Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2010 > Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 21. 12. 2010

ikona souboruKe stažení: Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 11240:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
program svého 3. zasedání, konaného dne 21. 12. 2010 se změnou bodu 12 a s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

K bodu 2. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období
Schváleno usnesení č. 11241:
Zastupitelstvo města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období.

K bodu 3. Náhrada ušlého výdělku některým neuvolněným členům Zastupitelstva města Prostějova v souvislosti s výkonem jejich funkce
Schváleno usnesení č. 11242:
Zastupitelstvo města Prostějova
s t a n o v í
na rok 2011 náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Prostějova, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru paušální částkou ve výši 220,- Kč za hodinu. Náhrada bude poskytována v rozsahu doby potřebné k výkonu funkce v konkrétním případě, maximálně však v rozsahu 20 pracovních dnů v kalendářním roce. Náhrada je splatná v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém člen zastupitelstva města nárok na náhradu ušlého výdělku uplatnil. Náhradu ušlého výdělku poukazuje město Prostějov na svůj náklad a nebezpečí na účet označený členem zastupitelstva města.

K bodu 4. Zadání Regulačního plánu "Polyfunkční dům"
Schváleno usnesení č. 11243:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
zadání Regulačního plánu "Polyfunkční dům" dle důvodové zprávy.

K bodu 5. Zadání X. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov
Schváleno usnesení č. 11244:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
zadání X. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov dle důvodové zprávy.

K bodu 6. Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a
Schváleno usnesení č. 11245:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a s účinností od 1. 1. 2011 takto:

Příloha č. 1

Vymezení majetku, který se příspěvkové organizaci

Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a předává do výpůjčky k hospodaření
s účinností od 1. 1. 2011

Þ objekt č.p. 4348 umístěný na pozemku parc. č. 6700/19,
Þ objekt umístěný na parc. č. 6700/18,
Þ pozemky parc. č. 6700/18 a 6700/19 – vše zastavěná plocha, občanská vybavenost,
Þ pozemek parc. č. 6700/16 – ostatní plocha, zeleň v zástavbě,
vše v k.ú. Prostějov

Þ objekt č.p. 1503 (ul. Libušinka 18) umístěný na pozemku parc. č. 2772/32,
Þ pozemek parc. č. 2772/32 – zastavěná plocha, občanská vybavenost,
Þ pozemek parc. č. 2772/33 – ostatní plocha, zeleň v zástavbě,
vše v k.ú. Prostějov

Þ objekt č.p. 3785 (Dvořákova ul. 5) umístěný na pozemku parc. č. 6744/62,
Þ pozemek parc. č. 6744/62 – zastavěná plocha, občanská vybavenost,
Þ objekty umístěné na parc. č. 6744/63, 6744/64, 6744/61, 6744/60 a 6744/59,
Þ pozemky parc. č. 6744/59, 6744/60, 6744/61, 6744/63 a 6744/64 – vše zastavěná plocha, občanská vybavenost,
Þ pozemek parc. č. 6744/1 – ostatní plocha, hřiště – stadion,
vše v k.ú. Prostějov

Þ objekt č.p. 81 (Žešov 81) umístěný na pozemku st. parc. č. 109 (vyjma bytové jednotky),
Þ pozemek st. parc. č. 109 – zastavěná plocha, občanská vybavenost.
vše v k.ú. Žešov.

K bodu 7.1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory – Fotbal Prostějov o. s.
Schváleno usnesení č. 11246:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova (ORI/Zh-04/2010) Fotbalu Prostějov o. s., se sídlem Za místním nádražím 4536, Prostějov 796 01, IČ 22827536, ve kterém se mění ve čl. III. (Použití a účel příspěvku), odst. 2. původně uvedené datum 15. 12. 2010 a nahrazuje se datem 31. 5. 2011 a dále ve čl. VI. (Práva a povinnosti příjemce) odst. 4. původně uvedené datum 31. 12. 2010 se nahrazuje datem 15. 6. 2011.

K bodu 7.2 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory – grantu OŠK/Cás/69-010 – Jiří Dittmann – studio EVIS
Schváleno usnesení č. 11247:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠK/Cás/69 - 010) o poskytnutí veřejné finanční podpory - grantu Jiřímu Dittmannovi - studio EVIS, IČ 133 83 230, který se týká termínu vyúčtování, a to do 28. 2. 2011.

K bodu 8.1 Prodej objektu U spořitelny č. 5 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 11248:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 vč. změny schválené usnesením č. 19281 ze dne 22.12.2009 prodej:

bytového domu s nebytovými prostory č.p. 157 ( U spořitelny č. 5 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 209, pozemku p.č. 209 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 362 m2 v k.ú. Prostějov

Bytovému družstvu U spořitelny 5, Prostějov, se sídlem Prostějov, U spořitelny 157/5, PSČ 796 01, IČO 292 39 087,
za následujících podmínek:
- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem (cena obvyklá), tj. 3 316 500,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/17 a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy.

K bodu 8.2 Prodej objektu Hvězda č. 2 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 11249:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
v souladu s Pravidly prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 vč. změny schválené usnesením č. 19281 ze dne 22.12.2009 prodej:

bytového domu s nebytovými prostory č.p. 2353 ( Hvězda č. 2 v Prostějově) umístěného na pozemku p.č. 4253, pozemku p.č. 4253 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 260 m2
a pozemku p.č.4254/1 - zahrada o výměře 49 m2, vše v k.ú. Prostějov

Občanskému sdružení Hvězda 2, se sídlem Prostějov, Hvězda 2353/2, PSČ 796 01, IČO 228 55 467,
za následujících podmínek:
- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 1 536 300,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/17 a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy.

K bodu 8.3 Prodej objektu nám. Spojenců 2 – 3 v Prostějově
Schváleno usnesení č. 11250:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1) výjimku z Pravidel prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 vč. změny schválené usnesením č. 19281 ze dne 22.12.2009 při prodeji objektu nám. Spojenců 2 a 3 v Prostějově, spočívající v prodloužení termínu pro vznik a registraci právnické osoby do 18.11. 2010,

2) prodej dle Pravidel prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova schválenými Zastupitelstvem města Prostějova dne 22.04.2008 usnesením č. 18099 vč. změny schválené usnesením č. 19281 ze dne 22.12.2009
bytového domu s nebytovými prostory č.p. 3365 ( nám. Spojenců č. 2-3 v Prostějově ) umístěného na pozemku p.č. 4721/1 a pozemku p.č. 4721/1- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 369 m2, v k.ú. Prostějov

Bytovému družstvu nám. Spojenců 2 a 3, družstvo, se sídlem Prostějov, nám. Spojenců 3365/3, PSČ 796 01, IČO 292 50 978,
za následujících podmínek:
- kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy, tudíž bude činit 90% z ceny určené znaleckým posudkem ( cena obvyklá ), tj. 4 841 100,- Kč
- poměrnou část nákladů na zpracování znaleckých posudků ve výši 1/17 a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy.

K bodu 9.1 Schválení prodeje pozemku p.č. st. 57/8 v k.ú. Vrahovice
Schváleno usnesení č. 11251:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. st. 57/8 v k.ú. Vrahovice o výměře 1 m2 
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 500 Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

osobní údaje kupujícího jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí na městském úřadě

za následujících podmínek:

K bodu 9.2 Schválení prodeje pozemku p.č. 1729/4 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 11252:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 1729/4 - zastavěná plocha o výměře 10 m2 v k.ú. Prostějov do podílového spoluvlastnictví

 

(každému id. 1/2) za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 400 Kč/m2 (celkem 4.000 Kč), a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 9.3 Schválení prodeje pozemků v k.ú. Ptení (ZOD Ptení)
Schváleno usnesení č. 11253:
Zastupitelstvo města Prostějova
o d k l á d á
materiál 9.3 Schválení prodeje pozemků v k.ú. Ptení (ZOD Ptení) na příští zasedání zastupitelstva s tím, že bude doplněn o připomínky v diskusi.

K bodu 9.4 Schválení prodeje části pozemku p.č. 6300/1 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 11254:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 6300/1 - zahrada v k.ú. Prostějov o výměře cca 30 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu)

 

za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 200 Kč/m2 (celkem cca 6.000 Kč), a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 9.5 Schválení prodeje budovy garáže bez č.p. a č.e. umístěné na pozemku p.č. 3030/6 a pozemku p.č. 3030/6, vše v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 11255:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej budovy garáže bez č.p. a č.e. umístěné na pozemku p.č. 3030/6 a pozemku p.č. 3030/6 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m2, vše v k.ú. Prostějov, 

 

za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 165.000 Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 9.6 Schválení prodeje budovy bez č.p. a č.e. umístěné na pozemku p.č. 6010/3 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 11256:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
prodej budovy bez č.p. a č.e. umístěné na pozemku p.č. 6010/3 v k.ú. Prostějov společnosti PROFROST a.s., se sídlem Prostějov, J. B. Pecky 15, PSČ: 796 01, IČ: 277 71 245, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 390.000 Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

K bodu 9.7 Schválení změny podmínek Kupní smlouvy č. 2008/16/336 ze dne 17. 12. 2008
Schváleno usnesení č. 11257:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
změnu podmínek prodeje pozemků dle Kupní smlouvy č. 2008/16/336 ze dne 17. 12. 2008, uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností MORAGRO, a.s. v Prostějově, se sídlem Prostějov, Za drahou 4332/4, PSČ 796 87, IČ 499 68 157, jako kupujícím, spočívající ve vypuštění závazku kupujícího umožnit prodávajícímu na části převedeného pozemku p.č. 325/1 v k.ú. Kralice na Hané vybudovat kanalizační sběrač stoky C a zřídit bezúplatně věcné břemeno spočívající v právu umístit a provozovat kanalizační sběrač stoky C na části převedeného pozemku p.č. 325/1 v k.ú. Kralice na Hané, ve prospěch prodávajícího nebo správce této inženýrské sítě. Změna podmínek prodeje pozemků bude provedena formou dodatku ke Kupní smlouvě č. 2008/16/336 ze dne 17. 12. 2008. Ostatní podmínky Kupní smlouvy č. 2008/16/336 ze dne 17. 12. 2008 zůstanou nezměněny.

K bodu 9.8 Schválení bezúplatných převodů pozemků a staveb u okružní křižovatky ulic Plumlovská a Domamyslická
Schváleno usnesení č. 11258:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
1) bezúplatný převod dvou částí pozemku p.č. 203/2 - orná půda o celkové výměře 156 m2, části pozemku p.č. 207 - orná půda o výměře 185 m2, části pozemku p.č. 427/2 - orná půda o výměře 197 m2, části pozemku p.č. 427/3 - ostatní plocha o výměře 6 m2, části pozemku p.č. 432/3 - ostatní plocha o výměře 11 m2, části pozemku p.č. 432/4 - ostatní plocha o výměře 8 m2, vše v k.ú. Domamyslice a části pozemku p.č. 1279 - orná půda o výměře 9 m2, části pozemku p.č. 1280 - orná půda o výměře 18 m2, části pozemku p.č. 1281 - orná půda o výměře 373 m2, části pozemku p.č. 1282/2 - orná půda o výměře 104 m2, vše v k.ú. Mostkovice, z vlastnictví města Prostějova, do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí čtyř částí pozemku p.č. 431 - ostatní plocha o celkové výměře 365 m2, čtyř částí pozemku p.č. 427/1 - ostatní plocha o celkové výměře 1428 m2 a části pozemku p.č. 432/1 - ostatní plocha o výměře 4 m2, vše v k.ú. Domamyslice, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, do vlastnictví města Prostějova. Správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Olomoucký kraj,
2) bezúplatné nabytí čtyř částí pozemku p.č. 431 - ostatní plocha o celkové výměře 365 m2, čtyř částí pozemku p.č. 427/1 - ostatní plocha o celkové výměře 1428 m2 a části pozemku p.č. 431/1 - ostatní plocha o výměře 4 m2, vše v k.ú. Domamyslice, pěti staveb dopravních ostrůvků na částech pozemků p.č. 427/1, p.č. 431, p.č. 427/3, p.č. 207, p.č. 203/2 a p.č. 432/1, vše v k.ú. Domamyslice a na částech pozemku p.č. 1281 v k.ú. Mostkovice, stavby veřejného osvětlení na částech pozemků p.č. 427/1 a p.č. 207, oba v k.ú. Domamyslice a na části pozemku p.č. 1281 v k.ú. Mostkovice, a stavby cyklostezky na částech pozemků p.č. 427/1 a p.č. 207, oba v k.ú. Domamyslice, a na části pozemku p.č. 1281 v k.ú. Mostkovice, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460, do vlastnictví města Prostějova. Správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

K bodu 9.9 Schválení bezúplatného nabytí pozemků v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 11259:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemků p.č. 3700/6 - ostatní plocha o výměře 153 m2, p.č. 3700/10 - ostatní plocha o výměře 384 m2 a p.č. 3700/37 - ostatní plocha o výměře 2 m2, vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, PSČ 128 00, IČ 697 97 111, do vlastnictví města Prostějova za podmínek dle přiložené Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č.j. UZSVM/BPV/3455/2009-BPVM.

K bodu 9.10 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města
Schváleno usnesení č. 11260:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
1. zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

50

3322

2212

     

21.000

 

Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty udělené odd.památkové péče)

 

50

3612

3112

     

9.707.424

 

Prodej bytových domů

 

50

3639

2119

     

204.220

 

Ostatní příjmy z vlastní činnosti (platby za zřízení věcných břemen)

 

50

3639

2131

     

137.807

 

Příjmy z pronájmu pozemků

 

50

3639

2133

     

107.509

 

Příjmy z pronájmu movitých věcí

 

50

3639

3111

     

78.336

 

Příjmy z prodeje pozemků

 

50

6171

2310

     

60.000

 

Příjmy z prodeje drobného dlouhodob.majetku (aukce soch)

 

50

6171

2329

     

84.910

 

Ostatní nedaňové příjmy (přefakturace nákladů za zprac. znal.posudků, geom.plánů)

 

50

3319

2132

   

190100

27.360

 

Příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí (krátkodobé pronájmy – kino Metro)

2. snižuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

50

3634

2132

     

36.240

 

Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí (DSP, s.r.o. – tepelné hospodářství)

 

50

3639

2139

   

505052

11.162

 

Ostatní příjmy z pronájmu majetku (.A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.)

3. snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

50

3322

5166

     

319.000

 

Konzultační, poradenské a právní služby (odd.památkové péče)

 

50

3322

5223

     

220.000

 

Neinv.transfery církvím a nábož.společnostem (příspěvky města – regenerace pam.zóny)

 

50

3329

5169

     

5.000

 

Nákup ostat.služeb (odd.památkové péče)

 

50

3412

5137

     

6.000

 

Drobný hmotný dlouhodobobý majetek (vybavení šaten – VSH)

 

50

3613

5153

     

50.000

 

Plyn

 

50

6171

5151

     

50.000

 

Studená voda

 

50

6399

5149

     

50.000

 

Ostatní úroky a ostatní fin.výdaje (např.soudní popl.)

 

50

6409

5192

     

58.660

 

Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady (úhrada za zříz.věc.břemen ve prospěch města)

 

50

6409

6130

     

700.115

 

Pozemky (výkupy)

 

50

6409

6130

 

00000001

 

89.980

 

Pozemky (výkupy)

 

50

6409

6901

     

6.458.520

 

Rezervy kapitálových výdajů (fin.prostředky schválené na výkupy pozemků)

 

50

6171

5166

   

505031

344.749

 

Konzultační, poradenské a právní služby

 

50

6409

5901

   

507076

200.000

 

Nespecifikované rezervy (rezerva na havarijní situace)

 

50

3412

5132

   

119000000

5.000

 

Ochranné pomůcky (Sport.areál E.Beneše)

 

50

3412

5133

   

119000000

5.000

 

Léky a zdravot.materiál (Sport.areál E.Beneše)

 

50

3412

5137

   

119000000

105.390

 

Drobný hmotný dlouhodob.materiál (Sport.areál E.Beneše)

 

50

3412

5156

   

119000000

16.000

 

Pohonné hmoty a maziva (Sport.areál E.Beneše)

 

50

3412

5162

   

119000000

16.000

 

Služby telekomunikací a radiokomunikací (Sport.areál E.Beneše)

 

50

3412

5171

   

119000000

75.000

 

Opravy a udržování (Sport.areál E.Beneše)

 

50

3412

6122

   

119000000

178.731

 

Stroje, přístroje, zařízení (strojní vybavení - Sport.areál E.Beneše)

4. zvyšuje stav finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

19.334.309

 

Zvýšení fin. prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje

K bodu 10. Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (převod do FRR)
Schváleno usnesení č. 11261:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

70

 

8115

 

1

 

28 890 000

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Org.

O hodnotu v Kč

 

60

3322

6121

   

42000000

300 000

 

Národní dům

 

60

3322

6121

 

1

52000000

900 000

 

Zámek

 

60

3113

6121

   

174000000

300 000

 

ZŠ Majakovského

 

60

3412

6121

   

192000000

1 500 000

 

Sportcentrum – Vápenice

 

60

3113

6121

 

1

194000000

4 000 000

 

60

3113

6121

   

194000000

900 000

 

EÚO ZŠ Dr. Horáka

 

60

2219

6121

 

1

243000000

1 892 740

 

60

2219

6121

   

243000000

707 260

 

CS biokoridor Hloučela

 

60

3113

6121

 

1

244000000

600 000

 

ZŠ Dr. Horáka sluneční kolektor

 

60

3412

6121

   

246000000

1 000 000

 

RG+ZŠ zázemí pro atlety

 

60

3113

6121

 

1

270000000

8 500 000

 

EÚO ZŠ E. Valenty

 

60

2219

6121

   

281000000

4 500 000

 

Rekonstrukce místní nádraží

 

60

3612

6121

 

1

293000000

3 500 000

 

Finská 9, okna

 

60

3412

6121

   

322000000

290 000

 

Rekonstrukce hrací plochy Sportcentrum

K bodu 11. Rozpočet města Prostějova na rok 2011
Schváleno usnesení č. 11263:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
A. objem celkových příjmů rozpočtu: 1,057.267.830 Kč.

Schváleno usnesení č. 11264:
Zastupitelstvo města Prostějova
s t a n o v u j e
výši osobních výdajů na činnost Městského úřadu Prostějov a zvláštních orgánů města Prostějova v celkovém objemu 166.774.800 Kč.

Schváleno usnesení č. 11265:
Zastupitelstvo města Prostějova
s t a n o v u j e
výši věcných výdajů na činnost Městského úřadu Prostějov a zvláštních orgánů města Prostějova v celkovém objemu 61.490.600 Kč.

Schváleno usnesení č. 11266:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
celkem veřejnou finanční podporu: 21.790.000 Kč.

Schváleno usnesení č. 11267:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
B. objem celkových neinvestičních výdajů rozpočtu: 941.100.670 Kč.

Schváleno usnesení č. 11268:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
objem investic ostatních: 54.123.230 Kč.

Schváleno usnesení č. 11269:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
investice stavební (příl. č. 8 - str. 21 a 22): 119.250.000 Kč.

Schváleno usnesení č. 11270:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
C. investiční výdaje v celkovém objemu: 173.373.230 Kč
jmenovitě takto:

1. Doplnění a zkvalitnění varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi; zpracování digit. povodňového plánu

250.000,-

2. Příspěvek města na vybavení jednotky HZS OlK – lanový přenosný naviják

84.000,-

Celkem kapitola 12 - Krizové řízení

334.000,-

 

 

 

1. 2 služební vozidla s výstražným zařízením

630.000,-

2. Modernizace a rozšíření záznamového a monitorovacího zařízení MKDS

160.000,-

3. Modernizace IT infrastruktury a technologického zázemí MKDS a IT technologií

160.000,-

4. Multifunkční zařízení (kopírka, scaner, tiskárna)

50.000,-

Celkem kapitola 13 - Městská policie Prostějov

1.000.000,-

 

 

 

1. Odbor dopravy (Křížkovského) - aktivní prvky

480.000,-

2. Radius server (HW a SW) - pro zvýšení bezpečnosti ověřování uživatelů

600.000,-

3. Aplikace Ginis (doplnění licencí a modulů, vazba na registry)

300.000,-

4. Datové přepínače - obnova stávajících nevyhovujících aktivních prvků

970.000,-

5. Software - nákup SW a aplikací, rozšíření stávajících licencí

500.000,-

6. Doplnění datových rozvaděčů (záložní zdroje, přepěťové ochrany, převodníky)

150.000,-

Celkem kapitola 15 - Informační technologie

3.000.000,-

 

 

 

1. Pátý svazek knih o Prostějově (publikace)

1.500.000,-

Celkem kapitola 20 – Školství a kultura

1.500.000,-

 

 

 

1. Investice bez jmenovitého určení (jmenovitě bude schvalováno orgány města v průběhu roku 2011)

10.000.000,-

Celkem kapitola 50 - Správa majetku města

10.000.000,-

 

 

 

1. Nový Územní plán Prostějova - II. etapa

3.600.000,-

2. Změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov

300.000,-

Celkem kapitola 61 - Stavební úřad

3.900.000,-

1. Peněžitý vklad do společnosti MI PRO STAV, s.r.o. (dohoda o VPP do roku 2014)

26.300.000,-

2. Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

4.000.000,-

3. Peněžitý vklad do společnosti DSP s.r.o. (dohoda o navyšování ZKS do roku 2012)

4.089.230,-

Celkem kapitola 70 – Finanční

34.389.230,-

182. Rekonstrukce výtahu - J. Zrzavého č. 3975 (DS)

1.200.000,-

181. Rekonstrukce výtahu - Husserla 7 (DS)

1.000.000,-

180. Rekonstrukce výtahu - Husserla 9 (DS)

1.000.000,-

179. Rekonstrukce výtahu - M. Pujmanové.č. 10 (DS)

1.000.000,-

80. PD Netušilova 3 - rekonstrukce výtahu

100.000,-

1. Národní dům - stavební úpravy (výplně otvorů)

1.200.000,-

2. Nová radnice - dokončení PD kan., ÚT, elektro, EPS, rekonstrukce sítí do r. 2014

2.500.000,-

3. Vnější okruh - Brněnská, Plumlovská - II. kv.- křižovatka Krasická, úsek Anenská vč. PD

1.000.000,-

4. Autobusové čekárny

600.000,-

5. Husovo náměstí - rekonstrukce komunikací (dokončení)

15.000.000,-

6. Husserlovo nám. (dokončení - zeleň)

500.000,-

7. PD Regenerace Sídliště E. Beneše (dokončení) a rekonstrukce chodníků

500.000,-

8. Doplnění komunikací, chodníky a parkoviště Sídl. Šárka (západ) - II. etapa

2.500.000,-

9. Rekonstrukce zámku - východní křídlo, kanceláře I. NP

10.000.000,-

10. Bezbarierová trasa

500.000,-

11. Dostavba ZŠ Vrahovice

10.000.000,-

12. Muzeum – klimatizace

500.000,-

15. EÚO ZŠ Dr. Valenty

10.000.000,-

16. PD a stavební úpravy - místní nádraží

8.000.000,-

17. Aktualizace strategického plánu (dokončení)

50.000,-

18. CS Sídliště Svobody

4.000.000,-

19. CS Olomoucká

500.000,-

20. CS VSH – Kostelecká

1.200.000,-

21. Radniční věž

4.000.000,-

22. PD revitalizace - Šárka východ

300.000,-

23. Zámek severní křídlo – ZUŠ

10.000.000,-

24. CS a komunikace Bří Čapků

1.500.000,-

25. Revitalizace školních zahrad – MŠ

1.000.000,-

26. Revitalizace školních zahrad – ZŠ

800.000,-

27. Stavební úpravy objektu pro přemístění OD

4.000.000,-

28. CS Olomoucká – Havlíčkova

1.500.000,-

29. EÚO ZŠ Dr. Horáka

1.000.000,-

33. Smetanovy sady

2.000.000,-

34. ZŠ Dr. Horáka - sluneční kolektor

1.500.000,-

35. Komunikace Slunečná

100.000,-

36. Knihovna – rekonstrukce

5.000.000,-

54. Stavební úpravy komunikace a chodníků Foerstrova (Nezval), Čechovická, Žitná

1.800.000,-

61. Sídliště svobody - blok 1, parkoviště (dokončení)

300.000,-

71. PD Zrzavého 3975 - okna, zateplení a střechy

200.000,-

93. PD rekonstrukce komunikace Miličova

300.000,-

70. Komunikace a chodníky Budovcova, VO - koordinace VaK

2.000.000,-

40. PD CS Libušinka – Žižkovo nám.

100.000,-

43. Rekonstrukce komunikace Svolinského – sídliště Hloučela

4.000.000,-

59. Revitalizace Kolářových sadů – mlýnský náhon, revitalizace rybníka

5.000.000,-

Celkem kapitola 60 - Rozvoj a investice

119.250.000,-

Schváleno usnesení č. 11271:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
D. Užití rezerv města (Fond rezerv a rozvoje) – stavební investice: 51.917.070 Kč
E. Dotace do Fondu národního domu: 1.000.000 Kč
F. Užití rezerv města (Fond národního domu) – stavební investice: 1.200.000 Kč
G. Dotace do Fondu městských lázní: 1.000.000 Kč
H. Dotace do Fondu městských hřbitovů: 1.000.000 Kč
I. Dotace do Fondu reinvestic nájemného: 1.394.000 Kč
J. Užití rezerv města (Fond strategického rozvoje) – stavební investice: 8.935.000 Kč
K. Příděl do Sociálního fondu z rozpočtu města: 2.252.700 Kč
L. Příděl do Sociálního fondu (předpokládaný zůstatek SF k 31.12.2010): 560.000 Kč
M. Užití Sociálního fondu (včetně příjmů kapitoly 71 – SF a zůstatku účtu SF): 3.072.700 Kč
N. Splátka půjčených prostředků ze SFŽP ČR (kanal. Vrahovice – Čechůvky): 1.012.000 Kč
O. Neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v úhrnné sumě: 67.148.990 Kč
jmenovitě takto:

1. MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23, PO

1.189.500,-

2. MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a, PO

2.086.000,-

3. MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34, PO

3.075.000,-

4. MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24, PO

2.225.000,-

5. MŠ Prostějov, Moravská ul. 30, PO

1.111.000,-

6. ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14

4.897.000,-

7. ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4

3.295.000,-

8. ZŠ a MŠ JŽ Prostějov, Sídliště svobody 24/79

6.050.000,-

9. ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60

4.191.000,-

10. ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1

1.750.000,-

11. RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2

5.301.000,-

12. ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

5.827.000,-

13. ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52

4.217.000,-

14. Sportcentrum – DDM Prostějov, PO, Olympijská 4

6.574.000,-

15. ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov, Kravařova 14

1.004.000,-

16. Městské divadlo v Prostějově, PO, Vojáčkovo nám. 1

5.183.000,-

17. Městská knihovna Prostějov, PO, Skálovo nám. 6

7.312.000,-

18. Jesle, sídliště Svobody, Prostějov

1.861.490,-

Schváleno usnesení č. 11272:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
závazné ukazatele stanovené příspěvkovým organizacím zřízených městem tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 10.

Schváleno usnesení č. 11273:
Zastupitelstvo města Prostějova
s v ě ř u j e
1. v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 16 odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Radě města Prostějova oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, jedná-li se v jednotlivém případě o změny rozpočtu do výše 2.000.000,- Kč včetně, vyjma nabytí nemovitých věcí do majetku města,
2. v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 16 odst. 3 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Radě města Prostějova oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o přesun rozpočtových prostředků, mimo užití rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření a rezervy pro havarijní a krizové situace, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů, jedná-li se v jednotlivém případě o změny rozpočtu do výše 5.000.000,- Kč včetně, (tzn. přesuny mezi jednotlivými položkami v rámci schválených celkových objemů příjmů a výdajů rozpočtu města Prostějova), jde - li o:
- investiční výdaje, které nemají charakter nabytí nebo převodu nemovitého majetku města,
- snížení finančního objemu jedné stávající investiční akce nebo její úplné vypuštění z rozpočtu a navýšení finančního objemu jiné investiční akce nebo zařazení nové investiční akce do rozpočtu, vyjma
a) finančních prostředků již schválených Zastupitelstvem města Prostějova na investiční akce spojené s nemovitým majetkem města Prostějova, nebo
b) nabytí nemovitých věcí do majetku města, které dosud nebylo schváleno Zastupitelstvem města Prostějova,
3. Radě města Prostějova oprávnění užít prostředky rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření takto:
- k pokrytí požadavků na navýšení neinvestičních výdajů jednotlivých kapitol rozpočtu k zajištění nezbytných potřeb kapitoly v průběhu rozpočtového roku 2011,
- poskytnutí veřejné finanční podpory v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zásadami poskytování veřejné finanční podpory, které schválilo Zastupitelstvo města Prostějova,
- k zařazení nových investičních akcí včetně pořízení dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého nehmotného majetku do výše 5.000.000,- Kč včetně v jednotlivém případě, vyjma nabytí nemovitého majetku,
4. Radě města Prostějova oprávnění užít prostředky rezervy pro havarijní a krizové situace k pokrytí neinvestičních i investičních výdajů souvisejících s likvidací havarijních stavů vzniklých na majetku města a vzniklých krizových situací, vyjma nabytí nemovitého majetku,
5. v souladu s ust. § 16 odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů, vedoucímu Finančního odboru MěÚ Prostějov oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu, jedná-li se o úpravu transferu ze státního rozpočtu ČR v rámci tzv. souhrnného dotačního vztahu nebo o jiné účelové transfery ze státního rozpočtu, státních fondů, zvláštních fondů ústřední úrovně, Národního fondu, Fondů EU a jiných veřejných rozpočtů, s následným schválením ZMP při pololetních rozborech hospodaření města Prostějova a při projednání závěrečného účtu města Prostějova po skončení kalendářního roku.

Schváleno usnesení č. 11274:
Zastupitelstvo města Prostějova
p o v ě ř u j e
1.vedoucí odborů, vykonávající funkci zřizovatele vůči příspěvkovým organizacím zřízeným městem, projednávat a schvalovat:
- řádně odůvodněné změny ve finančních plánech příspěvkových organizací předložených v průběhu roku 2011 a vést o těchto změnách finančních plánů úplnou evidenci v rámci každé příspěvkové organizace s údaji, kdy byla změna provedena (datum), o jakou finanční částku se jednalo (Kč), odůvodnění provedení změny (text) a kdy byla změna schválena vedoucím odboru vykonávajícím funkci zřizovatele (datum),
- odpisové plány příspěvkovým organizacím, zřízeným městem Prostějovem.

Schváleno usnesení č. 11275:
Zastupitelstvo města Prostějova
u k l á d á
1. vedoucímu Finančního odboru MěÚ Prostějov zaslat rozpis rozpočtu správcům kapitol v členění dle podrobné rozpočtové skladby s výší závazných ukazatelů rozpočtu města Prostějova pro rok 2011, kterými jsou povinni se řídit,
2. správcům kapitol zaslat písemnou formou řízeným organizacím - právnickým osobám, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem je město Prostějov a dalším subjektům - příjemcům dotací a příspěvků z rozpočtu města, rozpis rozpočtu v členění dle podrobné rozpočtové skladby s výší závazných ukazatelů rozpočtu města Prostějova pro rok 2011, kterými jsou povinny se řídit,
3. Radě města Prostějova a správcům kapitol krýt případné nově zjištěné výdaje rozpočtu města Prostějova pro rok 2011, které vyvstanou v průběhu rozpočtového období roku 2011:
- navýšením příjmové stránky rozpočtu o nově zjištěné příjmy běžného období,
- bez navýšení příjmové stránky o nově zjištěné příjmy běžného roku přesunem určitého objemu finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu mezi položkami v rámci jedné kapitoly nebo v rámci jednotlivých kapitol tak, aby nedošlo ke zvýšení celkových výdajů,
- bez navýšení příjmové stránky o nově zjištěné příjmy běžného roku využitím rezerv v rozpočtu města Prostějova pro rok 2011 (rezerva pro rozpočtová opatření prováděná Radou města Prostějova a rezerva pro krizové a havarijní situace) tak, aby nedošlo ke zvýšení celkových výdajů.
Tímto opatřením je sledována nutnost zamezit dalšímu zvyšování rozpočtového deficitu běžného období roku 2011 zapojováním rezervních zdrojů města.

K bodu 12. Veřejná finanční podpora zařazená v návrhu rozpočtu města Prostějova na rok 2011 - Občanské sdružení sociální pomoci Prostějov (Azylové centrum)
Schváleno usnesení č. 11276:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 450.000,-- Kč Občanskému sdružení sociální pomoci Prostějov, Určická ul. 101, Prostějov, IČ 270 11 801, (pořadové č. žádosti 103),
- na dofinancování nákladů na provoz Azylového centra Prostějov
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011.

K bodu 13. Střednědobý rozpočtový výhled města Prostějova pro rok 2011 - 2013
Schváleno usnesení č. 11262:
Zastupitelstvo města Prostějova
s c h v a l u j e
Střednědobý rozpočtový výhled města Prostějova pro rok 2011 - 2013 dle předloženého návrhu.

Miroslav P i š ť á k , v. r.                    Mgr. Jiří P o s p í š i l , v. r.
starosta města Prostějova                  místostarosta města Prostějova

Prostějov 21. 12. 2010
Zpracovala: Věra Krejčí

 

osobní údaje kupujícího jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí na městském úřadě

 

osobní údaje kupujícího jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí na městském úřadě

 

osobní údaje kupujících jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí na městském úřadě

Vytvořeno 24.2.2011 13:27:10 | přečteno 439x | Věra Krejčí
load