110/3 a p. č. 110/13, oba v k. ú. Krasice
Schváleno usnesení č. 11149:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 110/3 - ostatní plocha o výměře 316 m2 a části pozemku p.č. 110/13
- ostatní plocha o výměře 64 m2 (dle geometrického plánu č. 493-763/2009 ze dne 13.11.2009 díly "a" a "c") oba v k.ú. Krasice, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, do vlastnictví města Prostějova za podmínky, že veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva, náklady na zpracování geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

K bodu 23. 8 Schválení bezúplatného nabytí 2 částí pozemku p. č. 7581/1 v k. ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 11150:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 7581/1 - ostatní plocha o výměře 841 m2 a části pozemku p.č. 7581/1 - ostatní plocha o výměře 10 m2 (dle geometrického plánu č. 4602-802/2009 ze dne 21.12.2009 nově označenou jako pozemek p.č. 7581/8 v k.ú. Prostějov a jako díl "a") v k.ú. Prostějov, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, do vlastnictví města Prostějova, přičemž veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva, náklady na zpracování geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

K bodu 23. 9 Schválení bezúplatného převodu pozemků na ulici Brněnská
Schváleno usnesení č. 11151:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
bezúplatný převod pozemku p.č. 7845/1 - ostatní plocha o výměře 11.135 m2 a pozemku p.č. 7842 - ostatní plocha o výměře 18.196 m2, oba v k.ú. Prostějov, na ulici Brněnská, z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460. Správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Olomoucký kraj.

K bodu 23.10 Schválení bezúplatných převodů pozemků na ulici Olomoucká
Schváleno usnesení č. 11152:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1) bezúplatný převod pozemku p.č. 7581/7 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 24 m2, z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemků p.č. 7581/5 - ostatní plocha o výměře 104 m2, p.č. 7540/23 - ostatní plocha o výměře 44 m2, p.č. 7510/24 - ostatní plocha o výměře 151 m2 a p.č. 7581/6 - ostatní plocha o výměře 60 m2, vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, do vlastnictví města Prostějova. Správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Olomoucký kraj,
2) bezúplatné nabytí pozemků p.č. 7581/5 - ostatní plocha o výměře 104 m2, p.č. 7540/23 - ostatní plocha o výměře 44 m2, p.č. 7540/24 - ostatní plocha o výměře 151 m2 a p.č. 7581/6 - ostatní plocha o výměře 60 m2, vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, do vlastnictví města Prostějova. Správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

K bodu 23.11 Schválení bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Prostějov s Olomouckým krajem
Schváleno usnesení č. 11153:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1. bezúplatný převod části pozemku p.č. 5722/67 - ostatní plocha o výměře cca 240 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) a části pozemku p.č. 5722/69 - ostatní plocha o výměře cca 25 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), oba v k.ú. Prostějov, z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 606 09 460, do hospodaření Střední průmyslové školy oděvní, Prostějov, Vápenice 1, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 5738/13 - ostatní plocha o výměře cca 160 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) a části pozemku p.č. 5738/15 - ostatní plocha o výměře cca 95 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), oba v k.ú. Prostějov, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 606 09 460, z hospodaření Střední průmyslové školy oděvní, Prostějov, Vápenice 1, do vlastnictví města Prostějova s tím, že nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí,
2. bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 5738/13 - ostatní plocha o výměře cca 160 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) a části pozemku p.č. 5738/15 - ostatní plocha o výměře cca 95 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), oba v k.ú. Prostějov, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 606 09 460, z hospodaření Střední průmyslové školy oděvní, Prostějov, Vápenice 1, do vlastnictví města Prostějova za podmínek uvedených výše.

K bodu 23.12 Schválení bezúplatného převodu pozemků p.č. 7627/3 a p.č. 8083/2, oba v k.ú. Prostějov,
do vlastnictví Olomouckého kraje
Schváleno usnesení č. 11154:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
bezúplatný převod pozemků p.č. 7627/3 - ostatní plocha o výměře 433 m2 a p.č. 8083/2 - ostatní plocha o výměře 1.500 m2, oba v k.ú. Prostějov, z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 606 09 460, do správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace. Náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Olomoucký kraj, vyšší územně samosprávný celek.

K bodu 23.13 Schválení výkupu spoluvlastnického podílu id. 3/10 na pozemcích p.č. 101/1 a p.č. 101/2, oba v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 11157:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1) výkup spoluvlastnického podílu id. 3/10 na pozemcích p.č. 101/1 a p.č. 101/2, oba v k.ú. Prostějov, od jeho vlastníka za kupní cenu ve výši 5.000 Kč/m2, tj. celkem ve výši 511.500 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

 

 

511.500

Výkup spoluvlastnického podílu id. 3/10 na pozemcích p.č. 101/1 a p.č. 101/2 v k.ú. Prostějov

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

6409

6901

 

1

 

511.500

Snížení položky „investice bez jmenovitého určení“

K bodu 23.14 Schválení výkupu pozemku pro komunikační propojení ulic Určická a Krasická
Schváleno usnesení č. 11158:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
1) výkup části pozemku p.č. 6322/1 - orná půda o výměře cca 1.100 m2 (přesná výměra bude známa po vypracování geometrického plánu) v k.ú. Prostějov, od vlastníka tohoto pozemku, do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu ve výši 630 Kč/m2, tj. celkem cca 693.000 Kč, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
b) daň z převodu nemovitostí uhradí město Prostějov,
c) náklady spojené se zpracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu
na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

 

 

 

693.000

Výkup pozemku p.č. 6322/1 v k.ú. Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

50

6409

6901

 

 

 

693.000

 


K bodu 23.15 Revokace bodu 2) usnesení ZMP č. 11024 ze dne 16.02.2010 a schválení bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 11159:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
1) r e v o k u j e
bod 2) usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 11024 ze dne 16.02.2010 týkající se schválení bezúplatného nabytí pozemků v k.ú. Prostějov od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
2) s c h v a l u j e
bezúplatný převod pozemků p.č. 6169/151 – ostatní plocha, zeleň o výměře 490 m², p.č. 6169/171 – ostatní plocha, zeleň o výměře 1717 m², p.č. 6169/172 – ostatní plocha, zeleň o výměře 1373 m², p.č. 6169/173 – ostatní plocha, zeleň o výměře 801 m², p.č. 6169/175 - ostatní plocha, zeleň o výměře 2026 m², p.č. 6169/161 - ostatní plocha, zeleň o výměře 1551 m², p.č. 6169/162 - ostatní plocha, zeleň o výměře 1677 m², p.č. 6169/163 - ostatní plocha, zeleň o výměře 1058 m², p.č. 6169/164 - ostatní plocha, zeleň o výměře 1062 m², p.č. 6169/177 - ostatní plocha, zeleň o výměře 539 m2, p.č. 6169/178 - ostatní plocha, zeleň o výměře 351 m², p.č. 6169/199 - ostatní plocha, zeleň o výměře 105 m², p.č. 6169/159 - ostatní plocha, zeleň o výměře 1399 m², p.č. 6169/160 - ostatní plocha, zeleň
o výměře 1417 m², p.č. 6169/152 - ostatní plocha, zeleň o výměře 1626 m², p.č. 6169/154 - ostatní plocha, zeleň o výměře 1243 m², p.č. 6169/156 - ostatní plocha, zeleň o výměře 2654 m², p.č. 6169/158 - ostatní plocha, zeleň o výměře 475 m², v k.ú. Prostějov, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví města Prostějova za podmínek dle přiložených Smluv o bezúplatných převodech nemovitostí č.j. UZSVM/BPV/1307/2010-BPVM, č. j. UZSVM/BPV/1191/2010-BPVM, č.j. UZSVM/BPV/1218/2010-BPVM, č.j. UZSVM/1285/2010-BPVM.


K bodu 23.16 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucích smlouvách uzavřené dne 16.07.2010 se společností MANTHELLAN a.s.
Schváleno usnesení č. 11160:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucích smlouvách uzavřené dne 16.07.2010 se společností MANTHELLAN a.s., se sídlem Olomouc, tř. Svobody 956/31, PSČ: 779 00, IČ: 282 05 618, ve znění dle přílohy.

K bodu 24.1 Prodej objektu Barákova 49 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 11161:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 vč. změny schválené usnesením č. 19281 ze dne 22.12.2009 prodej:

bytového domu s nebytovými prostory č.p. 2765 ( Barákova č. 49 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 5045 a pozemku p.č. 5045 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 416 m2, v k.ú. Prostějov

Bytovému družstvu Prostějov, Barákova 49, se sídlem Prostějov, Barákova 2765/49, PSČ 796 01, IČO 292 36 339, za následujících podmínek:
- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 1 647 000,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/17 a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy.

K bodu 24.2 Prodej objektu Jihoslovanská 3 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 11162:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 vč. změny schválené usnesením č. 19281 ze dne 22.12.2009 prodej:

bytového domu s nebytovými prostory č.p. 2454 a garáže bez č.p. ( Jihoslovanská č. 3 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4424/1 a pozemku p.č. 4424/1- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 487 m2 a pozemku p.č. 4425 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 132 m2 vše v k.ú. Prostějov

 

osobní údaje kupujícího jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí na městském úřadě


za následujících podmínek:
- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 1 607 400,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/17 a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy.

K bodu 24.3 Prodej objektu Křížkovského 12 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 11163:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 vč. změny schválené usnesením č. 19281 ze dne 22.12.2009 prodej:

bytového domu s nebytovými prostory č.p. 55 ( Křížkovského č. 12 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 86 a pozemku p.č. 86 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 220 m2, v k.ú. Prostějov

Bytovému družstvu Křížkovského 12, se sídlem Prostějov, Křížkovského 12, PSČ 796 01, IČO 292 36 436,
za následujících podmínek:
- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 2 032 000,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/17 a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy.

K bodu 24.4 Prodej objektu Mlýnská 30 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 11164:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 vč. změny schválené usnesením č. 19281 ze dne 22.12.2009 prodej:

bytového domu s nebytovými prostory č.p. 904 ( Mlýnská č. 30 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 1471 a pozemku p.č. 1471 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 840 m2, v k.ú. Prostějov

 za následujících podmínek:
- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 1 561 500,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/17 a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy.

K bodu 24.6 Prodej objektu Svatoplukova 3 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 11165:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 vč. změny schválené usnesením č. 19281 ze dne 22.12.2009 prodej:

bytového domu s nebytovými prostory č.p. 1642 ( Svatoplukova č. 3 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 2967 a pozemku p.č. 2967 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 464 m2, v k.ú. Prostějov

Bytovému družstvu Svatoplukova 3, se sídlem Prostějov, Svatoplukova 1642/3, PSČ 796 01, IČO 292 36 100,
za následujících podmínek:
- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 4 719 600,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/17 a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy.

K bodu 24.7 Prodej objektu Svatoplukova 59 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 11166:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 vč. změny schválené usnesením č. 19281 ze dne 22.12.2009 prodej:

bytového domu s nebytovými prostory č.p. 2516 ( Svatoplukova č. 59 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4526, pozemku p.č. 4526 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 501 m2a pozemku p.č.4527 - zahrada o výměře 649 m2, vše v k.ú. Prostějov

Bytovému družstvu Prostějov, Svatoplukova 59, se sídlem Prostějov, Svatoplukova 2516/59,PSČ 796 01, IČO 292 31 264, za následujících podmínek:
- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 2 634 300,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/17 a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy.


K bodu 24.8 Prodej objektu U spořitelny 6 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 11167:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 vč. změny schválené usnesením č. 19281 ze dne 22.12.2009 prodej:

bytového domu s nebytovými prostory č.p. 158 ( U spořitelny č. 6 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 210/1a pozemku p.č. 210/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 421 m2, v k.ú. Prostějov

Bytovému družstvu U spořitelny 6, Prostějov, se sídlem Prostějov, U spořitelny 158/6, PSČ 796 01, IČO 292 34 760, za následujících podmínek:
- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 2 223 000,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/17 a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy.

K bodu 24.9 Prodej objektu Wolkerova 4 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 11168:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 vč. změny schválené usnesením č. 19281 ze dne 22.12.2009 prodej:

bytového domu s nebytovými prostory č.p. 1553 ( Wolkerova č. 4 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 2833/1 a pozemku p.č. 2833/1- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 125 m2, v k.ú. Prostějov

Bytovému družstvu Wolkerova 4, Prostějov, se sídlem Prostějov, Wolkerova 1553/4, PSČ 796 01, IČO 292 33 127, za následujících podmínek:
- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 3 924 900,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/17 a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy.

K bodu 25. Dotazy, připomínky a podněty
Schváleno usnesení č. 11170:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
u k l á d á
Radě města Prostějova,
zabývat se zjištěními, závěry a usnesením Kontrolního výboru Zastupitelstva města Prostějova a Dozorčí rady Domovní správy Prostějov, s. r. o. a prověřit okolnosti prodeje domu v Prostějově na Husově nám. 83, a v případě zjištění zásadních pochybení činit nezbytné právní kroky k došetření celé záležitosti.

Ing. Jan T e s a ř , v. r.                             Miroslav P i š ť á k , v. r.
starosta města Prostějova                         místostarosta města Prostějova

Prostějov 21. 9. 2010
Zpracovala: Věra Krejčí

 

 

Vytvořeno 17.12.2010 13:40:13 | přečteno 499x | Věra Krejčí
load