Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Usnesení a zápisy > 2010 > Usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konaného 5. 10. 2010

ikona souboruKe stažení: Zápis z 30. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

 

K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 11171:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e

program svého 30. zasedání, konaného mimo schválený harmonogram dne 5. 10. 2010 s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.

K bodu 2. Schválení veřejné finanční podpory – Fotbal Prostějov, o. s.
Schváleno usnesení č. 11172:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 1.500.000,-- Kč Fotbalu Prostějov o.s., se sídlem Za místním nádražím 4536, Prostějov 796 01, IČ 22827536 (ev. č. žádosti 85)
- VFP bude použita na vybudování kontejnerových šaten vč. přípojek elektro, vodovod, kanalizace;
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 15. 12. 2010.


K bodu 3. Přijetí dotace od Olomouckého kraje na propagační brožury Region Prostějov
Schváleno usnesení č. 11173:
Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Olomouckým krajem (jako poskytovatelem) a městem Prostějovem (jako příjemcem) ve výši 60.000,-- Kč na úhradu nákladů spojených s vytvořením sady propagačních brožur Region Prostějov.

Ing. Jan T e s a ř , v. r.                                    Miroslav P i š ť á k , v. r.
starosta města Prostějova                                místostarosta města Prostějova

Prostějov 5. 10. 2010
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 17.12.2010 13:29:38 | přečteno 371x | Věra Krejčí
load